0113-KDIPT2-1.4011.138.2022.3.MGR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.138.2022.3.MGR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 lutego 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 28 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 13 kwietnia 2022 r. (wpływ 14 kwietnia 2022 r.) oraz pismem z 29 kwietnia 2022 r. (wpływ 29 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 2018 r. prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, świadczy usługi dla firm informatycznych. W zgłoszeniu rejestracyjnym wskazano działalność zgodnie z PKD

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Od 2021 r. świadczy Pani usługi dla. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), jako Scrum Master.

Zgodnie z zawartą umową Pani zakres obowiązków obejmuje:

- organizowanie pracy zespołu zwinnego zgodnie z teorią, regułami i praktykami Scrum;

- wsparcie product ownerów w efektywnym zarządzaniu backlogiem i efektywnej komunikacji z klientem wewnętrznym;

- wspieranie i motywowanie zespołów w terminowej realizacji inkrementów i osiąganiu celów biznesowych;

- proponowanie i wdrażanie nowych pomysłów oraz dobrych praktyk z zakresu zwinności zespołów, zarządzanie zmianą;

- usprawnianie komunikacji, pobudzanie dyskusji i budowanie poczucia współodpowiedzialności biznesowej wśród członków zespołów Spółki.

Powyższy zakres obowiązków odpowiada roli Scrum Mastera w zespole projektowym, pracującym w metodyce Scrum, która jest metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT, opartą na zasadach.. Wytwarzanie oprogramowania metodyką zwinną oznacza, że prace nad nowym rozwiązaniem lub ulepszeniem rozwiązania istniejącego oparte są o podejście iteracyjne, tj. przyrostowe, mające na celu zwiększenia przewidywalności i lepszej kontroli ryzyka. W praktyce metodyka pracy polega na podzieleniu prac nad nowym rozwiązaniem na etapy (tzw. sprinty). Efektem każdego etapu prac jest stworzenie tzw. przyrostu w postaci funkcjonującego elementu produktu (modułu/funkcji oprogramowania). Każdy etap obejmuje planowanie Sprintu (określenie celu - definicji wykonanej pracy - oraz zaplanowanie drogi jego realizacji), wykonanie założonego celu oraz przegląd efektów i przebiegu prac na danym etapie.

Kluczowym elementem w tej metodyce pracy są zasady:

* przejrzystości (jednoznaczny opis planowanych efektów i elementów procesu, zrozumiały zarówno dla klienta definiującego potrzeby, jak i dla zespołu projektowego wykonawcy);

* inspekcji (stała kontrola procesu w celu jak najszybszego zidentyfikowania nieprawidłowości);

* adaptacji (jak najszybsza korekta wykrytych nieprawidłowości w celu ograniczenia dalszych odstępstw od założonych efektów).

Zwinna metodyka wytwarzania oprogramowania Scrum różni się od tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania, w których prace nie są podzielone na przyrostowe etapy, lecz obejmują zdefiniowanie całości wymagań co do produktu końcowego na wstępie prac, następnie przygotowanie całości produktu według tych odgórnie zdefiniowanych wymagań oraz jego testowanie i walidację przez klienta. Wskutek tego, w przypadku projektów tradycyjnych, rozbieżności w stosunku do rzeczywistych potrzeb klienta (zarówno uświadomionych i zakomunikowanych wykonawcy, jak i nieuświadomionych przez niego) mogą narastać w toku procesu i powodować konieczność dużo większych prac adaptacyjnych na skończonym produkcie na koniec całego procesu, co nie ma miejsca w sytuacji, gdy proces adaptacyjny realizowany jest przez cały czas prac nad produktem w kolejnych etapach. W metodyce Scrum wykonawca dostarcza produkt iteracyjnie i przyrostowo, zwiększając szanse na wczesne uzyskanie informacji zwrotnej od klienta. Przyrostowe dostarczanie ukończonego produktu zapewnia nieprzerwaną dostępność jego działającej, potencjalnie użytecznej wersji. Realizacja ww. zasad metodyki Scrum wymaga jednak innej organizacji pracy, wyrażającej się przede wszystkim innym podziałem ról w zespole projektowym (Zespół Projektowy/Scrumowy) w porównaniu do tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania.

W skład Zespołu Projektowego (Scrumowego) wchodzą:

* Właściciel Produktu (z ang. Product Owner),

* Zespół Deweloperski (z ang. Development Team) oraz

* Scrum Master.

Model zespołu proponowany w Scrumie został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować elastyczność, kreatywność i produktywność. Zespół Scrumowy realizuje prace całkowicie we własnym zakresie, opierając się wyłącznie na narzędziach programistycznych (środowiska programowania, biblioteki, środowiska baz danych), bez wykorzystania gotowych rozwiązań. Innymi słowy, proces ten obejmuje zdefiniowanie wymogów biznesowych, zaprojektowanie modułów (funkcjonalności) rozwiązania, programowanie, testowanie rozwiązania i wprowadzanie poprawek.

Poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu Scrumowego pełnią następujące role: * Właściciel Produktu - jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu dostarczanego do klienta i pracy Zespołu Deweloperskiego oraz zarządza Backlogiem Produktu (ang. Product Backlog), tj. zestawem wymagań realizowanych przez Zespół Deweloperski.

Pojęcie zarządzania Backlogiem Produktu mieści w sobie:

- jasne artykułowanie elementów Backlogu Produktu;

- ustalanie kolejności elementów Backlogu Produktu w sposób pozwalający osiągać założone cele i misje;

- optymalizowanie wartości pracy wykonywanej przez Zespół Deweloperski;

- zapewnianie, że Backlog Produktu jest dostępny, przejrzysty oraz jasny dla wszystkich, a także, że dobrze opisuje to, czym Zespół Scrumowy będzie się zajmował w dalszej kolejności, tj. w kolejnych sprintach;

- zapewnianie, że Zespół Deweloperski rozumie elementy Backlogu Produktu w wymaganym stopniu, tj. w stopniu zapewniającym maksymalizację wartości produktu.

Właściciel Produktu nie jest zatem jedynie sprzedawcą rozwiązania, czy osobą pełniącą funkcje łącznikowe z klientem, lecz raczej osobą odpowiedzialną za to, by projektowane rozwiązanie jak najlepiej spełniło oczekiwania klienta. Pełni przy tym istotną rolę w zdefiniowaniu tych wymagań oraz ich implementacji przez Zespół Deweloperski, wnosząc istotny wkład w ostateczny kształt opracowywanego rozwiązania.

* Scrum Master - jest odpowiedzialny za to, by metodyka Scrum była rozumiana i prawidłowo stosowana. Scrum Masterzy dokonują tego poprzez zapewnienie, że Zespół Projektowy stosuje się do założeń teorii Scruma, jego praktyk i reguł.

Trzy główne obszary Pani pracy to:

* wspieranie Product Ownera - m.in. pomaga (ale nie wyręcza) w zarządzaniu Product Backlogiem, tworzeniu zrozumiałych elementów Product Backloga, pomaga zrozumieć podejście empiryczne w procesie tworzenia produktów, wspiera proces planowania rozwoju produktu;

* wspieranie Zespołu Deweloperskiego - m.in. usuwa wszelkie przeszkody Zespołu Deweloperskiego (np. zapewniając dostępność środowiska testowego lub potrzebnych urządzeń), wspiera samoorganizację (ang. self-organization), pomaga zrozumieć międzyfunkcjonalność zespołu (ang. cross-functionality), moderuje spotkania, jeśli zachodzi taka potrzeba, pomaga zrozumieć Scruma oraz zasady i wartości zwinnego wytwarzania oprogramowania;

* wspieranie organizacji - m.in. pomaga zrozumieć Scruma pracownikom organizacji, przeprowadza procesy wdrażania Scruma, wspiera zrozumienie empirycznego rozwijania produktów, inicjuje działania zwiększające produktywność Zespołu Scrumowego oraz organizacji, wspiera proces zmian w organizacji.

Codzienne obowiązki Scrum Mastera oscylują wokół tych trzech obszarów i, w zależności od konkretnej organizacji, mogą osiągać różne natężenie.

Należy zauważyć, że nie świadczy i nie zamierza Pani świadczyć usług:

* związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

* związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

* objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2),

* związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

* w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

* związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W 2022 r. wybrała Pani opodatkowanie według zasad przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W uzupełnieniu wniosku, wskazała Pani, że w ramach swojej działalności gospodarczej świadczy usługi. Tym samym prowadzona przez Panią działalność jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie świadczy Pani usług związanych z: wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. Opisane we wniosku usługi nie są związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60). Nie uzyskuje Pani dochodów z innych źródeł przychodów. W działalności wykonywanej przez Panią nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostało złożone przed 21 stycznia 2022 r. Dodatkowo, w 2021 r. uzyskała Pani przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Usługi świadczone przez Panią nie są usługami związanymi z oprogramowaniem. Usługi opisane we wniosku, wykonywane jako Scrum Master, nie są związane z tworzeniem oprogramowania, sprzedażą oprogramowania i przenoszeniem praw autorskich do niego, czy też instalowaniem oprogramowania.

Opisane we wniosku usługi są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.20.0. Grupowanie to obejmuje m.in. "usługi doradztwa specjalistycznego inne niż związane z nieruchomościami, ubezpieczeniami, czy inżynierskie, np. usługi doradztwa specjalistycznego: w dziedzinie sztuki, sądowego itp.". Usługi Scrum Mastera są usługami doradztwa specjalistycznego, tzn. takiego, które charakteryzuje się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny - w tym przypadku: wytwarzania i rozwoju produktów w sposób zwinny.

Pytanie

Czy usługi świadczone przez Panią podlegają opodatkowaniu stawką 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pani stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Pani zdaniem, usługi świadczone przez Panią podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 8,5%. Z przedstawionego opisu wynika, że od 2018 r. prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dla firm informatycznych, wpisaną do CEIDG pod numerem PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Usługi informatyczne świadczy Pani na rzecz kontrahenta w Polsce. Od 2021 r. świadczy Pani usługi dla Spółki jako Scrum Master.

Zgodnie z zawartą umową Pani zakres obowiązków obejmuje:

- doradzanie w zakresie teorii, reguł i praktyk Scrum zespołom zwinnym, w celu optymalnej organizacji i efektywności pracy;

- wsparcie product ownerów w efektywnym zarządzaniu backlogiem i efektywnej komunikacji z klientem wewnętrznym;

- wspieranie i motywowanie zespołów w terminowej realizacji inkrementów i osiąganiu celów biznesowych;

- proponowanie i wdrażanie nowych pomysłów oraz dobrych praktyk z zakresu zwinności zespołów, zarządzanie zmianą;

- usprawnianie komunikacji, pobudzanie dyskusji i budowanie poczucia współodpowiedzialności biznesowej wśród członków zespołów Spółki.

Powyższy zakres obowiązków odpowiada roli Scrum Mastera w zespole projektowym, pracującym w metodyce Scrum, która jest metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT, opartą na zasadach..

Scrum Master jest członkiem zespołu projektowego (scrumowego). Zespół taki, złożony z profesjonalistów, ma za zadanie dostarczyć produkt, na zakończenie każdego Sprintu, gotowego do potencjalnego wydania przyrostu produktu. Tylko członkowie Zespołu Deweloperskiego tworzą przyrost. Zespoły Deweloperskie są ustanowione i uprawnione przez organizację do samodzielnego organizowania własnej pracy i zarządzania nią.

Zespół Scrumowy (ang. Scrum Team) jest podstawową komórką organizacyjną w Scrum. Jest samozarządzającym się i wielofunkcjonalnym zespołem dostarczającym produkt, czyli gotowe oprogramowanie.

W skład zespołu scrumowego wchodzi jeden Scrum Master, jeden Product Owner oraz Deweloperzy.

Pełni Pani w zespołach scrumowych rolę Scrum Mastera, czyli osoby odpowiedzialnej za promowanie i wspieranie stosowania Scruma poprzez pomaganie wszystkim w zrozumieniu teorii Scruma, jego praktyk, reguł i wartości.

Scrum Master świadczy więc usługi, które można przypisać do PKWiU 74.90.20.0. Grupowanie to obejmuje m.in. "usługi doradztwa specjalistycznego inne niż związane z nieruchomościami, ubezpieczeniami czy inżynierskie, np. usługi doradztwa specjalistycznego: w dziedzinie sztuki, sądowego itp.". Usługi Scrum Mastera są usługami doradztwa specjalistycznego, tzn. takiego, które charakteryzuje się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny - w tym przypadku: wytwarzania i rozwoju produktów w sposób zwinny.

Powyższe "doradztwo specjalistyczne" w przypadku Scrum Mastera obejmuje:

- usługę wsparcia zespołów i organizacji w zwinnym wytwarzaniu i rozwoju złożonych produktów;

- wsparcie w zrozumieniu jak stosować Scrum w wytwarzaniu i rozwoju produktów;

- coaching zespołów i interesariuszy rozwijających produkty w sposób zwinny;

- prowadzenie warsztatów związanych z rozwojem zwinnym produktów.

Jednocześnie, będąc Scrum Masterem, nie świadczy i nie zamierza Pani świadczyć usług:

- związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0): Scrum Master nie jest doradcą w zakresie sprzętu komputerowego, nie doradza np. deweloperom, jakiego sprzętu powinni używać;

- związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1): Scrum Master nie jest programistą;

- objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2): Scrum Master nie jest właścicielem praw autorskich do programu;

- związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02); zgodnie z wyjaśnieniami do PKWiU klasa 62.02 nie obejmuje usług związanych z doradztwem połączonych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1;

- w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

- związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie występują przesłanki negatywne odnośnie opodatkowania przychodów w formie ryczałtu.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że świadczone w ramach działalności gospodarczej usługi sklasyfikowane są pod numerem PKWiU 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. Grupowanie to obejmuje m.in. "usługi doradztwa specjalistycznego inne niż związane z nieruchomościami, ubezpieczeniami, czy inżynierskie, np. usługi doradztwa specjalistycznego: w dziedzinie sztuki, sądowego itp.".

Usługi te stanowią przychody z działalności usługowej, które zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.),

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony).

Jak Pani wskazała we wniosku - w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 powyższej ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przedstawiła Pani informacje, z których wynika, że:

1.

świadczy Pani usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,

2.

prowadzona przez Panią działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

3.

do wykonywanej działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

4.

w odniesieniu do Pani zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

5.

usługi świadczone przez Pana nie są usługami związanymi z oprogramowaniem. Usługi opisane we wniosku, wykonywane jako Scrum Master, nie są związane z tworzeniem oprogramowania, sprzedażą oprogramowania i przenoszeniem praw autorskich do niego, czy też instalowaniem oprogramowania.

W świetle powyższego, mając na względzie podane przez Panią grupowanie PKWiU 74.90.20.0 oraz zakres świadczonych usług, należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Panią z tego tytułu może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% uzyskanych przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione zostaną pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Panią usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pani przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu oraz nie wykonuje usług wyłączających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanego przez Panią we wniosku grupowania PKWiU i kwestia ta nie podlegała ocenie.

Interpretacja indywidualna wywoła skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem stanu faktycznego podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl