0113-KDIPT2-1.4011.223.2022.2.MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.223.2022.2.MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 17 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 maja 2022 r. (wpływ 25 maja 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca od... września 2015 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Na podstawie wpisu w CEiDG przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność sklasyfikowana kodem PKD 74.90.Z - "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Ponadto, w ww. wpisie uwzględniono również inne kody PKD prowadzonej działalności, takie jak:

- PKD 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

- PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

- PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

- PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

- PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,

- PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Aktualnie osiągane przez Wnioskodawcę dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane według stawki liniowej, tj. 19% stawką podatku, natomiast w 2022 r. Wnioskodawca zamierza rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca w 2021 r. prowadził działalność w oparciu o księgowość uproszczoną w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast w 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie zobowiązany do prowadzenie ewidencji przychodów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia. W roku podatkowym 2022 Wnioskodawca planuje świadczyć wyłącznie usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży, przyporządkowane do kodu PKD 74.90.Z, tj. "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (PKWiU 74.90). W ramach tej działalności Wnioskodawca będzie w roku podatkowym 2022 kontynuował współpracę z X z o.o., prowadzącą działalność handlową, polegającą na wprowadzaniu produktów do sprzedaży detalicznej (towarów różnego rodzaju).

W ramach umowy współpracy z X Spółka z o.o. Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył usługi na rzecz Zleceniodawcy w postaci:

- oferowania produktów Spółki klientom detalicznym i hurtowym na warunkach ustalonych każdorazowo ze Spółką,

- prowadzenia negocjacji i pośredniczenia w zawieraniu umów handlowych,

- przekazywania materiałów reklamowych i instruktażowych do oferowanych produktów oraz bieżącej informacji o akcjach reklamowych i promocyjnych,

- reprezentowania Spółki na spotkaniach handlowych i roboczych z klientami,

- prowadzenia współpracy bieżącej z klientami, w szczególności przekazywania informacji od klientów do Spółki i odwrotnie oraz organizowania działań wspierających sprzedaż.

Za świadczone usługi ustalono wynagrodzenie składające się z dwóch elementów: wynagrodzenia stałego, wypłacanego miesięcznie i wynagrodzenia zmiennego, ustalonego% od obrotu towarami Spółki, zrealizowanego u klientów pozostających pod opieką Wnioskodawcy, wypłacanego kwartalnie. Wnioskodawca będzie świadczył usługi na własny rachunek i własne ryzyko oraz ponosił będzie odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ponadto, nabywane przez Zleceniodawcę usługi nie będą stanowić, w ocenie Wnioskodawcy, usług doradczych lub świadczeń o podobnym charakterze. W roku podatkowym 2021 oraz w roku, w którym został złożony przedmiotowy wniosek, tj. w 2022 r., Wnioskodawca nie świadczył i nie będzie świadczyć żadnych usług/czynności w ramach stosunku pracy, bądź w ramach spółdzielczego stosunku pracy na rzecz wskazanego we wniosku Zleceniodawcy, w związku z czym nie będzie miało zastosowania ograniczenie z art. 8 ust. 2 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2021 r. nie uzyskał przychodów wyższych niż 2 000 000 euro, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w roku podatkowym 2022 rozpoczął świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży. Są to usługi dotyczące oferowania produktów Zleceniodawcy klientom detalicznym i hurtowym; prowadzenia negocjacji i pośredniczenia w zawieraniu umów handlowych; przekazywania materiałów reklamowych i instruktażowych do oferowanych produktów oraz bieżącej informacji o akcjach reklamowych i promocyjnych; reprezentowania Zleceniodawcy na spotkaniach handlowych i roboczych z klientami; prowadzenia współpracy bieżącej z klientami, w szczególności przekazywania informacji od klientów do Zleceniodawcy i odwrotnie oraz organizowania działań wspierających sprzedaż.

Prowadzona przez Wnioskodawcę w tym zakresie działalność gospodarcza sklasyfikowana została pod symbolem PKWiU 74.90 - "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana". Z uwagi, że PKWiU składa się z siedmiu poziomów, w tym sekcja, dział, grupa, klasa, podkategoria, pozycja uszczegóławiając wyżej wskazana działalność gospodarcza została sklasyfikowana pod symbolem PKWIU 74.90.20.0 - "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Stąd prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza pod symbolem PKWiU 74.90.20.0, jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostało złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego 16 lutego 2022 r. Wnioskodawca z innych źródeł przychodów nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu. W styczniu 2022 r. osiągnął pierwszy przychód z tytułu działalności wskazanej w stanie faktycznym, który został opodatkowany 8,5% zryczałtowaną stawką podatku. Żadna z okoliczności wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie ma zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy oraz prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Stąd w odniesieniu do art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne brak jest prawnych przeciwskazań do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ponadto, w roku podatkowym 2021 oraz w roku podatkowym, w którym został złożony wniosek, tj. w 2022 r., Wnioskodawca nie świadczył i nie będzie świadczyć żadnych usług/czynności w ramach stosunku pracy, bądź w ramach spółdzielczego stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał w 2021 r. lub wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stąd nie będzie miało zastosowania ograniczenie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Stosownie do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Spółki (Zleceniodawcy), dla której Wnioskodawca świadczy usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie pełni w niej funkcji zarządczych, ani też nie jest wspólnikiem tej Spółki. W związku z faktem, że Wnioskodawca dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym 2022 oraz osiągnął już pierwszy przychód z tytułu działalności wskazanej w stanie faktycznym, który został opodatkowany 8,5% zryczałtowaną stawką podatku, pytanie postawione we wniosku dotyczy stanu faktycznego.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy opisana działalność, którą Wnioskodawca prowadzi pod kodem PKWiU 74.90.20.0, może być opodatkowana ryczałtem stawką 8,5%, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie (przedstawione ostatecznie w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność, którą będzie prowadził pod kodem PKD 74.90.Z (PKWiU 74.90.20.0), może być opodatkowana ryczałtem według stawki 8,5%, ponieważ PKWiU 74.90.20.0 nie jest wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Artykuł 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy stanowi, że przez pozarolniczą działalność gospodarczą, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, art. 2 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przy czym, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że za działalność usługową należy uważać pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od spełnienia określonych przesłanek ustawowych pozytywnych i negatywnych, które zostały sprecyzowane odpowiednio w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz art. 8 tej ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Żadna z okoliczności wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie dotyczy prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności w roku podatkowym 2021 oraz w 2022 r. Ponadto, nie wykonywał On w roku podatkowym 2021 i nie będzie wykonywał w obecnym roku podatkowym, tj. w 2022 r., w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej, którą prowadzi na rzecz Zleceniodawcy. Z powyższego przepisu wynika, że brak jest prawnych przeciwskazań do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie dotychczas prowadzonej przez Niego i kontynuowanej w 2022 r. działalności.

Podatnicy mają uprawnienie do korzystania z tej formy opodatkowania, o ile zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Jak przedstawiono w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca w roku podatkowym 2021 nie uzyskał przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekraczających kwotę 2 000 000 euro.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% w przypadku przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W świetle powyższego, Wnioskodawca uważa, że spełnia warunki i jest uprawniony do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5%, w ramach prowadzonej działalności pod kodem PKWiU 74.90.20.0.

Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w podobnych sprawach:

- w interpretacji indywidualnej z 25 marca 2022 r., Nr 0114-KDIP2-1.4011.80.2022.2.MR;

- w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2022 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.31.2022.3.MG;

- w interpretacji indywidualnej z 15 grudnia 2021 r., Nr 0112-KDIL2-2.4011.778.2021.2.MM;

- w interpretacji indywidualnej z 17 listopada 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.832.2021.1.MAP;

- w interpretacji indywidualnej z 8 września 2021 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.501.2021.2.MJ;

- w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.429.2021.2.MAP;

- w interpretacji indywidualnej z 14 lipca 2021 r., Nr 0115-KDIT1.4011.335.2021.1.k.r.;

- w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.271.2021.2.ISL;

- w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2021 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.744.2020.3.JM;

- w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2020 r., Nr 0115-KDWT.4011.90.2020.1.MJ.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej;

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W ww. artykule zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan wskazał - w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 powyższej ustawy.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z kolei, wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1.

świadczy Pan usługi sklasyfikowane wg PKWiU jako 74.90.20.0 - "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane";

2.

nabywane przez Zleceniodawcę usługi nie będą stanowić, Pana zdaniem, usług doradczych lub świadczeń o podobnym charakterze;

3.

prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

4.

do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego, Pana działalność należy uznać za działalność usługową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast, jeżeli w istocie, w stosunku do Pana nie mają zastosowania tzw. przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ww. ustawy, to przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.20.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - Pana przychód z działalności usługowej, sklasyfikowanej zgodnie z PKWiU 74.90.20.0 - "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane", może być opodatkowany w 2022 r. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki 8,5%, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zastrzec zatem należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Pana we wniosku grupowania PKWiU oraz przedstawionego opisu sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl