0113-KDIPT2-1.4011.43.2022.5.ISL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.43.2022.5.ISL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 stycznia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 3 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przychodów z reklam. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 15 kwietnia 2022 r. (wpływ 15 kwietnia 2022 r.) oraz z 29 kwietnia 2022 r. (data wpływu 29 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów od 1 września 2008 r. pod firmą.

Poza prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni posiada swój kanał na platformie..., na którym recenzuje perfumy. Konto... powiązane z kontem na platformie.... przyporządkowane jest na dane Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej.

Portal... nie należy do Wnioskodawczyni, jednakże posiada Ona tam konto na swoją wyłączność, na którym może publikować filmy. Na filmach publikowanych przez Wnioskodawczynię mogą być wyświetlane reklamy. Może Ona decydować kiedy pojawiają się reklamy, tj. czy pojawiają się w trakcie filmu, w wybranym przez Nią momencie,

czy po filmie. Konto jest wyłączną własnością Wnioskodawczyni. W każdym momencie może Ona przerwać ciągłość publikowania filmów. Jeśli chodzi natomiast o prowadzenie konta w portalu. Wnioskodawczyni prowadzi je sama, w wolnych chwilach nagrywa filmy prezentujące i recenzujące perfumy. Co prawda posiada Ona swój sklep, w którym można nabyć perfumy, jednakże głównym celem kanału nie jest cel komercyjny, a cel publicystyczny. Kanał jest prowadzony poza działalnością gospodarczą i Wnioskodawczyni chciałaby recenzować również inne produkty zapachowe i kosmetyki.

W zamian za wyświetlone reklamy Wnioskodawczyni otrzymuje pieniądze za pośrednictwem usługi.. Jest Ona rozliczana przez spółkę.... z siedzibą w... Pieniądze gromadzone są na rachunku..., a po osiągnięciu odpowiedniej kwoty może Ona je przelać na swoje konto bankowe. W serwisie. Wnioskodawczyni może wyrazić zgodę na wyświetlanie reklam przy Jej filmach - we wszystkich filmach na koncie lub tylko wybranych filmach. Pieniądze są wypłacane z tytułu wyświetlania reklam przy filmach Wnioskodawczyni i kwota jest zależna od ilości wyświetleń filmów.

Cel zarobkowy nie jest głównym celem przyświęcającym działalności Wnioskodawczyni na portalu. Konto prowadzi hobbystycznie, interesuje Ją interakcja z użytkownikami (wymiana zdań w komentarzach pod filmami), budowanie grona odbiorców na kanale, interesuje ją jak prezentowane filmy zostaną odebrane przez widzów. Niemniej jednak Wnioskodawczyni ma świadomość, że z opisanej aktywności może osiągać przychody.

W uzupełnieniu wniosku z Wnioskodawczyni wskazała, że dla celów działalności gospodarczej prowadzi listę płac pracowników, listę sprzedaży oraz zakupów oraz ewidencję przychodów. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie uzyskuje Ona innych dochodów oprócz wskazanej działalności gospodarczej i wpływów z kanału na portalu. Wnioskodawczyni jest twórcą i właścicielem kanału na portalu...., który może używać dowolnie i na własny użytek. Natomiast nie jest właścicielem portalu. Kanał na portalu... prowadzi Ona od lutego 2021 r. Przychody za wyświetlone w filmach reklamy w ramach systemu... uzyskuje od lipca 2021 r. Przedmiotowy kanał nie generuje dla Niej innych przychodów, ani tych w postaci nieodpłatnych świadczeń, oprócz tych przychodów uzyskiwanych z udostępniania na kanale powierzchni reklamowej. Wnioskodawczyni ma zawartą umowę z..., stanowiącą podstawę do udostępniania powierzchni reklamowej na kanale internetowym. Umowa ma charakter bezterminowy i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Portal... może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Umowa polega na programie partnerskim, na podstawie którego Wnioskodawczyni jako podmiot ww. umowy udostępnia możliwość wyświetlania reklam na Jej materiałach wideo. Przedmiotem umowy jest byt wirtualny, czyli Jej materiał wideo. Rozliczenia z... z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej na kanale internetowym odbywają się co miesiąc. Wynagrodzenie jest przekazywane Jej w formie przelewu na podany przez Nią numer rachunku bankowego. Rozliczenia odbywają się na podstawie umowy z... i programu partnerskiego. Pierwszy przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej na kanale internetowym Wnioskodawczyni osiągnęła 22 lipca 2021 r.

Pytanie

Czy Wnioskodawczyni może opodatkować przychody uzyskiwane z opisanej aktywności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)

Stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane z aktywność opisanej w zdarzeniu przyszłym stanowią przychody w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W świetle obowiązujących przepisów stawka ryczałt o przychodów ewidencjonowanych wynosi 8, 5% do kwoty 100 tys. zł, natomiast powyżej tej kwoty stawką 12,5%.

Dochody z tytułu wyświetlania reklam na własnym koncie w portalu. Wnioskodawczyni planuje traktować analogicznie jak z tytułu wyświetlania reklam na własnych stronach internetowych i planuje stosować w obu przypadkach interpretację ogólną DD2/033/55/KBF/14/RD-75000. W przywołanej interpretacji Minister Finansów zakwalifikował przychody uzyskiwane z zarządzania stroną internetową do źródła art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, stanowisko Wnioskodawczyni znajduje poparcie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1041/19. W przywołanej sprawie tamtejszy wnioskodawca zaskarżył interpretację indywidualną, w której odmówiono mu opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z najmu powierzchni reklamowej na portalu..... W przywołanym wyroku Sąd wskazał, że zgodnie z treścią art. 668 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm., dalej: "kodeks cywilny"), najemca może rzecz najętą oddać w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego używana albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobę trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. Treść tego przepisu jednoznaczne wskazuje, że oddający rzecz w podnajem nie musi być jej właścicielem, może nią władać na zasadzie najmu. Zauważyć należy, ze przepisy kodeksu cywilnego nie wykluczają również możliwości oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę. Zgodnie bowiem z treścią art. 698 § 1 kodeksu cywilnego, bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać. Zatem za zgodą wydzierżawiającego przedmiot dzierżawy może być oddany do bezpłatnego używana, bądź poddzierżawiony. Z treści powołanych przepisów kodeksu cywilnego wynika zatem jednoznacznie, że oddający w podnajem, bądź w poddzierżawę nie jest właścicielem odpowiednio przedmiotu podnajmu, czy poddzierżawy. Uznać należy, że dla zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest konieczne, aby strony internetowe były własnością wnioskodawcy, aby mógł on osiągać przychody z tego źródła.

Mając na uwadze powyższe, nawet w przypadku, jeżeli Wnioskodawczyni nie jest właścicielką portalu...e oraz miejsca reklamowego na platformie, może ona uzyskiwać przychody odpowiednio z podnajmu, czy poddzierżawy miejsca reklamowego na filmach zamieszczonych przez Nią na portalu, a tym samym przychody te są przychodami w myśl art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i mogą być opodatkowane zgodne z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy stawką 8,5% do wysokości 100 tys. zł, a powyżej tej kwoty stawką 12,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze i wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 2a ww. ustawy.

W konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca wziął pod uwagę, że przysporzenia, które uzyskują osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń w oparciu o kryterium źródła przychodów. Źródła przychodów są określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z poszczególnych źródeł przychodów i zasady ich ustalania zostały natomiast uregulowane w art. 12-20 omawianej ustawy. System opodatkowania przychodów osób fizycznych uwzględnia specyfikę poszczególnych źródeł przychodów.

Co istotne, katalog zawarty w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter rozłączny. Oznacza to, że dany przychód osoby fizycznej jest przypisywany tylko i wyłącznie do jednego określonego źródła przychodów. Czynność ta ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego opodatkowania tego przychodu (a ściślej, dla opodatkowania dochodu, który jest generowany przez ten przychód). W celu prawidłowej kwalifikacji danego przychodu do konkretnego źródła przychodów należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z jego powstaniem (uzyskaniem). Niejednokrotnie klasyfikacja przychodu wymaga oceny, która z okoliczności powstania (uzyskania) przychodu wskazujących na możliwość przypisania do różnych źródeł przychodów jest istotniejsza, najdonioślejsza prawnie w kontekście regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem, przypisanie uzyskanego przychodu do określonego, jednego źródła przychodów następuje w oparciu o okoliczności faktyczne sprawy i treść przepisów ustawy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje przy tym "alternatywnych" sposobów kwalifikacji podatkowej tego samego przysporzenia podatnika. W szczególności podatnik nie ma prawa wyboru, do którego źródła chciałby zaliczyć uzyskany przychód.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 powołanej ustawy:

Źródłami przychodów są odpowiednio:

- pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

- najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6),

- kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy);

- inne źródła (pkt 9).

Źródło pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) zostało scharakteryzowane przez ustawodawcę w art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ustawa Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem, pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to działalność, która ma następujące cechy:

1)

jest działalnością zarobkową;

2)

jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły;

3)

jest prowadzona we własnym imieniu.

Działalność "zarobkowa" to działalność której celem jest "zarabianie", generowanie zysku, zapewnienie określonego dochodu. Sposób jej prowadzenia jest podporządkowany temu, aby osiągać jak najlepsze wyniki gospodarcze. Brak osiągnięcia celu, jakim jest realny zysk, nie oznacza, że prowadzona działalność nie miała charakteru zarobkowego. Istotny jest bowiem cel jej prowadzenia, a nie ostateczne efekty. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się bowiem z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Jednocześnie, nie można utożsamiać "działalności zarobkowej" w rozumieniu ustawy z jakimkolwiek działaniem podatnika, które daje efekt zysku. W przepisie mowa jest bowiem o "działalności", czyli nie o pojedynczych działaniach podatnika, ale zespole działań podejmowanych w określonym celu.

Cecha "prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły" nie oznacza konieczności spełnienia formalnych wymogów organizacji działalności (np. rejestracji urzędowej). Cecha ta odnosi się do faktycznego sposobu jej prowadzenia. I tak:

* "zorganizowany" to będący efektem "organizowania". "Organizować" natomiast to "przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie", albo "nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek" (Nowy Słownik Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000);

* "ciągłość" w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względną stałość jej wykonywania. Kryterium "ciągłości" służy wyeliminowaniu z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie oznacza to jednak, że działalność gospodarcza nie może być prowadzona tylko sezonowo albo poprzez powtarzanie cyklu lub określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu o charakterze zarobkowym (bez względu na okres, w jakim powiązane ze sobą czynności służące realizacji tego celu miałyby być realizowane).

Kolejnym źródłem przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymienione umowy dotyczą składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa to tzw. umowy nazwane, których istota prawna jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Niemniej jednak, ustawodawca nie ogranicza źródła z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko do tych umów nazwanych, ale zalicza do tego źródła również inne umowy o podobnym charakterze.

Odrębnym źródłem przychodów są także kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy). Źródło to nie jest jednorodne. Obejmuje m.in. przychody z praw majątkowych.

Stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia praw majątkowych. Wskazał jednak przykłady praw majątkowych, do których odnosi się omawiany przepis. Należą do nich m.in. prawa autorskie. Regulacja art. 18 ustawy nie zawiera przy tym katalogu tytułów prawnych, które mogą być podstawą dla uzyskiwania przychodów z praw majątkowych. Przepis ustawy posługuje się szerokim pojęciem przychodów z praw majątkowych, doprecyzowując jedynie, że do tej kategorii zalicza się również odpłatne zbycie praw majątkowych.

Kolejnym ze źródeł przychodów są "inne źródła", czyli źródła inne niż te wymienione

w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b ustawy.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Ustawodawca użył w tym przepisie sformułowania "w szczególności", co wskazuje na to, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. Nie ma więc przeszkód, aby do tej kategorii zaliczać również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy - o ile nie są przychodami ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że poza prowadzoną działalnością gospodarczą posiada Pani swój kanał na platformie..., na którym recenzuje perfumy. Konto... powiązane z kontem na platformie... przyporządkowane jest na Pani dane jako osoby fizycznej. Portal... nie należy do Pani, jednakże posiada Pani tam konto na swoją wyłączność, na którym może publikować filmy. Na filmach publikowanych przez Panią mogą być wyświetlane reklamy. Konto jest wyłączną własnością Pani. W każdym momencie może Pani przerwać ciągłość publikowania filmów. W portalu... konto prowadzi Pani sama, w wolnych chwilach nagrywa filmy prezentujące i recenzujące perfumy. Posiada Pani swój sklep, w którym można nabyć perfumy, jednakże głównym celem kanału nie jest cel komercyjny, a cel publicystyczny. Kanał jest prowadzony poza działalnością gospodarczą i chciałaby Pani recenzować również inne produkty zapachowe i kosmetyki. W zamian za wyświetlone reklamy otrzymuje Pani pieniądze za pośrednictwem usługi.... W serwisie... może wyrazić Pani zgodę na wyświetlanie reklam przy Pani filmach - we wszystkich filmach na koncie lub tylko wybranych filmach. Pieniądze są wypłacane z tytułu wyświetlania reklam przy Pani filmach i kwota jest zależna od ilości wyświetleń filmów. Cel zarobkowy nie jest głównym celem prześwięcającym Pani działalności na portalu.. Konto prowadzi Pani hobbystycznie. Ma Pani świadomość, że z opisanej aktywności może osiągać przychody.

W opisanej sytuacji, zgadza się Pani na wyświetlanie reklam w filmach nagrywanych przez siebie i umieszczanych na na platformie... Z treści wniosku wynika, że może Pani decydować kiedy pojawiają się reklamy, tj. czy pojawiają się w trakcie filmu, w wybranym przez Panią momencie, czy po filmie. W zamian za wyświetlone reklamy otrzymuje Pani pieniądze za pośrednictwem usługi.. Nie tworzy Pani tych reklam, uzyskuje Pani przychód z tytułu odtwarzania reklam (których nie jest autorem) wyświetlanych podczas odtwarzania Pani filmów. Powyższe nie wskazuje na cechy zorganizowania działalności w zakresie uzyskiwania przychodów z reklam. Okoliczności sprawy nie wskazują również, żeby Pani działalność miała charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, wyrażenie przez Panią zgody na wyświetlanie reklam podczas odtwarzania przez Panią filmów na platformie... nie oznacza, że wynajęła Pani, czy wydzierżawiła przestrzeń internetową (w szczególności przestrzenie reklamowe na swojej stronie internetowej, swoim portalu). Wręcz przeciwnie, to Pani korzysta z przestrzeni

na platformie. Umieszczany tam film nie staje się przestrzenią internetową, którą może Pani dysponować poprzez zawieranie umów najmu lub dzierżawy praw. W szczególności, z opisu sprawy nie wynika, że Pani zawarła umowę dotyczącą najmu lub dzierżawy przestrzeni internetowej. Tym samym, nie ma podstaw do kwalifikowania ww. przychodów, jako pochodzących ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy.

W związku z powyższym, osiągnięty przez Panią przychód należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Pani przychody nie mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wybór tej formy opodatkowania jest możliwy dla dochodów osiąganych ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wynika to z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).

Dochody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywoła skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo, odnosząc się do powołanego przez Panią wyroku wskazać należy, że dotyczy on konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i tylko w nim jest wiążący. Dlatego, stosownie do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wskazać należy, że wyroki sądów nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl