Nowość 0113-KDIPT2-3.4011.954.2022.2.GG - Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP Box)

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.954.2022.2.GG Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP Box)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP Box). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 3 marca 2023 r. (data wpływu 6 marca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca, osoba fizyczna, posiada interpretację przepisów podatkowych z dnia 11 kwietnia 2022 r., nr 0115-KDWT.4011.437.2021.2.... (dalej: Interpretacja), w której za prawidłowe zostały uznane następujące stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT):

1. Prawo autorskie do Obiektów (autorskie prawo do części programu komputerowego) stanowiących zestaw elementów kodu programu komputerowego, wytwarzanych samodzielnie przez Wnioskodawcę (dalej: jako Obiekty, Oprogramowanie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT.

2. Podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na wytwarzaniu Obiektów stanowiących zestaw elementów kodu programu komputerowego (Oprogramowanie) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT.

3. Dochód Wnioskodawcy ze zbycia autorskiego prawa majątkowego do Obiektów - powiązanych funkcjonalnie elementów kodu programu komputerowego (Oprogramowanie) jest kwalifikowanym dochodem w rozumieniu art. 30ca ust. 1 w zw. z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dla opodatkowania którego zastosowanie może znaleźć 5% stawka podatku PIT.

Poprzednia umowa

Posiadana przez Wnioskodawcę Interpretacja odnosi się do działalności programistycznej Wnioskodawcy bazującej na poprzedniej umowie (dalej: Umowa o współpracy). Zasadnicze postanowienia Umowy o współpracy przestawione we wniosku będącego podstawą wydania Interpretacji są następujące:

1. Na podstawie Umowy, Producent gier może zlecać Wnioskodawcy wykonanie Obiektów, w ramach Projektów prowadzonych przez Producenta gier. Przez Obiekty rozumie się natomiast w zawartej przez Wnioskodawcę Umowie o współpracy:

a) Program (grę wideo) jako całość, który ma być wykonany na zamówienie Producenta gier,

b) Określony element Programu, taki jak element graficzny, dźwiękowy, interface, część kodu źródłowego, podlegające integracji z Programem.

2. Zgodnie z Umową o współpracy, Wnioskodawca ma obowiązek doradzania i proponowania Producentowi gier nowych rozwiązań, które mogą się przyczynić do poprawy jakości Obiektu, na każdym etapie jego wykonania. Producent gier nie ma obowiązku akceptacji tych rozwiązań. Na podstawie Umowy o współpracy, Wnioskodawca przenosi na Producenta gier autorskie prawa majątkowe do Obiektu wykonanego w ramach Umowy oraz Materiałów Źródłowych, rozumianych jako: wszelkie materiały wytworzone przez Wnioskodawcę podczas prac nad Obiektem, utrwalone w jakiejkolwiek formie, a w szczególności:

a)

źródłowe pliki modeli 3D i animacji, źródłowe pliki grafik 2D, pliki dźwiękowe, kod źródłowy;

b)

dokumentację w formie pisemnej i elektronicznej, np. postacie oraz ich cechy, nazwy, opisy, grafiki, obrazy, rysunki, teksty, tytuły, projekty, schematy, plany, dźwięki, scenariusze; a także do ich części oraz dowolnych elementów.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Wnioskodawcę następuje zgodnie z Umową bez żadnych ograniczeń, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w artykule 50 a w odniesieniu do programu komputerowego w artykule 74 i 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie).

3. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Obiektów Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur VAT.

Nowa umowa

W dniu... 2022 r. Wnioskodawca zawarł z firmą... S.A., producentem gier wideo (dalej: Producent gier), nową Umowę o świadczenie usług (dalej: Umowa).

Na podstawie Umowy, Wnioskodawca przyjął do wykonania usługę w charakterze Senior Programmer w zakresie symulacji zachowania mobilnej gry..... z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (zwaną dalej Usługą).

Umowa zawarta przez Wnioskodawcę stanowi także, że Usługa zostanie zrealizowana w ramach projektu pt. "...... - technologia symulacji zachowania mobilnej gry..... na przestrzeni dowolnie długiego czasu grania przy znaczącej liczbie graczy, z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu optymalizacji gry przed premierą oraz w trakcie życia".

Umowa zawiera załącznik ze specyfikacją Usługi i harmonogramem wykonania oczekiwanych zadań - efektów końcowych prac Wnioskodawcy. Załącznik wskazuje na następujący zakres wykonania prac:

Etap 1. Realizacja kluczowych elementów modułu prowadzącego grę wirtualnych graczy, w tym:

- zaprogramowanie i integracja z pozostałymi komponentami samouczących się algorytmów rozwiązujących problem skutecznego grania w modelową grę mobile.........przy założeniu optymalizacji wielokryterialnej zgodnej z opracowaną funkcją kwantyfikującą wynik,

- implementacja metod komunikacji podsystemu...... z niezależnymi agentami..... odpowiedzialnymi za sterowanie wirtualnymi graczami,

- implementacja interfejsu komunikującego się z modułem..... w celu zdobycia informacji o profilach wirtualnych graczy oraz podania informacji zwrotnej o rezultatach ich grania.

Całościowym celem Etapu 1 jest implementacja funkcjonalnego modułu Wirtualny Gracz pozwalającego na symulację gry w dowolną znormalizowaną grę z gatunku mobile.....

Umowa przewiduje, że zakończenie poszczególnych zadań będzie potwierdzane w formie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez Wnioskodawcę i Producenta Gier, po zaakceptowaniu efektów prac przez zleceniodawcę.

Ponadto, Umowa stanowi, że w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie z tytułu wykonania przez Wnioskodawcę poszczególnych zadań (etapów usługi) Wnioskodawca przeniesie na Producenta Gier prawa majątkowe do własności intelektualnej uzyskanych w wyniku realizacji Usługi, a także do wykonanych raportów z badań.

Wraz z przeniesieniem przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych, na Producenta Gier przechodzi wyłączne prawo wykonywania i udzielenia zezwoleń na wykonanie autorskiego prawa zależnego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Wnioskodawcę następuje zgodnie z Umową bez żadnych ograniczeń, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w artykule 50, a w odniesieniu do programu komputerowego w artykule 74 i 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie).

Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania poszczególnych etapów prac oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do własności intelektualnej wytworzonej w wyniku wykonanych prac następuje na podstawie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur VAT.

W 2022 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą wykonując określone w Umowie zadania na rzecz Producenta Gier.

Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie przez Wnioskodawcę czynności na podstawie Umowy ponosi Wnioskodawca na zasadach ogólnych. Czynności nie są przez Wnioskodawcę wykonywane pod kierownictwem, ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności. Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

W ramach działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę w 2022 r., Wnioskodawca przenosił na Producenta Gier autorskie prawa majątkowe do efektów prac będących przedmiotem Umowy. Prace wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Producenta Gier były pracami programistycznymi, wykonywanymi w charakterze Senior Programmer w zakresie symulacji zachowania mobilnej gry.... z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. W ramach prac Wnioskodawca opracowywał elementy programu komputerowego, mającego docelowo stanowić efekt prac określony w ramach poszczególnych etapów wskazanych w Umowie. Efektami prac, do wykonania których zobowiązał się Wnioskodawca, są określone sekwencje elementów kodu programu komputerowego o określonej funkcjonalności m.in. zestaw elementów kodu programu komputerowego składających się na kluczowe elementy modułu prowadzącego grę wirtualnych graczy, w tym:

- zestaw elementów kodu komputerowego w postaci samouczących się algorytmów rozwiązujących problem skutecznego grania w modelową grę mobile....... przy założeniu optymalizacji wielokryterialnej zgodnej z opracowaną funkcją kwantyfikującą wynik, oraz zestaw elementów kodu komputerowego integrujących te algorytmy z pozostałymi komponentami, zestaw elementów kodu programu komputerowego implementujących metody komunikacji podsystemu Wirtualny Klan z niezależnymi agentami Al odpowiedzialnymi za sterowanie wirtualnymi graczami,

- zestaw elementów kodu programu komputerowego implementujących interfejs komunikującego się z modułem.... w celu zdobycia informacji o profilach wirtualnych graczy oraz podania informacji zwrotnej o rezultatach ich grania.

Całościowym celem realizacji Umowy jest zestaw elementów kodów programu komputerowego implementujący funkcjonalny moduł..... pozwalający na symulację gry w dowolną znormalizowaną grę z gatunku mobile......

Poszczególne zadania, określone w Umowie, polegają na innowacyjnych pracach programistycznych, których efektem są zestawy elementów kodu programu komputerowego, pełniące funkcjonalności określone szczegółowo w Umowie.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż poza zmianą umowy, na podstawie której Wnioskodawca realizuje prace programistyczne, pozostałe elementy stanu faktycznego opisane we wniosku, na podstawie którego została wydana poprzednia interpretacja, pozostają niezmienione, tj.m.in.

- Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, ani praw autorskich innych podmiotów. Oprogramowanie: elementy kodu programu komputerowego - wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Niego działalności gospodarczej - jest rezultatem Jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wnioskodawca prowadzi w sposób ciągły i systematyczny działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, w ramach prac polegających na programowaniu (wytwarzaniu) zestawów elementów programu komputerowego (gry wideo). W tym celu, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępne aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług), w postaci nowoczesnego i innowacyjnego oprogramowania - elementów programu komputerowego (gry wideo).

Wnioskodawca prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółową ewidencję w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Charakter prac realizowanych przez Wnioskodawcę - wytwarzanie w sposób innowacyjny zestawów elementów kodu komputerowego - nie uległ zmianie. Również dochód Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej jest nadal uzyskiwany z tytułu przeniesienia praw autorskich do zestawu elementów programu komputerowego (programu komputerowego).

W rezultacie, Wnioskodawca chciałby potwierdzić, że jest nadal uprawniony do stosowania 5% stawki PIT.

Uzupełnienie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach swojej działalności nie prowadzi On badań naukowych. W ramach swojej działalności prowadzi prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prace rozwojowe prowadzi w sposób ciągły od 2021 r.

Prace rozwojowe dotyczą wytwarzania innowacyjnego oprogramowania komputerowego - zestawów elementów kodu programu komputerowego o określonej funkcjonalności, w 2022 r. prace dotyczyły wytwarzania m.in.: zestawu elementów kodu programu komputerowego składających się na kluczowe elementy modułu prowadzącego grę wirtualnych graczy, w tym:

- zestaw elementów kodu komputerowego w postaci samouczących się algorytmów rozwiązujących problem skutecznego grania w modelową grę mobile..... przy założeniu optymalizacji wielokryterialnej zgodnej z opracowaną funkcją kwantyfikującą wynik, oraz zestaw elementów kodu komputerowego integrujących te algorytmy z pozostałymi komponentami,

- zestaw elementów kodu programu komputerowego implementujących metody komunikacji podsystemu...... z niezależnymi agentami Al odpowiedzialnymi za sterowanie wirtualnymi graczami,

- zestaw elementów kodu programu komputerowego implementujących interfejs komunikującego się z modułem...... w celu zdobycia informacji o profilach wirtualnych graczy oraz podania informacji zwrotnej o rezultatach ich grania.

Wynikiem prowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych będą elementy programu komputerowego o określonych funkcjonalnościach opisane powyżej. Formą wyników będzie zapis poszczególnych zestawów elementów kodu komputerowego w określonym języku programowania, w formie elektronicznej. Autorskie prawa majątkowe do wyników prac są przez Wnioskodawcę odpłatnie przenoszone na zleceniodawcę, dzięki czemu zrealizuje przychód z prowadzonej działalności.

Wynikiem prowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych będzie innowacyjne oprogramowania komputerowego - zestawy elementów kodu programu komputerowego o określonej funkcjonalności opisane powyżej. Będą to więc nowe produkty - innowacyjne elementy oprogramowania. W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej otrzyma On wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych elementów oprogramowania - zestawów kodu programu komputerowego, wytworzonego w ramach prac rozwojowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca prowadzi prace polegające na programowaniu (wytwarzaniu) elementów gry wideo (programu komputerowego). W tym celu, w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępne aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania, w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług), w postaci nowoczesnego i innowacyjnego oprogramowania - elementów programu komputerowego (gry wideo).

Prowadzenie powyższych prac odbywa się w sposób ciągły, w rezultacie Wnioskodawca wytwarza zestawy elementów kodu programu komputerowego w sposób systematyczny. Dla celów realizowanych przez Wnioskodawcę prac programistycznych, w celu osiągnięcia jak największej innowacyjności oraz efektywności, opracowuje nowe funkcjonalności, testuje rozwiązania prototypowe, wdraża nowości i aktualizacje. Aktywności wymienione powyżej występują w sposób stały i nieodłączny przy tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnego oprogramowania, przez co wypełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

Prowadzone przez Wnioskodawcę prace i w efekcie wytworzone elementy oprogramowania mają więc innowacyjny charakter, nie są natomiast wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do produktów, procesów czy usług.

Uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody, których dotyczy wniosek są przez Niego otrzymywane w zamian za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych elementów oprogramowania - zestawów kodu programu komputerowego, wytworzonego w ramach prowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych.

Wnioskodawca nie prowadził prac o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Działania polegają na stworzeniu zupełnie nowych i innowacyjnych elementów oprogramowania o unikalnych funkcjonalnościach.

W ramach prac Wnioskodawca wytwarza innowacyjne elementy programu komputerowego (gry wideo), o określonych funkcjonalnościach, opisane w stanie faktycznym wniosku, tj. w 2022 r. są to m.in. zestaw elementów kodu programu komputerowego składających się na kluczowe elementy modułu prowadzącego grę wirtualnych graczy, w tym:

- zestaw elementów kodu komputerowego w postaci samouczących się algorytmów rozwiązujących problem skutecznego grania w modelową grę mobile.... przy założeniu optymalizacji wielokryterialnej zgodnej z opracowaną funkcją kwantyfikującą wynik, oraz zestaw elementów kodu komputerowego integrujących te algorytmy z pozostałymi komponentami,

- zestaw elementów kodu programu komputerowego implementujących metody komunikacji podsystemu.... z niezależnymi agentami Al odpowiedzialnymi za sterowanie wirtualnymi graczami,

- zestaw elementów kodu programu komputerowego implementujących interfejs komunikującego się z modułem...... w celu zdobycia informacji o profilach wirtualnych graczy oraz podania informacji zwrotnej o rezultatach ich grania.

W każdym przypadku efektem prac Wnioskodawcy są zestawy elementów kodu programu komputerowego. Z wytworzonymi w ramach działalności Wnioskodawcy elementami programu komputerowego (gry wideo) wiąże się autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw. Odrębną ustawą chroniącą prawo własności intelektualnej Wnioskodawcy, jako wytwórcy elementów oprogramowania (gry wideo) jest w tym przypadku ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W myśl bowiem art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 tej ustawy: w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

- wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

- plastyczne;

- fotograficzne;

- lutnicze;

- wzornictwa przemysłowego;

- architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

- muzyczne i słowno-muzyczne;

- sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

- audiowizualne (w tym filmowe).

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne (art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną, a ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 3 i ust. 4 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, że domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Ponadto w rozumieniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.

Utworom będącym programami komputerowymi poświęcony został odrębny rozdział ustawy o prawie autorskim, tj. rozdział 7 tej ustawy. W myśl art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy rozdziału 7 ustawy nie stanowią inaczej.

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. 3 ustawy o prawie autorskim). Tym samym program komputerowy nie musi mieć postaci ukończonej, aby mógł być uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Utworem są także elementy programu (fragmenty kodu) - o ile spełniają wymogi art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim.

Wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy elementy programu komputerowego (gry wideo) mogą składać się z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu elementów kodu programu komputerowego.

Na gruncie wskazanych powyżej regulacji ustawy o prawie autorskim wytworzone przez Wnioskodawcę zestawy elementów kodu programu komputerowego będą stanowić utwory w rozumieniu tej ustawy i będą objęte ochroną prawną wynikającą z tej ustawy.

Autorskie prawa majątkowe do wytworzonego przez Wnioskodawcę oprogramowania, które przenosi na zleceniodawcę są zawsze efektem prowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadził On odrębne prace rozwojowe dla wytworzenia każdego zestawu elementów programu komputerowego (każdego poszczególnego oprogramowania), który jest efektem pracy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca potwierdza, że efekty Jego pracy, tj. oprogramowanie (zestawy elementów kodu programu komputerowego) zawsze są utworami, a więc:

- zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

- nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć, jako mające charakter powtarzalny;

- nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez kontrahenta.

Efekt pracy Wnioskodawcy w każdym przypadku stanowi nowy, odrębny od rozwijanego oprogramowania utwór w postaci programu komputerowego, który to utwór podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. 3 ustawy o prawie autorskim). Utworem są także elementy programu (fragmenty kodu) - o ile spełniają wymogi art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim.

Wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy elementy programu komputerowego (gry wideo) mogą składać się z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu elementów kodu programu komputerowego.

Na gruncie wskazanych powyżej regulacji ustawy o prawie autorskim wytworzone przez Wnioskodawcę zestawy elementów kodu programu komputerowego będą stanowić odrębne utwory w rozumieniu tej ustawy i będą objęte ochroną prawną wynikającą z tej ustawy. Przysługują Wnioskodawcy osobiste autorskie prawa majątkowe do wytworzonych przez Niego utworów (zestawów elementu kodu programu komputerowego).

Całość otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia jest zapłatą za przenoszenie na kontrahenta praw autorskich do wytworzonego przez Niego oprogramowania.

Jak wskazano powyżej, całość otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia jest zapłatą za przenoszenie na kontrahenta praw autorskich do wytworzonego przez Niego oprogramowania, dlatego też faktury wystawiane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki nie zawierają wyodrębnienia w tym zakresie.

Umowa stanowi, że zakończenie realizacji poszczególnych zadań objętych Umową zostanie potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi, podpisanymi przez przedstawicieli Stron.

Odnośnie przeniesienia autorskich praw majątkowych, Umowa stanowi, że przeniesienie na zleceniodawcę majątkowych praw do własności intelektualnej nastąpi z dniem podpisania każdego z protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa powyżej.

Wraz z przeniesieniem przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych, na zleceniodawcę przechodzi wyłączne prawo wykonywania i udzielenia zezwoleń na wykonanie autorskiego prawa zależnego.

Umowa stanowi, ponadto, że Strony zgodnie postanawiają, iż przeniesione na zleceniodawcę majątkowe prawa obejmują wyłączne prawo do korzystania przez zleceniodawcę z tych praw i rozporządzania nimi na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w artykule 50, a w odniesieniu do programu komputerowego w artykule 74 i 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także na następujących polach eksploatacji:

a)

zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, w tym DVD, VCD, CD-ROM, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników, dostosowanych do tej formy zapisu,

b)

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy wyników, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)

publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie,

d)

prawo obrotu w kraju i za granicą,

e)

użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników na których wyniki utrwalono,

f)

wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej, wewnętrznych sieci Przedsiębiorstwa oraz sieci Internet w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

g)

wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych,

h)

wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne,

i)

wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamowych.

Podejmowane przez Wnioskodawcę działania nie mają charakteru działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do oprogramowania.

Odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanych przeze Wnioskodawcę czynności na podstawie Umowy ponosi Wnioskodawca, na zasadach ogólnych.

Ewidencja jest prowadzona przez Wnioskodawcę od początku 2021 r., a więc od pierwszego okresu, za który korzystał z ulgi IP Box, na podstawie poprzedniej umowy i interpretacji indywidualnej otrzymanej dla stanu faktycznego odnoszącego się do poprzedniej umowy. Ewidencja jest przez Wnioskodawcę prowadzona od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP. Ewidencja jest przez Niego prowadzona na bieżąco.

Wniosek dotyczy dochodów za 2022 r. i lata późniejsze. Działalność Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem "liniowym".

Wskaźnik nexus Wnioskodawca wylicza odrębnie dla każdego kwalifikowanego IP, według wzoru w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT. Z uwagi na ponoszenie przez Niego wyłącznie kosztów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (litera a) ze wspomnianego wzoru), wskaźnik nexus w przypadku realizowanych przez Niego IP wynosi 1.

Pytanie:

Czy dochód Wnioskodawcy ze zbycia autorskiego prawa majątkowego do efektów prac-powiązanych funkcjonalnie zestawów elementów kodu programu komputerowego (Oprogramowanie) - jest kwalifikowanym dochodem w rozumieniu art. 30ca ust. 1 w zw. z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dla opodatkowania którego zastosowanie może znaleźć 5% stawka podatku PIT?

Pana stanowisko w sprawie

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Jego dochód ze zbycia autorskiego prawa majątkowego do efektów prac - powiązanych funkcjonalnie zestawów elementów kodu programu komputerowego (Oprogramowanie) - jest kwalifikowanym dochodem w rozumieniu art. 30ca ust. 1 w zw. z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dla opodatkowania którego zastosowanie może znaleźć 5% stawka podatku PIT.

W stosunku do stanu faktycznego opisanego we wniosku, do którego odnosi się interpretacja, zmianie uległa wyłącznie umowa zawarta przez Wnioskodawcę. Zawartą uprzednio Umowę o współpracy o ramowym charakterze zastąpiła opisana w stanie faktycznym niniejszego wniosku Umowa precyzująca zakres oczekiwanych rezultatów działalności Wnioskodawcy.

W rezultacie, z uwagi na fakt, że zarówno charakter wykonywanych prac, jak i pozostałe okoliczności wytwarzania przez Wnioskodawcę zestawów elementów kodu programu komputerowego (Oprogramowania) nie uległy zmianie w stosunku do stanu faktycznego opisanego we wniosku, do którego odnosi się otrzymana uprzednio interpretacja, Wnioskodawca jest nadal uprawniony do stosowania 5% stawki do dochodów uzyskiwanych ze zbycia praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania, na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Artykuł 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) stanowi, że:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Oznacza to, że IP Box, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z informacji, które przedstawił Pan we wniosku wynika, że:

- tworzy Pan i rozwija program komputerowy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,

- tworzy i ulepsza Pan oprogramowanie w ramach bezpośrednio prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wytwarzane i ulepszane przez Pana oprogramowanie podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- przenosi Pan ogół praw autorskich na rzecz Zleceniodawcy na mocy umowy łączącej Strony,

- uzyskuje Pan dochód ze sprzedaży majątkowych praw autorskich do programu komputerowego,

- od początku 2021 r. prowadzi Pan na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem, autorskie prawo do oprogramowania wytwarzane przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do oprogramowania, objętego przedmiotowym wnioskiem, w ramach wykonywanej przez Pana działalności związanej z wytwarzaniem oprogramowania stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym osiąga Pan kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy. Dochód ten stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, może Pan zastosować stawkę 5% od dochodów z powyższego tytułu, osiągniętych w ramach prowadzonej działalności opisanej we wniosku. Z ulgi tej może Pan skorzystać w zeznaniu rocznym za 2022 r. Jeśli Pana sytuacja i obowiązujące prawo nie zmienią się, będzie Pan mógł skorzystać z omawianej preferencji także w zeznaniach za kolejne lata podatkowe.

Dodatkowe informacje

Końcowo należy nadmienić, że tutejszy Organ w niniejszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zajmuje stanowisko tylko w kwestii, która była przedmiotem zapytania. Tutejszy Organ wskazuje, że nie odniósł się w tej interpretacji do innych przedstawionych przez Pana zagadnień niebędących przedmiotem zapytania.

Interpretacja nie rozstrzyga, czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową oraz czy efekty Pana pracy to programy komputerowe podlegające ochronie, o której mowa w art. 74 ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych. Te elementy podał Pan jako okoliczności faktyczne sprawy.

Istotnym jest również, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretację wydano na podstawie opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako: "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej

(art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl