0113-KDIPT2-1.4011.746.2022.1.ID

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.746.2022.1.ID

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

* prawidłowe - w zakresie możliwości rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu wykonywanej przez Pana działalności gospodarczej oraz

* nieprawidłowe - w zakresie określenia stawki ryczałtu od uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiału powierzonego.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 22 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu świadczonych usług.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan zatrudniony na umowie o pracę w firmie "..." (dalej: "...") od 1 września 2019 r. na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora ds. Technologii i Projektów. Załącznik do Pana umowy o pracę z firmą "...".

Ma Pan sprecyzowany zakres obowiązków jakie wykonuje, o czym świadczy załącznik do umowy, który stanowi, że jest Pan odpowiedzialny za następujące czynności:

* nadzór i kontrola nad przebiegiem poszczególnych procesów produkcji w zakresie ich zgodności know-how firmy;

* zarządzanie działem technologiczno-projektowym i nadzór nad procesami powstawania dokumentacji technologicznej;

* udoskonalanie obecnych i wdrażanie nowych technologii;

* optymalizacja i nadzór nad podnoszeniem jakości i wydajności procesów produkcyjnych, nadzór nad ewidencją i kalibracją urządzeń kontrolno-pomiarowych;

* nadzór nad kontrolą jakości na poszczególnych etapach wytwarzania produktu;

* nadzór nad przestrzeganiem procedury postępowania z wyrobem niezgodnym i okresowa jej weryfikacja;

* nadzór nad obsługą reklamacji (niezgodności zewnętrzne) i ewidencją dokumentacji reklamacyjnej,

* nadzór nad recepturowaniem farb, past i lakierów, monitorowanie rynku w zakresie innowacji technologicznych i materiałowych w celu podnoszenia jakości i wydajności technologicznej;

* nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem w wydziale, przestrzeganie obowiązków wynikających z obowiązującego Regulaminu Pracy oraz przepisów BHP i Ppoż. oraz inne prace przydzielane przez przełożonego.

Firma "..." zleca szereg prac dotyczących produkcji półproduktów podmiotom zewnętrznym. Elementy te są wykorzystywane przez firmę w ramach dalszej produkcji. Przedmiotowe półprodukty, to m.in. obwody, obwody drukowane, płytki rozpraszające światło, popychacze do blaszek stykowych. W ramach dalszych prac popychacze są wykorzystywane do produkcji klawiatur oraz paneli sterujących, natomiast płytki rozpraszające światło są przez firmę "..." konfekcjonowane oraz następnie sprzedawane. Firma dostarcza podmiotom zewnętrznym potrzebne elementy i materiały konieczne do produkcji ww. wymienionych półproduktów. Te elementy i materiały, to m.in.: obwody drukowane giętkie oraz sztywne, zestawy klejów do laminowania na obwodach, blaszki stykowe, diody (...), przewody taśmowe (...), złączki typu (...), (...), (...), przycięte i polakierowane formatki (...) oraz żywicę światłoutwardzalne do wydruków (...).

Stwierdził Pan, że jest w stanie wykonywać przedmiotowe elementy szybciej i lepiej w związku z czym chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą, która będzie produkowała wymienione elementy. Dodatkowo nie chce Pan też rezygnować ze swojego obecnego zatrudnienia w firmie "...", w której będzie Pan dalej wykonywać dotychczasowe obowiązki. Firma chce rozpocząć współpracę z Panem na takich samych zasadach na jakich współpracuje obecnie z podmiotami zewnętrznymi z zastrzeżeniem udostępnienia Panu niektórych maszyn potrzebnych do wykonywania elementów, takich jak (...) laserowy oraz drukarka (...).

Wniosek dotyczy stanu przyszłego. Nie rozpoczął Pan jeszcze prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Nie złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Chce Pan rozpocząć prowadzenie działalności w IV kwartale 2022 r.

Czynności wykonywane przez Pana w ramach umowy o pracę nie będą pokrywały się z tymi wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyroby wykonywane przez Pana będą wykonywane wyłącznie z materiałów powierzanych przez firmę "...".

Wyroby wytwarzane przez Pana nie będą przedmiotem sprzedaży bezpośrednio przez Pana.

PKWiU 26.11.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych.

Wyłączenie zawarta w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.) nie będą mieć zastosowania do wykonywanej przez Pana działalności.

Przychód uzyskany przez Pana w poprzednim roku nie przekroczył przedmiotowego limitu, który uniemożliwiałby przejście na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wniosek dotyczy działalności, która będzie prowadzona w 2022 r. i opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pytania

1. Czy ma Pan możliwość rozliczania się podatkiem ryczałtowym z tytułu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej?

2. Czy przedmiotowa działalność będzie objęta 8,5% stawką ryczałtu?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1.

W zakresie pierwszego z zadanych pytań, według Pana przedmiotowa działalność może zostać objęta podatkiem ryczałtowym pomimo świadczenia usług na rzecz swojego obecnego pracodawcy.

Artykuł 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że podmiot traci możliwości rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wykonywanych przez siebie usług jeżeli świadczone przez niego usługi w ramach jego działalności gospodarczej na rzecz swojego byłego pracodawcy są tożsame z wykonywanymi przez niego w poprzednim roku lub w obecnym roku podatkowym obowiązkami w ramach stosunku pracy.

Wskazał Pan, że zakres obowiązków z tytułu stosunku pracy, które wykonuje na rzecz firmy "...", nie jest tożsamy z przedmiotem Pana działalność gospodarczej. Zakres obowiązków jest wyraźnie określony przez Pana w umowie o pracę oraz załączniku do tej umowy. Zakresem Pana działalności gospodarczej jest produkcja wymienionych w opisie sprawy półproduktów, wykonywanych z dostarczanych przez firmę "..." materiałów i elementów.

Należy nadmienić, że obowiązki, które wykonuje Pan z tytułu umowy o pracę nie mogą być tożsame z tymi, które chce oferować firmie "...", z uwagi na fakt, że wcześniej konieczne było zawiązywanie przez firmę umów z podmiotami zewnętrznymi pomimo Pana obecności. Zakres obowiązków na umowie o pracę skupiał się głównie w ramach nadzoru oraz kontroli, a nie na czysto wytwórczym charakterze, który chce teraz świadczyć na rzecz firmy. Ustawa nie zabrania rozliczania się podatkiem zryczałtowanym pomimo pozostawania w stosunku ze swoim były pracodawcą po założeniu działalności gospodarczej. Stanowisko w podobnej sprawie wyraziły organy podatkowe, m.in.:

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 sierpnia 2010 r., Nr IBPBI/1/415-525/10/WRz, w której Organ stwierdził, że: "Mając na względzie cytowany wyżej przepis stwierdzić należy, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie będzie on miał zastosowania, ponieważ specyfika usług, które Wnioskodawczyni zamierza świadczyć na rzecz pracodawcy i związany z nimi zakres czynności nie wchodzą w zakres czynności dyrektora finansowego w Spółce z o.o., czynności które ww. wykonuje w ramach stosunku pracy.";

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2022 r., Nr 0112-KDIL2-2.4011.1072.2021.3.IM, w której Organ stwierdził: "Reasumując - skoro czynności, jakie Pani wykonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, na rzecz byłego pracodawcy nie odpowiadają czynnościom, które wykonywała Pani w roku poprzedzającym rok podatkowy (2021) w ramach stosunku pracy, to przysługuje Pani możliwość opodatkowania przychodów z tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych."

W związku z powyższym, stwierdził Pan, że przedmiot Pana działalności gospodarczej oraz usługi świadczone na rzecz swojego pracodawcy nie są tożsame z wykonywanymi w ramach stosunku pracy, a więc będzie Pan uprawiony do skorzystania ze zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z odesłaniem z art. 4 ust. pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

Artykuł 5a pkt 6 ustawy o PIT definiuje działalność gospodarczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą jako działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której przychody nie są zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9. Ta działalność, to m.in. działalność:

a)

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b)

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność wytwórcza to taka działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji.

Wyroby w myśl PKWiU to m.in. surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i ich części. W związku z powyższym wskazał Pan, że działalność wytwórcza spełnia definicję działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości opodatkowania ryczałtem działalności wytwórczej wyrobów objętych akcyzą.

Wytwarzane elementy nie są objęte akcyzą zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, a więc nie są objęte powyższym wyłączeniem. Wskazał Pan, że usługi świadczone przez Pana polegać będą na wykonywaniu zamawianych przez firmę "..." półproduktów wymienionych w opisie sprawy z materiałów, które są Mu z firmy przekazywane. Symbole PKWiU czynności, które będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności to: PKWiU 26.11.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych.

Wskazał Pan, że produkowane przez Pana przedmioty są zgodne z przyjętą przez PKWiU definicją wyrobów. Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny należy uznać, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności będzie Pan mógł skorzystać z 8,5% stawki zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów w związku z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f, który stanowi o tym, że przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego są opodatkowane stawką w wysokości 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest:

* prawidłowe - w zakresie możliwości rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu wykonywanej przez Pana działalności gospodarczej oraz

* nieprawidłowe - w zakresie określenia stawki ryczałtu od uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiału powierzonego.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione

są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Według art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zgodnie natomiast z treścią art. 6 ust. 4 pkt 2 tej ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

prowadzenia aptek,

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej;

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Stosownie do art. 8 ust. 2 tej ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ponadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z kolei, wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

W myśl, art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym, jak wyjaśniono wyżej, klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wskazał Pan, że:

1)

w IV kwartale 2022 r. zamierza Pan rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz obecnego pracodawcy,

2)

prowadzona przez Pana działalność będzie mieściła się w grupowaniu PKWiU 26.11.99.0 - Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elementów elektronicznych,

3)

czynności wykonywane przez Pana w ramach umowy o pracę nie będą pokrywały się z tymi wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

4)

wyroby wykonywane przez Pana będą wykonywane wyłącznie z materiałów powierzanych przez zamawiającego;

5)

do wykonywanej przez Pana działalności nie znajdują zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika z opisu sprawy, świadczone przez Pana usługi na rzecz pracodawcy w ramach działalności gospodarczej, którą zamierza Pan rozpocząć nie będą tożsame z obowiązkami, jakie wykonuje Pan na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy.

Wobec powyższego, nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zatem ma Pan możliwość rozliczania się z tytułu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej części Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, jak wynika z informacji powołanych we wniosku, wyroby wykonywane przez Pana będą wykonywane wyłącznie z materiałów powierzanych przez firmę zlecającą. Zatem, właściwą stawką dla świadczonych przez Pana usług będzie stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie jak Pan wskazał we własnym stanowisku, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ww. ustawy. Wskazany przez pana art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f omawianej ustawy dotyczy bowiem przychodów z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu.

W związku z powyższym, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 26.11.99.0 winny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna przedstawiona we wniosku, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Pana w tej części uznajemy za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU oraz przedstawionego opisu sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będą zgodne ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych należy wskazać, że dotyczą one konkretnych i indywidualnych spraw podatników w określonym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.) albo

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl