0113-KDIPT2-2.4011.457.2023.2.EC - Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.457.2023.2.EC Ustalenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 czerwca 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 lipca 2023 r. (wpływ 25 lipca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W dniu (...) 2018 r. zmarła ciocia Wnioskodawczyni (M.J., siostra matki). M.J. pozostawiła testament notarialny sporządzony przed notariuszem w (...) M.S. w dniu 3 października 2014 r. (Rep. A nr (...)), na mocy którego M.J. ustanowiła zapis na rzecz Wnioskodawczyni, którego przedmiotem był udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr (...), położonym w (...) przy ul. (...) i zobowiązała ona swoich spadkobierców do dokonania przeniesienia na rzecz zapisobiercy całego należącego do niej udziału w powyższym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Testament ten został otwarty i ogłoszony przez Sąd R. dla (...) w (...) Wydział Cywilny w dniu 15 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt (...).

Prawomocnym postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt (...) Sąd R. dla (...) w (...) stwierdził, że spadek po zmarłej M.J. na podstawie ustawy nabyli: H.M., R.M. po 1/4 części każdy z nich oraz J.K., S.N., J.M. i A.D., po 1/8 części każde z nich. Udział cioci w ww. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu wynosił 2/3, natomiast udziały należące do spadkobierców jej zmarłego męża (T.J.), U.T. i K.J. wynosiły w sumie 1/3.

W dniu 7 września 2022 r. spadkobiercy cioci i spadkobiercy męża cioci przed notariuszem K.S. (Rep. A nr (...)) zawarli umowę przeniesienia udziałów w własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu w wykonaniu zapisu testamentowego i umowę sprzedaży. Na mocy przedmiotowego aktu notarialnego, spadkobiercy cioci w wykonaniu zapisu testamentowego przenieśli na Wnioskodawczynię należące do nich udziały w wysokości 7/12 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu wraz z prawem do wkładu budowlanego, a spadkobiercy męża cioci sprzedali Wnioskodawczyni należące do nich udziały za cenę 36 000 zł.

Dnia 16 grudnia 2022 r. u notariusza. Wnioskodawczyni zawarła z (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr (...) (umowa Rep. A nr (...)) za cenę 213 000 zł. Po transakcji Wnioskodawczyni udała się do Urzędu Skarbowego (...), aby uzyskać informacje w sprawie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Została wówczas poinformowana, że podatek będzie naliczany od całej wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Natomiast Wnioskodawczyni uważa, że podatek ten powinien być liczony jedynie od udziału 1/3, który uprzednio Wnioskodawczyni nabyła w drodze sprzedaży, a nie powinien być obliczany od udziału 2/3, który Wnioskodawczyni otrzymała w spadku w wykonaniu zapisu testamentowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni nadmienia, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w (...) przy ul. (...) m. (...) nastąpiło przez małżonków (ciocię i męża) do wspólności ustawowej małżeńskiej w dniu 29 grudnia 1989 r., poprzez decyzję o przydziale Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej " (...)" w (...).

Następnie Sąd R. dla (...) w (...) Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 r., sygn. akt (...) stwierdził, że spadek po mężu cioci (synu J. i E.) zmarłym w dniu (...) 2010 r. w (...), ostatnio stale zamieszkałym w (...), na podstawie ustawy nabyła żona, zstępni: K.J. (syn T. i L.) oraz U.T. (z domu J., córka T. i L.), po 1/3 części każdy z nich. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło początkowo do wspólności ustawowej małżeńskiej, ale po śmierci cioci męża wspólność ta ustała. Ciocia posiadała zatem te udziały, które jej w przypadły w prawie spółdzielczym z majątku małżeńskiego (1/2), jak i te, które odziedziczyła po mężu 1/6 (czyli 1/3 udział spadkowy z 1/2 prawa spółdzielczego).

W skład masy spadkowej po zmarłej cioci wchodziły:

- udział 2/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. (...) m. (...) w (...) (1/2 udział, który przysługiwał cioci po ustaniu wspólności ustawowej + 1/6, którą odziedziczyła po mężu z jego połowy wraz z dwoma innymi spadkobiercami (1/2 x 1/3 = 1/6)),

- działka gruntu nr (...) położona w gminie (...), województwo (...), o powierzchni 1.0510 ha (wyłączna własność cioci).

Sąd Rejonowy dla (...) w (...) Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r., sygn. akt (...), stwierdził, że spadek po cioci, zmarłej (...) 2018 r. w (...), ostatnio stale zamieszkałej w (...), na podstawie ustawy nabyli:

- H.M. (syn S.) oraz R.M., po 1/4 części każdy z nich,

- Wnioskodawczyni, S.N., J.M. i A.D., po 1/8 części każde z nich.

Przy czym ciocia pozostawiła testament notarialny, na mocy którego uczyniła zapis testamentowy dla Wnioskodawczyni, zobowiązując spadkobierców do przeniesienia na Wnioskodawczynię udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, który to zapis został następnie (po orzeczeniu Sądu) wykonany poprzez czynność u notariusza. W ten sposób Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączność udziały przysługujące cioci w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, a działka gruntu w gminie (...) pozostała we współwłasności, wedle udziałów dziedziczenia.

Wnioskodawczyni była spadkobiercą ustawowym po cioci (w 1/8 części spadku) i zapisobiercą testamentowym w zakresie udziałów przysługujących cioci w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Sąd bowiem stwierdził dziedziczenie ustawowe, gdyż testament zawierał jedynie zapis zwykły na rzecz Wnioskodawczyni (zatem testament został wykonany u notariusza w zakresie tego zapisu, a dziedziczenie nastąpiło na zasadach ogólnych). Spadkobiercy wykonali zapis testamentowy i przenieśli na rzecz Wnioskodawczyni w dniu 7 września 2022 r. udziały w spółdzielczym własnościowym prawie należące do cioci. Dział spadku po cioci nie był dokonany (działka pozostaje we współwłasności). Ciocia wraz z mężem razem nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dniu 29 grudnia 1989 r. do wspólności ustawowej. Mąż cioci zmarł (...) 2010 r. Sąd R. dla (...) w (...) Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 r., sygn. akt (...) stwierdził, że spadek po mężu cioci zmarłym w dniu (...) 2010 r. w (...), ostatnio stale zamieszkałym w (...), na podstawie ustawy nabyła żona (córka S. i S.) oraz zstępni: K.J. (syn T. i L.) oraz U.T. (z domu J., córka T. i L.), po 1/3 części każdy z nich.

Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie nastąpiło w wyniku wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istota problemu sprowadza się do tego, że udziały w w spółdzielczym prawie do lokalu Wnioskodawczyni nabyła:

- częściowo w drodze dziedziczenia ustawowego,

- częściowo w drodze zapisu testamentowego,

- częściowo w drodze ich odpłatnego nabycia od spadkobierców T. J.,

przy czym Wnioskodawczyni uważa, że przez "nabycie w drodze spadku", o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i zapis testamentowy. Zatem jeśli ciocia nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 1989 r. do wspólności ustawowej, a następnie część udziału przysługującego jej mężowi w 2010 r. w wyniku dziedziczenia, to od nabycia przez Nią udziałów, które wchodziły w skład spadku po niej upłynęło 5 lat.

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku praw majątkowych okres wymagany ustawą liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Zatem nie powinien zostać naliczony podatek od dochodu od zbycia przez Wnioskodawczynię w dniu 16 grudnia 2022 r. udziałów nabytych po cioci w drodze spadku (zapisu i dziedziczenia).

Pytanie

Czy odpłatne zbycie w dniu 16 grudnia 2022 r. udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytych uprzednio w drodze wykonania zapisu testamentowego w dniu 7 września 2022 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nabycie przez spadkodawcę nastąpiło w 1989 r.?

Pani stanowisko w sprawie

Co do zasady, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi natomiast, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Wnioskodawczyni wskazuje, że M.J. (ciocia) nabyła udziały w lokalu w 1989 r., a zatem Wnioskodawczyni, jako osoba, która otrzymała je w spadku nie powinna płacić podatku od dochodu otrzymanego z ich sprzedaży, bowiem od ich nabycia przez spadkodawczynię upłynęło 5 lat.

Warto bowiem podkreślić, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 1966/11 pod pojęciem "nabycie w drodze spadku" należy rozumieć nabycie w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego (podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II FSK 3281/11, sygn. akt II FSK 625/13, sygn. akt II FSK 1120/11).

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że źródłem Jej przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sprzedaż zakupionych przez Nią udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w wysokości 1/3 od spadkobierców T.J., a nie tych, które zostały przez Nią uprzednio nabyte w drodze spadku (wykonaniu zapisu testamentowego) po zmarłej M.J.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

˗ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą, nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu i rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (jej części lub udziału w nieruchomości oraz określonych praw) w myśl ww. przepisu nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

- odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

- zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Z treści wniosku wynika, że mąż cioci Wnioskodawczyni zmarł (...) 2010 r. Spadek po nim nabyła żona oraz zstępni po 1/3 każdy z nich. (...) 2018 r. zmarła ciocia Wnioskodawczyni. Ciocia pozostawiła testament notarialny sporządzony przed notariuszem w dniu 3 października 2014 r., na mocy którego ustanowiła zapis na rzecz Wnioskodawczyni, którego przedmiotem był udział w spółdzielczym własnościowym prawie, zobowiązując spadkobierców do przeniesienia na Wnioskodawczynię udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Wnioskodawczyni była również spadkobiercą ustawowym po cioci, w udziale 1/8. Spadkobiercy wykonali zapis testamentowy i przenieśli na rzecz Wnioskodawczyni w dniu 7 września 2022 r. udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu należące do cioci. Na mocy aktu notarialnego spadkobiercy cioci w wykonaniu zapisu testamentowego przenieśli na Wnioskodawczynię należące do nich udziały w wysokości 7/12 w spółdzielczym prawie do lokalu wraz z prawem do wkładu budowlanego, a spadkobiercy męża cioci sprzedali Wnioskodawczyni należące do nich udziały w lokalu mieszkalnym za cenę 36 000 zł. W dniu 16 grudnia 2022 r. Wnioskodawczyni sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Jak stanowi art. 158 Kodeksu cywilnego:

Umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa własności nieruchomości powinna być dla jej ważności zawarta w formie aktu notarialnego.

Przejście majątku, a więc praw i obowiązków majątkowych zmarłego, na inne osoby fizyczne i prawne reguluje Księga IV ustawy - Kodeks cywilny.

Artykuł 922 § 1 ustawy - Kodeks cywilny stanowi, że:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Stosownie do art. 924 ustawy - Kodeks cywilny:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Z art. 925 ww. ustawy wynika, że:

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

W świetle art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego:

Powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu.

Natomiast, zgodnie z art. 968 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).

Według art. 1025 § 1 ww. ustawy, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "nabycie w drodze spadku".

Należy zauważyć, że w orzecznictwie sądów administracyjnych pod pojęciem "nabycie w drodze spadku", użytym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć nabycie w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego (np. wyroki NSA: z dnia 15 grudnia 2010 r. sygn. akt II FSK 1437/09, z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 2983/11, z dnia 25 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 1120/11, z dnia 6 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1966/11, z dnia 19 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 625/13, z dnia 29 listopada 2015 r. sygn. akt II FSK 3281/15).

Uwzględniając powyższe uznać należy, że pojęcie "nabycie w drodze spadku", użyte w art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje zarówno nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego i testamentowego, jak i nabycie nieruchomości na podstawie rozporządzenia testamentowego w drodze zapisu zwykłego.

Zatem, nabycie przez Panią na podstawie zapisu testamentowego Pani cioci, udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który wchodził w skład masy spadkowej po spadkodawczyni (Pani cioci), zawiera się w pojęciu nabycia w drodze spadku, użytym w art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić więc należy, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) w związku z art. 10 ust. 5 ww. ustawy (czyli nabytych w drodze spadku, w tym zapisu testamentowego), decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment nabycia przez spadkodawcę. We wniosku wskazano, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez małżonków (ciocię i jej męża) do wspólności ustawowej małżeńskiej nastąpiło w dniu 29 grudnia 1989 r. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło początkowo do wspólności ustawowej małżeńskiej, ale po śmierci cioci męża wspólność ta ustała.

Nadmienić należy, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

Przepis art. 31 § 1 ww. Kodeksu stanowi, że:

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Przedmiotami majątkowymi w rozumieniu powyższych przepisów są wszelkie prawa majątkowe - zarówno bezwzględne (prawo własności rzeczy oraz inne prawa rzeczowe), jak i względne (np. przysługujące małżonkom wierzytelności). Wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Z ww. przepisu wynika, że wspólność małżeńska została ukształtowana, jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową. Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego. Zważywszy na tak ukształtowaną sytuację prawną małżonków objętych wspólnością ustawową, definitywne nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwentnie, w przypadku sprzedaży tego prawa, każdy z małżonków zbywałby je w całości, a nie w określonym udziale.

Zaprezentowane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w podjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwale w składzie siedmiu sędziów z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, w której Sąd stwierdził, że:

"Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków".

Wobec powyższego należy stwierdzić, że za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez ciocię Wnioskodawczyni (spadkodawczynię) należy przyjąć 1989 r., w którym to spadkodawczyni wraz z mężem nabyli przedmiotowy lokal mieszkalny do majątku wspólnego.

Reasumując, nienastępujące w wykonywaniu działalności gospodarczej odpłatne zbycie w dniu 16 grudnia 2022 r. przez Panią udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytych w drodze dziedziczenia ustawowego po cioci i w drodze zapisu testamentowego, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b w związku z ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie tych udziałów nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów przez spadkodawczynię (Pani ciocię). W związku z powyższym, z tytułu sprzedaży ww. udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nie jest Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast odpłatne zbycie udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytych przez Panią 7 września 2022 r. w drodze umowy sprzedaży od spadkobierców męża Pani cioci, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż tych udziałów, nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów przez Panią.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...).

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl