0114-KDIP1-3.4012.167.2022.1.JG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.167.2022.1.JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 11 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uprawnień Spółki do wystawiania zbiorczych uproszczonych faktur korygujących, o których mowa w ar. 106j ust. 3 ustawy w celu udokumentowania udzielonego rabatu. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium Polski. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest dystrybucja napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych, przede wszystkim win i cydrów (dalej: Towary). Dystrybucja Towarów przyjmuje formę sprzedaży zarówno detalicznej, jak i hurtowej, w tym m.in. na rzecz dużych sieci handlowych oraz restauracji/punktów gastronomicznych.

W ramach sprzedaży hurtowej, w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży Towarów, Spółka udziela podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym sieciom handlowym (dalej: Partnerzy) różnego rodzaju upustów/rabatów, przy czym wysokość i zasady ich przyznawania ustalane indywidualnie w porozumieniach zawieranych z Partnerami (dalej: Porozumienia).

Do takich rabatów zaliczyć można, w szczególności rabaty potransakcyjne (retrospektywne) z tytułu przekroczenia przez Partnera w danym okresie rozliczeniowym ustalonego wolumenu zakupów Towarów Spółki (ewentualnie po spełnieniu innych przewidzianych w Porozumieniu warunków), a także rabaty bezwarunkowe np. od zrealizowanego obrotu oraz rabaty promocyjne.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, obecnie udzielane rabaty potransakcyjne, z uwagi na to, że skutkują obniżką ceny jedynie wybranych Towarów sprzedanych w danym okresie, dokumentowane poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę na rzecz Partnera zbiorczej faktury korygującej, zawierającej wszystkie obowiązkowe elementy przewidziane w art. 106j ust. 2 ustawy VAT, tj.:

* numer oraz datę jej wystawienia;

* dane zawarte w fakturach pierwotnych (korygowanych) tj. daty wystawienia faktur pierwotnych, ich numery, nazwy i adresy Spółki oraz Partnerów, a także numery za pomocą których Wnioskodawca oraz Partnerzy zidentyfikowani są na potrzeby VAT (tj. elementy określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 ustawy VAT);

* kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

* nazwę (rodzaj) Towarów objętych korektą.

Dodatkowo, na zbiorczych fakturach korygujących Wnioskodawca wskazuje okres, do którego odnosi się udzielony Rabat.

Z uwagi na podawanie w zbiorczych fakturach korygujących wszystkich wymienionych wyżej informacji, liczba stron takiej faktury potrafi często (np. przy sprzedaży do sieci handlowych) przekroczyć pół tysiąca a sama lista z numerami i datami faktur korygowanych zajmuje kilka stron. Jest to kłopotliwe dla obu stron rozliczeń. Tym bardziej, że taka szczegółowość faktur korygujących jest całkowicie zbędna z biznesowego punktu widzenia.

Z powyższych względów Spółka zamierza aktualnie zmodyfikować sposób udzielania niektórych rabatów o charakterze potransakcyjnym (retrospektywnym), poprzez objęcie nimi wszystkich, a nie jak dotychczas, jedynie wybranych Towarów sprzedanych Partnerowi w danym okresie - miesiącu, kwartale lub roku (dalej: Rabat).

Wysokość Rabatu kalkulowana będzie jako kwota lub określony procent, przy czym, w przypadku Rabatu procentowego podstawą wyliczenia jego łącznej wysokości (kwoty) będzie suma obrotów wybranymi (wskazanymi w Porozumieniu) Towarami, wynikająca z wystawionych przez Spółkę na rzecz Partnera w danym okresie faktur (z uwzględnieniem dokonanych zwrotów i obniżek ceny z tytułu innych rabatów).

Wnioskodawca wskazuje, że Rabat ustalany na podstawie powyższych kryteriów wpłynie na obniżenie cen netto wszystkich Towarów będących przedmiotem dostawy na rzecz Partnera w danym okresie, tj. zarówno tych Towarów, których dostawy były podstawą kalkulacji wysokości Rabatu, jak i tych, które w tej kalkulacji uwzględniane nie zostały.

Aby lepiej zobrazować zasady, na jakich będzie udzielany Rabat, Spółka prezentuje poniższy przykład:

Partner nabywa u Spółki w danym miesiącu:

* 2000 butelek wina za cenę 50 zł netto za sztukę (łącznie 100 000 zł netto),

* 1000 butelek cydru za cenę 10 zł netto za sztukę (łącznie 10 000 zł netto),

* 500 butelek napojów bezalkoholowych za cenę 5 zł za sztukę (łącznie 2 500 zł netto).

Łączna kwota sprzedaży na rzecz Partnera w tym miesiącu wynosi zatem 112 500 netto plus VAT, która to sprzedaż udokumentowana jest trzema osobnymi fakturami.

Partner spełnia ustalone w Porozumieniu warunki dla przyznania mu Rabatu, przy czym ustalono, że podstawą obliczenia kwoty Rabatu jest wyłącznie wynikająca z faktury wartość sprzedaży netto cydru tj. 10 000 netto, od której naliczony zostanie rabat w wysokości 15%.

W takim przypadku Rabat wyniesie 1 500 zł (10 000 x 15%), a wyliczona w ten sposób kwoto proporcjonalnie obniży cenę netto każdej pozycji wskazanej na wszystkich trzech fakturach wystawionych w tym miesiącu, tj. wszystkich butelek sprzedanych win, cydru oraz napojów bezalkoholowych. W efekcie, po wyliczeniu udziału procentowego Rabatu w odniesieniu do każdej pozycji ze wszystkich faktur i odjęciu obliczonej w ten sposób kwoty Rabatu podzielonej przez liczbę butelek, jednostkowa cena butelki wina wyniesie po zaokrągleniu 49,33 zł, ceno butelki cydru 9,87 zł, zaś cena napoju bezalkoholowego 4,93 zł (co obrazuje poniższa tabela).

towar

cena jednostkowa przed Rabatem

liczba

sztuk

suma przed Rabatem

całkowita wysokość Rabatu

procentowy udział rabatu w odniesieniu do każdej pozycji

wartość Rabatu proporcjonalnie przypadająca na towar

cena jednostkowa po Rabacie

suma po Rabacie

wino

50,00 zł

2000

100 000,00 zł

1 500,00 zł

88,89%

1 333,33 zł

49,33 zł

98 666,67 zł

cydr

10,00 zł

1000

10 000,00 zł

8,89%

133,33 zł

9,87 zł

9 866,67 zł

napój

5,00 zł

500

2 500,00 zł

2,22%

33,33 zł

4,93 zł

2 466,67 zł

Całkowita suma

112 500,00 zł

Całkowita suma po Rabacie

111000,00 zł

W rezultacie, sumaryczna kwota netto (podstawa opodatkowania) wykazana na fakturach pierwotnych (112 500 zł) zostanie w wyniku korekty obniżona do 111 000 zł.

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że powyższe kwoty przykładowe i mają na celu tylko i wyłącznie zobrazowanie sposobu kalkulacji Rabatu.

Pytania

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do wystawiania zbiorczych uproszczonych faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy VAT, w celu udokumentowania Rabatu udzielonego do wszystkich dostaw Towarów dokonanych w danym okresie na rzecz Partnera?

2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka może nie umieszczać na zbiorczych, uproszczonych fakturach korygujących, w szczególności nazwy Towarów objętych korektą, ceny jednostkowej netto tych Towarów przed i po korekcie, kwoty podatku od tych Towarów przed i po korekcie oraz ich ilości?

Państwa stanowisko w sprawie.

1. Spółka będzie uprawniona do wystawiania zbiorczych uproszczonych faktur korygujących, o których mowa w ar. 106j ust. 3 ustawy VAT, w celu udokumentowania Rabatu udzielonego do wszystkich dostaw Towarów dokonanych w danym okresie na rzecz Partnera.

2. Spółka może nie umieszczać na zbiorczych, uproszczonych fakturach korygujących, w szczególności nazwy Towarów objętych korektą, ceny jednostkowej netto tych Towarów przed i po korekcie, kwoty podatku od tych Towarów przed i po korekcie oraz ich ilości.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uwagi ogólne - ramy prawne

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, podatnicy VAT dokonujący sprzedaży na rzecz innych podatników obowiązani dokumentować te czynności fakturami. Natomiast pod pojęciem sprzedaży należy rozumieć - w świetle art. 2 pkt 22 ustawy VAT - odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei katalog obowiązkowych elementów, które zawierać powinna faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy VAT. I tak, zgodnie z tym przepisem, faktura powinna zawierać, co do zasady, m.in.:

1)

datę wystawienia;

2)

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3)

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy VAT;

5)

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy VAT;

6)

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8)

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9)

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10)

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11)

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12)

stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy VAT;

13)

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15)

kwotę należności ogółem.

Jak natomiast stanowi art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, podatnik wystawia fakturę korygującą. Zgodnie zaś z ust. 2 ww. przepisu, faktura korygująca powinna zawierać:

* numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

* numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej;

* dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5, a także nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

* kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej - jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego;

* w przypadkach innych niż wskazane powyżej - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z kolei w art. 106j ust. 3 ustawy VAT ustawodawca przewidział możliwość wystawienia, tzw. zbiorczej faktury korygującej uproszczonej. Mianowicie, w przepisie tym wskazano, iż w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

1)

zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;

2)

może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą - w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.

Ad pytanie 1)

Mając na uwadze powyższe przepisy ustawy VAT, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do wystawiania zbiorczych, uproszczonych faktur korygujących (o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy VAT) w celu udokumentowania Rabatu udzielonego do wszystkich dostaw Towarów dokonanych w danym okresie na rzecz Partnera.

Jak bowiem wynika z przytoczonych powyżej przepisów, warunkami wymaganymi dla wystawiania faktur korygujących w sposób uproszczony, o którym mowa w art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy VAT (tj. bez wskazywania nazwy/rodzaju towarów lub usług objętych korektą) jest to, aby:

(i) korekta była spowodowana udzielonym upustem/obniżką,

(ii) udzielony upust/obniżka dotyczył wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług dokonanych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.

W ocenie Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego ww. warunki należy uznać za spełnione, ponieważ (i) korekta spowodowana będzie udzielonym Partnerowi Rabatem oraz (ii) Rabat będzie wpływać na obniżenie ceny wszystkich dostaw Towarów na rzecz Partnera w danym okresie.

Jak wskazano w przykładzie przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku gdy Partner spełnia ustalone w Porozumieniu warunki dla przyznania mu Rabatu w wysokości 15%, zaś podstawą obliczenia Rabatu jest wyłącznie wynikająca z faktury wartość sprzedaży netto jednego rodzaju Towaru (np. cydru) tj. 10 000 zł netto, to w takim przypadku Rabat wyniesie 1 500 zł (10 000 zł x 15%).

Wyliczona w ten sposób kwota Rabatu (1 500 zł) proporcjonalnie będzie obniżać cenę netto każdej pozycji wskazanej na fakturach wystawionych w danym okresie (tj. wszystkich butelek sprzedanych win, cydru oraz napojów bezalkoholowych). W efekcie, w analizowanym przykładzie po wyliczeniu udziału procentowego Rabatu w odniesieniu do każdej pozycji z faktury i odjęciu obliczonej w ten sposób kwoty Rabatu podzielonej przez liczbę sztuk, jednostkowa cena każdego Towaru ulega obniżeniu. Zatem Rabat, który będzie udzielany przez Spółkę, faktycznie będzie obniżać cenę wszystkich Towarów będących przedmiotem dostawy na rzecz Partnera w danym okresie.

Wnioskodawca podkreśla również, iż przepisy ustawy VAT nie przewidują, oprócz ww. dwóch warunków, żadnych innych wymogów dla stosowania art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy VAT (w tym nie uzależniają możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących uproszczonych od sposobu, w jaki kalkulowana jest wysokość przyznawanych kontrahentom upustów/rabatów). Tym samym, przyjąć należy, iż podatnicy mogą dowolnie obliczać wysokość upustów/rabatów, co oznacza jednocześnie, iż nie ma przeszkód, aby kalkulacja ta dokonywana była w oparciu o obrót wybranym asortymentem.

Na poparcie stanowiska o dowolności w zakresie sposobu obliczania przez podatników wysokości udzielanych rabatów wskazać należy na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.65.2018.1.KM), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Wnioskodawcę, że: "Przepisy ustawy o VAT nie regulują bowiem zasad udzielania między stronami transakcji obniżek cen (rabatów), przez co przyjmuje się, że podstawą ich kalkulacji może być wartość wszystkich produktów zakupionych w określonym czasie, bądź tylko wybranych i ustalonych między stronami grup produktów, bądź też części produktów w ramach danego asortymentu (która została sprzedana przez Dystrybutorów odbiorcom końcowym na określonych warunkach)."

Natomiast potwierdzeniem stanowiska Spółki, zgodnie z którym dla możliwości stosowania, tzw. zbiorczych, uproszczonych faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy VAT, nie ma znaczenia sposób kalkulacji rabatu/upustu, w szczególności okoliczności, iż jest on wyliczany w oparciu o obrót wybranym asortymentem, jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-373/15-2/JF), w której organ przyznał rację wnioskodawcy i wskazał, iż: "Analizując zatem sytuację Spółki, w której bonus jest udzielany w stosunku do całego obrotu z danym kontrahentem we wskazanym okresie, wystawienie faktury korygującej wskazanej w art. 106j ust. 3 ustawy o VAT powinno być dopuszczalne. Stanowiska tego nie powinien zmieniać fakt, iż podstawą kalkulacji rabatu jest obrót w odniesieniu do wybranych i ustalonych między Stronami grup wyrobów lub usług. W takiej sytuacji bowiem nadal spełniona jest przesłanka, aby korekta dotyczyła wszystkich dostaw towarów lub świadczonych usług w danym okresie - sposób kalkulacji wpływa bowiem jedynie na wartość samego rabatu."

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż przytoczone powyżej interpretacje indywidualne zostały wydane w okresie obowiązywania ówczesnego brzmienia art. 106j ust. 3 ustawy VAT, niemniej w ocenie Spółki, nie tracą one na aktualności, ponieważ zmianie uległa jedynie techniczna konstrukcja przepisu oraz zakres danych, jaki powinien się znaleźć na uproszczonej zbiorczej fakturze korygującej, nie zaś warunki uprawniające do korzystania z tego uproszczenia, tj. udzielenie rabatu/upustu, do wszystkich dostaw na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.

W rezultacie, Spółka stoi na stanowisku, iż będzie ona uprawniona do wystawiania zbiorczych, uproszczonych faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy VAT, w celu udokumentowania Rabatu opisanego w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku.

Ad pytanie 2

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka może nie umieszczać na zbiorczych, uproszczonych fakturach korygujących dokumentujących udzielane kontrahentom Rabaty, w szczególności nazwy Towarów objętych korektą, ceny jednostkowej netto tych Towarów przed i po korekcie, kwoty podatku od tych Towarów przed i po korekcie oraz ich ilości.

Katalog elementów, które muszą znaleźć się na fakturze korygującej wskazany został w art. 106j ust. 2 ustawy VAT i - jak wspomniano powyżej - są to:

* numer kolejny oraz data jej wystawienia;

* numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca (w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej);

* dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (fakturze pierwotnej) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 ustawy VAT, a także nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

* kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej - jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego;

* w przypadkach innych niż wskazane powyżej - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Natomiast po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy VAT, które, jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 1, należy uznać za spełnione (tj. udzielenia rabatu/upustu do wszystkich dostaw towarów na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie oraz umieszczenia na fakturze okresu, za jaki przysługuje Rabat), możliwe jest pominięcie nazwy (rodzaju) towaru.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do udokumentowania Rabatu udzielonego Partnerowi poprzez wystawienie zbiorczej, uproszczonej faktury korygującej, na której wykazane zostaną:

* numer kolejny oraz data jej wystawienia;

* numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca (w przypadku faktur korygujących w postaci faktury ustrukturyzowanej);

* dane zawarte w fakturach, których dotyczy faktura korygująca (fakturach pierwotnych) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 ustawy VAT, tj.:

o daty wystawienia faktur pierwotnych,

o numery identyfikujące faktury pierwotne,

o nazwę Wnioskodawcy oraz nabywcy Towarów (Partnera) wraz z adresami,

o NIP Wnioskodawcy,

o NIP nabywcy Towarów (Partnera),

* zbiorczą kwotę korekty podstawy opodatkowania VAT i podatku należnego, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej (bez podziału na konkretne pozycje towarowe),

* okres, do którego odnosi się udzielony Rabat.

Zdaniem Wnioskodawcy, skorzystanie z uproszczenia, o którym mowa w art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy VAT, polegającego na nieumieszczaniu nazwy (rodzaju) Towarów będących przedmiotem korekty powoduje jednocześnie brak konieczności wskazywania danych odnoszących się do tych Towarów.

Oznacza to tym samym, że na zbiorczych fakturach korygujących wystawianych na rzecz Partnerów Wnioskodawca nie będzie musiał umieszczać, w szczególności nazwy Towarów objętych korektą (na podstawie art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy VAT), jak również (i) ceny jednostkowej netto tych Towarów przed i po korekcie, (ii) kwoty podatku od tych Towarów przed i po korekcie oraz (iii) ich ilości, bowiem elementy te wymagałyby podania nazwy Towarów, czego - jak wyżej wskazano - ustawodawca od wystawcy zbiorczej, uproszczonej faktury korygującej nie wymaga.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy:

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy - w myśl którego -

Podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Natomiast art. 29a ust. 10 ustawy stanowi, że:

Podstawę opodatkowania, obniża się o:

1.

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2.

wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3.

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4.

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Według art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy:

Faktura powinna zawierać:

1.

datę wystawienia;

2.

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.

stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;

13.

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.

kwotę należności ogółem.

Należy zauważyć, że faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług. Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika.

Z kolei art. 106j ust. 1 ustawy, określa przypadki, w których podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. I tak, zgodnie z ww. przepisem:

W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1)

podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

2)

(uchylony)

3)

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4)

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do art. 106j ust. 2 ustawy:

Faktura korygująca powinna zawierać:

1)

(uchylony);

2)

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2a) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej;

3)

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5,

b)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4)

(uchylony);

5)

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6)

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jak stanowi art. 106j ust. 3 ustawy:

W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

1)

zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;

2)

może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą - w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.

Z ww. przepisów wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść tej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca są wskazane ww. art. 106j ust. 2 ustawy. Natomiast, art. 106j ust. 3 ustawy, dopuszcza możliwości wystawiania faktur zbiorczych w przypadku, kiedy zmiana ceny dotyczy dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Zatem, w takiej sytuacji zbiorcza faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturze pierwotnej. W pozostałych przypadkach również można wystawiać zbiorcze korekty, ale te muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest dystrybucja napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych, przede wszystkim win i cydrów. W ramach sprzedaży hurtowej, w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży Towarów, Spółka udziela podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, różnego rodzaju upustów/rabatów, przy czym wysokość i zasady ich przyznawania ustalane są indywidualnie w porozumieniach zawieranych z Partnerami. Spółka zamierza aktualnie zmodyfikować sposób udzielania niektórych rabatów, poprzez objęcie nimi wszystkich, a nie jak dotychczas, jedynie wybranych Towarów sprzedanych Partnerowi w danym okresie - miesiącu, kwartale lub roku. Wysokość Rabatu kalkulowana będzie jako kwota lub określony procent, przy czym, w przypadku Rabatu procentowego podstawą wyliczenia jego łącznej wysokości będzie suma obrotów wybranych Towarów, wynikająca z wystawionych przez Spółkę na rzecz Partnera w danym okresie faktur (z uwzględnieniem dokonanych zwrotów i obniżek ceny z tytułu innych rabatów). Wnioskodawca wskazuje, że Rabat ustalany na podstawie powyższych kryteriów wpłynie na obniżenie cen netto wszystkich Towarów będących przedmiotem dostawy na rzecz Partnera w danym okresie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy Spółka będzie uprawniona do wystawiania zbiorczych uproszczonych faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy VAT, w celu udokumentowania Rabatu, który wpłynie na obniżenie cen wszystkich sprzedawanych w danym okresie na rzecz Partnera Towarów oraz czy Spółka może nie umieszczać na tych fakturach, w szczególności nazwy Towarów objętych korektą, ceny jednostkowej netto tych Towarów przed i po korekcie, kwoty podatku od tych Towarów przed i po korekcie oraz ich ilości.

Jak wynika z powyższych rozważań, jeżeli zostanie udzielony opust lub obniżka ceny, to wymagane jest sporządzenie faktury korygującej. W takim przypadku przepisy ustawy o podatku VAT zezwalają na wystawienie zbiorczej faktury korygującej. Zbiorczą uproszczoną fakturę korygującą natomiast można wystawić m.in., gdy podatnik udziela upustu lub obniżki ceny, które dotyczą dostaw towarów na rzecz jednego odbiory w danym okresie. W sytuacji, gdy zbiorcza faktura korygująca będzie obejmowała wszystkie dostawy na rzecz jednego kontrahenta z danego okresu, to zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy, nie musi zawierać nazw tych towarów. Natomiast musi zawierać okres, do którego odnosi się udzielony rabat (upust/obniżka ceny).

W omawianej sytuacji Spółka zamierza udzielać Rabatów na wszystkie Towary sprzedawane Partnerowi w danym okresie - miesiącu, kwartale lub roku. Wysokość Rabatu kalkulowana będzie jako kwota lub określony procent. Wnioskodawca wskazuje, że Rabat wpłynie na obniżenie cen netto wszystkich Towarów będących przedmiotem dostawy na rzecz Partnera w danym okresie. Wystawiona przez Spółkę zbiorcza, uproszczona faktura korygująca będzie zawierać numer kolejny oraz datę jej wystawienia, numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca (w przypadku faktur korygujących w postaci faktury ustrukturyzowanej), dane zawarte w fakturach, których dotyczy faktura korygująca (fakturach pierwotnych) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 ustawy VAT, zbiorczą kwotę korekty podstawy opodatkowania VAT i podatku należnego, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej (bez podziału na konkretne pozycje towarowe), okres, do którego odnosi się udzielony Rabat.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy wskazać, że Spółka, w przedstawionych okolicznościach sprawy, udzielając Rabatu będzie zobowiązana do wystawienia faktur korygujących. Przedstawiony sposób kalkulacji Rabatu będzie obniżać cenę wszystkich Towarów będących przedmiotem dostawy na rzecz Partnera w danym okresie. Zatem, w celu udokumentowania Rabatu, udzielając Rabatu na wszystkie Towary sprzedane Partnerowi w danym okresie, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzysta z uproszczenia, o którym mowa w art. 106j ust. 3 pkt 2 ustawy, polegającego na nieumieszczaniu nazwy (rodzaju) Towarów będących przedmiotem korekty. Tym samym, na zbiorczych fakturach korygujących wystawianych na rzecz Partnerów Wnioskodawca nie będzie musiał umieszczać również ceny jednostkowej netto tych Towarów przed i po korekcie, kwoty podatku od tych Towarów przed i po korekcie oraz ich ilości, bowiem elementy te wymagałyby podania nazwy Towarów, co - jak wyżej wskazano - nie jest konieczne. W przedstawionych okolicznościach sprawy, wystawione zbiorcze, uproszczone faktury będą zawierały dane wymienione w art. 106j ust. 2 biorąc pod uwagę art. 106j ust. 3 ustawy.

Dodatkowe informacje

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl