0114-KDIP1-2.4012.350.2018.1.KT - Zwolnienie z VAT importu towarów przeznaczonych do badań.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-2.4012.350.2018.1.KT Zwolnienie z VAT importu towarów przeznaczonych do badań.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018 r., przekazanym zgodnie z właściwością przez Urząd Celno-Skarbowy (data wpływu 7 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu towarów przeznaczonych do badań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2018 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu towarów przeznaczonych do badań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwolnienia z opłat z podatku od towarów i usług. Prośba o interpretację dotyczy przewozu z Ukrainy do polskiego laboratorium Spółki niżej wymienionych próbek:

1.

chemicznie ustabilizowanych próbek gleby przeznaczonych i gotowych do badań pod kątem zawartości mikro i makroelementów oraz pestycydów;

2.

prób zbóż (pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy, soi, pszenżyta, jęczmienia) przeznaczonych do badań jakościowych.

Wnioskodawca jest laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr... nadany przez X. Laboratorium wykonuje badania w żywności, w częściach roślin, w wodzie i w glebie.

W bieżącym roku laboratorium otwiera filię na Ukrainie w celu pozyskiwania do badań prób zbóż i gleby od ukraińskich dostawców. Pozyskane próby gleby otrzymają przygotowanie do badań w specjalnie przygotowanych do tego warunkach laboratoryjnych na terenie Ukrainy. Stabilizacja próbek będzie gwarantowała usunięcie niebezpieczeństw chemicznych i biologicznych z przewożonych próbek będącym niezbędnym elementem uzyskania zezwolenia na przewóz próbek przez granicę. Dodatkowo w przypadku roztworów mikro i makro elementów wysączonych z gleby nie wykazują możliwości przeniesienia organizmów kwarantannowych.

Próbki zostaną zapakowane do zbiorczych opakowań. Przygotowane zbiorcze opakowania zostaną umieszczone w szczelnym plastikowym kontenerze, który następnie zostanie zaplombowany i przewieziony do laboratorium w Polsce. Poddane przygotowaniu ustabilizowane chemicznie próbki gleby nie posiadają materialnej wartości i nie są przeznaczone do sprzedaży bądź innego użycia poza badaniem w laboratorium po którym zostają poddane utylizacji.

Po przewiezieniu do siedziby laboratorium w Polsce próby zostaną w całości zużyte do badania pod kątem jakości, zawartości mikro i makroelementów oraz pestycydów. Następnie wraz z odczynnikami użytymi do analizy pozostałości po próbkach zostaną przekazane specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją odpadów chemicznych, zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazał:

1. Towar (próbki) przeznaczony będzie w całości do badań mających na celu określenie jego jakości. Do badań zostaną zastosowane analizy składu, zawartości mikro i makro elementów, zawartości pestycydów, zawartości białka i oleju. Testy zostaną wykorzystane dla uzyskania informacji o charakterze przemysłowym i handlowym.

2. Towary zostaną w całości zużyte do przeprowadzanych badań.

3. Badania nie stanowią promocji handlowej i mają na celu określenie cech jakościowych przedmiotów analiz.

4. Przewożone ilości towaru, każdej próbki będą wyznaczone przez normy ściśle określające ilość materiału potrzebnego do badań.

5. Próby, które zostają zużyte podczas analiz, po badaniach podlegają utylizacji odpadów chemicznych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

6. Wszelkie czynności związane z badaniami prób oraz utylizacją resztek chemicznych podlegają nadzorowi i zapisom wymaganym przez normę ISO17025 opracowaną dla laboratoriów i certyfikację X.

7. Termin, w którym należy przeprowadzić badania, analizy lub próby oraz w którym należy dokonać formalności administracyjnych, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych badań, jest ściśle określony przez normy określające metody badań.

8. Przygotowane do badań próbki nie posiadają wartości handlowej a jedynie wartość merytoryczną uzyskaną z wyników analiz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przewożone przez granicę próbki przeznaczone do badań w laboratorium Wnioskodawcy będą podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Mając na uwadze wyżej wymienione fakty i powołując się na ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów art. 71, Wnioskodawca uważa, że przewożone próbki do badań mogą zostać zwolnione z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powołanego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez import towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy, rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 (art. 2 pkt 5 ustawy).

Podatnikami - w świetle art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Należy przy tym mieć na względzie, że zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku - jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania - możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W przepisach art. 45-82 Rozdziału 4 ustawy określono zakres i zasady zwolnienia od podatku dla importu towarów.

Jak wskazuje art. 71 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku import towarów przeznaczonych do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, przeprowadzanych w celu uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1.

towary poddawane badaniom, analizom lub próbom zostaną w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania;

2.

badania, analizy lub próby nie stanowią promocji handlowej;

3.

ilości towarów ściśle odpowiadają celowi, do którego realizacji są przywożone.

Zgodnie zaś z art. 71 ust. 2 ustawy, zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do importu towarów, które nie uległy zniszczeniu lub zużyciu w trakcie badań, analiz lub prób, pod warunkiem że produkty powstałe po ich przeprowadzeniu za zgodą organu celnego zostaną:

1.

całkowicie zniszczone lub pozbawione wartości handlowej lub

2.

staną się przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, bez obciążania go kosztami, lub

3.

zostaną wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie z art. 81 ustawy, zwolnienia, o których mowa w art. 47-80, stosuje się w przypadku zastosowania zwolnień od cła, z wyjątkiem art. 56 i art. 74 ust. 1 pkt 19.

Zatem zwolnienie określone przepisem art. 71 ust. 1 ustawy dotyczy importu towarów, które są przeznaczone do badań, prób lub analiz przeprowadzanych w celu uzyskania informacji bądź w ramach testów o charakterze handlowym lub przemysłowym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w tej regulacji, oraz z uwzględnieniem art. 81 ustawy.

Trzeba też dodać, że zwolnienie dla importu próbek towarów zostało przewidziane w art. 67 ustawy. Przepis ten stanowi, że zwalnia się od podatku import próbek towarów mających nieznaczną wartość i mogących służyć jedynie uzyskaniu zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju.

Za próbkę towaru, o której mowa w ust. 1, uważa się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja (art. 67 ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nadany przez X. Laboratorium wykonuje badania w żywności, w częściach roślin, w wodzie i w glebie. W bieżącym roku laboratorium otwiera filię na Ukrainie w celu pozyskiwania do badań prób zbóż i gleby od ukraińskich dostawców. Pozyskane próby gleby będą przygotowane do badań w warunkach laboratoryjnych na terenie Ukrainy.

W związku z tym Wnioskodawca dokona przywozu z terytorium Ukrainy do laboratorium Spółki w Polsce następujących towarów: chemicznie ustabilizowanych próbek gleby przeznaczonych i gotowych do badań pod kątem zawartości mikro i makroelementów oraz pestycydów, a także prób zbóż (pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy, soi, pszenżyta, jęczmienia) przeznaczonych do badań jakościowych. Próbki zostaną zapakowane do zbiorczych opakowań, które zostaną umieszczone w szczelnym plastikowym kontenerze, który zostanie zaplombowany i przewieziony do laboratorium w Polsce. Poddane przygotowaniu ustabilizowane chemicznie próbki gleby nie posiadają materialnej wartości i nie są przeznaczone do sprzedaży bądź innego użycia poza badaniem w laboratorium, po którym zostają poddane utylizacji. Po przewiezieniu do laboratorium w Polsce próby zostaną w całości zużyte do badania pod kątem jakości, zawartości mikro-i makroelementów oraz pestycydów. Następnie wraz z odczynnikami użytymi do analizy pozostałości po próbkach zostaną przekazane specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją odpadów chemicznych.

Jak wskazał Wnioskodawca:

* Towar przeznaczony będzie w całości do badań mających na celu określenie jego jakości. Do badań zostaną zastosowane analizy składu, zawartości mikro-i makroelementów, zawartości pestycydów, zawartości białka i oleju. Testy zostaną wykorzystane dla uzyskania informacji o charakterze przemysłowym i handlowym.

* Towary zostaną w całości zużyte do przeprowadzanych badań.

* Badania nie stanowią promocji handlowej i mają na celu określenie cech jakościowych przedmiotów analiz.

* Przewożone ilości towaru, każdej próbki, będą wyznaczone przez normy ściśle określające ilość materiału potrzebnego do badań.

* Próby, które zostają zużyte podczas analiz, po badaniach podlegają utylizacji odpadów chemicznych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

* Wszelkie czynności związane z badaniami prób oraz utylizacją resztek chemicznych podlegają nadzorowi i zapisom wymaganym przez normę ISO17025 opracowaną dla laboratoriów i certyfikację X.

* Termin, w którym należy przeprowadzić badania, analizy lub próby oraz w którym należy dokonać formalności administracyjnych, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych badań, jest ściśle określony przez normy określające metody badań.

* Przygotowane do badań próbki nie posiadają wartości handlowej a jedynie wartość merytoryczną uzyskaną z wyników analiz.

Opisane okoliczności wskazują, że Wnioskodawca zamierza dokonać importu (przywozu z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju) towarów przeznaczonych do badań. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla tego importu na podstawie art. 71 ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania regulacja art. 67 ustawy przewidująca zwolnienie od podatku dla importu próbek towarów. Z opisu sprawy wynika bowiem, że przywożone próbki gleby i zbóż nie będą służyły uzyskaniu zamówień na takie towary (ich promocji).

Jednocześnie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w świetle przedstawionych okoliczności sprawy planowany przywóz z terytorium Ukrainy do laboratorium w Polsce towarów w postaci próbek gleby i zbóż, przeznaczonych w całości do badań mających na celu określenie ich jakości, w celu uzyskania informacji o charakterze przemysłowym i handlowym, będzie spełniał przesłanki określone w przepisie art. 71 ust. 1 ustawy. Jak wskazano we wniosku, poddawane badaniom towary zostaną w całości zużyte do przeprowadzanych badań, badania te nie stanowią promocji handlowej, zaś ilości przywożonych towarów będą odpowiadać celowi, do którego realizacji są przywożone (ilości te będą wyznaczone przez normy ściśle określające ilość materiału potrzebnego do badań).

Tym samym, import opisanych towarów będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy, przy jednoczesnym uwzględnieniu art. 81 ustawy, bowiem, jak wyżej wskazano, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku zwolnienia towarów od cła.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Trzeba zaznaczyć, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/ zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl