0114-KDIP1-1.4012.682.2017.1.RR - Opodatkowanie świadczonych usług w ramach umów o współpracy z wyższą uczelnią.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.682.2017.1.RR Opodatkowanie świadczonych usług w ramach umów o współpracy z wyższą uczelnią.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach umów o współpracy z wyższą uczelnią - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach umów o współpracy z wyższą uczelnią.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca specjalizuje się w świadczeniu usług szkoleniowych, w tym informatycznych. Jest podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki są pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). Spółka prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju, posiada ośrodki szkoleniowe.

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Spółka prowadzi Placówki Kształcenia Ustawicznego (dalej jako "Placówki"), które zaliczane są do systemu oświaty zgodnie z art. 2 ust. 3a ww. ustawy i zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Spółka prowadząc placówki kształcenia ustawicznego, wpisane w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym w zakresie w jakim Placówka ma zdefiniowany swój zakres działalności, jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Wnioskodawca, jako organ założycielski sprawuje pełną kontrolę i nadzór nad działalnością Placówek. Nie są one odrębną, samodzielną instytucją, tylko podlegają bezpośrednio Spółce. Faktury dokumentujące sprzedaż powyższych usług wystawiane są przez Spółkę bez podatku od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016.710 j.t.), co znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP1/443-562/11-4/MS). Działając jako Placówka Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy z Uczelniami Wyższymi dotyczące współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych. Do obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie usługa kształcenia, tzn. zatrudnienie kadry dydaktycznej, zapewnienie opieki merytorycznej, materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminów (jeśli są integralną częścią szkolenia). Spółka w ramach umowy zobowiąże się do przeprowadzenia części lub całości zajęć, w zależności od programu studiów podyplomowych. Niezależnie od świadectw ukończenia studiów, jeśli Wnioskodawca w ramach usługi przeprowadzi szkolenie akredytowane przez podmiot trzeci, które wg programu kończy się egzaminem, to wówczas Wnioskodawca wyda również świadectwa kończące dane szkolenie. W ramach współpracy, Wnioskodawca oraz Uczelnia wspólnie podejmą ryzyko rentowności przedsięwzięcia, które zależy od liczby studentów, dlatego Wnioskodawca może podejmować również działania promocyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynności, które zostaną podjęte przez Wnioskodawcę jako Placówkę w ramach umów o współpracy z Uczelniami Wyższymi będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi edukacyjne realizowane w ramach przyszłych umów o współpracy z Uczelniami Wyższymi przy organizowaniu i przeprowadzaniu studiów podyplomowych przez Placówki działające na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty realizowane zgodnie z formą usług wymienioną w zaświadczeniach, będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej, jako "ustawa o VAT").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT: "Zwalnia się od podatku: (...)

26. usługi świadczone przez:

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane".

Powyższa regulacja pozostaje w związku z art. 132 ust. 1 lit. r Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE 2006, L 347, s. 1) stanowiącym, że państwa członkowskie zwalniają od podatku od wartości dodanej następujące transakcje: kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Krakowie z dnia 21 września 2012 r. I SA/Kr 879/12).

Znaczenia wymaga również fakt, iż z utrwalonego orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że "zwolnienia (...) stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08 w sprawie Eulitz, pkt 25). Ponadto, jak również wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości UE w swym orzecznictwie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.

Z interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wynika, że aby dana usługa mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki - przedmiotowa - muszą to być usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz podmiotowa - usługi te muszą być świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Z kolei zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy: "Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek". Wykonując działalność edukacyjną podmioty prowadzące niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego zobowiązane są przestrzegać określonych przepisami ustawy o systemie oświaty rygorów (m.in. w zakresie warunków lokalowych, czy wymaganej dokumentacji).

Właściwe jednostki samorządu terytorialnego wydają zaświadczenia o wpisie do ewidencji, które zawiera:

* nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; datę i numer wpisu do ewidencji;

* nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkolę lub placówkę; adres szkoły lub placówki;

* w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

Wnioskodawca, po spełnieniu wymaganych przepisami prawa wymogów prowadzi Placówki, które w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty wpisane zostały do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Tym samym spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty, a zatem spełniona jest wyżej wskazana przesłanka podmiotowa zwolnienia z podatku VAT.

Usługi w ramach współorganizowania studiów podyplomowych obejmujące zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, materiały niezbędne dla słuchaczy studiów oraz profesjonalnej kadry dydaktycznej stanowić będą element kompleksowej usługi w zakresie kształcenia, której odbiorcą będą słuchacze studiów podyplomowych, zatem również drugi warunek należy uznać za spełniony.

Reasumując, uznać należy, iż w przedstawionym stanie przyszłym świadczone usługi będą usługami kształcenia zawodowego, a zatem zastosowanie będzie miał art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto, w świetle art. 5a ustawy, towary lub usługi, będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z treści art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

a.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29,31,32 i 33 lit. a lub,

b.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 17a ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Ponadto, stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 13 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia i wychowania, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Analogicznie w przypadku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT koniecznym jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia na poziomie wyższym, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk albo jednostką badawczo-rozwojową. Również w tym przypadku niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Natomiast w przypadku zwolnienia od podatku na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ww. ustawy koniecznym jest spełnienie przesłanki dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innego niż wymienione w pkt 26 przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek wymienionych w poz. a-c tego przepisu.

Jednocześnie z powołanych przepisów art. 43 ust. 17 i art. 43 ust. 17a ustawy o VAT wynika, że zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 i art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy o VAT mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe, jeżeli: są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z ww. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu ma zatem charakter przedmiotowo - podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca specjalizuje się w świadczeniu usług szkoleniowych, w tym informatycznych i jest podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki są pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). Spółka prowadzi działalność edukacyjną na terytorium całego kraju, posiada ośrodki szkoleniowe. Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Spółka prowadzi Placówki Kształcenia Ustawicznego, które zaliczane są do systemu oświaty zgodnie z art. 2 ust. 3a ww. ustawy i zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Spółka prowadząc placówki kształcenia ustawicznego, wpisane w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym w zakresie w jakim Placówka ma zdefiniowany swój zakres działalności, jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Wnioskodawca, jako organ założycielski sprawuje pełną kontrolę i nadzór nad działalnością Placówek. Nie są one odrębną, samodzielną instytucją, tylko podlegają bezpośrednio Spółce. Działając jako Placówka Wnioskodawca planuje zawrzeć umowy z Uczelniami Wyższymi dotyczące współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych. Do obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie usługa kształcenia, tzn. zatrudnienie kadry dydaktycznej, zapewnienie opieki merytorycznej, materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminów (jeśli są integralną częścią szkolenia). Spółka w ramach umowy zobowiąże się do przeprowadzenia części lub całości zajęć, w zależności od programu studiów podyplomowych. Niezależnie od świadectw ukończenia studiów, jeśli Wnioskodawca w ramach usługi przeprowadzi szkolenie akredytowane przez podmiot trzeci, które wg programu kończy się egzaminem, to wówczas Wnioskodawca wyda również świadectwa kończące dane szkolenie. W ramach współpracy, Wnioskodawca oraz Uczelnia wspólnie podejmą ryzyko rentowności przedsięwzięcia, które zależy od liczby studentów, dlatego Wnioskodawca może podejmować również działania promocyjne.

Usługi w ramach współorganizowania studiów podyplomowych obejmujące zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, materiały niezbędne dla słuchaczy studiów oraz profesjonalnej kadry dydaktycznej stanowić będą w ocenie Wnioskodawcy element kompleksowej usługi w zakresie kształcenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy czynności, które zostaną podjęte przez Wnioskodawcę jako Placówkę w ramach umów o współpracy z Uczelniami Wyższymi będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy stwierdzić, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają: uczelnia - szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie.

Studia pierwszego stopnia są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Studia drugiego stopnia są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia (art. 2 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Studia podyplomowe są formą kształcenia na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych (art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym uprawnienia uczelni obejmują prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym:

a.

ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i formach studiów, z wyjątkiem studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim mają do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,

b.

ustalania programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej "Krajowymi Ramami Kwalifikacji".

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy i obowiązującego stanu prawnego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako podmiot niebędący uczelnią nie może świadczyć usługi studiów podyplomowych we własnym imieniu. Wnioskodawca nie może zatem dokumentować fakturą VAT usług świadczonych na rzecz słuchaczy w zakresie studiów podyplomowych, gdyż nie świadczy dla nich usług kształcenia podyplomowego. Do świadczenia takich usług uprawniona jest tylko uczelnia wyższa, jako podmiot uprawniony w świetle powołanych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia.

Dlatego to uczelnia, świadcząc usługi kształcenia podyplomowego korzystać może ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Wnioskodawca natomiast działając jako Placówka planuje zawrzeć umowy z Uczelniami Wyższymi dotyczące współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych. Do obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie usługa kształcenia, tzn. zatrudnienie kadry dydaktycznej, zapewnienie opieki merytorycznej, materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminów (jeśli są integralną częścią szkolenia). Spółka w ramach umowy zobowiąże się do przeprowadzenia części lub całości zajęć, w zależności od programu studiów podyplomowych.

Wnioskodawca świadczyć będzie zatem szereg usług na rzecz uczelni wyższej, jako podmiotu uprawnionego w świetle powołanych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia na poziomie wyższym.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Oznacza to, że przepis ten zwalnia od podatku określone działania wykonywane w interesie publicznym wraz z innymi dostawami towarów i świadczeniem usług ściśle powiązanymi z działalnością zwolnioną od podatku.

Warunki, które powinny być spełnione, aby zwolnienie mogło zostać zastosowane, znaleźć można m.in. w wyroku w sprawie C-434/05 (Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Frlesland - Horizon College).

Po pierwsze, zarówno działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług muszą być wykonywane przez podmiot, który jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z VAT (odpowiedni podmiot prawa publicznego lub inna instytucja działająca w dziedzinie kształcenia).

Po drugie, zwolnienie z VAT przysługuje dla świadczeń, które są konieczne do wykonywania transakcji podlegających zwolnieniu. Przykładowo bez wykorzystania tych towarów i usług nie byłoby gwarancji, że nauczanie miałoby taką samą wartość.

Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że czynności, które zostaną podjęte przez Wnioskodawcę jako Placówkę w ramach umów o współpracy z Uczelniami Wyższymi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, jako świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem zwolnionych od podatku VAT usług świadczenia studiów podyplomowych.

Wnioskodawca jest bowiem podmiotem prowadzącym Placówki Kształcenia Ustawicznego w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi oraz Rzeszowie, które zaliczane są do systemu oświaty zgodnie z art. 2 ust. 3a ww. ustawy i zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca jest więc podmiotem co do zasady korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, jest zatem podmiotem prawa publicznego, działającym w zakresie kształcenia, o którym mowa w powołanym wyżej wyroku TSUE. Ponadto stwierdzić należy, że świadczenie przez Wnioskodawcę usług w ramach organizacji i przeprowadzania studiów podyplomowych nie może być wyłączone ze zwolnienia od podatku VAT z tego powodu, że ich głównym celem miałoby być osiągnięcie dodatkowego dochodu przez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw opodatkowanych VAT, gdyż każdy inny podmiot mający tak jak Wnioskodawca statut jednostki objętej systemem oświaty, świadczący takie usługi również korzystałaby ze zwolnienia od podatku VAT.

Z wniosku wynika również, że usługi w ramach współorganizowania studiów podyplomowych obejmujące zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, materiały niezbędne dla słuchaczy studiów oraz profesjonalnej kadry dydaktycznej stanowić będą w ocenie Wnioskodawcy element kompleksowej usługi w zakresie kształcenia.

Wnioskodawca świadcząc usługi w ramach współorganizowanych i przeprowadzania studiów podyplomowych będzie mógł zatem korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b, gdyż ze zwolnienia od podatku VAT korzysta dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z świadczonymi przez Uczelnie Wyższe, zwolnionymi od podatku VAT, usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że ww. usługi edukacyjne realizowane w ramach przyszłych umów o współpracy z Uczelniami Wyższymi przy organizowaniu i przeprowadzaniu studiów podyplomowych przez Placówki działające na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty realizowane zgodnie z formą usług wymienioną w zaświadczeniach, będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe. Wnioskodawca nie świadczy bowiem usług na rzecz studentów, tylko na rzecz Uczelni Wyższych i usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, tylko korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, jako dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami zwolnionymi od podatku świadczonymi przez uczelnię w zakresie kształcenia podyplomowego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl