0113-KDIPT2-2.4011.994.2021.1.KR - Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.994.2021.1.KR Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 października 2021 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu 3 grudnia 2020 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni X. Wspólność majątkowa dotycząca nieruchomości, dla której prowadzona jest KW

o nr... powstała w związku z zawartą umową sprzedaży z dnia 13 kwietnia 1989 r. (nabycie na prawach wspólności ustawowej nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr... o powierzchni 0,7500 ha przez.... (Wnioskodawczynię) i X.

W dniu 13 stycznia 2021 r. sporządzono notarialnie protokół dziedziczenia, cały spadek po zmarłym X na podstawie dziedziczenia ustawowego nabyli:. oraz dzieci spadkodawcy, tj.... i.... w udziałach wynoszących po 1/3 części każde z nich. Nie było żadnego testamentu.

W dniu 13 stycznia 2021 r. sporządzono notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia, według którego Wnioskodawczyni,.... i.... nabyli spadek po 1/3 każde z nich.

W dniu 18 lutego 2021 r. sporządzono notarialnie umowę o dział spadku, zgodnie z którym wpis w dziale II KW stał się nieaktualny, gdyż X zmarł 3 grudnia 2020 r. (wcześniejszy zapis w dziale II to: jako właściciele X i Wnioskodawczyni działki gruntu nr... o powierzchni 0,7500 ha, nr KW....) a cały spadek po X, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 13 stycznia 2021 r. nabyli na podstawie dziedziczenia ustawowego: Wnioskodawczyni,... i... Poświadczenie dziedziczenia na podstawie tego aktu nastąpiło po spisaniu protokołu dziedziczenia. W skład spadku po zmarłym X wchodzi udział wynoszący 1/2 w ww. nieruchomości. Wnioskodawczyni przysługujący Jej udział w ww. nieruchomości nabyła częściowo na skutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a częściowo w spadku po mężu X. Zgodnie z umową o dział spadku z dnia 18 lutego 2021 r... i... dokonali nieodpłatnego działu spadku po X, w ten sposób, że przysługujący jemu/jej udział w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr... o powierzchni 0,7500 ha nabywa Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni,... i... zgodnie oświadczyli, że nie dokonują między sobą żadnych spłat ani dopłat.

W dniu 25 czerwca 2021 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę sprzedaży części nieruchomości stanowiącej niezabudowane działek gruntu nr... i nr... o powierzchni całkowitej 0,2000 ha, które wpisane są do KW nr.. Zgodnie z ta umową Wnioskodawczyni w dziale II KW wpisana jest jako właściciel nieruchomości. Według wypisu z rejestru gruntów z dnia 9 czerwca 2021 r. działka gruntu nr... ma powierzchnię 0,1000 ha, działka gruntu nr... ma powierzchnię 0,1000 ha.

Na podstawie ww. umowy te dwie działki, tj. nr... i nr... zostały sprzedane.

Pytanie

Czy w związku ze sprzedażą niezabudowanych działek gruntu nr... i nr... o powierzchni 0,2000 ha, które wpisane są do KW nr... ma zastosowanie zapis art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej nabytych do majątku wspólnego małżonków nieruchomości, okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków, tj. w tym przypadku 5-letni okres liczony być powinien od dnia 13 kwietnia 1989 r., kiedy powstała w związku z zawartą umową sprzedaży wspólność ustawowa nieruchomości nr... (KW...), co oznacza, że sprzedaż działek gruntu nr... i... zwolniona jest od opłacenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości?

Pani stanowisko w sprawie:

Według orzecznictwa, stan faktyczny, który został przedstawiony, tj. odpłatne zbycie po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej nabytych do majątku wspólnego małżonków nieruchomości, korzysta ze zwolnienia od opłacenia podatku. Dochód z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości, w tym wypadku była to tylko część nieruchomości, tj. z powierzchni 0,7500 ha sprzedano 0,2000 ha.

W omawianej materii kluczowa jest Uchwała NSA z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17. Decydujące znaczenie na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ma moment nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie moment dziedziczenia jej części po zmarłym małżonku, który stanowiłby de facto powtórne nabycie określonej nieruchomości: pojęcie "nabycie" użyte w powołanym przepisie, nie zostało zdefiniowane w ustawie podatkowej. W ocenie NSA uznanie, że przez to pojęcie użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć ponownie nabycie nieruchomości w drodze spadku po zmarłym małżonku narusza standardy w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego.

Potwierdzeniem powyższych kwestii jest wydana interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.224.2019.1.DW, w której wskazał, iż: "w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej".

W tym wypadku 5-letni okres liczyć się powinno od końca roku 1989, tj. roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Taką linię również zaprezentowano w wyroku z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt II FSK 3200/16. NSA potwierdził, że dla celów podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości określonych

w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia jest dzień nabycia tych nieruchomości do majątku wspólnego małżonków i dział spadku niczego w sensie podatkowym nie zmienia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1740, z późn. zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Na podstawie art. 924 i 925 ustawy - Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 ustawy - Kodeks cywilny).

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Przepis art. 1035 ustawy - Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 ustawy - Kodeks cywilny).

Biorąc pod uwagę kwestię nabycia nieruchomości do wspólności majątkowej małżeńskiej, należy odnieść się również do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

W myśl art. 31 § 1 cytowanej ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Przedmiotami majątkowymi w rozumieniu tego przepisu są wszelkie prawa majątkowe, zarówno bezwzględne (prawo własności rzeczy oraz inne prawa rzeczowe), jak i względne (np. przysługujące małżonkom wierzytelności).

Wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową. Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego.

Zważywszy na tak ukształtowaną sytuację prawną małżonków objętych wspólnością ustawową, definitywne nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale.

W świetle powyższego, z uwagi na panujący w małżeństwie Wnioskodawczyni ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej nie można wyodrębnić udziałów, które Wnioskodawczyni oraz Jej mężowi przysługiwały w chwili nabycia przedmiotowej nieruchomości. Z tego względu Wnioskodawczyni nie mogła ponownie nabyć udziału w przedmiotowej nieruchomości ani w drodze dziedziczenia, ani w drodze działu spadku.

W związku z powyższym nabycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości, stosownie do art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nastąpiło w 1989 r., tj. w momencie jej nabycia do majątku wspólnego małżonków.

Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię części przedmiotowej nieruchomości w dniu 25 czerwca 2021 r. powoduje, że upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć - stosownie do art. 10 ust. 6 ww. ustawy - od końca 1989 r., w którym to roku małżonkowie nabyli ww. nieruchomość w ramach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Dlatego też data otwarcia spadku, czy też późniejszy dział spadku - w wyniku których całość nieruchomości przyznana została na wyłączną własność Wnioskodawczyni - nie stanowi dla Wnioskodawczyni nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Zatem, termin pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, upłynął z dniem 31 grudnia 1994 r. Oznacza to, że dokonana przez Wnioskodawczynię sprzedaż - z zastrzeżeniem, że nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej - części przedmiotowej nieruchomości, nie stanowi źródła przychodu i nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

Stanowisko Pani uznano za prawidłowe, pomimo stwierdzenia, że cyt. " (...) odpłatne zbycie po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej nabytych do majątku wspólnego małżonków nieruchomości, korzysta ze zwolnienia od opłacenia podatku", podczas gdy sprzedaż ww. nieruchomości, jak wyżej wskazano nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co nie jest tożsame choć wywołuje ten sam skutek podatkowy w postaci braku obowiązku opodatkowania dochodu uzyskanego z tej sprzedaży.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku

z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pani sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi Pani zastosować się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl