0113-KDIPT2-1.4011.176.2022.3.RK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.176.2022.3.RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 1 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Uzupełnił go Pan - w odpowiedziach na wezwania - pismami z 10 maja 2022 r. (wpływ 17 maja 2022 r.) i 31 maja 2022 r. (wpływ 6 czerwca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, opodatkowaną na terenie Polski od całości swoich dochodów. Głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług związanych z pozyskiwaniem nowych kontrahentów dla swoich Klientów, które Wnioskodawca przyporządkował do kodu PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, któremu odpowiada kod PKWiU 74.90 -Pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie jest wykonywana pod kierownictwem lub w miejscu wyznaczonym przez zlecającego te czynności. Z tytułu prowadzonej działalności ponosi On odpowiedzialność względem osób trzecich za ich rezultat, a także ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością.

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca realizuje takie zadania jak:

- pozyskiwanie nowych kontrahentów dla klientów Wnioskodawcy, w zakresie usług należących do przedmiotu działalności gospodarczej tych klientów, w tym przedstawia potencjalnym kontrahentom swoich klientów umowy,

- podejmuje się negocjacji warunków tych umów i współpracy handlowej,

- aranżuje spotkania handlowe i promocyjne oraz

- udziela niezbędnych do podjęcia współpracy informacji,

- po zawarciu umów Wnioskodawca sprawuje nadzór nad ich realizacją i utrzymuje kontakty handlowe z tymi kontrahentami.

Opisane wyżej usługi może On wykonywać również dla klientów, w których pełni funkcję członka zarządu. Czynności wykonywane w ramach usługi nie będą w takim przypadku jednak pokrywać się z obowiązkami wykonywanymi jako członek zarządu.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, który w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres opisanej wyżej działalności gospodarczej. Przychody z tytułu wykonywanych usług w roku poprzedzającym wybór ryczałtu nie przekraczały równowartości 2 000 000 euro.

W piśmie z 10 maja 2022 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że działalność gospodarcza prowadzona jest od 2008 r. Dotychczasowo przychody z prowadzonej działalności opodatkowywane były na zasadach linowych. W przyszłości również będą one opodatkowywane na wskazanych zdaniu wcześniejszym zasadach. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r. poz. 2453 z 2018 r. poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 poz. 556).

Działalność Wnioskodawcy jest sklasyfikowana pod numerem PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. Aktualnie opodatkowuje On przychody ze świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym i oczekuje potwierdzenia swojego stanowiska w odniesieniu do 2022 r. i lat następnych. Wnioskodawca złożył właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do wykonywanej działalności nie będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak Wnioskodawca wskazał we wniosku, w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zamierza skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Czynności wykonywane w ramach usług, które może wykonywać również dla klientów, w których Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu nie będą jednak pokrywać się z obowiązkami wykonywanymi jako członek zarządu. Do wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie działalności jednoosobowej. Jednocześnie Wnioskodawca jest również wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże dochody uzyskiwane z tego tytułu, tj. dywidendy opodatkowane 19% podatkiem nie są przedmiotem zapytania we wniosku. W ramach obowiązków członka zarządu pełni obowiązek prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji.

W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym Wnioskodawca zamierza skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 2 000 000 euro.

W piśmie z 31 maja 2022 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy wskazując, że fragment "dotychczasowo przychody z prowadzonej działalności opodatkowywane były na zasadach liniowych. W przyszłości również będą one opodatkowywane na wskazanych zdaniu wcześniejszym zasadach" - znalazł się w wyniku omyłki. Obecnie Wnioskodawca opodatkowuje przychody ze świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawca precyzuje, że dotychczasowo, tj. od 1 stycznia 2021 r. opodatkowuje swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przed 1 stycznia 2021 r., Wnioskodawca opodatkowywał natomiast swoje dochody podatkiem liniowym. W zdarzeniu przyszłym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku, zakłada On opodatkowanie przychodów ryczałtem w odniesieniu do 2022 r. i lat następnych. Aktualnie, tj. w 2022 r. Wnioskodawca opodatkowuje przychody z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W 2022 r. i w latach następnych chce opodatkować przychody ze świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Złożył On oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca oświadczenie o wyborze ryczałtu złożył w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnął pierwszy przychód opodatkowany ryczałtem (20 lutego 2021 r.).

W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zamierza Wnioskodawca skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskiwał On przychody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie (nie z działalności prowadzonej w formie spółki) i przychody te nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. W konsekwencji, Wnioskodawca spełnił warunek wskazany w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 31 maja 2022 r.)

Czy przychód z opisanej przez Wnioskodawcę działalności w zakresie świadczenia usług związanych z pozyskiwaniem nowych kontrahentów dla swoich klientów, które Wnioskodawca przyporządkował do kodu PKD 74.90.Z i PKWiU 74.90.20.0 może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 31 maja 2022 r.)

Usługi świadczone w ramach prowadzonej przez Pana działalności sklasyfikowanej pod numerem PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, któremu odpowiada kod PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, polegające na pozyskiwaniu nowych kontrahentów dla Klientów Wnioskodawcy, będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W ww. artykule zawarto wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan wskazał - w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 i ust. 2 powyższej ustawy.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r. poz. 2453 z 2018 r. poz. 2440 z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Grupowanie PKWiU 74.90.2 obejmuje: "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne, i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane". W ramach tego grupowania mieści się:

PKWiU 74.90.20.0 "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że grupowanie to obejmuje:

- usługi doradztwa specjalistycznego inne niż związane z nieruchomościami, ubezpieczeniami czy inżynierskie, np. usługi doradztwa specjalistycznego: w dziedzinie sztuki, sądowego itp.,

- usługi zarządzania prawami autorskimi i związanymi z nimi dochodami, z wyłączeniem zarządzania prawami związanymi z filmami i twórczością artystyczną,

- usługi zarządzania prawami do własności przemysłowej (patenty, licencje, znaki towarowe, franszyza itp.),

- usługi doradztwa ślubnego,

- usługi świadczone przez agencje i agentów w imieniu indywidualnych osób poszukujących zatrudnienia w filmie, teatrze lub innej działalności rozrywkowej lub sportowej, wydawania książek, sztuk, dzieł sztuki, fotografii itp. przez wydawców, producentów itp.

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1)

świadczy Pan usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,

2)

prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

3)

do wykonywanej działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

4)

w odniesieniu do Pana zachowane są warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle powyższego, mając na względzie podane przez Pana grupowanie PKWiU 74.90.20.0 oraz zakres świadczonych usług, należy stwierdzić, że przychód z opisanej przez Pana działalności w zakresie świadczenia usług związanych z pozyskiwaniem nowych kontrahentów dla swoich klientów, które Pan przyporządkował do kodu PKD 74.90.Z i PKWiU 74.90.20.0, może być opodatkowany w 2022 r. i w latach następnych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o ile stan prawny nie ulegnie zmianie i jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu oraz nie wykonuje usług wyłączających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Zaznaczyć należy, że tutejszy Organ wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana oraz Pana stanowiskiem w sprawie, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl