0114-KDIP2-1.4010.140.2022.2.JF - Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele statutowe stowarzyszenia

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP2-1.4010.140.2022.2.JF Zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele statutowe stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy kwota otrzymana tytułem darowizny na rachunek Stowarzyszenia (...) z przeznaczeniem na pokrycie działań z tytułu doszkalania nauczycieli w ramach działalności statutowej, stanowiąca dochód podatnika, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, stosownie do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 15 grudnia 2022 r. (wpływ 20 grudnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Stowarzyszenie (...) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, jego celem działania jest m.in. prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej a także działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki.

W związku z realizacją swoich celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową w (...).

W dniu (...) r. Publiczna Szkoła Podstawowa w (...) zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w (...) umowę o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników szkoły (nauczycieli), sfinansowaną ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z ww. umową, pracodawca tj. Szkoła otrzymała (...) zł dofinansowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ustawicznego pracowników, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania było poniesienie przez pracodawcę 20% kosztów przedmiotowego kształcenia.

Ponadto, Szkoła otrzyma zgodnie z umową darowizny kwotę (...) zł z przeznaczeniem na pokrycie ww. wkładu własnego. Darowiznę Szkoła otrzyma od Polskiego Stowarzyszenia (...), które to Stowarzyszenie jest organizatorem kształcenia ustawicznego pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w (...).

Jak zostało wspomniane, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest Stowarzyszenie (...) prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w (...); umowę o dofinansowanie z Powiatowym Urzędem pracy w (...), umowę o przeprowadzenie kształcenia ustawicznego oraz umowę darowizny zawarła Publiczna Szkoła Podstawowa w (...), z tym że w treści umowy darowizny przewidziano, iż kwota darowizny zostanie przekazana na rachunek bankowy Stowarzyszenia z przeznaczeniem "na pokrycie działań z tytułu doszkalania w ramach działalności statutowej Obdarowanego".

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Wnioskodawca pismem z 15 grudnia 2022 r. uzupełnił wniosek w następującym zakresie:

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Stowarzyszenie działa na podstawie statutu.

Organem założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej w (...) jest Stowarzyszenie (...). Przy czym Publiczna Szkoła Podstawowa w (...) jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Szkoła nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Działa i realizuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

Publiczna Szkoła Podstawowa w (...) nie jest niezależnym od Stowarzyszenia bytem prawnym oraz nie posiada innego organu prowadzącego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w (...) jest samodzielną i niezależną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wyłącznie w zakresie prowadzenia działalności oświatowej i jako pracodawca w stosunku do swoich pracowników. Posiada wyodrębniony organizacyjnie zespół osób - pracowników w stosunku, do których pracodawcą jest na gruncie prawa pracy - Publiczna Szkoła Podstawowa w (...), jednakże środki majątkowe są własnością Stowarzyszenia. Jest stroną umów cywilnoprawnych jednakże działa w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

Stosownie do brzmienia statutu celem działania Stowarzyszenia jest:

1)

§ 10 pkt 1 - prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,

2)

§ 10 pkt 5 - działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki,

Stosownie do § 11 pkt 1 statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.

Cele Stowarzyszenia są zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.).

Podatnik realizuje działalność oświatową i edukacyjną poprzez prowadzenie Szkoły publicznej.

Pytanie

Czy kwota (...) zł otrzymana tytułem darowizny na rachunek Stowarzyszenia (...) z przeznaczeniem na pokrycie działań z tytułu doszkalania nauczycieli w ramach działalności statutowej, stanowiąca dochód podatnika, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, stosownie do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem podatnika, otrzymana kwota (...) zł tytułem darowizny korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), z uwagi na okoliczność że zostanie przeznaczona na cel statutowy jakim jest prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, realizowanym poprzez prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w (...), zwanej dalej "Szkołą".

Zgodnie z ww. przepisem prawa, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Nie ulega wątpliwości, że podatnik realizuje działalność oświatową poprzez prowadzenie Szkoły publicznej. Otrzymana darowizna zostanie przekazana Szkole, która jako pracodawca pokryje z tych środków wkład własny odpowiadający 20% kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli. Należy wspomnieć, że inicjatorem podjęcia przedmiotowego kształcenia ustawicznego nauczycieli była Szkoła. Natomiast pracujący w niej nauczyciele stosownie do brzmienia art. 6 pkt 3a w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), mają obowiązek doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261):

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 tej ustawy:

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, dalej: "ustawa o CIT") jako podmioty zwolnione od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o CIT:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Niektóre jednak dochody podlegają zwolnieniu od opodatkowania. Ustawodawca przewidział przy tym dwa rodzaje zwolnień od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

- podmiotowe, przewidziane w art. 6 ustawy o CIT, których istota polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych wszystkich dochodów osiąganych przez wymienione w tym przepisie podmioty,

- przedmiotowe, regulowane przepisami art. 17 ustawy o CIT, polegające na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych wymienionych w tym przepisie dochodów.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o CIT.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Warunkiem zwolnienia dochodu takiego podatnika jest jednak wykazanie się tożsamością celu statutowego i celu preferowanego w powołanym przepisie. Wykazanie tych celów w statucie musi być precyzyjne i ścisłe. Pojęcie cel statutowy to nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez organizację jakiejś działalności, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost ze statutu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k; 2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem:

Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

1)

przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,

2)

przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

3)

samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika zatem wprost, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia będzie możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:

- podatnik prowadzi działalność statutową we wskazanych powyżej zakresach (jego działalność statutowa odpowiada przynajmniej jednej z wymienionych powyżej),

- podatnik nie zalicza się do podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT,

- podatnik przeznaczył oraz wydatkował, bez względu na termin, osiągnięte dochody na cel wskazany w statucie, odpowiadający celowi wskazanemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o CIT. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, sformułowania "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników - czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) - toteż muszą być interpretowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu

do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. Zatem wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem.

Państwa wątpliwości budzi kwestia ustalenia, czy kwota otrzymana tytułem darowizny na rachunek Stowarzyszenia (...) z przeznaczeniem na pokrycie działań z tytułu doszkalania nauczycieli w ramach działalności statutowej, stanowiąca Państwa dochód, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, stosownie do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości wskazać należy, że z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia dochodu z rzeczywistym jego wydatkowaniem na cele statutowe. Z opisu sprawy wynika, że celami statutowymi Stowarzyszenia jest:

1)

§ 10 pkt 1 - prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,

2)

§ 10 pkt 5 - działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki,

Stosownie do § 11 pkt 1 statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie publicznej szkoły podstawowej.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazali Państwo, że w związku z realizacją swoich celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową w (...). Organem założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej w (...) jest Stowarzyszenie (...). Przy czym Publiczna Szkoła Podstawowa w (...) jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Szkoła nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu (...) r. Publiczna Szkoła Podstawowa w (...) zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy w (...) umowę o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników szkoły (nauczycieli), sfinansowaną ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkoła otrzyma zgodnie z umową darowizny kwotę (...) zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego. Darowiznę Szkoła otrzyma od Polskiego Stowarzyszenia (...), które to Stowarzyszenie jest organizatorem kształcenia ustawicznego pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w (...). Cele Stowarzyszenia są zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że kwota (...) zł otrzymana tytułem darowizny na rachunek Stowarzyszenia (...) przeznaczona na pokrycie działań z tytułu doszkalania nauczycieli w ramach działalności statutowej, o ile będzie ona w całości przeznaczona na ww. cele, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;70

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl