0114-KDIP1-2.4012.393.2020.1.AC - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przebudowy boiska.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.393.2020.1.AC Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przebudowy boiska.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2020 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 17 września 2020 r.) uzupełnionym w dniu 24 września 2020 r. (data wpływu 24 września 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w (...)".

Wniosek uzupełniony został w dniu 24 września 2020 r. (data wpływu 24 września 2020 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (...) jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla projektu pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w (...)".

Załącznikiem, który wymagany jest w przypadku otrzymania dofinansowania jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług. Ponieważ Gmina, jako Wnioskodawca zaliczyła koszty podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu by tym samym otrzymać do nich dofinansowanie, musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie mógł być przez Gminę odzyskany w całości lub części, zarówno podczas realizacji inwestycji, po jej zakończeniu, ani w okresie trwałości projektu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego w (...). Obecnie istniejące boisko wielofunkcyjne, ma już około 20 lat i zostało wykonane jako boisko asfaltowo-betonowe i jest w złym stanie technicznym wynikającym z intensywnej eksploatacji i procesu starzenia. Pojawiły się następujące problemy:

* brak wypoziomowania i nadania spadków,

* utrata przyczepności do podłoża,

* zastoiny wody z powodu uszkodzeń mechanicznych i nierówności,

* degradacja materiału,

* zniszczenie z powodu naturalnego użytkowania,

* inne uszkodzenia.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nową nawierzchnię wraz z nową podbudową i innymi robotami towarzyszącymi w oparciu o wytyczne zawarte w obowiązujących normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Zaprojektowane boisko ma kształt prostokąta o wymiarach 40,00 x 20,00 m z dodatkowymi pasami bocznymi (wybiegiem) poza polem gry o szerokości 2,00 m z każdej strony. Wkoło boiska projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej o zróżnicowanej szerokości (od 150 cm do 250 cm). Na szerszym pasie zaprojektowano pięć ławek i pięć koszy do śmieci.

Inwestycja jest usytuowana na działkach, których właścicielem jest gmina.

Gmina (...) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach inwestycji zostaną wystawione na Gminę.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

* boisko wielofunkcyjne w (...) będzie ogólnodostępne,

* boisko nie będzie udostępniane odpłatnie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, ani w okresie trwałości projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) w związku z inwestycją nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję, jak i po zakończeniu, ani w okresie trwałości, ponieważ inwestycja "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w (...)" jest inwestycją z zakresu zadań własnych gminy ustalonych przepisami krajowymi.

Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina realizuje projekt pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w (...)" z wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest przebudowa boiska sportowego w (...). W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nową nawierzchnię wraz z nową podbudową i innymi robotami towarzyszącymi w oparciu o wytyczne zawarte w obowiązujących normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Boisko wielofunkcyjne w (...) będzie ogólnodostępne. Boisko nie będzie udostępniane odpłatnie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, ani w okresie trwałości projektu pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w (...)".

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W niniejszej sprawie związek taki nie występuje. Jak wskazano boisko nie będzie udostępniane odpłatnie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu. Boisko wielofunkcyjne w (...) będzie ogólnodostępne. Zatem skoro w niniejszej sprawie podatek naliczony wynikający z wydatków objętych realizacją przedmiotowego projektu nie jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych świadczonych przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy uprawniające do odliczenia podatku naliczonego.

Tym samym Gminie nie przysługuje prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu, ani w okresie trwałości projektu pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w (...)".

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP lub /KIS/wnioski. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl