0114-KDIP2-1.4010.217.2022.2.KW, Zwolnienie inwestycyjne z CIT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0114-KDIP2-1.4010.217.2022.2.KW - Zwolnienie inwestycyjne z CIT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.217.2022.2.KW Zwolnienie inwestycyjne z CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 listopada 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia intensywności pomocy właściwej dla Inwestycji I realizowanej w ramach Decyzji I oraz Inwestycji II realizowanej w ramach Decyzji II (całość kosztów kwalifikowanych danej inwestycji) właściwy pozostaje status beneficjenta na moment przyznania pomocy publicznej (wydania danej decyzji o wsparciu) co powoduje, iż w okresie gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje podatnikiem (po przekształceniu), uwzględniane jest 45% intensywności pomocy dla wyliczenia zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest obecnie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Aktualnie, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą A. (dalej: "Firma"). Dominującym przedmiotem działalności Firmy jest produkcja rowerów na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości (...) - dalej: "Zakład".

W związku z rozwojem skali działalności Firmy podjęto decyzję o realizacji nowej inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy produkcyjnych istniejącego Zakładu oraz dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w postaci rowerów elektrycznych (dalej: "Inwestycja I").

W związku z realizacją Inwestycji, na rzecz Wnioskodawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą została wydana przez (...) S.A. Decyzja o wsparciu nr (...)/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. (dalej: "Decyzja I"). Zakres Decyzji obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz. U. poz. 1676):

1. Rowery i wózki inwalidzkie (30.92);

2. Motocykle (30.91);

3. Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale (25.61);

4. Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (25.62);

5. Stołowe, kuchenne lub pozostałe wyroby gospodarstwa domowego oraz ich części, z żeliwa, stali miedzi lub aluminium (25.99.12.0);

6. Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (25.99.29.0);

7. Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (25.99.99.0);

8. Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny (25.71);

9. Sprzęt gospodarstwa domowego, nieelektryczny (25.72);

10. Pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32);

11. Meble do siedzenia i ich części; części pozostałych mebli (31.00);

12. Meble biurowe i sklepowe (31.01);

13. Meble kuchenne (31.02);

14. Pozostałe meble (31.09);

15. Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19), z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Rady ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713);

16. Odpady, inne niż niebezpieczne, nadające się do recyklingu (38.11.5);

17. Usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych; surowce wtórne (38.32);

18. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.19.0).

Inwestycja jest w trakcie realizacji, a przewidywany termin jej zakończenia to 31 grudnia 2024 r.

Wnioskodawca jest także na etapie składania wniosku o wydanie kolejnej Decyzji o wsparciu na inwestycję polegającą na dalszym zwiększeniu zdolności produkcyjnych Zakładu (dalej: "Inwestycja II"). Decyzja o wsparciu, zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, wydana zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. (dalej: "Decyzja II").

Wnioskodawca planuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy Art. 5842 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) Spółka stanie się sukcesorem Decyzji I oraz Decyzji II i będzie mogła korzystać ze zwolnienia udzielonego Wnioskodawcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1752) - dalej: "Ustawa o WNI". Planowane przekształcenie będzie mieć miejsce w trakcie 2023 r., czyli w okresie realizacji Inwestycji I oraz Inwestycji II.

Na moment uzyskania Decyzji I oraz w planowanym terminie uzyskania Decyzji II, Firma posiadała i będzie posiadać status małego przedsiębiorcy, a tym samym na potrzeby kalkulacji puli dostępnej pomocy publicznej stosuje wskaźnik intensywności pomocy publicznej w wysokości 45% (25% właściwe dla województwa wielkopolskiego powiększone o 20 p.p. dla małego przedsiębiorcy zgodnie z § 5 w zw. z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 - "Dz. U. z 2014 r. poz. 878" obowiązującego na moment wydania Decyzji I i na planowany moment wydania Decyzji II).

Wnioskodawca przewiduje, że jeszcze przed planowanym przekształceniem, lecz w toku realizacji Inwestycji I oraz Inwestycji II Firma spełni warunki do uznania jej za średniego przedsiębiorcę (najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2023 r., na skutek przekroczenia pułapów, o których mowa w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z póżn.zm dalej: "Rozporządzenie GBER"). Przedmiotowa zmiana statusu będzie pochodną organicznego wzrostu Firmy, skutkującego docelowo przekroczeniem pułapów o których mowa w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia GBER - co doprowadzi do wypełnienia dyspozycji przepisu art. 4 ust. 2 Załącznika I Rozporządzenia GBER, zgodnie z którym:

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

Tym samym, dojdzie do sytuacji, w której przyznanie pomocy (wydanie danej Decyzji o Wsparciu) oraz rozpoczęcie danej inwestycji będzie miało miejsce w okresie posiadania przez Firmę statusu małego przedsiębiorcy. Wydatkowanie nakładów inwestycyjnych stanowiących docelowo koszty kwalifikowane Inwestycji I oraz Inwestycji II zgodnie z art. 2 pkt 7a Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1752) oraz § 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713 z późn. zm. dalej: "Rozporządzenie DoW) będzie mieć miejsce tak w okresie, w którym beneficjentem Decyzji I oraz Decyzji II będzie podmiot pierwotnie mający status małego przedsiębiorcy, a następnie - podmiot ten spełni przesłanki właściwe dla statusu średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia GBER.

Na rzecz Wnioskodawcy została wydana w dniu 17 października 2022 r. interpretacja indywidualna o sygnaturze 0111-KDIB1-3.4010.639.2022.2.IZ. Natomiast z uwagi na zmianę planowanej daty przekształcenia oraz rozpoczęcie procesu aplikowania o Decyzję II, Wnioskodawca przedkłada niniejszy wniosek o interpretację indywidualną.

Pytania

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dla określenia intensywności pomocy właściwej dla Inwestycji I realizowanej w ramach Decyzji I oraz Inwestycji II realizowanej w ramach Decyzji II (całość kosztów kwalifikowanych danej inwestycji) właściwy pozostaje status beneficjenta na moment przyznania pomocy publicznej (wydania danej decyzji o wsparciu) co powoduje, iż w okresie gdy Firma pozostaje podatnikiem (do przekształcenia), uwzględniane jest 45% intensywności pomocy dla wyliczenia zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b Ustawy o PIT (zdarzenie przyszłe)?

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dla określenia intensywności pomocy właściwej dla Inwestycji I realizowanej w ramach Decyzji I oraz Inwestycji II realizowanej w ramach Decyzji II (całość kosztów kwalifikowanych danej inwestycji) właściwy pozostaje status beneficjenta na moment przyznania pomocy publicznej (wydania danej decyzji o wsparciu) co powoduje, iż w okresie gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje podatnikiem (po przekształceniu), uwzględniane jest 45% intensywności pomocy dla wyliczenia zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT (zdarzenie przyszłe)?

Przedmiotowa interpretacja została wydana w zakresie pytania nr 2. W zakresie pytania nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dla określenia intensywności pomocy właściwej dla Inwestycji I realizowanej w ramach Decyzji I oraz Inwestycji II realizowanej w ramach Decyzji II (całość kosztów kwalifikowanych danej inwestycji) właściwy pozostaje status beneficjenta na moment przyznania pomocy publicznej (wydania danej decyzji o wsparciu) co powoduje, iż w okresie gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje podatnikiem (po przekształceniu), uwzględniane jest 45% intensywności pomocy dla wyliczenia zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT.

UZASADNIENIE do stanowiska Wnioskodawcy w ramach pytania 1 i 2.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 Załącznika nr I do Rozporządzenia GBER W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Zgodnie z art. 2 Załącznika nr I do Rozporządzenia GBER za średnie przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz którego roczny obrót nie przekracza równowartości 50 min euro albo ich całkowity bilans roczny nie przekracza równowartości 43 min euro.

Dane uwzględniane do obliczania ww. wartości odnoszą się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są obliczane w skali roku (art. 4 Załącznika nr I do Rozporządzenia GBER).

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwo stwierdzi, że w skali rocznej przekroczyło poziomy zatrudnienia lub poziomy finansowe określone w art. 2 Załącznika nr I do Rozporządzenia GBER, utrata statusu średniego przedsiębiorcy następuje, gdy taka sytuacja powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. W konsekwencji do zmiany statusu przedsiębiorstwa dochodzi wtedy, gdy zmiana ma trwały charakter, tj. wartości referencyjne przekraczają progi (lub pozostają poniżej progów) w dwóch kolejnych okresach obrachunkowych. Zgodnie z brzmieniem art. 4 Załącznika nr I do Rozporządzenia GBER zmienione wartości uwzględnia się począwszy od dnia zamknięcia ksiąg.

Natychmiastowa zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje w wyniku wystąpienia zmian właścicielskich takich jak np. połączenia czy też przejęcia przez inne podmioty (o ile na skutek tych procesów spełnione są warunki dotyczące poziomu zatrudnienia, obrotu, sumy bilansowej - uwzględniając występowanie tzw. podmiotów powiązanych i partnerskich o których mowa w załączniku 1 do GBER, a które to podmioty zaistnieją na skutek dokonania omawianego przejęcia czy też połączenia).

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w piśmiennictwie, tak np. Istotny jest status przedsiębiorcy na dzień wydania decyzji o wsparciu. Datę udzielenia wsparcia powinna stanowić data wydania decyzji jako dzień, w którym przedsiębiorca nabył prawo do otrzymania pomocy w formie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Wydaje się, że również w tym dniu powinien zostać definitywnie i ostatecznie określony jego status, od którego zależy wielkość otrzymanej pomocy, jak również warunki jej przyznania (Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz, red. dr Marta Dargas-Draganik, Jacek Formela).

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Ochrony Konkurenci i Konsumentów (pismo z dnia 8 lipca 2008 r., znak: DDO-522-5712/08/JB - dalej "Pismo UOKiK "): dla oceny praw i obowiązków podmiotu posiadającego zezwolenie należy brać pod uwagę przepisy obowiązujące w dniu wydania zezwolenia. Powyżej wskazane Pismo UOKiK dotyczy zezwoleń wydawanych na gruncie Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1670 z późn. zm.), natomiast w ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na tożsamość regulacji w omawianym zakresie, konkluzja w nim zawarta będzie miała zastosowanie również do przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie Ustawy o WNI.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 27 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.199.2022.1.JKU (stan faktyczny dotyczył zmiany statusu przedsiębiorstwa ze średniego na duże w toku realizacji przez spółkę nowej inwestycji), w której organ wskazał, iż (...) przysługująca intensywność pomocy na podstawie statusu przedsiębiorstwa powinna być ustalana na dzień wydania decyzji o wsparciu i powinna być niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji.

Kluczowym elementem określającym dopuszczalność udzielenia pomocy oraz parametry uzyskanej pomocy jest dzień, w którym przedsiębiorca nabywa prawo do skorzystania z pomocy publicznej. Organ publiczny poprzez przyznanie takiego prawa wskazuje między innymi wartość pomocy, do jakiej jest uprawniony przedsiębiorca.

Zatem, dzień nabycia praw do pomocy i parametry udzielonej pomocy wynikają z decyzji o wsparciu. W dniu wydania decyzji o wsparciu do dyspozycji przedsiębiorcy stawiana jest określona wartość (maksymalna) pomocy, z której przedsiębiorca może, lecz nie musi skorzystać, w całości lub w części.

Analogiczne podejście jak wskazane powyżej zostało wyrażone także w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2022 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.637.2022.2.PC.

Powyższe wydaje się tym bardziej zasadne, w kontekście potencjalnego stanu faktycznego, w którym podmiot korzystający z pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu i będący zarazem średnim lub dużym przedsiębiorcą w dniu jej wydania, w okresie realizacji inwestycji (będącej podstawą do wydania decyzji o wsparciu) staje się małym przedsiębiorca w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia GBER. Z perspektywy obowiązującego stanu prawnego, oczywistym wydaje się, że taka zmiana statusu przedsiębiorcy nie powinna prowadzić do zwiększenia intensywności pomocy publicznej ustalonej na dzień jej wydania. Należy zatem wskazać, iż zmiana statusu przedsiębiorcy, zwłaszcza na skutek jego organicznego wzrostu (z przedsiębiorcy małego na średniego), także nie powinna znaleźć odzwierciedlenia w zmianie intensywności pomocy publicznej przyznanej na rzecz danego przedsiębiorcy na podstawie decyzji o wsparciu. Przeciwne stanowisko prowadziłoby bowiem do nałożenia na Wnioskodawcę swoistej "sankcji" (polegającej na zmniejszeniu intensywności pomocy publicznej, co skutkowałoby ograniczeniem wartości dostępnej puli zwolnienia podatkowego) za rozwój Wnioskodawcy, będący przecież podstawowym celem przyznanej na jego rzecz pomocy regionalnej w formie zwolnienia podatkowego na podstawie Decyzji. Jak bowiem wskazuje się w motywie 31 Preambuły do Rozporządzeniu GBER Celem pomocy regionalnej jest pomoc w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie miejsc pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Takie działanie naruszałoby także ochronę praw słusznie nabytych, gdyż prowadziłoby do zmiany warunków korzystania z przyznanej Wnioskodawcy na podstawie Decyzji I oraz Decyzji II pomocy publicznej, w trakcie realizacji (kolejno) Inwestycji I oraz Inwestycji II, a jak wskazują przedstawiciele doktryny: Zasada ochrony praw nabytych jest najistotniejszą z punktu widzenia praw obywateli zasadą wchodzącą w skład polskiego systemu prawa. (Chmielnicki Paweł (red.), Zięba-Załucka Halina (red.), Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej - LexisNexis 2012; SIP LEX dostęp z dnia 2 sierpnia 2022 r.)

Należy bowiem wskazać, że w przypadku, w którym potencjalna zmiana statusu przedsiębiorcy skutkowałaby uznaniem go za dużego przedsiębiorcę w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia GBER - stanowisko przeciwne do prezentowanego przez Wnioskodawcę prowadziłoby do zawężenia katalogu kosztów kwalifikowanych, m.in. ze względu na brzmienie § 8 ust. 5 Rozporządzenia DoW, zgodnie z którym (w brzmieniu obowiązującym od 31 grudnia 2021 r.) Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców i z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Nieracjonalność takiego podejścia obrazuje także przykładowo poniższy scenariusz:

i. przedsiębiorca o statusie średniego podmiotu uzyskuje decyzję o wsparciu. Jednocześnie - na moment aplikowania o decyzję o wsparciu przedkładany jest wniosek o pomoc w którym precyzowany jest zakres rzeczowy inwestycji (jak wskazano powyżej - dla średnich przedsiębiorców może on obejmować także zakup używanych środków trwałych);

ii. w toku realizacji projektu (która może trwać wiele lat), na skutek dynamicznego rozwoju przedsiębiorcy dochodzi do spełnienia warunków, które powodują - w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia GBER, - że zaistnieją są przesłanki do uznania inwestora za dużego przedsiębiorcę.

iii. w ocenie Wnioskodawcy konsekwencją pkt (ii.) powyżej jest, iż dla potencjalnej nowej pomocy (kolejna decyzja o wsparciu, w związku z następnym projektem inwestycyjnym) do sytuacji przedsiębiorcy zastosowanie mają reguły jak dla dużego podmiotu. Jednocześnie, dla pomocy już uprzednio przyznanej (decyzja o wsparciu o której mowa w pkt (i.) jw. zastosowanie mają wciąż reguły jak dla przedsiębiorcy średniego.

iv. przyjęcie podejścia odmiennego niż w pkt (iii.) powyżej prowadziłoby nie tylko do ograniczenia wartości pomocy już przyznanej (niższa intensywność o 10 p.p.) ale modyfikowałoby też np. zakres rzeczowy inwestycji (której opis - zawierający też w katalogu kosztów kwalifikowanych nakłady na używane środki trwałe był podstawą do wydania przez organy administracji publicznej decyzji o wsparciu). W konsekwencji rozwój przedsiębiorcy (który jest celem przyznawania pomocy regionalnej) byłby niejako sankcjonowany, potencjalnie nawet poprzez całkowitą utratę prawa do zwolnienia. W przypadku bowiem uznania, że jako duży przedsiębiorca inwestor nie może za koszt kwalifikowany rozpoznawać nakładów na używane środki trwałe (uwzględnione w pierwotnym wniosku o pomoc), konsekwencją może być nieosiągnięcie minimalnej kwoty kosztów kwalifikowanych jak określana w każdej decyzji o wsparciu, co z kolei może być przesłanką do całkowitej utraty prawa do korzystania ze zwolnienia (także "wstecz") w trybie uchylenia decyzji o wsparciu o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o WNI.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o uznanie jego stanowiska w zakresie pytań sformułowanych w niniejszym wniosku za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 z późn. zm., dalej: "ustawa o WNI"), został wprowadzony mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy:

wsparcie na realizację nowej inwestycji, zwane dalej "wsparciem", jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm. dalej: "ustawa o CIT", "u.p.d.o.p."):

wolne od podatku są dochody podatników dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o CIT:

Zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują podatnikowi wyłącznie odpowiednio z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu lub z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o WNI,

przez nową inwestycję należy rozumieć:

a)

inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub

b)

nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Natomiast, zgodnie z art. 4 tej ustawy:

zwolnienie od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi pomoc regionalną, przy czym wielkość tej pomocy publicznej nie może przekroczyć jej maksymalnej dopuszczalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 3.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy:

wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji, zwanej dalej "decyzją o wsparciu".

Przedmiotem decyzji o wsparciu - w myśl art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o WNI - jest nowa inwestycja podatnika, realizowana w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, która nie została wyłączona stosownymi regulacjami, wydanymi na podstawie ust. 3 pkt 1 tego przepisu.

Treść decyzji o wsparciu została wskazana w art. 15 ustawy o WNI, i określa okres obowiązywania decyzji, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, wymienione w punktach od 1 do 6.

Z treści cytowanych wyżej przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34a i ust. 4 u.p.d.o.p. wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z nowej inwestycji, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w decyzji.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.

maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji udzielanej przedsiębiorcy z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 8 ust. 1, które nie mogą być wyższe niż maksymalne koszty kwalifikowane, o których mowa w § 8 ust. 7, lub

2) zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników - z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji udzielanej przedsiębiorcy z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 8 ust. 1, które nie mogą być wyższe niż maksymalne koszty kwalifikowane, o których mowa w § 8 ust. 7, albo

2) tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników - z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

Stosownie do § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.

maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6, jest określana zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Zgodnie z § 6 pkt 1 ww. rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6, jest określana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W myśl § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia,

maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom i średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 651/2014, podwyższa się o:

20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,

10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców - w stosunku do maksymalnej intensywności tej pomocy określonej dla poszczególnych obszarów.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 z dnia 30 czerwca 2014 r.

maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem § 4 oraz § 5, wynosi:

1)

50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

2)

35% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

3)

25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

4)

20% - na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

5)

15% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

6)

10% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W analizowanym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca planuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy art. 5842 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467). Spółka stanie się sukcesorem Decyzji I oraz Decyzji II i będzie mogła korzystać ze zwolnienia udzielonego Wnioskodawcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Planowane przekształcenie będzie mieć miejsce w trakcie 2023 r., czyli w okresie realizacji Inwestycji I oraz Inwestycji II.

Na moment uzyskania Decyzji I oraz w planowanym terminie uzyskania Decyzji II, Firma posiadała i będzie posiadać status małego przedsiębiorcy i tym samym na potrzeby kalkulacji puli dostępnej pomocy publicznej stosuje wskaźnik intensywności pomocy publicznej w wysokości 45% (25% właściwe dla województwa wielkopolskiego powiększone o 20 p.p. dla małego przedsiębiorcy zgodnie z § 5 w zw. z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 - "Dz. U. z 2014 r. poz. 878" obowiązującego na moment wydania Decyzji I i na planowany moment wydania Decyzji II).

Wnioskodawca przewiduje, że jeszcze przed planowanym przekształceniem, lecz nadal w trakcie realizacji Inwestycji I oraz Inwestycji II (najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2023 r.) Spółka będąca sukcesorem Decyzji I oraz Decyzji II spełni warunki do uznania jej za średniego przedsiębiorcę (na skutek przekroczenia pułapów, o których mowa w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn.zm dalej: "Rozporządzenie GBER").

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy dla określenia intensywności pomocy właściwej dla Inwestycji I realizowanej w ramach Decyzji I oraz Inwestycji II realizowanej w ramach Decyzji II (całość kosztów kwalifikowanych danej inwestycji) właściwy pozostaje status beneficjenta na moment przyznania pomocy publicznej (wydania danej decyzji o wsparciu) co powoduje, iż w okresie gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje podatnikiem (po przekształceniu), uwzględniane jest 45% intensywności pomocy dla wyliczenia zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT

Zgodnie z art. 5841 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.),

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia).

W myśl art. 5842 Kodeksu spółek handlowych,

§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Stosownie natomiast do art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651ze zm.),

Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1) przekształcenia innej osoby prawnej,

2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej,

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Powyższe przepisy regulują kwestie sukcesji prawnej oraz podatkowej podmiotu (spółki kapitałowej), która powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Kontynuacja bytu prawnego oznacza, że majątek przedsiębiorcy przekształcanego staje się majątkiem przekształconej spółki. Innymi słowy - następuje przekształcenie formy działalności przy jednoczesnej kontynuacji podmiotowości prawnej.

Na podstawie ww. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, został wprowadzony mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, ustawa o WNI nie przewiduje zastrzeżenia, aby przedsiębiorca, który jest w posiadaniu decyzji o wsparciu nie mógł dokonywać przekształceń w rozumieniu przepisów k.s.h. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę także na fakt, iż w ustawie o WNI, nie jest zawarte zastrzeżenie, aby podmiot uprawniony do zwolnienia z opodatkowania dochodu na podstawie decyzji o wsparciu musiał zachować formę prawną działalności. Tym samym, nie dochodzi do uchylenia, bądź stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o wsparciu, gdyż katalog okoliczności prowadzących do wygaśnięcia lub uchylenia decyzji został określony w art. 17 ustawy o WNI i jak wynika z powyższego wylistowania, nie zawiera przesłanki dotyczącej przekształcenia formy prawnej przedsiębiorcy.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy Wnioskodawca, jako podmiot, który uzyskał Decyzję, dokona przekształcenia w spółkę kapitałową (Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz Decyzja nie zostanie uchylona przez właściwy organ (z uwagi na brak przesłanek takiego uchylenia), możliwe będzie dalsze posługiwanie się Decyzją przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnośnie pytania drugiego zadanego we wniosku, stwierdzić należy, że z brzmienia wyżej powołanych przepisów wynika, że dla ustalenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej dostępnej dla podatnika korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p., kluczowy jest jego status w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE.L.2014.187.1, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 2 pkt 28 ww. rozporządzenia, data przyznania pomocy oznacza dzień, w którym beneficjent nabył prawo otrzymania pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym.

W art. 2 pkt 11 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.), ustawodawca wskazał, że za dzień udzielenia pomocy:

należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a)

dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b)

dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy - chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

W analizowanym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca na moment uzyskania Decyzji I oraz w planowanym terminie uzyskania Decyzji II, posiadała i będzie posiadać status małego przedsiębiorcy, a tym samym na potrzeby kalkulacji puli dostępnej pomocy publicznej stosuje wskaźnik intensywności pomocy publicznej w wysokości 45% (25% właściwe dla województwa wielkopolskiego powiększone o 20 p.p. dla małego przedsiębiorcy). Wnioskodawca przewiduje, że jeszcze przed planowanym przekształceniem, lecz w toku realizacji Inwestycji I oraz Inwestycji II Firma spełni warunki do uznania jej za średniego przedsiębiorcę (najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2023 r., na skutek przekroczenia pułapów, o których mowa w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z póżn.zm dalej: "Rozporządzenie GBER"). Przedmiotowa zmiana statusu będzie pochodną organicznego wzrostu Firmy, skutkującego docelowo przekroczeniem pułapów o których mowa w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia GBER - co doprowadzi do wypełnienia dyspozycji przepisu art. 4 ust. 2 Załącznika I Rozporządzenia GBER.

Status przedsiębiorcy jako "małego" lub "średniego" jest okolicznością faktyczną mającą znaczenie prawne w zakresie skutków podatkowych funkcjonowania w polskiej strefie inwestycyjnej. O statusie tym decyduje spełnienie przez danego przedsiębiorcę określonych prawem wymogów. O statusie tym decyduje także podatnik, w tym sensie, że jego decyzje gospodarcze, strukturalne, własnościowe itd., stanowią o spełnieniu kryteriów określonych dla danej kategorii przedsiębiorcy. Do zmiany takiej dochodzi poprzez fakt zmiany statusu danego przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy), bez konieczności wydawania jakiejkolwiek decyzji czy aktu administracyjnego.

Odnosząc się do cytowanych powyżej przepisów wskazać należy, że przysługująca intensywność pomocy na podstawie statusu przedsiębiorstwa powinna być ustalana na dzień wydania decyzji o wsparciu i powinna być niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji.

Kluczowym elementem określającym dopuszczalność udzielenia pomocy oraz parametry uzyskanej pomocy jest dzień, w którym przedsiębiorca nabywa prawo do skorzystania z pomocy publicznej. Organ publiczny poprzez przyznanie takiego prawa wskazuje między innymi wartość pomocy, do jakiej jest uprawniony przedsiębiorca.

Zatem, dzień nabycia praw do pomocy i parametry udzielonej pomocy wynikają z decyzji o wsparciu. W dniu wydania decyzji o wsparciu do dyspozycji przedsiębiorcy stawiana jest określona wartość (maksymalna) pomocy, z której przedsiębiorca może, lecz nie musi skorzystać, w całości lub w części.

W świetle powyższego, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 2, tj. odnośnie ustalenia czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dla określenia intensywności pomocy właściwej dla Inwestycji I realizowanej w ramach Decyzji I oraz Inwestycji II realizowanej w ramach Decyzji II (całość kosztów kwalifikowanych danej inwestycji) właściwy pozostaje status beneficjenta na moment przyznania pomocy publicznej (wydania danej decyzji o wsparciu) co powoduje, iż w okresie gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje podatnikiem (po przekształceniu), uwzględniane jest 45% intensywności pomocy dla wyliczenia zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy o CIT (zdarzenie przyszłe) należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Odnośnie pytania 1 zostanie wydane oddzielne rozstrzygnięcie.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo nadmienia się, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena Pana stanowiska wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie oznaczone nr 1) zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy - Ordynacja podatkowa. Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) albo

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl