0114-KDIP1-3.4012.136.2017.2.ISK, Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu badawczego. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0114-KDIP1-3.4012.136.2017.2.ISK - Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu badawczego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.136.2017.2.ISK Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu badawczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu w związku z realizacją projektu S. pt. "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu w związku z realizacją projektu S. pt. "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w rejestrze Instytutów przez Polską Akademię Nauk. Prowadzi działalność statutową polegającą na prowadzeniu prac badawczo-naukowych w zakresie dydaktyki i badań naukowych na własne potrzeby, zatem zgodnie z zapisami art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Instytut nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Instytut prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych na zasadach określonych w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o realizację projektu S. pt. "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR" o akronimie E., podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskodawca jest wymieniony w umowie jako współwykonawca.

Program S. ma na celu zyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

1.

kardiologii i kardiochirurgii;

2.

onkologii;

3.

neurologii i zmysłach;

4.

medycynie regeneracyjnej.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie zastosowania nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR.

Uniwersytet Medyczny jako lider projektu ma zamiar skomercjalizować nowe diagnostyczne i terapeutyczne narzędzia do rozpoznawania i leczenia padaczki u dzieci.

Strony przewidują następujące formy komercjalizacji Wyników Projektu:

* komercjalizację bezpośrednią - jako sprzedaż Wyników Projektu lub know-how związanego z tymi Wynikami albo oddanie ich do używania, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy; lub

* komercjalizację pośrednią - jako objęcie udziałów w spółce dedykowanej w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia Wyników Projektu lub know-how związanego z tymi Wynikami.

Wnioskodawca, jako członek konsorcjum w ramach projektu ma za zadanie opracować metody oznaczania w krwi i homogenatach tkankowych nowych leków z grup inhibitorów arginazy (aminokwasopodobne pochodne kwasu borionowego) oraz inhibitorów tryptofanaz (IDO1, IDO2, TDO, dioksygenaz 2,3-indoleaminowych i dioksygenaz 2,3-tryptofanowych) w celu ich wykorzystania w badaniach farmakokinetycznych nowo syntezowanych w trakcie projektu związków. Dodatkowo zostaną opracowane metody oznaczania argininy, omityny i tryptofanu jako związków markerowych pokazujących działanie badanych leków w trakcie eksperymentów farmakodynamicznych.

Zadaniem Strony będzie również wykonanie oznaczeń opracowanymi metodami w czasie trwania projektu.

Według umowy konsorcjum E. zawartej 9 stycznia 2017 r., prawa do wyników projektu będą przysługiwały tym spośród członków konsorcjum, których praca w istotny sposób doprowadziła lub doprowadzi do powstania wyników projektu. Szczegółowe zasady podziału udziałów we współwłasności określone zostaną w odrębnych umowach w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustalenia wyników projektu.

Na dzień dzisiejszy nie można określić, czy Wnioskodawca będzie uczestniczył w jakiejkolwiek komercjalizacji wyników.

Analiza popytu pozwoliła zidentyfikować potencjalnych odbiorców rezultatów projektu i zakładany popyt na działalność badawczą i rozwojową projektu S. Poza beneficjentami bezpośrednimi z rezultatów skorzystają także zewnętrzne jednostki badawcze i rozwojowe w kraju i zagranicą, podmioty gospodarcze, które dzięki wynikom badań prowadzonych w projekcie S. będą mogły zwiększać swoja konkurencyjność poprzez wprowadzenie nowego produktu.

Wydatki poniesione podczas trwania projektu S. w związku z jego realizacją będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca widzi perspektywy gospodarcze projektu oraz wcielenie jego wyników do praktyki służby zdrowia, jak również firm działających w tej branży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach programu S. przyznanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu, ponieważ wydatki te związane są z komercjalizacją wyników projektu przez Lidera, zakłada się że współwykonawcy mogą mieć korzyści z komercjalizacji praw własności intelektualnej, natomiast zależeć to będzie od tego czy ich praca w istotny sposób doprowadzi do powstania wyników, czego w tej chwili nie da się określić.

Działalność ta co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT z dnia 11 marca 2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

* czynności te dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,

* nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, iż ustawodawca nie stwierdził, ze prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością obecnie prowadzoną. Oznacza to, że dopuszczalne jest prawo odliczenia podatku VAT naliczonego także w przypadku, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do działalności, którą podatnik ma zamiar podjąć.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy VAT należy stwierdzić, że prawo do odliczania podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi zawsze, gdy nabywane towary i usługi są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Nie ma znaczenia okres, w którym ta działalność będzie wykonywana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o VAT". W myśl ust. 1 tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Należy zatem stwierdzić, że każde nabycie towarów i usług przeznaczonych do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to, jakie faktycznie będą efekty tej działalności należy uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest współwykonawcą projektu S. pt. "Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR" o akronimie E.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie zastosowania nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR.

Lider projektu ma zamiar skomercjalizować nowe diagnostyczne i terapeutyczne narzędzia do rozpoznawania i leczenia padaczki u dzieci.

Strony przewidują następujące formy komercjalizacji Wyników Projektu:

* komercjalizację bezpośrednią - jako sprzedaż Wyników Projektu lub know-how związanego z tymi Wynikami albo oddanie ich do używania, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy; lub

* komercjalizację pośrednią - jako objęcie udziałów w spółce dedykowanej w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia Wyników Projektu lub know-how związanego z tymi Wynikami.

Wnioskodawca, jako członek konsorcjum w ramach projektu ma za zadanie opracować metody oznaczania w krwi i homogenatach tkankowych nowych leków z grup inhibitorów arginazy (aminokwasopodobne pochodne kwasu borionowego) oraz inhibitorów tryptofanaz (IDO1, IDO2, TDO, dioksygenaz 2,3-indoleaminowych i dioksygenaz 2,3-tryptofanowych) w celu ich wykorzystania w badaniach farmakokinetycznych nowo syntezowanych w trakcie projektu związków. Dodatkowo zostaną opracowane metody oznaczania argininy, omityny i tryptofanu jako związków markerowych pokazujących działanie badanych leków w trakcie eksperymentów farmakodynamicznych.

Zadaniem Strony będzie również wykonanie oznaczeń opracowanymi metodami w czasie trwania projektu.

Według umowy konsorcjum E. zawartej 9 stycznia 2017 r., prawa do wyników projektu będą przysługiwały tym spośród członków konsorcjum, których praca w istotny sposób doprowadziła lub doprowadzi do powstania wyników projektu. Szczegółowe zasady podziału udziałów we współwłasności określone zostaną w odrębnych umowach w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustalenia wyników projektu.

Na dzień dzisiejszy nie można określić, czy Wnioskodawca będzie uczestniczył w jakiejkolwiek komercjalizacji wyników.

Wydatki poniesione podczas trwania projektu S. w związku z jego realizacją będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach programu S. przyznanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca wskazał, że nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tj. wyniki projektu będą przedmiotem komercjalizacji, a Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, to wystąpi związek wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach opisanego projektu z czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację projektu w ramach programu S. pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy. Wnioskodawcy przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT, na zasadach określonych w art. 87 ustawy.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl