0114-KDIP1-2.4012.405.2019.1.RD, VAT w zakresie wpływu korekty wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania poziomu rentowności na... - OpenLEX

0114-KDIP1-2.4012.405.2019.1.RD - VAT w zakresie wpływu korekty wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania poziomu rentowności na wysokość VAT z tytułu dokonanych transakcji.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.405.2019.1.RD VAT w zakresie wpływu korekty wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania poziomu rentowności na wysokość VAT z tytułu dokonanych transakcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2019 r. (data wpływu 15 lipca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu korekty wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania poziomu rentowności na wysokość VAT z tytułu dokonanych transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2019 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu korekty wzajemnych rozliczeń w celu wyrównania poziomu rentowności na wysokość VAT z tytułu dokonanych transakcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną dla celów podatku VAT w Polsce.

Spółka należy do międzynarodowej Grupy (dalej: "Grupa") działającej m.in. w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Północnej.

Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez oddział produkcyjny (dalej: "P.") i oddział sprzedażowy (dalej: "S.").

Spółka w zakresie działalności P. nabywa (w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) materiały, komponenty, części zamienne od swoich dostawców (dalej: "Dostawcy"), które są następnie wykorzystywane dla celów produkcji wyrobów gotowych. Dostawcy są podmiotami powiązanymi ze Spółką należącymi do Grupy.

Wyroby gotowe są produkowane przez P. na zamówienie spółki z Grupy Y. AB (podmiotu z siedzibą w Szwecji). Większość wyprodukowanych towarów (99% - 99,5%) sprzedawana jest do Y. AB. Dla celów podatku VAT Spółka kwalifikuje powyższe transakcje dostawy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów lub eksport towarów. Pozostała sprzedaż (ok. 0,5%) to sprzedaż usług do dostawców Spółki (P.).

Polityka cen transferowych

Uwagi ogólne

W Grupie została przyjęta polityka cen transferowych. Zgodnie z jej założeniami, dochodowość (rentowność) podmiotów z Grupy z ogółu dokonywanych przez nich transakcji w danym okresie ze spółkami powiązanymi z Grupy ma osiągnąć ustalony poziom. Pod koniec danego okresu weryfikowana jest dochodowość podmiotów z Grupy - jeżeli dochodowość mieści się w określonym przedziale wówczas nie są podejmowane dodatkowe działania. Jeżeli jednak dochodowość nie osiągnęła bądź przekroczyła określony w polityce cen transferowych poziom, wówczas w Grupie dokonywane są dopłaty wyrównawcze mające na celu doprowadzenie dochodowości poszczególnych podmiotów do ustalonego wcześniej poziomu dochodowości. Dopłaty wyrównawcze są dokonywane między podmiotami z Grupy tak, aby w ostatecznym rozrachunku podmioty te osiągnęły określony poziom dochodowości, są ze sobą ściśle powiązane, a otrzymanie dopłaty wyrównawczej bądź obciążenia od jednego podmiotu może skutkować koniecznością dokonania obciążenia bądź uiszczenia opłaty na rzecz innego podmiotu. Dopłaty te mają na celu wyrównanie dochodowości podmiotów z Grupy do ustalonego wcześniej poziomu, nie mają natomiast bezpośredniego związku z poszczególnymi transakcjami.

Spółka pod koniec roku weryfikuje swoją dochodowość z tytułu transakcji dokonywanych z podmiotami z Grupy i - jeżeli dochodowość nie osiągnęła określonego w polityce cen transferowych poziomu - podejmowane są czynności mające na celu wyrównanie jej dochodowości. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których Spółka uiszcza opłatę wyrównawczą na rzecz swoich Dostawców lub Pryncypała, jak również sytuacje, w których otrzymuje opłatę wyrównawczą od swoich Dostawców lub Pryncypała.

Wyrównanie dochodowości Spółka - Dostawcy

Spółka nabywa materiały, komponenty, części zamienne od swoich Dostawców. Nabywane towary są wykorzystywane przez P. w ramach działalności produkcyjnej. Pod koniec roku Dostawcy weryfikują swoją rentowność osiągniętą w dokumentowanym okresie w transakcjach ze Spółką (P.). Jeżeli rentowność jest niższa bądź wyższa od zakładanej (przyjętej w polityce cen transferowych), dokonywana jest korekta dochodowości, która ma na celu wyrównanie ich rentowności na poziomie przyjętego w polityce cen transferowych zysku operacyjnego. Jeżeli zatem osiągnięty przez Dostawców zysk operacyjny jest niższy od poziomu określonego w przyjętej polityce cen transferowych, Spółka dokonuje wypłaty dodatkowych środków na rzecz Dostawców. Jeżeli jednak osiągnięty zysk operacyjny przekracza docelowy poziom, Dostawcy są zobowiązani do wypłaty środków pieniężnych na rzecz Spółki.

Wyrównanie dochodowości Spółka - Y. AB

Zgodnie z przyjętą w Grupie polityką cen transferowych, Y. AB w ramach Grupy pełni rolę Pryncypała (dalej również jako: "Pryncypał"). Jako Pryncypał Y. AB jest właścicielem większości znaczących aktywów należących do Grupy i zarządza głównymi ryzykami biznesowymi w ramach Grupy. Jako Pryncypałowi przysługuje jej władztwo ekonomiczne i prawne do większości marek należących do Grupy, ponosi koszty związane z rozwojem produktów i marek należących do Grupy. Pryncypał odpowiedzialny jest również za podejmowanie działań związanych z marketingiem, rozwojem Grupy oraz zarządzaniem własnością intelektualną.

Zgodnie z przyjętą polityką cen transferowych Grupy, oddziały produkcyjne Grupy otrzymują wynagrodzenie ustalone przy zastosowaniu metody rozsądnej marży (tzw. "metoda koszt plus"). Przed rozpoczęciem danego roku finansowego Spółka oraz Y. AB ustalają cenniki sprzedaży wyrobów gotowych. Koszty zakupu wyrobów przez Y. AB są ustalane w taki sposób, aby Spółka (w zakresie działalności P.) osiągnęła rentowność (w formie narzutu na kosztach) na sprzedaży danego produktu na poziomie zgodnym z przyjętą w Grupie polityką cen transferowych.

Raz w roku, na bazie danych rzeczywistych za dziesięć - jedenaście miesięcy roku oraz danych budżetowanych na jedenasty - dwunasty miesiąc dokonywana jest weryfikacja rentowności osiągniętej przez Spółkę z działalności P.

W przypadku gdy rentowność na sprzedaży wyrobów znajduje się w wyznaczonym przedziale, nie jest wymagane podjęcie dodatkowych działań. Jeżeli jednak zysk osiągany przez Spółkę z działalności prowadzonej przez P. jest niższy od ustalonego przedziału, dokonywana jest korekta zysku operacyjnego Spółki w taki sposób, aby marża operacyjna znalazła się w ustalonym przedziale - Y. AB dokonuje wpłaty na rzecz Spółki.

W sytuacji gdy marża operacyjna Spółki z działalności P. przyjmuje wartość powyżej przedziału, wówczas może nastąpić wyrównanie zysku operacyjnego do wartości marży operacyjnej mieszczącej się w ustalonym przedziale - Spółka może być zobowiązana do wpłaty środków na rzecz Y. AB. Ostateczna decyzja podejmowana jest na podstawie bieżącej analizy potrzeb Spółki (w ramach działalności P.), takich jak: poprawienie płynności finansowej, zwiększenie możliwości produkcyjnych czy zwiększenie inwestycji mających na celu dalszy rozwój oddziału produkcyjnego.

Powyższe dostosowania poziomu dochodowości wyrażają potrzebę dążenia stron do zachowania warunków wzajemnej współpracy handlowej na zasadach zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz polityką cen transferowych obowiązującą w Grupie.

Posiadana interpretacja indywidualna

Spółka wskazuje, że posiada interpretację indywidualną z 3 lutego 2017 r. (sygn. 1462-IPPP3.4512.937.2016.1.KT), w której zostało potwierdzone, że czynności podejmowane przez Spółkę w ramach działalności S. mające na celu wyrównanie dochodowości nie wywołują skutku w podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynność polegająca na przekazaniu przez Spółkę (P.) Pryncypałowi / Dostawcom bądź na otrzymaniu przez Spółkę (P.) od Pryncypała / Dostawców kwoty pieniężnej stanowiącej płatność wyrównawczą do ustalonego poziomu rentowności stanowi / stanowić będzie zdarzenie mające jakikolwiek wpływ na rozliczenia VAT Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, podobnie jak w przypadku S., czynność polegająca na przekazaniu przez Spółkę (P.) Pryncypałowi / Dostawcom bądź na otrzymaniu przez Spółkę (P.) od Pryncypała / Dostawców kwoty pieniężnej stanowiącej płatność wyrównawczą do ustalonego poziomu rentowności nie stanowi / nie będzie stanowić zdarzenia mającego jakikolwiek wpływ na rozliczenia VAT Spółki.

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT zasadniczo przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, co do zasady, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a. dostawcę lub na jego rzecz, lub

b. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Wyrównanie dochodowości a dostawa towarów

Z uwagi na powyższe definicje, w związku z omawianym wyrównaniem dochodowości z pewnością nie dochodzi między Pryncypałem / Dostawcami a Spółką do jakiejkolwiek dostawy towarów, za które korekta dochodowości mogłaby zostać uznana za wynagrodzenie. Dokonanie bądź otrzymanie opłaty wyrównawczej odnosi się bowiem do ogółu transakcji dokonanych już na przestrzeni roku, a nie do poszczególnych dostaw towarów dokonywanych w zamian za otrzymane kwoty związane z wyrównaniem dochodowości.

Wyrównanie dochodowości a świadczenie usług

Spółka wskazuje, że dopłaty mające na celu wyrównanie dochodowości nie mogą być również - w jej ocenie - uznane za wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Przesłanką dla uznania danego działania, powstrzymania się od działania bądź tolerowania czynności lub sytuacji za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest łączne spełnienie następujących warunków:

* istnienie bezpośredniego beneficjenta świadczenia,

* istnienie precyzyjnie określonego wynagrodzenia należnego w zamian za wykonane świadczenie (świadczenie, które ma zostać wykonane), które stanowi korzyść świadczącego usługę i wynagrodzenie to jest wyrażalne w pieniądzu,

* istnienie jasno określonych stron świadczenia,

* istnienie między stronami relacji prawnej określającej świadczenie wzajemne.

Powyższe zostało potwierdzone m.in. w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przykładowo, w wyroku z 8 marca 1988 r. Apple and Pear Development Council v Commissioners of Customs and Excise nr 102/86, wyroku z 3 marca 1994 r. R. J. Tolsma v Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden nr C-16/93, wyroku z 21 marca 2002 r. Kennemer Golf & Country Club v Staatssecretaris van Financićn nr C-174/00, wyroku z 23 marca 2006 r. Ministero dellEconomia e delle Finanze and Agenzia delle Entrate v FCE Bank pic. nr C-210/04).

W konsekwencji należy stwierdzić, że aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że wyrównanie dochodowości do ustalonego poziomu nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem ze strony drugiego podmiotu. Wyrównanie dochodowości za dany okres lub jego obniżenie będzie wynikało jedynie z samego faktu osiągnięcia / nieosiągnięcia przez Spółkę w ramach działalności P. oczekiwanego poziomu dochodu. Opłata wyrównawcza nie jest wypłacana pod warunkiem podjęcia określonych działań przez drugą stronę. W trakcie danego okresu rozliczeniowego strony nie wiedzą, czy w ogóle korekta dochodowości będzie dokonana i który z podmiotów będzie ewentualnie zobowiązany do dokonania opłaty wyrównawczej. Nie można więc wskazać określonych działań stanowiących usługę i jej ewentualnego beneficjenta. Nie sposób zatem twierdzić, że powyższe działania powodują wystąpienie obustronnych, wzajemnych świadczeń, które stanowią świadczenie usług (przez Pryncypała / Dostawców czy przez Spółkę, w zależności jaka korekta dochodowości będzie dokonana).

Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że wyrównanie dochodowości (niezależnie od tego, na czyją rzecz dokonywane są płatności wyrównawcze) nie ma związku ze zmianą kwoty należnej z tytułu sprzedaży konkretnych towarów, lecz wynika z przyjętego zintegrowanego modelu współpracy i potrzeby wyrównania dochodowości (zgodnie z przyjętą polityką cen transferowych).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wyrównanie dochodowości nie stanowi wynagrodzenia za usługę w rozumieniu ustawy o VAT, przez co działania te nie powinny skutkować opodatkowaniem podatkiem VAT.

Wyrównanie dochodowości a korekta cen

Należy także podkreślić (w nawiązaniu do art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ust. 13 tej ustawy), że wyrównanie dochodowości w żadnej mierze nie jest związane z jakimikolwiek opustami i obniżkami cen udzielonymi po dokonaniu sprzedaży, zwróconymi towarami lub opakowaniami lub zwróconą przez Spółkę całością lub częścią zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Korekta dochodowości nie ma bezpośredniego przełożenia na kwoty należne z tytułu poszczególnych, wskazanych rozliczeń (dostaw) między Spółką a Pryncypałem / Dostawcami, w szczególności nie stanowi korekty ich ceny - dokonywanie płatności wyrównawczych, zgodnie z przyjętym w Grupie modelem, ma na celu wyrównanie dochodowości, a nie obniżenie lub podwyższenie cen towarów.

Co więcej, należy zaznaczyć, iż wyrównanie dochodowości nie odnosi się do konkretnych / poszczególnych zdarzeń z danego okresu, ale odnosi się do ogółu zdarzeń mających wpływ na dochodowość Pryncypała / Dostawców / Spółki z działalności P. w danym okresie (roku). Ponadto, wyrównanie dochodowości nie jest także w żadnej mierze wynikiem błędu żadnej ze stron. Wysokość opłaty wyrównawczej nie była i nie mogła być znana wcześniej niż w momencie odpowiedniej weryfikacji rentowności oraz rozliczenia między Spółką i Pryncypałem / Dostawcami. Charakter i potrzeba dokonania opłaty wyrównawczej uzasadnione są jedynie dążeniem stron do zachowania warunków wzajemnej współpracy handlowej na zasadach zgodnych z przepisami o cenach transferowych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że czynność wyrównania poziomu dochodowości oraz dokonania z tego tytułu płatności wyrównawczych przez Pryncypała / Dostawców lub na ich rzecz nie stanowi zdarzenia mającego wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wykonanych wcześniej transakcji (tj. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu).

Wyrównanie dochodowości jako czynność pozostająca poza zakresem opodatkowania VAT

Wnioskodawca w tym miejscu wskazuje, że zagadnienie korekty dochodowości było również przedmiotem raportu z dnia 18 kwietnia 2018 r. (VEG no 71 rev.2) przygotowanego przez Grupę Ekspercką ds. VAT działającą przy Komisji Europejskiej (VAT Expert Group). Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w niniejszym raporcie, korekty cen transferowych (dochodowości) powinny być traktowane poza zakresem opodatkowania VAT w przypadkach transakcji między podatnikami (B2B), w których obie strony posiadają pełne prawo do odliczenia podatku VAT.

W opinii Grupy Eksperckiej ds. VAT, korekty cen transferowych nie prowadzą do "nowej" transakcji podlegającej opodatkowaniu, ani też nie mają związku z transakcjami dokonanymi w przeszłości. Korekty cen z uwagi na ilość zmiennych będących przedmiotem analiz cen transferowych nie powinny być i ogólnie nie mogą być w sposób bezpośredni powiązane z dokonywaną transakcją. Mając na uwadze treść raportu, Grupa Ekspertów postuluje, iż w przypadkach braku ustaleń umownych, które zmieniałyby wynagrodzenie to, nawet jeśli można bezpośrednio powiązać korektę cen transferowych z konkretną transakcją, w praktyce powinna ona (korekta dochodowości) być uznana za zdarzenie poza zakresem opodatkowania VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki wyrównanie dochodowości w przedstawionym modelu nie stanowi i nie będzie stanowić zdarzenia mającego jakikolwiek wpływ na rozliczenia VAT Spółki (zarówno w przypadku wypłaty jak i otrzymania przez Spółkę opłaty wyrównawczej).

Stanowisko, zgodnie z którym opłaty wyrównawcze dotyczące wyrównania dochodowości powinny pozostać poza zakresem opodatkowania VAT, znajduje potwierdzenie również w licznych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej / Dyrektora Izby Skarbowej interpretacjach indywidualnych odnoszących się do płatności wyrównawczych z tytułu korekt cen transferowych / dochodowości (tzw. "transfer pricing adjustments):

* 0111-KDIB3-1.4012.628.2017.1.KO z dnia 22 grudnia 2017 r.,

* 3063-ILPP1-2.4512.194.2016.1 AW z dnia 25 stycznia 2017 r.

* 0114-KDIP1-2.4012.342.2017.1.KT z dnia 14 września 2017 r.

* 1462-IPPP1.4512.49.2017.1.BS z dnia 12 kwietnia 2017 r.

* 0111-KDIB3-1.4012.444.2018.1.IK z dnia 31 lipca 2018 r.,

* 0114-KDIP1-2.4012.15.2018.1.SM z dnia 27 lutego 2018 r.,

* 0111-KDIB3-1.4012.798.2017.1.MP z dnia 1 lutego 2018 r.,

* 0115-KDIT1-3.4012.658.2017.1.MD z dnia 15 listopada 2017 r.,

* 0115-KDIT1-2.4012.565.2017.1.RS z dnia 12 października 2017 r.,

* 0112-KDIL1-3.4012.300.2017.1.KB z dnia 19 września 2017 r.,

* 0111-KDIB3-3.4012.88.2017.1.PK z dnia 14 września 2017 r.,

* 0114-KDIP1-2.4012.34.2017.1.IG z dnia 8 maja 2017 r.,

* 3063-ILPP1-3.4512.45.2017.2.PR z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

* 0114-KDIP1-2.4012.41.2017.1.RD z dnia 12 kwietnia 2017 r.,

* 0114-KDIP1-3.4012.2.2017.1.ISZ z dnia 23 marca 2017 r.

Spółka wskazuje również, że w wydanej dla niej interpretacji indywidualnej dotyczącej wyrównania dochodowości Spółki z tytułu działalności S., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał następujące stanowisko Spółki za prawidłowe: "korekta wzajemnych rozliczeń polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości dokonywana w oparciu o otrzymany przez Spółkę dokument korygujący, stanowi zdarzenie niemające wpływu na rozliczenie podatku VAT, w szczególności do podatku naliczonego z tytułu transakcji importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług" (sygn. 1462-IPPP3.4512.937.2016.1.KT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Tut. Organ informuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl