0113-KDIPT2-3.4011.11.2021.2.KS - Brak obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-3.4011.11.2021.2.KS Brak obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2020 r. (data wpływu 5 stycznia 2021 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2021 r. (data wpływu 15 marca 2021 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Organ podatkowy pismem z dnia 2 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.11.2021.1.KS (doręczonym dnia 8 marca 2021 r.), wezwał Wnioskodawcę na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 15 marca 2021 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 15 marca 2021 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X (dalej: "Wnioskodawca") ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: "SpK"), która prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług doradczych.

SpK w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 1 stycznia 2021 r. będzie dokonywała transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Wśród wskazanych powyżej transakcji kontrolowanych występują transakcje usługowe oraz inne transakcje o charakterze jednorodnym, których wartość, pomniejszona o podatek VAT, przekraczać będzie rocznie kwotę 2 mln PLN. Wnioskodawca nie będzie wyznaczony do przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK - do przekazania tej informacji zostanie wyznaczony inny podmiot z grona wspólników SpK.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: "Ustawa Nowelizująca") nadających status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT") m.in. spółkom komandytowym mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej SpK w 2021 r. stanie się podatnikiem tego podatku. SpK zamierza jednak skorzystać z możliwości, jaka wynika z art. 12 ust. 2 Ustawy nowelizującej, tj. możliwości przesunięcia momentu nabycia statusu podatnika podatku CIT na dzień 1 maja 2021 r.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zapytanie zawarte we wniosku dotyczy stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2021 r., tj. stanu prawnego, w którym spółka komandytowa, o której mowa we wniosku, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy na gruncie przepisów u.p.d.o.f.:

a. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi?

b. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 23zf u.p.d.o.f., w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami kontrolowanymi dokonywanymi przez SpK z podmiotami powiązanymi?

c. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu przez SpK lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y u.p.d.o.f.?

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów u.p.d.o.f.:

a.

nie będzie On zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi;

b.

nie będzie On zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 23zf u.p.d.o.f., w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi;

c.

nie będzie On zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez SpK, o którym mowa w art. 23y u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 23m u.p.d.o.f., na gruncie regulacji dotyczących cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przez podmiot rozumie się m.in. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, natomiast przez podmioty powiązane rozumie się m.in. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które znaczący wpływ wywiera ten sam inny podmiot.

Zgodnie natomiast z art. 23w u.p.d.o.f., podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja sporządzana jest po przekroczeniu odpowiednich progów podatkowych, m.in. 2 mln zł w przypadku transakcji usługowych oraz innych. Progi dokumentacyjne ustalane są odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym oraz odrębnie dla strony kosztowej oraz przychodowej.

W myśl art. 23y u.p.d.o.f., podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Oświadczenie to, składa i podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. W przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351; dalej: "UOR"), przez kierownika jednostki w przypadku spółki komandytowej rozumie się komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.

Zgodnie z art. 23zf ust. 1 u.p.d.o.f., podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy.

Zgodnie natomiast z art. 23zf ust. 5 u.p.d.o.f., w przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przepisów dotyczących cen transferowych, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie będzie On jako wspólnik SpK, zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych odnośnie transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi. Na gruncie nowych przepisów, w związku z faktem, że za podmiot powiązany może zostać uznana spółka niebędąca osobą prawną (np. spółka komandytowa), a w myśl art. 23w u.p.d.o.f. to na podmiocie powiązanym spoczywa obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, to SpK jako podmiot powiązany będzie zobowiązana do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle nowych przepisów dotyczących cen transferowych (art. 23zf u.p.d.o.f.), oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie będzie On zobowiązany do przekazania do Szefa KAS, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonanych przez SpK - obowiązek taki będzie spoczywał jedynie na wyznaczonym do tego innym wspólniku SpK.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, mimo że wyznaczenie wspólnika do przekazania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych, to w przypadku złożenia takiej informacji przez wyznaczonego wspólnika, odnośnie transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK, pozostali wspólnicy (w tym Wnioskodawca) nie mają obowiązku składać odrębnie takiej informacji. Obowiązek ten będzie spoczywał wyłącznie na wyznaczonym wspólniku, a kwestię odpowiedzialności za niezłożenie informacji należy rozpatrywać odrębnie od obowiązku samego przedłożenia informacji.

W związku z faktem, że Wnioskodawca w świetle zdarzenia przyszłego nie będzie komplementariuszem SpK, to zgodnie z brzmieniem art. 23y u.p.d.o.f. oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 UOR nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu przez SpK lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 23y ust. 3 u.p.d.o.f., obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych spoczywa na kierowniku jednostki.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 6 UOR, kierownikiem jednostki w przypadku spółki komandytowej jest komplementariusz prowadzący sprawy spółki.

Wnioskodawca wskazuje, że Jego stanowisko, znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.226.2019.1.AM, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostały podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Co do zasady spółki komandytowe status podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskały z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r.

Z treści wniosku wynika, że spółka komandytowa, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, zostanie objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych od dnia 1 maja 2021 r., a przedmiotowy wniosek dotyczy stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2021 r., tj. stanu prawnego, w którym spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: "SpK"),która prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług doradczych. SpK w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 1 stycznia 2021 r. będzie dokonywała transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Wśród wskazanych powyżej transakcji kontrolowanych występują transakcje usługowe oraz inne transakcje o charakterze jednorodnym, których wartość, pomniejszona o podatek VAT, przekraczać będzie rocznie kwotę 2 mln PLN. Wnioskodawca nie będzie wyznaczony do przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK - do przekazania tej informacji zostanie wyznaczony inny podmiot z grona wspólników SpK.

W związku z tym powstała wątpliwość dotycząca obowiązku sporządzenia przez Wnioskodawcę lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych.

W odniesieniu do powyższych kwestii należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące cen transferowych zostały ujęte w Rozdziale 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodanym do tej ustawy na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.).

W art. 23m ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) zawarto definicje pojęć używanych w kolejnych artykułach Rozdziału 4b tej ustawy.

I tak, zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład.

Natomiast przez podmioty powiązane, zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, należy rozumieć:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład;

Ponadto, jak stanowi art. 23m ust. 1 pkt 6 tej ustawy, pod pojęciem "transakcji kontrolowanej" należy rozumieć identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Kwestie dotyczące dokumentacji cen transferowych zostały uregulowane w Oddziale 3 Rozdziału 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23w ust. 1 ww. ustawy, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Z powyższej regulacji wynika zatem, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy został nałożony na podmioty powiązane, które zdefiniowano w powołanym art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 23w ust. 2 ww. ustawy, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2.

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3.

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4.

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Przy czym, zgodnie z art. 23w ust. 3 powoływanej ustawy, progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1.

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2.

strony kosztowej i przychodowej.

Jak wynika z art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Celem ww. regulacji jest zobowiązanie podatników do składania do urzędu skarbowego w terminie do końca dziewiątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego oświadczenia, potwierdzającego sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Złożenie oświadczenia ma na celu zobowiązanie podatników do sporządzenia dokumentacji w tym terminie. Regulacja zawarta w ww. przepisie na stałe wydłuża termin na złożenie oświadczenia z 3 miesięcy do 9 miesięcy.

W myśl art. 23y ust. 2 ww. ustawy, w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

1.

sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;

2.

ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Ponadto zgodnie z art. 23y ust. 3 powoływanej ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:

1.

oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji - w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;

2.

nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Ww. regulacja wyraźnie wskazuje, że oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podpisuje kierownik jednostki - podmiotu zobowiązanego do sporządzenia tej dokumentacji, w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Przechodząc natomiast na grunt przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), należy wskazać, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, albo osobę, o której mowa w art. 14 tej ustawy, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).

Z ww. przepisu wynika zatem, że w przypadku spółki komandytowej za kierownika jednostki uważa się komplementariusza prowadzącego sprawy tej spółki.

Jednocześnie należy zauważyć, że oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 23y ust. 4 cyt. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty powiązane:

1. obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub

2. realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1 - przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Regulacja ta wprowadza obowiązek składania w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez podmioty powiązane, zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz krajowe podmioty powiązane zawierające transakcje kontrolowane z innym krajowym podmiotem powiązanym, informacji o cenach transferowych. Informacja ma formę elektroniczną, co ma za zadanie ułatwić podatnikom jej składanie oraz umożliwić efektywną analizę złożonych informacji przez właściwy organ.

Wprowadzona regulacja zastąpiła obowiązek składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi na formularzu PIT-TP, prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R).

Stosownie do treści art. 23zf ust. 5 powoływanej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku spółek niemających osobowości prawnej podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

Stosownie do treści art. 23zf ust. 5 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r., w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych.

Zatem w odniesieniu do spółek komandytowych niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podmiotem zobowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych jest wyznaczony wspólnik takiej spółki - tzn. informacja ma być składana przez wspólnika za spółkę komandytową. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych. Regulacja ta ma bowiem na celu zapewnienie, że informacja o cenach transferowych składana będzie również w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 23zf ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Odnosząc przedstawione powyżej przepisy prawa do opisanej sytuacji, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 23w ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek ten - zgodnie z treścią tego przepisu - spoczywa na podmiotach powiązanych. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, to SpK w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie dokonywała transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ww. ustawy. Natomiast Wnioskodawca nie będzie występował w roli podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co więcej - należy wskazać, że SpK będzie miała obowiązek składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie dyspozycji zawartej w art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze regulację art. 23y ust. 3 tej ustawy, należy wskazać, że podpis pod tym oświadczeniem powinien złożyć kierownik jednostki, którym w przypadku SpK jest jej komplementariusz prowadzący sprawy spółki. Natomiast, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca pełni w SpK funkcję jej komandytariusza.

Ponadto należy wskazać, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK, ponieważ - jak wskazano we wniosku - to nie On będzie wyznaczony do tego celu, tylko inny podmiot z grona wspólników tej spółki.

Reasumując - na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

a. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji kontrolowanych dokonywanych przez SpK z podmiotami powiązanymi;

b. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o której mowa w art. 23zf ww. ustawy, w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w związku z transakcjami kontrolowanymi dokonywanymi przez SpK z podmiotami powiązanymi;

c. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y powoływanej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego mającego zastosowanie w sprawie na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl