0114-KDIP1-1.4012.248.2018.2.MMA - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-1.4012.248.2018.2.MMA Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.) uzupełniony pismem Strony nadanym dnia 25 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 11 maj 2018 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.248.2018.1.MMA (skutecznie doręczone Stronie w dniu 22 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Wniosek został uzupełniony pismem Strony nadanym dnia 25 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 11 maj 2018 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.248.2018.1.MMA.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

C. sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT świadczącym głównie usługi edukacyjne zwolnione z VAT związane z prowadzeniem przedszkoli i żłobków. C jest właścicielem i prowadzącym przedszkola i żłobki, które są objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty w związku z tym C. sp. z o.o. poprzez swoje przedszkola i żłobki świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

W związku z powyższym Spółka spełnia warunki do świadczenia usług edukacyjnych zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. C. sp. z o.o. dla jednego ze swoich żłobków otrzymała również dofinansowanie na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, działanie 10.1 RPO WŁ "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". Projekt to program wspierający powrót na rynek pracy pracowników firmy X, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". Działanie to ma na celu umożliwić pracownikom powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. W ramach projektu C. sp. z o.o. była zobowiązana do utworzenia i utrzymania miejsc dla dzieci w żłobku, tak aby rodzice mogli zająć się aktywnym powrotem na rynek pracy. C. sp. z o.o. ponosi w ramach projektu koszty opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci jak również zakupy umożliwiające dostosowanie/doposażenie miejsc opieki, w tym między innymi: zabawki i materiały edukacyjne, doposażenie placu zabaw, wyposażenie kuchenne, szafy, art. wyposażenia takie jak odkurzacz, telewizor, itp. Wydatki w ramach kosztów bezpośrednich nie są rozliczane ryczałtem (ryczałtem rozliczane są jedynie koszty pośrednie). Dofinansowanie - dotacja otrzymywana jest w formie zaliczki. W związku z powyższym projekt jest projektem edukacyjnym i świadczenie tej usługi przez C. sp. z o.o. jest objęte zwolnieniem z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy C. sp. z o.o. będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu do realizacji projektu X - program wspierający powrót na rynek pracy pracowników firmy X, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3", co rozstrzygnie zagadnienie podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego w projekcie?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów służących projektowi "W krainie malucha - program wspierający powrót na rynek pracy pracowników firmy X, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". Podatek VAT w tym projekcie będzie traktowany jako koszt kwalifikowany projektu.

UZASADNIENIE

Projekt unijny polega na utworzeniu i utrzymaniu miejsc żłobkowych w żłobku, którego właścicielem i prowadzącym jest C. sp. z o.o. i w związku z tym projekt ma charakter edukacyjny. C. sp. z o.o. poprzez swoje przedszkola i żłobki jest podmiotem objętym systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty i świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Usługi edukacyjne świadczone przez C. sp. z o.o. są w związku z tym zwolnione z podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na to, że projekt o którym mowa powyżej służy czynnościom zwolnionym z podatku VAT spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach do tego projektu. Dla spółki odpowiedź zgodna ze stanowiskiem podatnika będzie miała wpływ na uznanie nieodliczonego podatku VAT jako kosztu kwalifikowalnego projektu. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem podlegający zwrotowi lub rozliczeniu podatek VAT nie jest co do zasady wydatkiem kwalifikowalnym. Może on być tylko wtedy wydatkiem kwalifikowalnym (tzn. może być tylko wtedy zrefundowany z funduszy unijnych), gdy nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Podsumowując Wnioskodawca pragnie dodać, że zdaje sobie sprawę, że w kompetencji organu nie leży ocena kwalifikowalności podatku VAT pod kątem rozliczenia projektu.

Jednakże biorąc pod uwagę wytyczne przedstawione w rozporządzeniu, oczywistym wydaje się, że udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie o możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT skutkować będzie potwierdzeniem, że podatek ten jest z tego punktu widzenia kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT świadczącym głównie usługi edukacyjne zwolnione z VAT związane z prowadzeniem przedszkoli i żłobków. Wnioskodawca jest właścicielem i prowadzącym przedszkola i żłobki, które są objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty w związku z tym Wnioskodawca poprzez swoje przedszkola i żłobki świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym Spółka spełnia warunki do świadczenia usług edukacyjnych zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dla jednego ze swoich żłobków otrzymał również dofinansowanie na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, działanie 10.1 RPO WŁ "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". Projekt o nazwie "X - program wspierający powrót na rynek pracy pracowników firmy X, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". Działanie to ma na celu umożliwić pracownikom powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. W ramach projektu Wnioskodawca był zobowiązany do utworzenia i utrzymania miejsc dla dzieci w żłobku, tak aby rodzice mogli zająć się aktywnym powrotem na rynek pracy. Wnioskodawca ponosi w ramach projektu koszty opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci jak również zakupy umożliwiające dostosowanie/doposażenie miejsc opieki, w tym między innymi: zabawki i materiały edukacyjne, doposażenie placu zabaw, wyposażenie kuchenne, szafy, art. wyposażenia takie jak odkurzacz, telewizor, itp. Wydatki w ramach kosztów bezpośrednich nie są rozliczane ryczałtem (ryczałtem rozliczane są jedynie koszty pośrednie). Dofinansowanie - dotacja otrzymywana jest w formie zaliczki. W związku z powyższym projekt jest projektem edukacyjnym i świadczenie tej usługi przez Wnioskodawcę jest objęte zwolnieniem z VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W konsekwencji, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. "X - program wspierający powrót na rynek pracy pracowników firmy X, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3".

W analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od tego podatku).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl