0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.16.AP, Nabycie prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. -... - OpenLEX

0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.16.AP - Nabycie prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 czerwca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.16.AP Nabycie prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 728/19 (data wpływu orzeczenia 17 marca 2020 r.), stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2018 r. (data wpływu 9 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotychczasowy przebieg postępowania.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydał interpretację indywidualną Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.1.AP, w której stwierdził, że po śmierci ojca Wnioskodawczyni nie zaczęła prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, celem kontynuacji działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio przez zmarłego ojca. Dodano, że nie można prawa do ulgi wywodzić z tej okoliczności, że Wnioskodawczyni planuje kontynuowanie działalności gospodarczej, którą prowadził Jej zmarły ojciec, ponieważ jak sama wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, działalność ta jest obecnie prowadzona przez Jej męża. Podkreślono również, że w przypadku założenia nowej działalności gospodarczej oraz podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną nie ma podstaw prawnych do skorzystania przez Wnioskodawczynię z niewykorzystanej ulgi uczniowskiej przysługującej uprzednio Jej zmarłemu ojcu. By Wnioskodawczyni uzyskała prawo do ulgi musiałaby bowiem w myśl art. 97 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), kontynuować prowadzenie tej działalności na własny rachunek.

Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy Organ uznał, że Wnioskodawczyni nie może skorzystać z prawa do ulgi z tytułu szkolenia uczniów, ponieważ nie zostały przez Nią spełnione przesłanki określone w ww. art. 97 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Powyższą interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.1.AP, przesłano Wnioskodawczyni za pośrednictwem poczty w dniu 6 kwietnia 2018 r. Skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Na powyższą interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.1.AP, Wnioskodawczyni wniosła za pośrednictwem Organu podatkowego skargę z dnia 7 maja 2018 r. (data nadania 9 maja 2018 r., data wpływu 10 maja 2018 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w której wniosła o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.5.AP, Organ podatkowy udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 653/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.1.AP.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 653/18, wpłynął do Organu podatkowego w dniu 1 lutego 2019 r.

W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd zauważył, że Organ podatkowy uznając stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe wprost nie wyartykułował, że przysługiwało Jej prawo o charakterze niemajątkowym.

Sąd orzekł następnie, że wbrew twierdzeniu Organu, ulga za wyszkolenie ucznia jest niewątpliwie prawem majątkowym, zarzucając jednocześnie tutejszemu Organowi interpretacyjnemu, że nie uzasadnił w interpretacji indywidualnej swojego twierdzenia o niemajątkowym charakterze przedmiotowej ulgi podatkowej.

W dniu 29 marca 2019 r., mając na uwadze zarzuty Sądu wyrażone w wyroku z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 653/18, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydał interpretację indywidualną Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.9.AP, w której stwierdził, że ulga na wyszkolenie ucznia jest niewątpliwie prawem niemajątkowym podlegającym sukcesji jedynie wtedy, gdy na podstawie przepisów prawa podatkowego przysługiwały spadkodawcy, były związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a spadkobierca dalej tę działalność będzie prowadził na swój rachunek (art. 97 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). W przedmiotowej sprawie po śmierci ojca Wnioskodawczyni nie zaczęła prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek, celem kontynuacji działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio przez zmarłego ojca. Dodano, że nie można prawa do ulgi wywodzić z tej okoliczności, że Wnioskodawczyni planuje kontynuowanie działalności gospodarczej, którą prowadził Jej zmarły ojciec, ponieważ jak sama wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, działalność ta jest obecnie prowadzona przez Jej męża. Również w przypadku założenia nowej działalności gospodarczej oraz podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną nie ma podstaw prawnych do skorzystania przez Wnioskodawczynię z niewykorzystanej ulgi uczniowskiej przysługującej uprzednio Jej zmarłemu ojcu. By Wnioskodawczyni uzyskała prawo do ulgi musiałaby bowiem w myśl art. 97 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, kontynuować prowadzenie tej działalności na własny rachunek.

Zatem, Organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie może skorzystać z prawa do ulgi z tytułu szkolenia uczniów we wskazanych wyżej przypadkach, ponieważ nie zostaną przez Nią spełnione przesłanki określone w ww. art. 97 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Powyższą interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 29 marca 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.9.AP, przesłano Wnioskodawczyni za pośrednictwem poczty w dniu 1 kwietnia 2019 r. Skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Na powyższą interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 29 marca 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.9.AP, Wnioskodawczyni wniosła za pośrednictwem Organu podatkowego skargę z dnia 15 kwietnia 2019 r. (data nadania 26 kwietnia 2019 r., data wpływu 29 kwietnia 2019 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w której wniosła o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 28 maja 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.11.AP, Organ podatkowy udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 728/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 29 marca 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.9.AP.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 728/19, wpłynął do Organu podatkowego w dniu 17 marca 2020 r.

W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd zauważył, że Organ pierwotnie rozpoznał wniosek wydając interpretację z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.1.AP, która została uchylona prawomocnym wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 653/18. W orzeczeniu tym Sąd stwierdził, że art. 97 ustawy - Ordynacja podatkowa wprowadza do prawa podatkowego ogólną i samodzielną zasadę sukcesji generalnej majątkowych praw i obowiązków spadkobierców podatnika. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Sąd wskazał, że Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 3/14, podkreślił, że w piśmiennictwie przyjmuje się, że "pojęcie dziedziczenia oznacza przejście na spadkobierców praw i obowiązków majątkowych zmarłego w drodze jednego zdarzenia, jakim jest śmierć osoby fizycznej, powodujące następstwo prawne pod tytułem ogólnym, czyli sukcesję uniwersalną (art. 922 § 1 w związku z art. 925 k.c.). Oznacza to, że na spadkobiercę (spadkobierców) przechodzi na skutek dziedziczenia całość praw i obowiązków majątkowych należących do spadku, czego konsekwencją jest to, że: (1) spadkobierca wchodzi w ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego spadkodawcy; (2) spadkobierca nabywa wszelkie przedmioty majątkowe zaliczane do spadku, niezależnie od ich charakteru; (3) nabycie spadku w drodze dziedziczenia jest nabyciem pochodnym, co oznacza, że przedmioty spadkowe przechodzą na spadkobiercę w takim kształcie prawnym, w jakim przysługiwały spadkodawcy; (4) na spadkobiercę przechodzą, jako obowiązki, te prawa, które spadkodawca przeznaczył określonym osobom jako zapis; (5) jeżeli jest kilku spadkobierców, to nabywają oni spadek jako całość, a ich udział w nim określony jest w postaci ułamka (por. J. S. Piątkowski: Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 52; E. Skowrońska-Bocian: Prawo spadkowe, Warszawa 2006, s. 29; Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1998, t. II, s. 675)". Powyższe prowadzi do wniosku, że z chwilą otwarcia spadku, co do zasady, spadkobiercy w drodze sukcesji o charakterze generalnym wstępują we wszelkie prawa majątkowe spadkodawcy, przysługujące mu w chwili śmierci. Ponadto w literaturze wyrażany jest pogląd, że przejęcie uprawnień podatnika przez spadkobiercę - inaczej niż przejęcie obowiązków - nie wymaga decyzji organu podatkowego, gdyż następuje z mocy samego prawa (zob. R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2002, s. 117).

Sąd podkreślił również, że art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa obejmuje swym zakresem prawa majątkowe, jakie są przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Chodzi więc o takie prawa, wynikające z regulacji podatkowych, które za życia zmarłego następnie podatnika kształtowały jego sytuację z punktu widzenia ekonomicznego, a więc przede wszystkim prowadziły do zmniejszenia, czy wręcz wyeliminowania obciążenia spadkodawcy podatkiem (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Lu 651/15).

Jednocześnie Sąd zauważył, że prawo podatkowe nie definiuje zakresu pojęć praw "majątkowych" i "niemajątkowych" na potrzeby wyznaczenia zakresu następstwa prawnego po zmarłym podatniku przez jego spadkobierców. Stwierdził zatem, że zakresem sukcesji "praw majątkowych", w rozumieniu art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa objęte są prawa istniejące przed śmiercią spadkodawcy, mające swój ekonomiczny i wymierny, co do ich wartości kształt.

Sąd wskazał także, że pojęcie ulgi podatkowej zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w art. 3 pkt 6 ustawy - Ordynacja podatkowa i oznacza przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (...). Tak określony normatywnie zakres pojęcia ulgi dotyczy także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawo do ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia wynika z ustawy i pozostaje w korelacji do obowiązku podatkowego wynikającego z konstrukcji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zobowiązaniu podatkowemu, jako formie konkretyzacji zindywidualizowanego obowiązku podatkowego i będącego jego koniecznym następstwem, odpowiada tożsamo zindywidualizowane uprawnienie do skorzystania z ulgi przewidzianej dla danego podatku (por. wyrok składu 7 sędziów NSA z dnia 7 kwietnia 2003 r., FSA 2/02, ONSA 2003, Nr 3, poz. 84; także M. Niezgódka-Medek (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, op. cit., s. 59 i powołane tam poglądy). Podobne wnioski można wyprowadzić przyjmując, że ulga podatkowa jest elementem konstrukcyjnym podatku (zob. W. Nykiel, op. cit, s. 22-32). Uprawnienie do skorzystania z "ulgi uczniowskiej" i do obniżenia podatku dochodowego jest więc ściśle związane ze zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Postępowanie administracyjne w sprawie sprowadza się do zbadania warunków powstania prawa do ulgi, w tym przede wszystkim posiadania odpowiednich kwalifikacji, które zostały określone w ustawie. Wydana w tym postępowaniu decyzja nie kreuje uprawnienia, lecz potwierdza danej osobie fizycznej uprawnienie do skorzystania z ulgi na zasadach określonych w ustawie podatkowej. Możliwość odmówienia ulgi przez organ może wynikać tylko z niespełnienia wskazanych w omawianym przepisie warunków. Dlatego decyzja ta ma charakter deklaratoryjny. Warunkiem przejęcia praw i obowiązków majątkowych przez spadkobierców jest zaś ich istnienie u poprzedników prawnych (por. Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, pod. red. B. Dautera, Warszawa 2007, s. 301 i n.).

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd wskazał, że mając na uwadze charakter ulgi na wyszkolenie ucznia, przyjąć należy, że wbrew twierdzeniu Organu, jest ona niewątpliwie prawem majątkowym.

W ocenie Sądu, niezależnie od przyjmowanego w doktrynie kryterium rozłączności desygnatów pojęć "prawo majątkowe" oraz "prawo niemajątkowe", oparcie prawa do ulgi w prawie materialnym, jak również bezpośredni interes ekonomiczny uprawnionego przesądza o kwalifikacji tego prawa (por. wyroki WSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1592/07; NSA z dnia 15 lutego 2005 r., sygn. akt FSK 1401/04). Sąd odwołał się także do najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazując, że za błędne uznaje się w nim twierdzenie, że prawo do ulgi ma charakter osobisty, a więc nie podlega sukcesji (por. wyroki NSA: z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3634/15, z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 848/13 oraz WSA w Łodzi z dnia 13 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1427/11). Skoro zatem prawo do zwolnienia podatkowego ma charakter prawa majątkowego, to nie ma żadnych podstaw prawnych, aby twierdzić, że sukcesja w zakresie zwolnień nie następuje. Odmienna wykładnia prowadziłaby do naruszenia konstytucyjnej zasady równości, gdyż sukcesji obowiązków podatkowych nie odpowiadałaby sukcesja uprawnienia będącego korelatem tego obowiązku, co znalazło potwierdzenie w wyroku TK z dnia 29 maja 2007 r., sygn. akt P 20/2006.

Wobec powyższego Sąd jednoznacznie stwierdził, że "ulga, o której mowa w art. 53 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przysługująca spadkodawcy na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy zmieniającej, jest prawem majątkowym podlegającym przejęciu na zasadach określonych w art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tym bardziej, że prawo to zmaterializowało się w wydanych za życia spadkodawcy decyzjach podatkowych".

Sąd stwierdził, że stanowisko Organu pozostaje w całkowitej sprzeczności z wykładnią przedstawioną w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 653/18. Sąd ten jednoznacznie stwierdził bowiem, że ulga, o której mowa w art. 53 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przysługująca spadkodawcy na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy zmieniającej, jest "prawem majątkowym podlegającym przejęciu na zasadach określonych w art. 97 § 1 O.p."

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn, zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek z dnia 8 lutego 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, wymaga ponownego rozpatrzenia przez Organ podatkowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawczyni opiekuje się małoletnim dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności nr.... Z tego tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne oraz korzysta z prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji... z dnia 27 października 2017 r.

W dniu 2 maja 2017 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, który prowadził działalność gospodarczą: 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (działalność przeważająca) oraz m.in. 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Wnioskodawczyni w przypadku poprawy stanu zdrowia dziecka zamierza założyć własną nową działalność gospodarczą lub podjąć zatrudnienie, lub kontynuować działalność gospodarczą po ojcu, która jest obecnie prowadzona przez męża Wnioskodawczyni (przeważający rodzaj działalności 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych). Wnioskodawczyni nabyła spadek po ojcu w udziale 1/3 (akt poświadczenia dziedziczenia z dnia 1 czerwca 2017 r., sporządzony w Kancelarii Notarialnej mgr... - Repertorium A numer...). Ojciec w latach 2002 - 2006 uzyskiwał ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Nie dokonał odliczenia całości kwot z tytułu ulgi na wyszkolenie uczniów. Do rozliczenia została ulga w kwocie 113 116 zł 96 gr. Wnioskodawczyni zamierza pomniejszyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym o kwotę nabytej w drodze dziedziczenia ulgi przysługującej ojcu w kwocie 39 245 zł 79 gr, stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. oraz art. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w przypadku założenia nowej działalności gospodarczej i opodatkowania dochodów z tego tytułu Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia, którą nabył Jej zmarły ojciec w części, w jakiej nabyła spadek po zmarłym ojcu i pomniejszyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym o kwotę nabytej w drodze dziedziczenia ulgi przysługującej ojcu w kwocie 39 245 zł 79 gr, stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. oraz art. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

2. Czy w przypadku kontynuowania działalności przez Wnioskodawczynię, którą prowadził Jej zmarły ojciec, a którą obecnie prowadzi mąż Wnioskodawczyni i opodatkowaniu dochodów z tego tytułu, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia, którą nabył Jej zmarły ojciec w części, w jakiej nabyła spadek po zmarłym ojcu i pomniejszyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym o kwotę nabytej w drodze dziedziczenia ulgi przysługującej ojcu w kwocie 39 245 zł 79 gr, stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. oraz art. 4 ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

3. Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną i opodatkowania dochodów z tego tytułu Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia, którą nabył Jej zmarły ojciec w części, w jakiej nabyła spadek po zmarłym ojcu i pomniejszyć w rozliczeniu rocznym o kwotę nabytej w drodze dziedziczenia ulgi przysługującej ojcu w kwocie 39 245 zł 79 gr, stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. oraz art. 4 ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie Ona mogła skorzystać z ulgi w każdym opisanym wyżej pytaniu w zakresie, w jakim nabyła udział w spadku po ojcu, tj. kwota ulgi wyniesie 39 245 zł 79 gr, stosownie do treści art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. oraz art. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Tym samym, przedmiotowa ulga uczniowska stanowi w okolicznościach niniejszego przypadku prawo majątkowe spadkodawcy i podlega dziedziczeniu przez Wnioskodawczynię i jest możliwe pomniejszenie kwoty podatku dochodowego przez Wnioskodawczynię o kwotę tej ulgi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 728/19 - stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.93.2018.1.AP, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 728/19.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl