0113-KDIPT2-1.4011.67.2022.1.RK, Przesłanki ulgi dla klasy średniej - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0113-KDIPT2-1.4011.67.2022.1.RK - Przesłanki ulgi dla klasy średniej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.67.2022.1.RK Przesłanki ulgi dla klasy średniej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 12 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stosowania ulgi dla klasy średniej.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca będzie w 2022 r. i kolejnych latach osiągał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Żona Wnioskodawcy aktualnie nie pozyskuje żadnych dochodów, ale w II połowie 2022 r. zamierza podjąć zatrudnienie na umowę o pracę. Wnioskodawca przez cały 2022 r. i kolejne lata podatkowe będzie pozostawał w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej i na wspólny wniosek Wnioskodawcy oraz Jego małżonki, będą wspólnie rozliczać podatek od dochodów z roku podatkowego 2022 i w przyszłości za kolejne lata podatkowe. Wnioskodawca spodziewa się uzyskać dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przekraczający wartość progów uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w przepisach art. 26 ust. 4a-4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie żona Wnioskodawcy liczy się z tym, że w 2022 r. lub w kolejnych latach podatkowych nie uzyska żadnych przychodów lub uzyska je w sumie niższej niż dolny próg ulgi, o której mowa w przepisach art. 26 ust. 4a-4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dokonując wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, małżonkowie będą mieli prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w przepisach art. 26 ust. 4a-4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczając kwotę tej ulgi od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym?

Pana stanowisko w sprawie

Wnioskodawca uważa, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, małżonkowie będą mieli prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w przepisach art. 26 ust. 4a-4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczając kwotę tej ulgi od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Jednakże art. 6 ust. 2 ww. ustawy, przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków. Powołany przepis stanowi, że:

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego - mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do treści art. 6 ust. 2a powołanej ustawy:

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

W myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy:

Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Zgodnie z art. 6 ust. 8 pkt 1 powołanej ustawy:

Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku, gdy chociażby jeden z małżonków stosuje przepisy:

a) art. 30c lub

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy - w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2c ww. ustawy:

Oświadczenie oraz zawiadomienie, o których mowa w ust. 1-2b, podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb, art. 30da-30dh, art. 30e-30g i art. 30j-30p, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 23o, art. 23u, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po odliczeniu kwot ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 26 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa ww. ustawy, oblicza się według wzoru:

1) (A × 6,68% - 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

2) (A × (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł - w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Zgodnie z art. 26 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

W myśl art. 26 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub art. 6a, każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym przepisy ust. 4b i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Z opisu sprawy wynika, że będzie Pan w 2022 r. i kolejnych latach osiągał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Żona Pana aktualnie nie pozyskuje żadnych dochodów, ale w II połowie 2022 r. zamierza podjąć zatrudnienie na umowę o pracę. Pan przez cały 2022 r. i kolejne lata podatkowe będzie pozostawał w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej i na wspólny wniosek Pana oraz Pana małżonki, będziecie wspólnie rozliczać podatek od dochodów z roku podatkowego 2022 i w przyszłości za kolejne lata podatkowe. Pan spodziewa się uzyskać dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przekraczający wartość progów uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w przepisach art. 26 ust. 4a-4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie żona Pana liczy się z tym, że w 2022 r. lub w kolejnych latach podatkowych nie uzyska żadnych przychodów lub uzyska je w sumie niższej niż dolny próg ulgi, o której mowa w przepisach art. 26 ust. 4a-4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przepisy prawne i opis sprawy, wskazać należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, dokonując wspólnego rozliczenia za 2022 r. podatku dochodowego od osób fizycznych, małżonkowie będą mieli prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w przepisach art. 26 ust. 4a-4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczając kwotę tej ulgi od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, jeżeli połowa łącznych przychodów Pana i Pana żony z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz ze świadczonej na umowę pracy uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy kwoty 133 692 zł. Jest to warunek zastosowania odliczenia i przy jego spełnieniu każdy z nich zastosuje ulgę obliczoną od połowy wspólnych przychodów. Ulga dla klasy średniej może być stosowana przez wspólnie rozliczających się małżonków, także w przypadku, gdy jeden z nich nie uzyskał przychodów uprawniających do tej ulgi, jak również żadnych przychodów. W takim przypadku ulgę zastosują obydwoje małżonkowie (każdy swoją) we wspólnym podzielonym dochodzie. Z powyższego odliczenia w kolejnych latach, małżonkowie będą mogli skorzystać na ww. warunkach, i o ile stan prawny w latach kolejnych nie ulegnie zmianie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl