0113-KDIPT2-1.4011.515.2022.2.ID

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.515.2022.2.ID

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełnił go Pan pismem z 1 sierpnia 2022 r. (wpływ 4 sierpnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan działalność gospodarczą. Wpis do CEIDG wskazuje jako główny zakres działalności PKD 59.11.Z. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Podklasa ta obejmuje:

* produkcję filmów kinowych,

* nagrań wideo,

* programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych),

* reklam telewizyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

* kopiowania filmów, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

* sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD, sklasyfikowanego w 46.43.Z,

* sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

* działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

* sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,

* nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 59.20.Z,

* tworzenia i nadawania programów telewizyjnych sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach 60.2,

* obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

* działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

* wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

* wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 82.99.Z,

* działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

Zawarta przez Pana umowa z kontrahentem przewiduje, że będzie Pan świadczył na rzecz kontrahenta usługi w zakresie tworzenia autorskich scenariuszy, tj., tworzenie postaci, układanie scenariuszy oraz dialogów. Zajmuje się Pan również reżyserią, przez co można rozumieć przygotowywanie materiału na planie, stworzenie i zarejestrowanie sytuacji, bądź obrazu. Ponadto, zajmuje się Pan również reżyserowaniem montażu, tj., nadzorowaniem merytorycznej strony tworzonej sztuki w zakresie właściwego opowiadania historii. Umowa przewiduje przeniesienie praw autorskich na kontrahenta.

Zastanawia się Pan, czy może stosować stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od swoich przychodów, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5, to jest stawkę 8,5%.

Z góry wyjaśniając wątpliwości co do stanu faktycznego, stwierdza Pan, co następuje:

1) Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz 1a ustawy o PIT.

2) Pytanie dotyczy opodatkowania ryczałtem świadczonych przez Pana usług w ramach działalności gospodarczej w 2022 r. i w następnych latach.

3) Prowadzi Pan indywidualną działalność gospodarczą od 16 sierpnia 2017 r.

4) Działalność podatnika była opodatkowana podatkiem liniowym, prowadził Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów.

5) Złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w styczniu 2022 r.

6) Pierwszy przychód z działalności, o której mowa we wniosku osiągnięto w styczniu 2022 r.

7) Usługi świadczone przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały sklasyfikowane pod numerem PKWiU 59.11.11.0.

8) Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia opisane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

9) Pana działalność ma charakter działalności usługowej opisanej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

10) Nie przekroczył Pan w 2021 r. limitu określonego w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

11) Podatnik prowadzi już ewidencję przychodów.

Wyjaśnia Pan zarazem, że złożył już raz to samo pytanie do DKIS, ale pozostawiono je bez rozpatrzenia, z uwagi na niepełne uzupełnienie braków.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazuje Pan, że nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług: związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.1 1.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99), kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90).

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej podatnik nie uzyskuje innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uzyskuje Pan z innych źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu.

Prowadzi Pan ewidencję przychodów, w której będzie w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami, jeżeli taka sytuacja wystąpi.

Pytanie

Czy ma Pan prawo do stosowania przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawki 8,5% do przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej, obejmującej działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, ma Pan prawo do stosowania przewidzianej wart. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawki 8,5% do przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej obejmującej działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymienia w art. 12 ust. 1 wiele szczegółowych rodzajów działalności gospodarczej, a odnośnie do innych usług wskazuje w ust. 1 pkt 5 ogólnie, że do nich stosuje się stawkę 8,5%, chyba że dana usługa uregulowana jest w punktach 1-4 oraz 6-8 ust. 1 art. 12 tej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego.

Przyjąć zatem należy, że jeśli usługowa działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych nie jest uregulowana w punktach 1 -4 oraz 6-8 ust. 1 art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to stosowana do niej należy stawkę 8,5%.

Analiza punktów 1-4 oraz 6-8 ust. 1 art. 12 nie pozwala na przyjęcie, aby usługi świadczone przez podatnika wypełniały znamiona wskazanych tam rodzajów usług. W szczególności usługi świadczone przez Pana nie są związane z nadawaniem programów (PKWiU dział 60), ani nie są usługami reklamowymi (PKWiU dział 73), ani kulturalnymi i rozrywkowymi (PKWiU dział 90).

Jak wynika z objaśnień do PKWiU wydanych przez GUS, dział 60 to usługi związane z nadawaniem programów radiofonicznych i telewizyjnych, które mogą być programami rozrywkowymi, informacyjnymi, mogą dotyczyć wywiadów, rozmów, itp., łącznie z tworzeniem treści tych programów, czy nabywaniem praw do ich dystrybucji, transmisję danych, zazwyczaj zintegrowaną z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi, programy radiowe i telewizyjne przeznaczone do późniejszej emisji, zazwyczaj dla określonej grupy odbiorców, i dotyczą programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych oraz programów dla młodzieży, na podstawie abonamentu lub opłaty przekazywanej osobom trzecim.

Dział 73 obejmuje projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również projektowanie miejsc na cele reklamowe.

Dział ten nie obejmuje:

* produkcji i realizacji filmów reklamowych lub promocyjnych, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,

* usług fotografii reklamowej, sklasyfikowanych w 74.20.22.0,

* usług agencji modeli i modelek, sklasyfikowanych w 78.10.12.0.

Dział 90 w końcu obejmuje:

* usługi świadczone przez aktorów, lektorów, piosenkarzy, śpiewaków, muzyków, tancerzy, kaskaderów, prezenterów programów telewizyjnych i radiowych, artystów cyrkowych i innych artystów wykonawców,

* usługi niezależnych modelek i modeli,

* usługi produkcji i wystawiania:

- przedstawień teatralnych, operetkowych, operowych, baletowych, muzycznych, lalkowych i innych przedstawień,

- koncertów,

- przedstawień cyrkowych

Podobne rozstrzygnięcie wątpliwości prezentuje Minister Finansów w interpretacji indywidualnej Nr 0114-KDIP3-2.4011.52.2021.2.MG.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od spełnienia warunków wymienionych w art. 6 ww. ustawy oraz od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 tej ustawy.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony).

W ww. artykule zawarto wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan wskazał - w przedmiotowej sprawie nie istnieją negatywne przesłanki zawarte w art. 8 powyższej ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Z kolei, wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą i wskazuje Pan, jako główny zakres działalności PKD 59.11.Z. - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, natomiast usługi świadczone przez Pana zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 59.11.11.0.Wskazał Pan również, że w 2021 r. nie przekroczył limitu określonego w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do wykonywanej działalności gospodarczej nie będą miały zastosowania wyłączenia opisane w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, jak wynika z opisu sprawy, sklasyfikował Pan świadczone przez siebie usługi pod symbolem PKWiU - 59.11.11.0.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, pod symbolem 59.11.11.0 zostały sklasyfikowane "usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów reklamowych lub promocyjnych."

Z objaśnień do PKWiU wynika, że grupowanie to obejmuje:

- usługi związane z produkcją filmów (włączając filmy animowane) głównie przeznaczonych do wyświetlania w kinach,

- usługi związane z produkcją różnego rodzaju filmów (seriali i filmów telewizyjnych, włączając filmy animowane) głównie przeznaczonych do nadawania w telewizji.

Grupowanie to nie obejmuje usług wykonywania zdjęć i slajdów, sklasyfikowanych w 74.20.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 59.11.11.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków skorzystania z tej formy opodatkowania.

Tym samym, ma Pan prawo do stosowania przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawki ryczałtu w wysokości 8,5% do przychodów z wykonywanej działalności gospodarczej obejmującej działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Wobec powyższego, Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU. Niniejsza interpretacja odnosi się do treści zadanego pytania, obejmującego konkretny rodzaj usług wg wskazanego w nim PKWiU, nie dotyczy innych kwestii podanych w opisie sprawy.

Zaznaczyć należy, że tutejszy Organ wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Pana oraz Pana stanowiskiem, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnił się będzie od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Dodać należy, że powołana przez Pana we własnym stanowisku interpretacja indywidualna została wydana w indywidualnej sprawie podatnika na tle przedstawionego w niej opisu sprawy i nie ma zastosowania w sprawie będącej przedmiotem Pana wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl