0113-KDIPT2-2.4011.146.2022.2.AKU, Wydatki na sprzęt dla diabetyka jako podstawa ulgi rehabilitacyjnej - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0113-KDIPT2-2.4011.146.2022.2.AKU - Wydatki na sprzęt dla diabetyka jako podstawa ulgi rehabilitacyjnej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-2.4011.146.2022.2.AKU Wydatki na sprzęt dla diabetyka jako podstawa ulgi rehabilitacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 lutego 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 2 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem złożonym 4 maja 2022 r. i 5 maja 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

W 2002 r. zachorowała Pani na cukrzycę insulinozależną (typu 1). Choroba ta wiąże się z wielokrotnymi pomiarami glukozy z krwi oraz podawaniem odpowiednich ilości insuliny. W Pani przypadku insulina jest podawana poprzez pompę insulinową, która za pomocą wkłucia przymocowanego do ciała podaje wybraną przez Panią ilość insuliny, dobieraną na podstawie wartości glikemii. Wartości glikemii uzyskuje głównie z systemu ciągłego monitorowania glukozy (CGM), a także w uzasadnionych przypadkach z glukometru. Posiada Pani aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 13 stycznia 2022 r.

W celu leczenia cukrzycy ponosi Pani wydatki na zakup niezbędnych urządzeń, które wykorzystuje, aby zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych i utrzymać jak najlepszy poziom glikemii. Zakupy realizuje Pani ze środków własnych - bez dofinansowania z jakichkolwiek funduszy lub środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Do jak najlepszej kontroli glikemii korzysta Pani z następujących urządzeń: sensora oraz transmitera do pomiaru glukozy w trybie ciągłym, pompy insulinowej, telefonu komórkowego, komputera, zegarka - smartwatcha oraz urządzenia dedykowanego... (lub...) do komunikacji pompy insulinowej z telefonem komórkowym.

We wniosku chciałaby Pani skupić się na czterech urządzeniach, których zakupu dokonała, bądź będzie dokonywać i będą one przedmiotem pytania.

1. Telefon komórkowy (smartfon) dzięki dedykowanym dla diabetyków aplikacjom... oraz... oraz wykorzystaniu sensora i transmitera (...) umożliwia utworzenie systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) wraz z systemem hybrydowej trzustki.

Aplikacja... pozwala na odczytywanie poziomu glikemii z sensora połączonego z transmiterem, przesyłającego sygnał do telefonu komórkowego, dzięki czemu możliwy jest:

- stały odczyt poziomu glikemii (w odstępach 5-minutowych) na telefonie komórkowym bez konieczności używania glukometru, a także zdalny odczyt z innych urządzeń, dzięki czemu Pani mąż może również otrzymywać powiadomienia o nagłych spadkach glukozy, gdyż jest to sytuacja niebezpieczna i może prowadzić do utraty przytomności;

- automatyczny zapis danych z pomiarów, przeglądanie historii oraz wykresów;

- szacowanie wartości hemoglobiny glikowanej (HBA1C) oraz innych, takich jak wskaźnik zmienności glikemii czy stan glikemii, które informują lekarza o skuteczności leczenia cukrzycy.

Aplikacja... pozwala na utworzenie systemu hybrydowej trzustki, dzięki czemu na podstawie odczytów glikemii z sensora, aplikacja może samodzielnie dostosować ilość insuliny lub całkowicie wstrzymać jej podawanie, a następnie wysłać polecenie do pompy insulinowej celem wykonania operacji. Jest to szczególnie istotne w nocy, podczas snu, gdy nie jest Pani świadoma aktualnej glikemii - system monitoruje go za Panią i nie dopuszcza, aby miała Pani hiperglikemię bądź hipoglikemię, odpowiednio zwiększając lub zmniejszając poziom insuliny. Telefon komórkowy, który Pani posiada, jest na liście telefonów komórkowych stworzonej przez autorów oprogramowania..., a także..., aby współpracował z tymi aplikacjami, dedykowanymi dla diabetyków. Tylko jeden telefon może być połączony z Pani systemem CGM, a także z pompą insulinową, został on dostosowany w sposób szczególny do niepełnosprawności związanej z zachorowaniem na cukrzycę typu 1, zatem jest on zindywidualizowany pod kątem leczenia Pani choroby.

2. Komputer zakupiony w 2021 r. na kwotę 4 066 zł 41 gr, został opłacony z własnych środków (faktura imienna). Komputer jest urządzeniem potrzebnym do stworzenia systemu hybrydowej trzustki, zwanej pętlą zamkniętą, a następnie wgrania go w formie aplikacji... do telefonu komórkowego. Wymagane są odpowiednie parametry komputera (procesor, pamięć RAM, system operacyjny) i zakupiony komputer spełnia te wymagania. Służy on także do cyklicznej aktualizacji aplikacji, którą również należy wykonać z poziomu komputera. System hybrydowej trzustki tworzony na komputerze pozwala na automatyczne sterowanie pompą insulinową, imitując pracę zdrowej trzustki. W systemie utworzyła Pani specjalny, indywidualny algorytm, który uwzględnia osobiste zapotrzebowanie na insulinę, wrażliwość na insulinę oraz pozostałe parametry, dzięki którym system jak najlepiej będzie w stanie dopasować dawki insuliny. Komputer służy także do przygotowywania raportów dla lekarza diabetologa, poprzez podłączenie pompy insulinowej i odczytania danych, a także poprzez wygenerowanie raportów dostępnych w specjalnej aplikacji dla systemu ciągłego monitorowania glikemii, celem zobrazowania wartości glikemii w formie historycznych odczytów i wykresów. Komputer, za sprawą dedykowanego oprogramowania, które umożliwia wykonanie wyżej wymienionych czynności, został dostosowany w sposób szczególny do niepełnosprawności związanej z zachorowaniem na cukrzycę typu 1, zatem jest on zindywidualizowany pod kątem leczenia Pani choroby.

3. Zegarek (smartwatch) służy do odczytów poziomu glikemii, przesyłanych z aplikacji... zainstalowanej na telefonie komórkowym. Z telefonem współpracują tylko określone modele smartwatchy, wymienione na liście autorów aplikacji, posiada on również zainstalowaną aplikację..., został dostosowany w sposób szczególny do niepełnosprawności związanej z zachorowaniem na cukrzycę typu 1, zatem jest zindywidualizowany pod kątem leczenia Pani choroby. Na ekranie smartwatcha wyświetlany jest aktualny poziom glukozy, ponieważ jest on sparowany i połączony z telefonem, tym samym jest on zindywidualizowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w szybki sposób można odczytać poziom glikemii, bez konieczności wyjmowania telefonu komórkowego z torebki, np. w trakcie spotkań, zakupów czy prowadzenia pojazdu. Zegarek dodatkowo wysyła alerty i informuje Panią, gdy poziom glikemii gwałtownie rośnie lub spada, co pozwala zareagować w razie konieczności.

4. Dedykowane urządzenie... (lub...) niezbędne jest do komunikacji telefonu komórkowego oraz pompy insulinowej. Jest to tak zwany mostek, który umożliwia komunikację dwóch urządzeń. Urządzenie to przeznaczone jest do modelu pompy insulinowej, którą Pani posiada, a która to nie ma samodzielnie możliwości komunikacji z telefonem. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest komunikacja, a co za tym idzie, możliwe jest sterowanie pompą poprzez telefon komórkowy z zainstalowaną na nim aplikacją..., a więc możliwe jest skorzystanie z systemu hybrydowej trzustki. Urządzenie może być połączone tylko z jednym telefonem oraz jedną pompą insulinową, którą Pani posiada, zostało dostosowane w sposób szczególny do niepełnosprawności związanej z zachorowaniem na cukrzycę typu 1, zatem jest ono zindywidualizowane na Pani potrzeby leczenia choroby. Urządzenie kupowała Pani już trzykrotnie, z uwagi na to, że dwa pierwsze egzemplarze uległy uszkodzeniu i obecnie korzysta z ostatniego zakupionego egzemplarza. Zakupu dokonała Pani w czerwcu 2019 r. na kwotę 150 $ (592 zł 98 gr po średnim kursie.... z dnia poprzedzającego zakup), w grudniu 2019 r. na kwotę 165 $ (603 zł 47 gr po średnim kursie... z dnia poprzedzającego zakup) oraz w maju 2021 r. na kwotę 150 $ (556 zł 16 gr po średnim kursie... z dnia poprzedzającego zakup). Wszystkie zakupy były dokonane ze środków własnych (faktura imienna).

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani:

a)

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wskazane we wniosku dnia 13 stycznia 2022 r. zostało ustalone na czas określony do 31 stycznia 2025 r.;

b)

niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. Data ustalenia niepełnosprawności w orzeczeniu to 31 sierpnia 2002 r.;

c) Pani poprzednie orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 23 października 2018 r. wydane do dnia 31 października 2021 r. obowiązywało w dacie poniesienia wszystkich historycznych wydatków wskazanych we wniosku. Natomiast Pani aktualne orzeczenie z dnia 13 stycznia 2022 r., będzie obowiązywać w dacie poniesienia ewentualnych przyszłych wydatków do dnia jego wydania, tj. do 31 stycznia 2025 r., o które również zapytała Pani we wniosku. Ponadto nadmienia Pani, że zachowana jest ciągłość posiadanych orzeczeń, tj. orzeczenie z dnia 23 października 2018 r. z uwagi na epidemię koronawirusa zostało ustawowo przedłużone, więc nie zakończyło się dnia 23 października 2018 r., a było wciąż ważne po tym terminie, natomiast nowe orzeczenie z dnia 13 stycznia 2022 r. zastąpiło poprzednie i zachowana została ciągłość;

d)

wydatki, które zamierza Pani odliczyć, nie zostały/zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały/zostaną odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie zostały/zostaną odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Pracuje Pani na umowę o pracę i pytanie dotyczy tylko i wyłącznie odliczania wydatków z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, nie odliczała Pani i nie będzie odliczać tych wydatków w innej formie lub z innego tytułu;

e)

uzyskała/uzyska Pani w latach podatkowych, za które chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, pozwalające na skorzystanie z ww. ulgi. Są to i będą to dochody wyłącznie z tytułu umowy o pracę, uzyskiwane i podlegające opodatkowaniu w Polsce. Umowa o pracę w Polsce opodatkowana jest według skali podatkowej.

Pytania

1. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może Pani odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione na zakup:

- komputera w 2021 r.,

- dedykowanego urządzenia... (lub...) - w PIT za 2020 r. oraz 2021 r., które służą do celów ciągłego monitorowania glikemii i sterowania hybrydową trzustką, celem leczenia cukrzycy, co związane jest z ułatwieniem czynności życiowych oraz czy będzie to możliwe w przyszłości, w przypadku ponownej potrzeby zakupu, jeżeli nowo zakupione urządzenia będą posiadać wszystkie cechy urządzeń obecnie używanych?

2. Z uwagi na brak faktur imiennych dla telefonu komórkowego oraz zegarka (smartwatcha) nie ma Pani możliwości odliczenia tego sprzętu. Zatem, czy w przypadku konieczności zakupu tych dwóch urządzeń w przyszłości, w przypadku, np. uszkodzenia lub innej przyczyny, uniemożliwiającej korzystanie z obecnych urządzeń, będzie Pani mogła w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione na zakup telefonu komórkowego (smartfona) i zegarka (smartwatcha), które to będą posiadać wszystkie cechy wymienionych wyżej obecnie posiadanych urządzeń i będą zakupione ze środków własnych oraz na fakturę imienną, a dzięki ich indywidualnym cechom, związane będą z ułatwieniem czynności życiowych?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych zakup telefonu (smartfona), komputera (laptopa), zegarka (smartwatcha) oraz dedykowanego urządzenia... (lub...) jako wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b tego artykułu. Na podstawie tych dokumentów uważa Pani, że telefon, komputer, smartwatch oraz dedykowane urządzenie... (lub...), które są zindywidualizowane poprzez wgrane aplikacje, są bezpośrednio połączone z Pani osobistą pompą insulinową, posiadają indywidualne cechy oraz są odpowiednio dostosowane do Pani potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy, ułatwiają wykonywanie czynności życiowych w Pani niepełnosprawności. Dzięki każdemu z wyżej wymienionych urządzeń może Pani lepiej kontrolować chorobę, tym samym znacząco zmniejszając ryzyko powikłań związanych ze swoją niepełnosprawnością.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm., Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b-7g tego artykułu.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r., który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2020 r., za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Brzmienie powyższego przepisu zostało zmienione ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Stanowi on, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

W myśl art. 26 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

W myśl art. 26 ust. 7d ww. ustawy, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2)

decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3)

orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie natomiast przepisem art. 26 ust. 7f ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., który ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. - ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

aa) niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a)

całkowitą niezdolność do pracy albo

b)

umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

W myśl art. 26 ust. 13a ww. ustawy, wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy zaznaczyć, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a ww. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą przyjętą w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że jest Pani osobą niepełnosprawną od 2002 r. Na dzień poniesienia wskazanych we wniosku wydatków posiada Pani stosowne orzeczenia o niepełnosprawności. Ostatnie orzeczenie zostało wydane 13 stycznia 2022 r., na czas określony do 31 stycznia 2025 r. W 2002 r. zachorowała Pani na cukrzycę insulinozależną (typu 1). Choroba ta wiąże się z wielokrotnymi pomiarami glukozy z krwi oraz podawaniem odpowiednich ilości insuliny. W celu leczenia cukrzycy ponosi Pani wydatki na zakup niezbędnych urządzeń, które wykorzystuje, aby zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych i utrzymać jak najlepszy poziom glikemii. Do jak najlepszej kontroli glikemii korzysta Pani z urządzeń: sensora oraz transmitera do pomiaru glukozy w trybie ciągłym, pompy insulinowej, telefonu komórkowego, komputera, zegarka - smartwatcha oraz urządzenia dedykowanego... (lub...) do komunikacji pompy insulinowej z telefonem komórkowym.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej chciałaby Pani odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki na zakup:

* dedykowanego urządzenia... (lub...);

* komputera (laptopa),

* zegarka (smartwatcha),

* telefonu (smartfona),

jako wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych

Możliwość odliczenia przez Panią w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakupu ww. urządzeń należy w przedstawionym stanie faktycznym odnieść do art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Określenie "indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji" oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie urządzenia, narzędzia techniczne i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że będące przedmiotem zapytania urządzenia, stanowią narzędzia pomocne i ułatwiające Pani codzienne życie - dzięki nim oraz zainstalowanym na nich aplikacjom dedykowanym dla diabetyków, możliwe jest ciągłe monitorowanie poziomu glikemii, a w konsekwencji zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom (utrata przytomności) spowodowanym spadkiem poziomu glukozy.

Wymienione przez Panią dedykowane urządzenie... (lub...) jest niezbędne do komunikacji telefonu komórkowego oraz pompy insulinowej. Urządzenie to przeznaczone jest do modelu pompy insulinowej, którą Pani posiada, a która to nie ma samodzielnie możliwości komunikacji z telefonem. Z tych względów należy przyjąć, że wydatek poniesiony na zakup tego urządzenia jest wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić należy, że aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe urządzenia i doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku urządzenia, powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z Pani niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisany we wniosku i jego uzupełnieniu stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Panią/które Pani poniesie na zakup, komputera (laptopa), urządzenia... (lub...), zegarka (smartwatcha) i telefonu komórkowego (smartfona) stanowią wydatki związane z ułatwieniem wykonywania przez Panią czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności mieszczące się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą zostać/będą mogły zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w podatku dochodowym od osób fizycznych (przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do skorzystania z przedmiotowego odliczenia).

W związku z tym, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, poniesione już przez Panią i udokumentowane wydatki na zakup urządzenia... (lub...) należy odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2020 r. i 2021 r. natomiast, wydatek na zakup komputera (laptopa) należy dokonać w zeznaniu podatkowym za 2021 r.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ podkreśla, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl