Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 maja 2018 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.104.2018.2.KBR
Możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego wg art. 108d ust. 1 u.p.t.u.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 21 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego na podstawie art. 108d ust. 1 ustawy zmieniającej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego na podstawie art. 108d ust. 1 ustawy zmieniającej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy w złożonym wniosku):

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym podatek na "zasadach ogólnych", składając co miesiąc deklaracje podatkowe VAT-7 i wpłaca odpowiednio wyliczoną kwotę podatku.

Spółka rozważa - z dniem 1 lipca 2018 r. - czyli od momentu rozpoczęcia obowiązywania przepisów o mechanizmie podzielonej płatności, realizowanie płatności w tym systemie za dostarczone towary i wyświadczone usługi.

Oczywiście kontrahenci Spółki, w zależności od swojej decyzji, będą również mogli płacić swoje zobowiązania wobec Spółki w mechanizmie podzielonej płatności.

Spółka przewiduje, iż może zdarzyć się sytuacja, w której na wyodrębnionym rachunku VAT pozostanie nadwyżka środków finansowych, tj. Spółka otrzyma więcej środków z tytułu podatku od towarów i usług w systemie podzielonej płatności niż sama zapłaci swoim kontrahentom/dostawcom. Jednakże kwota tej nadwyżki, będzie i tak mniejsza niż wysokość zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT-7 za dany miesiąc rozliczeniowy. Spółka zatem zmuszona będzie pozostałą część zobowiązania podatkowego z tytułu VAT zapłacić z rachunku np. obrotowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy możliwe jest obniżenie zobowiązania podatkowego o kwotę obliczoną według wzoru wskazanego w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy część zobowiązania podatkowego zostanie zapłacona z rachunku VAT a pozostała część z innego, np. obrotowego rachunku Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 108d ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu tego podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT, można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru:

S= Z x r x n/360,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S - kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,

Z - kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r - stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n - liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Zdaniem Spółki - redakcja powyższego przepisu wskazuje jasno, że preferencja (oczywiście, gdy zobowiązanie zostanie zapłacone w terminie wcześniejszym niż wynika to z przepisów) - w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego o kwotę ustaloną na podstawie ww. wzoru - może nastąpić tylko w przypadku, gdy całość zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji za dany miesiąc rozliczeniowy, zostanie zapłacona z rachunku VAT (tj. kwota wykazana w poz. 54 obowiązującego na dzień złożenia niniejszego wniosku wzoru deklaracji VAT-7).

Tym samym w świetle nowego, przywołanego na wstępie przepisu ustawy o VAT, preferencja w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego o kwotę wyliczoną wg wzoru jak wyżej, nie będzie możliwa w sytuacji, gdy z rachunku VAT Spółka dokona płatności tylko części zobowiązania podatkowego, przy czym część ta będzie równa kwocie, jaką Spółka po prostu dysponuje na rachunku VAT w chwili zapłaty zobowiązania, a pozostałą część zmuszona będzie uregulować z innego rachunku bankowego, np. obrotowego - wtedy preferencji nie można zastosować w odniesieniu do takiej "mieszanej" płatności podatku (rachunek VAT + rachunek np. obrotowy). Innymi słowy zmniejszenia zobowiązania nie można dokonać o kwotę wyliczoną w stosunku do kwoty zapłaconej z rachunku VAT.

Mając powyższe na uwadze Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 103 ust. 1 ustawy, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) przewiduje z dniem 1 lipca 2018 r.m.in. wprowadzenie nowego bloku przepisów zawartych w rozdziale 1a w art. 108a-108e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Artykuł 108a ust. 1, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Artykuł 108a ust. 2, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1.

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

2.

zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Artykuł 108a ust. 3, zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

1.

kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2.

kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

3.

numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

4.

numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Artykuł 108d ust. 1, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru:

S= Z x r x n/360,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S - kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,

Z - kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r - stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n - liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Artykuł 108d ust. 2, kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, zaokrągla się do pełnych złotych.

Artykuł 108d ust. 3, do zaokrąglenia kwoty, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, stosuje się przepis art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym podatek na "zasadach ogólnych", składając co miesiąc deklaracje podatkowe VAT-7 i wpłaca odpowiednio wyliczoną kwotę podatku.

Spółka rozważa - z dniem 1 lipca 2018 r. - czyli od momentu rozpoczęcia obowiązywania przepisów o mechanizmie podzielonej płatności, realizowanie płatności w tym systemie za dostarczone towary i wyświadczone usługi.

Oczywiście kontrahenci Spółki, w zależności od swojej decyzji, będą również mogli płacić swoje zobowiązania wobec Spółki w mechanizmie podzielonej płatności.

Spółka przewiduje, iż może zdarzyć się sytuacja, w której na wyodrębnionym rachunku VAT pozostanie nadwyżka środków finansowych, tj. Spółka otrzyma więcej środków z tytułu podatku od towarów i usług w systemie podzielonej płatności niż sama zapłaci swoim kontrahentom/dostawcom. Jednakże kwota tej nadwyżki, będzie i tak mniejsza niż wysokość zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT-7 za dany miesiąc rozliczeniowy. Spółka zatem zmuszona będzie pozostałą część zobowiązania podatkowego z tytułu VAT zapłacić z rachunku np. obrotowego.

Na tle tak przedstawionych okoliczności Spółka powzięła wątpliwość czy możliwe jest obniżenie zobowiązania podatkowego o kwotę obliczoną według wzoru wskazanego w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy część zobowiązania podatkowego zostanie zapłacona z rachunku VAT a pozostała część z innego, np. obrotowego rachunku Spółki.

Należy w tym miejscu wskazać, że przepis art. 108d ustawy zmieniającej przewiduje preferencje dla podatników dokonujących wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług ze środków pochodzących z rachunku VAT. Jeżeli podatnik skorzysta z tej możliwości, w takim przypadku kwota jego zobowiązania będzie zmniejszona o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru (określonego w art. 108d ust. 1 ustawy zmieniającej), uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane.

W celu skorzystania z wyżej wskazanej preferencji podatnik jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług przed obowiązującym terminem w pełnej wysokości z rachunku VAT (w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej).

Podsumowując, ustawodawca na mocy przepisu art. 108d ustawy zmieniającej przewidział możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego, przy czym prawo do skorzystania z tej preferencji zostało jednak uzależnione od spełnienia m.in. warunków dotyczących sposobu regulowania zobowiązania podatkowego. I tak w art. 108d ust. 1 ustawy zmieniającej wskazano, że podatnik może obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wyliczoną według wzoru określonego w tym przepisie, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku. Powyższe regulacja wyklucza zatem możliwość skorzystania z prawa do obniżenia kwoty zobowiązania w sytuacji, gdy Podatnik nie dysponuje na rachunku VAT środkami wystarczającymi dla pokrycia zobowiązania w całości. Nie jest bowiem możliwe pokrycie zobowiązania w części z rachunku VAT oraz w części z innego rachunku należącego do Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do obniżenia kwoty zobowiązania, o którym mowa w art. 108d ust. 1 ustawy zmieniającej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

W złożonym wniosku zainteresowany wskazał, że przedmiot interpretacji dotyczy stanu faktycznego, jednak z uwagi na to że Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem o konsekwencje podatkowe związane z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dlatego należy uznać, ze interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 lipca 2018 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl