0113-KDIPT2-1.4011.547.2020.3.ISL - Rozliczenia PIT w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.547.2020.3.ISL Rozliczenia PIT w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2020 r. (data wpływu 19 czerwca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2020 r. (data wpływu 4 września 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.547.2020.1.ISL, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w związku z art. 14h powołanej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 17 lipca 2020 r. (data doręczenia 5 sierpnia 2020 r.). W dniu 11 sierpnia 2020 r. nastąpił zwrot niepodjętej przesyłki. Następnie przy piśmie z dnia 24 sierpnia 2020 r. Nr 0113-KDIPT2-1.4011.547.2020.2.ISL przesłano za pośrednictwem operatora pocztowego odpis wezwania z dnia 17 lipca 2020 r. Nr 0113-KDIPT2-1.4011.547.2020.1.ISL (data doręczenia 27 sierpnia 2020 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek pismem z dnia 2 września 2020 r. (data wpływu 4 września 2020 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 1 stycznia 1991 r. małżonek Wnioskodawczyni wraz ze wspólnikiem zawarł umowę spółki cywilnej pod firmą (...). Jako wspólnik wniósł do Spółki wkład w towarze o wartości 40 000 000 dawnych złotych polskich (po denominacji - 4 000 PLN). Każdy ze wspólników posiadał 50% udział w zyskach i w takiej samej proporcji odpowiadał za straty. W dniu 24 marca 2018 r. wspólnicy wraz z Wnioskodawczynią zawarli aneks do umowy Spółki cywilnej w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia małżonka Wnioskodawczyni, a co za tym idzie, brakiem możliwości dalszego angażowania się w sprawy Spółki i brania aktywnego udziału w jej działalności. Na mocy aneksu, z dniem 24 marca 2018 r. do Spółki przystąpiła Wnioskodawczyni, natomiast mąż Wnioskodawczyni ze Spółki wystąpił. Tym samym, proporcja podziału zysków i strat pozostała niezmieniona, każdy z dwojga wspólników posiadał 50% udział w zyskach. W związku z wystąpieniem ze Spółki małżonka Wnioskodawczyni, na podstawie art. 871 § 2 ustawy - Kodeks cywilny spółka powinna wypłacić występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Należy nadmienić, że majątek Spółki powstawał przez 27 lat dzięki solidarnej pracy obu wspólników na rzecz Spółki. Jednakże zyski wypracowane w czasie istnienia działalności, które były na bieżąco opodatkowywane, nie były przez wspólników przekazywane do prywatnych majątków w całości, częściowo pozostawały one w Spółce tworząc "zyski zatrzymane", kapitał, który pracował na dalszy rozwój firmy. Istotnym jest również fakt, że mąż Wnioskodawczyni posiadał wspólność majątkową z małżonką - Wnioskodawczynią. Mąż Wnioskodawczyni, jako wspólnik występujący ze Spółki, nie otrzymał przynależnej mu części majątku Spółki, ponieważ 27 marca 2018 r. zmarł. Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia, spadek po zmarłym odziedziczyły w równych częściach żona - Wnioskodawczyni oraz córka. Odziedziczona przez Wnioskodawczynię część majątku Spółki cywilnej, która podlegała wypłacie dla występującego wspólnika, pozostała w Spółce jako wkład Wnioskodawczyni. W dniu 8 kwietnia 2019 r., na mocy aneksu, do Spółki przystąpił trzeci wspólnik. Tym samym udział wspólników w zyskach przedstawiał się następująco: Wnioskodawczyni - 50%, wspólnik 1 - 49%, przystępujący wspólnik 2 - 1%. W związku z trudnościami w prowadzeniu spraw Spółki i sporem pomiędzy wspólnikami, Wnioskodawczyni podjęła decyzję o wystąpieniu ze Spółki. W dniu 9 kwietnia 2019 r. wspólnicy zawarli umowę, której przedmiotem było ustalenie zasad rozliczenia przez wspólników roszczeń przysługujących Wnioskodawczyni jako wspólnikowi występującemu ze Spółki cywilnej. W umowie zostały określone kwoty i terminy spłaty udziałów Wnioskodawczyni przez pozostałych wspólników. Kwota do wypłaty przysługująca Wnioskodawczyni stanowiła w całości zyski zatrzymane (tj. różnicę pomiędzy zyskiem wypracowanym przez Spółkę podzielonym pomiędzy wspólników, a faktycznymi wypłatami na rzecz tych wspólników) i została wyliczona dzięki dokonaniu wyceny wartości firmy. Po wystąpieniu Wnioskodawczyni ze Spółki cywilnej, w Spółce pozostało 2 wspólników.

W piśmie z dnia 2 września 2020 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że opodatkowała przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem progresywnym, prowadząc podatkową książkę przychodów i rozchodów. Spółka cywilna zajmuje się sprzedażą detaliczną sprzętu sportowego, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach. Wypłacona Wnioskodawczyni kwota stanowiła w całości zyski zatrzymane, będące majątkiem Spółki cywilnej wykazywanym w kapitałach rezerwowych. Wypłacona Wnioskodawczyni kwota pochodzi z przychodów Spółki cywilnej, z prowadzonej przez Spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego. Kwota ta została w całości opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez wspólników Spółki (proporcjonalnie do ich udziału w zysku) przed wystąpieniem Wnioskodawczyni ze Spółki. Otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota nie przekroczyła wartości określonej w przepisie art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni otrzymuje ustaloną kwotę w transzach: 42% kwoty otrzymała do końca grudnia 2019 r., 22% kwoty otrzyma do końca 2020 r. 22% kwoty otrzyma do końca 2021 r., 14% kwoty otrzyma do końca 2022 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłacona Wnioskodawczyni kwota, stanowiąca w całości zyski zatrzymane, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie wystąpienia ze Spółki cywilnej Wnioskodawczyni?

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 871 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks cywilny, Wnioskodawczyni, występując ze Spółki cywilnej, przysługiwał zwrot rzeczy oddanych Spółce tylko do używania, zwrot równowartości wkładu oraz wypłata części pozostałego majątku (odpowiadającej udziałowi wspólnika w zysku).

W myśl art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawczyni występując ze Spółki cywilnej, zawarła z pozostałymi wspólnikami umowę dotyczącą terminów i kwot spłaty przysługującego Jej majątku Spółki. Kwota ta stanowiła w całości zyski opodatkowane, ale niewypłacone wspólnikowi - mężowi Wnioskodawczyni, ani następnie Wnioskodawczyni. Z uwagi na łączącą małżonków wspólnotę majątkową, a także fakt odziedziczenia przez Wnioskodawczynię części majątku Spółki niewypłaconego Jej mężowi po jego wystąpieniu ze Spółki, kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy z dnia 9 kwietnia 2019 r., zdaniem Wnioskodawczyni, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie wyżej wspomnianego art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Zgodnie z art. 860 § 1 ww. ustawy, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 861 § 1 ustawy - Kodeks cywilny).

W myśl natomiast art. 871 § 1 tej ustawy, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Ponadto, wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 ustawy - Kodeks cywilny).

W przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej wspólnikowi przysługuje zatem prawo do zwrotu wartości wkładu oraz wartości majątku wypracowanego przez spółkę w części przypadającej na tego wspólnika.

Mając na uwadze powyższe, skutki podatkowe otrzymania przez Wnioskodawczynię należności, o których mowa we wniosku, należy rozpatrywać w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących Jej wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną (spółki cywilnej).

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Z kolei zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a.

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b.

spółkę kapitałową w organizacji,

c.

spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d.

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Dochody spółek niebędących osobami prawnymi nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w takiej spółce, tj. innej niż wskazana w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Za spółkę niebędącą osobą prawną należy zatem uznać m.in. spółkę cywilną.

W związku z powyższym w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka, tylko poszczególni wspólnicy. Zatem na nich, a nie na spółce, ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,

2.

ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za przychód należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego - zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Pod pojęciem przychodu należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie art. 14 ust. 3 pkt 11 tej ustawy stanowi, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Z przepisów tych wynika więc, że co do zasady środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Jednocześnie do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki, które zgodnie z ustawą nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Zatem, zgodnie z regułą wynikającą z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy - po pierwsze - ustalić łączną nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania. Następnie kwotę tę należy pomniejszyć o dokonane z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną wypłaty oraz o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Tak ustalona wartość podlega wyłączeniu z przychodów podlegających opodatkowaniu. Jeżeli kwota otrzymana przez wspólnika z tytułu jego wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną jest równa lub niższa od określonej w ww. sposób wartości, to kwota ta nie jest zaliczana do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku, gdy kwota ta jest większa, do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko nadwyżkę.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 1 stycznia 1991 r. małżonek Wnioskodawczyni wraz ze wspólnikiem zawarł umowę Spółki cywilnej. Jako wspólnik wniósł do Spółki wkład w towarze. Każdy ze wspólników posiadał 50% udział w zyskach i w takiej samej proporcji odpowiadał za straty. W dniu 24 marca 2018 r. wspólnicy wraz z Wnioskodawczynią zawarli aneks do umowy Spółki cywilnej w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia małżonka Wnioskodawczyni. Na mocy aneksu, z dniem 24 marca 2018 r. do Spółki przystąpiła Wnioskodawczyni, natomiast Jej mąż ze Spółki wystąpił. Tym samym, proporcja podziału zysków i strat pozostała niezmieniona, każdy z dwojga wspólników posiadał 50% udział w zyskach. Zyski wypracowane w czasie istnienia działalności, które były na bieżąco opodatkowywane, nie były przez wspólników przekazywane do prywatnych majątków w całości, częściowo pozostawały one w Spółce tworząc "zyski zatrzymane", kapitał, który pracował na dalszy rozwój firmy. Wnioskodawczyni wraz z mężem posiadali wspólność majątkową. Mąż Wnioskodawczyni jako wspólnik występujący ze Spółki nie otrzymał przynależnej mu części majątku Spółki, ponieważ 27 marca 2018 r. zmarł. Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia, spadek po zmarłym odziedziczyły w równych częściach Wnioskodawczyni oraz córka. Odziedziczona przez Wnioskodawczynię część majątku Spółki cywilnej, która podlegała wypłacie dla występującego wspólnika, pozostała w Spółce jako wkład Wnioskodawczyni. W dniu 8 kwietnia 2019 r., na mocy aneksu, do Spółki przystąpił trzeci wspólnik. W związku z trudnościami w prowadzeniu spraw Spółki i sporem pomiędzy wspólnikami, Wnioskodawczyni podjęła decyzję o wystąpieniu ze Spółki. W dniu 9 kwietnia 2019 r. wspólnicy zawarli umowę, której przedmiotem było ustalenie zasad rozliczenia przez wspólników roszczeń przysługujących Wnioskodawczyni jako wspólnikowi występującemu ze Spółki cywilnej. W umowie zostały określone kwoty i terminy spłaty udziałów Wnioskodawczyni przez pozostałych wspólników. Kwota do wypłaty przysługująca Wnioskodawczyni stanowiła w całości zyski zatrzymane (tj. różnicę pomiędzy zyskiem wypracowanym przez Spółkę podzielonym pomiędzy wspólników, a faktycznymi wypłatami na rzecz tych wspólników) i została wyliczona dzięki dokonaniu wyceny wartości firmy oraz pochodziła z przychodów Spółki cywilnej z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota ta została w całości opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez wspólników Spółki (proporcjonalnie do ich udziału w zysku) przed wystąpieniem Wnioskodawczyni ze Spółki oraz nie przekroczyła wartości określonej w przepisie art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, kwota pieniężna otrzymana przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze Spółki cywilnej nie skutkuje powstaniem po Jej stronie przychodu z działalności gospodarczej, o ile nie przewyższa wskazanej wartości algorytmu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli kwota ta przewyższa wartość ww. algorytmu, to po pomniejszeniu jej o wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w Spółce cywilnej - stanowi dla Wnioskodawczyni dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie zaś z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Celem ustalenia, jaka kategoria wydatków mieści się w zawartym w ww. regulacji sformułowaniu "wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów", należy się odwołać do jego wykładni językowej. Przez "wydatek" należy rozumieć "sumę, która ma być wydana albo sumę wydaną na coś" (zob. Słownik Współczesnego Języka Polskiego pod. red. Bogusława Dunaja, Warszawa 1996, s. 1200). Definicja pojęcia "wydatek" wskazuje, że oznacza on faktycznie wydaną sumę pieniędzy, wskazuje na konieczność uszczuplenia majątku w celu pozyskania określonego dobra (rzeczy, prawa). "Wydatek" może również dotyczyć sytuacji, gdy uszczuplenie majątku następuje w innej postaci, niż środki finansowe, np. rzeczy.

W związku z powyższym za wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziału w spółce niebędącej osobą prawną należy uznać faktycznie poniesione przez podatnika wydatki (fizycznie wydatkowane środki) w związku z objęciem tego prawa. W przypadku, gdy prawo do udziału w spółce nabywane jest w zamian za środki pieniężne, wydatkiem na nabycie tego prawa jest kwota faktycznie zapłacona za ten udział. Ustalony w powyższy sposób dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stosownie do wybranej formy opodatkowania dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów.

Mając zatem na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała z tytułu wstąpienia ze Spółki cywilnej, stanowiąca w całości zyski zatrzymane pochodzące z prowadzonej przez Spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. odziedziczona przez Wnioskodawczynię część majątku Spółki cywilnej, która podlegała wypłacie zmarłemu mężowi Wnioskodawczyni, a następnie Wnioskodawczyni, a która pozostała w Spółce jako Jej wkład), została w całości opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez wspólników tej Spółki (proporcjonalnie do ich udziału w zysku) przed wystąpieniem Wnioskodawczyni ze Spółki oraz nie przewyższa wartości algorytmu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wypłata Wnioskodawczyni ww. kwoty jest wyłączona z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w momencie Jej wystąpienia ze Spółki cywilnej nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawczyni przychodu z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zaznaczyć należy, że tutejszy Organ wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n ww. ustawy, nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl