0113-KDIPT2-2.4011.36.2017.2.ACZ, Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach. - Pismo... - OpenLEX

0113-KDIPT2-2.4011.36.2017.2.ACZ - Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.36.2017.2.ACZ Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2017 r. (data wpływu 24 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 22 maja 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.36.2017.1.ACZ, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 22 maja 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 maja 2017 r.). W dniu 2 czerwca 2017 r. (nadano w dniu 1 czerwca 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W drodze dziedziczenia ustawowego po zmarłym w dniu 3 sierpnia 2015 r. ojcu..., Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność działkę nr 1/67 zabudowaną budynkiem magazynowym oraz na współwłasność niezabudowane działki gruntowe oznaczone nr 1/54, nr 1/34 i nr 1/6 z udziałami wynoszącymi odpowiednio: 55/163, 66/198, 320/14568 w ich całości (wszystkie położone w... przy ul... i..., woj....). Wnioskodawczyni była jedynym spadkobiercą. Nabycie spadku nastąpiło na podstawie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Masę spadkową stanowiły wyłącznie nieruchomości: udziały w działkach gruntowych niezabudowanych nr 1/54, nr 1/34, nr 1/6, działce nr 175/1, nr 177/22, nr 185/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka gruntowa nr 1/67 zabudowana halą magazynową (wszystkie położone w..., woj....) oraz współwłasność lokalu mieszkalnego położonego przy ul.... w....

Zmarły ojciec Wnioskodawczyni był jedynym właścicielem działki gruntowej nr 1/67 położonej w..., zabudowanej halą magazynową.

W przypadku pozostałych nieruchomości ojciec Wnioskodawczyni był współwłaścicielem z udziałami wynoszącymi odpowiednio:

* działka nr 1/54 - udział 55/163,

* działka nr 1/34 - udział 66/198,

* działka nr 1/6 - udział 320/14568,

* lokal mieszkalny w... - udział 44/100,

* działki nr: 175/4, 177/2 i 185/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym - udział 1/4.

Spadkodawca nie pozostawił żadnych ruchomości (poza zwykłym wyposażeniem domu), praw majątkowych, a także środków trwałych związanym z prowadzoną przez niego wcześniej działalnością gospodarczą.

W ujęciu funkcjonalno-rzeczowym na działce nr 1/67 znajduje się murowana hala magazynowa o powierzchni zabudowy 348 m2. Według wypisu z rejestru gruntów hala pochodzi z 1975 r. - rok zakończenia budowy. Działki nr 1/54, nr 1/34 i nr 1/6 stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe. Ww. nieruchomości wykorzystywane były do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę.

Właściwy miejscowo (ze względu na ówczesne miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni), Naczelnik I Urzędu Skarbowego w... w zaświadczeniu z dnia 3 grudnia 2015 r. wskazał, że całość nabytego przez Wnioskodawczynię spadku objęta jest zwolnieniem od podatku na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawczyni w dniu 3 marca 2017 r. wyżej wskazane nieruchomości (zabudowaną działkę nr 1/67) oraz udziały we współwłasności (w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6 wraz z udziałami wynoszącymi odpowiednio: 55/163, 66/198, 320/14568 w ich całości), sprzedała osobie trzeciej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "..." w... (NIP...), do jej majątku osobistego.

Wnioskodawczyni w przeszłości nie prowadziła i aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni przed i po spadkobraniu, nie poniosła żadnych nakładów na podwyższenie wartości udziałów w działkach niezabudowanych nr: 1/54, 1/34, i 1/6, jak też na podwyższenie wartości działki zabudowanej nr 1/67 oraz znajdującej się na tej działce hali magazynowej. Do dnia sprzedaży zabudowana działka nr 1/67, znajdująca się na niej hala magazynowa oraz udziały w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6, nie były przedmiotem najmu, dzierżawy oraz nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni i nie stanowiły składników majątkowych takiej działalności. Zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej przez ojca Wnioskodawczyni, nastąpiło przez niego w okresie choroby poprzedzającej zgon, tj. we wrześniu 2011 r. W tych warunkach nie może być mowy o jej kontynuacji. Odpłatne zbycie zabudowanej działki nr 1/67 oraz udziałów w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6 nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwotę uzyskaną ze sprzedaży w wysokości 305 000 zł, Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć w całości, w okresie 2 lat od uzyskania tego przychodu na zakup działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę w przyszłości na niej budynku mieszkalnego.

Wydatek na nabycie działki budowlanej poniesiony zostanie w 2017 r. lub w 2018 r., tj. w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie działki nr 1/67 oraz udziałów w działkach niezabudowanych nr: 1/54, 1/34 i 1/6.

Aktualnie na dzień zwrócenia się z wnioskiem o wydanie interpretacji Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny w... (ul....) oraz jest współwłaścicielką (udział 74/100) lokalu mieszkalnego znajdującego się w... (ul....).

Celem Wnioskodawczyni jest posiadanie własnego domku jednorodzinnego, który w przyszłości będzie zaspakajał Jej potrzeby mieszkaniowe. Do czasu jego wybudowania i wykończenia (co potrwa minimum kilka lat), mieszkanie w... (ul....) będzie głównym lokum mieszkalnym w związku z pracą zawodową w pobliskim..., a mieszkanie w... (ul....) służyć będzie zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych w trakcie stałych wyjazdów i pobytów w tym mieście. W lokalu tym aktualnie zamieszkuje współwłaścicielka (ciotka Wnioskodawczyni). W bliżej nieokreślonej przyszłości, Wnioskodawczyni nie wyklucza zbycia udziału lub lokalu, ich najmu w przypadku zaistnienia takiej konieczności spowodowanej trudną sytuacją życiową, bądź darowanie ich przyszłym dzieciom lub wnukom.

Wnioskodawczyni planuje zakup wyłącznie działki budowlanej, której przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne będzie wynikało wprost z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zakupu działki o innym przeznaczeniu Wnioskodawczyni nie bierze pod uwagę.

Wnioskodawczyni jak wskazała, wydatek przedmiotowy planuje ponieść w okresie 2 lat, tj. w 2017 r. lub w 2018 r.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, że w 2016 r. zwracała się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku ze sprzedażą innych niż objęte obecnym wnioskiem nieruchomości stanowiących przedmiot spadkobrania po zmarłym ojcu. Odpowiedzi Organ interpretujący udzielił pismem nr 1061-IPTPB2.4511.280.2016.2.ACz w dniu 2 lipca 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy fakt użytkowania przez spadkodawcę nieruchomości opisanych wyżej do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ma wpływ na uprawnienie spadkobiercy-Wnioskodawczyni nieprowadzącej działalności gospodarczej na skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży przez Nią tych nieruchomości?

2. Czy w ukształtowanym stanie faktycznym sprawy, Wnioskodawczyni pozostaje uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia opisanych nieruchomości niemieszkalnych, w razie wydatkowania tego dochodu na zakup działki budowlanej pod budowę budynku mieszkalnego w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie w sytuacji, gdy posiada już prawo własności innego lokalu mieszkalnego oraz udział we współwłasności innego?

Zdaniem Wnioskodawczyni, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziałów w nieruchomości jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. jak ma to miejsce w przypadku Wnioskodawczyni). Oznacza to obowiązek poddania opodatkowaniu czynności zbycia nieruchomości, ich części oraz udziałów.

W przypadku gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, fakt użytkowania nieruchomości przez spadkodawcę dla celów działalności gospodarczej nie rzutuje i nie ogranicza prawa zbywcy będącego spadkobiercą do zwolnienia od podatku dochodu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na cele określone w ust. 25 tegoż przepisu w okresie 2 lat od dnia zbycia i nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Oznacza to, że Wnioskodawczyni uprawniona pozostaje do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, mimo że nieruchomości użytkowane były przez spadkodawcę za jego życia do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują też wyłączenia z prawa do zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości o "niemieszkalnym" charakterze (magazynów hal), jeżeli wtórnie dochody z ich sprzedaży przeznaczane są (reinwestowane) przez zbywców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej na cele mieszkaniowe wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy "niemieszkalny" charakter zbywanej nieruchomości nie stoi na przeszkodzie nabycia uprawnienia do zwolnienia od podatku, dochodu uzyskanego z jej sprzedaży przez zbywcę, o ile spełni on czasowo-przedmiotowe przesłanki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkujące prawo do zwolnienia.

Podobnie rzecz ma się z uprawnieniem zbywcy do zwolnienia od podatku, w przypadku gdy posiada on już jeden lub więcej lokali mieszkalnych, ich części bądź udziałów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera bowiem żadnych przepisów ograniczających prawo do skorzystania ze zwolnienia jedynie do zbywców niebędących jeszcze właścicielami lokalu mieszkalnego, działki budowlanej, etc. Ustawa nie operuje też pojęciem "zaspakajania własnych potrzeb mieszkaniowych".

Z przedstawionych względów Wnioskodawczyni, będącej właścicielem lokalu mieszkalnego w... oraz współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w..., przysługuje prawo do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w..., po spełnieniu prawem określonych warunków.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przeznaczenie całości lub części środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnych nabytych w drodze spadkobrania uprawnia Ją do skorzystania ze zwolnienia w części, w jakiej środki te przeznaczy na zakup działki budowlanej wskazanej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pod zabudowę mieszkaniową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej i pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c.

składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d.

składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Jednakże wskazać należy, że wyjątek od tej zasady ma miejsce w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, a nieruchomość ta stanowi towar handlowy w prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej.

Stwierdzić zatem należy, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnione winny zostać, co najmniej dwie podstawowe przesłanki:

* nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej,

* nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w działalności gospodarczej.

W przypadku zatem gdy co najmniej jedna z ww. przesłanek nie zostanie spełniona wówczas przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega zaliczeniu do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określonego przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w drodze dziedziczenia ustawowego po ojcu zmarłym w dniu 3 sierpnia 2015 r., Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność działkę nr 1/67 zabudowaną budynkiem magazynowym oraz na współwłasność niezabudowane działki gruntowe oznaczone nr 1/54, nr 1/34 i nr 1/6 z udziałami wynoszącymi odpowiednio: 55/163, 66/198, 320/14568 w ich całości. Wnioskodawczyni była jedynym spadkobiercą. Nabycie spadku nastąpiło na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Masę spadkową stanowiły wyłącznie nieruchomości: udziały w działkach gruntowych niezabudowanych nr 1/54, nr 1/34, nr 1/6, działce nr 175/1, nr 177/22, nr 185/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka gruntowa nr 1/67 zabudowana halą magazynową oraz współwłasność lokalu mieszkalnego.

Zmarły Ojciec był jedynym właścicielem działki gruntowej nr 1/67, natomiast w przypadku pozostałych nieruchomości ojciec Wnioskodawczyni był współwłaścicielem z udziałami wynoszącymi odpowiednio:

* działka nr 1/54 - udział 55/163,

* działka nr 1/34 - udział 66/198,

* działka nr 1/6 - udział 320/14568,

* lokal mieszkalny - udział 44/100,

* działki nr: 175/4, 177/2 i 185/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym - udział 1/4.

Spadkodawca nie pozostawił żadnych ruchomości, praw majątkowych, a także środków trwałych związanym z prowadzoną przez niego wcześniej działalnością gospodarczą.

Na działce nr 1/67 znajduje się murowana hala magazynowa. Działki nr 1/54, nr 1/34 i nr 1/6 stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe. Ww. nieruchomości wykorzystywane były do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę.

Wnioskodawczyni w dniu 3 marca 2017 r. sprzedała zabudowaną działkę nr 1/67 oraz udziały we współwłasności w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6.

Wnioskodawczyni w przeszłości nie prowadziła i aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Przed i po spadkobraniu, Wnioskodawczyni nie poniosła żadnych nakładów na podwyższenie wartości udziałów w działkach niezabudowanych nr: 1/54, 1/34, i 1/6, jak też na podwyższenie wartości działki zabudowanej nr 1/67 oraz znajdującej się na tej działce hali magazynowej. Do dnia sprzedaży zabudowana działka nr 1/67, znajdująca się na niej hala magazynowa oraz udziały w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6, nie były przedmiotem najmu, dzierżawy oraz nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni i nie stanowiły składników majątkowych takiej działalności. Zamknięcie działalności gospodarczej prowadzonej przez ojca Wnioskodawczyni nastąpiło przez niego w okresie choroby poprzedzającej zgon, tj. we wrześniu 2011 r. Odpłatne zbycie zabudowanej działki nr 1/67 oraz udziałów w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6 nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży w marcu 2017 r. zabudowanej działki nr 1/67 oraz udziałów w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6, nie będzie stanowił po stronie Wnioskodawczyni przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy go zatem zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.

Zgodnie z treścią art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W świetle powyższego, dokonane przez Wnioskodawczynię w dniu 3 marca 2017 r. odpłatne zbycie zabudowanej działki nr 1/67 oraz udziałów w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6, nabytych w sierpniu 2015 r. w drodze spadku po ojcu, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zabudowanej działki nr 1/67 oraz udziałów w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6.

Stosownie do art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatne, czy nieodpłatnie.

Stosownie do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł - art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może jednak zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy - przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P, gdzie:

D - dochód z odpłatnego zbycia,

W - wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P - przychód z odpłatnego zbycia.

Podkreślić należy, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

a.

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b.

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c.

nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e.

rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W myśl art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

1.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

2.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30). W przepisie tym ustanowiono zatem zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia - w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

W świetle powyższego, podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie własne cele mieszkaniowe podatnika. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy (pkt 1-3) ma charakter zamknięty - jest to wyliczenie enumeratywne.

Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Jednym z takich celów - zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c ww. ustawy - jest nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Podkreślić również należy, że w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na "własne cele mieszkaniowe". Poprzedzenie wyrażenia "cele mieszkaniowe" przymiotnikiem "własne" świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania ww. zwolnienia i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie "własnych" potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Istota odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie sprowadza się zatem do interpretacji ustawowego terminu "własne cele mieszkaniowe". Należy wyjaśnić, że samo poniesienie wydatku nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu (dochodu) na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. "dachu nad głową". Poprzedzenie bowiem wyrażenia "cele mieszkaniowe" przymiotnikiem "własne" świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie "własnych" potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Należy również zauważyć, że ustawodawca regulując omawiane zwolnienie nie ograniczył wydatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw tylko do jednego z wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy celów, jednakże - przy spełnieniu pozostałych przesłanek - wydatkowanie przychodu musi być ukierunkowane na zrealizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Innymi słowy, ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do posiadania przez Wnioskodawczynię tylko jednej nieruchomości. W świetle takiego wyjaśnienia osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejną nieruchomość zaspokaja w ten sposób swoje własne cele mieszkaniowe. Podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw może przeznaczyć go na zakup nieruchomości lub prawa, pomimo że jest właścicielem lub współwłaścicielem innych nieruchomości (lokali mieszkalnych), zachowując przy tym prawo do ww. zwolnienia, jednakże zakup ma służyć faktycznemu zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych tego podatnika.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży zabudowanej działki nr 1/67 oraz udziałów w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6, Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć w całości w okresie 2 lat od uzyskania tego przychodu na zakup działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę w przyszłości na niej budynku mieszkalnego. Wydatek na nabycie działki budowlanej poniesiony zostanie w 2017 r. lub w 2018 r., tj. w okresie 2 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie działki nr 1/67 oraz udziałów w działkach niezabudowanych nr: 1/54, 1/34 i 1/6.

Aktualnie na dzień zwrócenia się z wnioskiem o interpretację Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny w... oraz jest współwłaścicielką lokalu mieszkalnego znajdującego się w....

Celem Wnioskodawczyni jest posiadanie własnego domku jednorodzinnego, który w przyszłości będzie zaspakajał Jej potrzeby mieszkaniowe. Do czasu jego wybudowania i wykończenia (co potrwa minimum kilka lat), mieszkanie w... będzie głównym lokum mieszkalnym w związku z pracą zawodową, a mieszkanie w... służyć będzie zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych w trakcie stałych wyjazdów i pobytów w tym mieście. W bliżej nieokreślonej przyszłości, Wnioskodawczyni nie wyklucza zbycia udziału lub lokalu, ich najmu w przypadku zaistnienia takiej konieczności spowodowanej trudną sytuacją życiową bądź darowanie ich przyszłym dzieciom lub wnukom.

Wnioskodawczyni planuje zakup wyłącznie działki budowlanej, której przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne będzie wynikało wprost z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zakupu działki o innym przeznaczeniu Wnioskodawczyni nie bierze pod uwagę.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia w marcu 2017 r. zabudowanej działki nr 1/67 oraz udziałów w niezabudowanych działkach nr: 1/54, 1/34 i 1/6 nabytych w drodze spadku w sierpniu 2015 r., na zakup gruntu (działki budowlanej) pod budowę budynku mieszkalnego, w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, będzie uprawniało Wnioskodawczynię do zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na prawo do skorzystania z ww. zwolnienia nie będzie miał wpływu fakt użytkowania przez spadkodawcę ww. zabudowanej działki do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w sytuacji gdy, odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonywaniu przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej oraz dysponowanie przez Wnioskodawczynię tytułem własności oraz współwłasności innych lokali mieszkalnych. Istotne jest bowiem, że Wnioskodawczyni w określonym przepisami terminie poniesie wydatki na zakup gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego, stanowiącego Jej własność, w celu faktycznej realizacji własnych celów mieszkaniowych.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Organ zaznacza również, że prawo do zwolnienia podlega szczegółowej i ostatecznej weryfikacji przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Mając bowiem na uwadze treść art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy Wnioskodawczyni zrealizowała swój cel mieszkaniowy, czy nie. Wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl