0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.9.AKU - Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.9.AKU Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Pani wniosku z 17 sierpnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 5 marca 2019 r. (wpływ 18 lipca 2022 r.) sygn. akt I SA/Kr 50/19 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lutego 2022 r. (wpływ 24 lutego 2022 r.), sygn. akt II FSK 1443/19;

2)

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 sierpnia 2018 r. wpłynął Pani wniosek z 17 sierpnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W okresie od 1996 r. do 2014 r. była Pani właścicielką działki nr..., obręb......, położonej w.. Starosta.... decyzją nr..., znak...., z dnia 7 września 2012 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej łączącej....".

W osnowie wymienionej decyzji Starosta... zatwierdził projekt podziału nieruchomości obejmującej między innymi działkę nr..., obręb......., z której dla potrzeby przedmiotowej inwestycji wydzielono odpowiednio działkę nr.... o pow. 0,1249 ha. Starosta... na podstawie decyzji z dnia 7 stycznia 2014 r.:

1)

ustalił odszkodowanie za działkę nr.... o powierzchni 0,1249 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy.... na potrzeby inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej łączącej...." w wysokości 191 000 zł,

2)

przyznał Pani w ramach odszkodowania ustalonego w pkt 1 nieruchomość zamienną, tj. działkę nr.... o powierzchni 0,3446 ha, obręb...., o wartości 186 400 zł (zwana dalej Działką zamienną),

3)

zobowiązał Gminę... do wyrównania różnicy pomiędzy wysokością odszkodowania ustalonego w pkt 1, a wartością Działki zamiennej poprzez dopłatę pieniężną w wysokości 4 600 zł.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpiło w dniu, w którym decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. stała się ostateczna.

Rozważa Pani odpłatne zbycie Działki zamiennej przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. stała się ostateczna.

Rozważane odpłatne zbycie nieruchomości nie następowałoby w wykonaniu działalności gospodarczej, a wyłączenie określone w art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania.

W uzupełnieniu wniosku podano, że działka nr..., obręb..., została nabyta przez Panią w formie zakupu, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 21 maja 1996 r.

Od decyzji Starosty... z dnia 7 stycznia 2014 r., wedle Pani wiedzy, nie było składane odwołanie, w związku z czym należy przyjąć, że decyzja uprawomocniła się w dniu 22 stycznia 2014 r. (z chwilą upływu 14-dniowego terminu na złożenie odwołania).

Pytanie

Czy odpłatne zbycie nieruchomości (Działki zamiennej) przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. stała się ostateczna będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pani stanowisko w sprawie

Odpłatne zbycie Działki zamiennej nie będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co prawda, zgodnie z treścią tego artykułu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych

w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Jednakże wskazuje Pani, że nabycie przez Nią Działki zamiennej nastąpiło w warunkach przymusowych, w toku postępowania wywłaszczeniowego. Nieruchomości tej nie nabywała w celach inwestycyjnych, lecz otrzymała ją od Gminy jako odszkodowanie za przejęcie w procedurze wywłaszczeniowej na budowę drogi. Gdyby nie przymusowa sytuacja, w jakiej została Pani postawiona w 2014 r., to zbywałaby nieruchomość nabytą w 1996 r. Upłynąłby okres pięcioletni, wobec czego zbycie nieruchomości nie byłoby źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając wyłącznie literalną wykładnię art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można by stwierdzić, że odpłatne zbycie Działki zamiennej może stanowić źródło przychodu. Zważywszy jednak na okoliczności niniejszej sprawy, nie powinno się poprzestać wyłącznie na wykładni literalnej tego przepisu, gdyż prowadzi ona do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi, rażącej niesprawiedliwości, niweczy cel instytucji prawnej, a także prowadzi do wniosków niedorzecznych.

Wskazać należy za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 3675/16, że: "nie sposób uznać za pozostającą w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taką wykładnię przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), która pozbawia skarżącą prawa do uniknięcia opodatkowania, poprzez brak możliwości wykazania się posiadaniem nieruchomości przez okres pięciu lat od nabycia, tylko i wyłącznie z tej przyczyny, że została ona przymuszona do wyzbycia się nieruchomości na rzecz podmiotu publicznego w ramach procedury wywłaszczenia. Nie do zaakceptowania jest stanowisko, że nie dość, że poprzez wywłaszczenie, czyli przymusowe pozbawienie własności nieruchomości zostało naruszone jej konstytucyjnie gwarantowane prawo do własności (art. 64 Konstytucji RP), to jeszcze winna ponieść ona konsekwencje w sferze podatkowej".

Literalna wykładnia art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do skutków rażąco niesprawiedliwych i wręcz niedorzecznych. Pozostaje też w sprzeczności z celem regulacji zawartej w tym przepisie. Dlatego w sytuacji, gdy sprzedawana jest nieruchomość zamienna, przyznana jako odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od daty nabycia nieruchomości wywłaszczonej.

Wobec powyższego, Pani zdaniem, w przypadku odpłatnego zbycia przez Panią Działki zamiennej przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. stała się ostateczna, nie powstanie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadto wskazać należy, że otrzymana w związku z przekazaniem Działki zamiennej dopłata gotówkowa w wysokości 4 600 zł nie jest źródłem przychodu i w konsekwencji nie generuje dochodu do opodatkowania. Tym bardziej niesprawiedliwym byłoby zatem uznanie, że część odszkodowania otrzymana w formie nieruchomości jest źródłem przychodu, podczas gdy część pieniężna takiego dochodu nie stanowi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Rozpatrzyłem Pani wniosek - 30 października 2018 r. wydałem interpretację indywidualną nr 0113-KDIPT2-2.4011.422.2018.2.AKU, w której uznałem Pani stanowisko za nieprawidłowe.

Interpretację doręczono Pani 12 listopada 2018 r.

Skarga na interpretację indywidualną

11 grudnia 2018 r. wniosła Pani skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skarga wpłynęła do mnie 14 grudnia 2018 r.

Wniosła Pani o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił skarżoną interpretację - wyrokiem z 5 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 50/19.

Wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny - wyrokiem z 8 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1443/19, oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok, który uchylił interpretację indywidualną stał się prawomocny od 8 lutego 2022 r.

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

* uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach;

* ponownie rozpatruję Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny

co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 329).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl