0113-KDIPT1-3.4012.31.2020.3.JM - VAT w związku ze sprzedażą działki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.31.2020.3.JM VAT w związku ze sprzedażą działki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2020 r. (data wpływu 16 stycznia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2020 r. (data wpływu 17 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży działki oraz nieuznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży działki oraz nieuznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 marca 2020 r. (data wpływu 17 marca 2020 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz stanowisko Wnioskodawczyni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni jest właścicielką działki gruntu o powierzchni 0,63 ha. Działka została nabyta w 1979 r. w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od rodziców Wnioskodawczyni. Zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów wskazana działka stanowi grunty rolne w klasie Łv, Ps IV i N. Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym to ustalone przeznaczenie działki jako Tereny Usług turystycznych z zabudową mieszkaniową (UT/M). W tym miejscu należy wskazać, iż Wnioskodawczyni w żaden sposób nie ingerowała w postępowanie dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz, że w momencie nabycia niniejszej nieruchomości nie miała wiedzy o ewentualnej zmianie przeznaczenia niniejszej nieruchomości. W przedmiocie statusu podatnika należy wskazać, iż Zainteresowana posiada status rolnika ryczałtowego, a wskazana działka od momentu nabycia do dnia dzisiejszego była wykorzystywana wyłącznie jako pastwisko do wypasu zwierząt w ramach wykonywanej działalności rolniczej. Podatniczka nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z planowanym ograniczeniem działalności rolniczej oraz przejściem Wnioskodawczyni na emeryturę, planowane jest zbycie opisanej wyżej nieruchomości. Zainteresowana zawarła przedwstępną umowę sprzedaży, z Nabywcą nieposiadającym statusu rolnika indywidualnego. W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z inicjatywy Nabywcy, w akcie notarialnym zobowiązał się on do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, dokonać podziału działki gruntu, w sposób umożliwiający jego nabycie oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych. Nadmienienia wymaga także fakt, iż Wnioskodawczyni nie dokonywała sprzedaży innych gruntów, nie planuje w przyszłości sprzedaży kolejnych gruntów, nie ponosiła wydatków związanych z przeznaczeniem niniejszej nieruchomości do sprzedaży w ramach profesjonalnego obrotu - nie korzystała z usług pośrednictwa przy poszukiwaniu nabywcy nieruchomości oraz nie dokonywała, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, z własnej inicjatywy, czynności zmierzających do parcelacji gruntu, w taki sposób aby zwiększyć atrakcyjność sprzedawanej nieruchomości.

Na pytania Organu zawarte w wezwaniu:

1. "Należy jednoznacznie wskazać nr działki/działek w zakresie, której/których Wnioskodawczyni oczekuje wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz wskazać czy dana działka jest działką zabudowaną czy niezabudowaną.

2. Kiedy Wnioskodawczyni planuje dokonać sprzedaży ww. działki/działek? Czy sprzedaż nastąpi:

* do 31 marca 2020 r.,

* po 31 marca 2020 r.?

3. W związku z informacją wynikającą z opisu sprawy o zawarciu przez Wnioskodawczynię przedwstępnej umowy sprzedaży, należy jednoznacznie wskazać:

a. Jakie prawa i obowiązki wynikające z postanowień ww. umowy, o której mowa w opisie sprawy zawartej z przyszłym nabywcą, będą ciążyć na kupującym a jakie na sprzedającym?

b. Czy w umowie przedwstępnej sprzedaży zostały ustalone warunki, które muszą zostać spełnione w celu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, przenoszącej prawo własności działki/działek objętych zakresem wniosku na nabywcę?

Jeśli tak, to jakie?

4. Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości zostało/zostanie udzielone nabywcy pełnomocnictwo/zgoda do dokonania w imieniu Wnioskodawczyni dodatkowych czynności w odniesieniu do nieruchomości? Jeżeli tak to należy podać przedmiot oraz zakres ww. pełnomocnictw/zgód oraz jakie konkretnie czynności nabywca wykonuje/będzie wykonywać.

5. Czy na dzień sprzedaży dla działki/działek objętych zakresem wniosku zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy? Jeżeli tak, to należy wskazać:

a. Kiedy decyzja zostanie wydana?

b. Z czyjej inicjatywy nastąpi wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

6. Czy przed sprzedażą ww. działki/działek będzie wydane pozwolenie na budowę? Jeśli tak, to z czyjej inicjatywy nastąpi wydanie pozwolenia?

7. Jakie inne pozwolenia, decyzje zostaną wydane przed sprzedażą ww. działki/działek objętych zakresem wniosku?

8. Czy przed sprzedażą działki/działek objętych zakresem wniosku, Wnioskodawczyni poczyniła/zamierza poczynić jakiekolwiek działania dotyczące zwiększenia wartości ww. działki/działek (np. uzbrojenie terenu, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia)? Jeśli tak, to jakie i w jakim celu?

9. Czy w wyniku podziału działki zostały/zostaną wydzielone drogi wewnętrzne na potrzeby dojazdu do działek powstałych po podziale? Jeśli tak, to z czyjej inicjatywy?

10. Czy Wnioskodawca dokona sprzedaży wydzielonych działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej?

11. Czy działka/działki będące przedmiotem sprzedaży do momentu ich sprzedaży były/są/będą udostępniane osobom trzecim? Jeżeli tak, to należy wskazać:

a. W jakim okresie (kiedy) działki były/są/będą udostępniane osobom trzecim?

b. Na podstawie jakiej umowy (najem, dzierżawa, użyczenie, inna umowa - jaka) działki były/są/będą udostępniane osobom trzecim?

c. Czy udostępnienie działek było/jest/będzie czynnością odpłatną czy bezpłatną?",

Wnioskodawczyni udzieliła następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Należy wskazać, iż działka będąca przedmiotem wniosku jest działką niezabudowaną o powierzchni 0,63 ha o numerze 1.

Ad. 2

Zgodnie z aktem notarialnym - przedwstępną umową sprzedaży, Strony umowy ustaliły termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 31 października 2020 r.

Ad. 3

Zgodnie z aktem notarialnym - przedwstępną umową sprzedaży, Strony określiły następujące obowiązki od których wykonania uzależnia się zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Kupujący wystąpi do Urzędu Gminy o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy dotyczących nieruchomości stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

Sprzedająca zaś wystąpi do właściwej Izby Skarbowej celem uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podlegania obowiązkowi wynikającemu z ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązku odprowadzenia od niniejszej transakcji podatku VAT.

Ad. 4

W związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, celem wykonania zobowiązań do których zobowiązał się w ww. umowie Kupujący, zostało mu udzielone, pełnomocnictwo do występowania w imieniu Sprzedającej w zakresie dokonania podziału działki gruntu oraz wystąpienia do właściwego organu administracji o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy nieruchomości.

Ad. 5

Tak jak zostało wyżej została wskazane, przed przystąpieniem do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, z inicjatywy Kupującego, zostanie uzyskana decyzja o warunkach zabudowy nieruchomości.

Należy w tym miejscu wskazać, iż uwarunkowanie zawarcia umowy od uzyskania warunków zabudowy nieruchomości, nastąpiło w akcie notarialnym z inicjatywy Kupującego.

Ad. 6

Przed zawarciem umowy przyrzeczonej żadna ze stron nie wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Ad. 7

Przed sprzedażą działek nie przewiduje się uzyskiwania przez żadną ze stron innych decyzji czy pozwoleń poza wymienionymi wcześniej decyzjami w zakresie podziału działki będącej przedmiotem sprzedaży oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, do których uzyskania zobowiązał się w umowie przedwstępnej Kupujący.

Ad. 8

Wnioskodawczyni nie poczyniła z własnej inicjatywy oraz nie zamierza poczynić jakichkolwiek działań mających na celu zwiększenie wartości sprzedawanej nieruchomości.

Ad. 9

W ramach podziału działek na obecnym etapie, nie jest planowane wydzielenie dróg wewnętrznych.

Podział działki dokonywany jest li tylko w związku z rolnym charakterem działki, wpływającym na możliwość zbycia nieruchomości, w związku z obowiązywaniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ad. 10

W związku z brakiem wydzielania dróg wewnętrznych, Wnioskodawczyni nie przewiduje sprzedaży udziałów w drodze.

Ad. 11

Nieruchomość nie była przedmiotem udostępnienia osobom trzecim, zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy dostawa niezabudowanej nieruchomości rolnej, na warunkach określonych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, będzie uznana za czynność opodatkowaną, w szczególności na gruncie art. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz czy w konsekwencji Wnioskodawczyni w ramach niniejszej czynności będzie uznana za podatnika podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przeformułowanym pytaniem wskazanym w poz. 75 Wnioskodawczyni pragnie wskazać, iż stoi na stanowisku, iż dostawa niezabudowanej nieruchomości rolnej na warunkach określonych w opisanym zdarzeniu przyszłym nie może być uznana za czynność opodatkowaną, na gruncie art. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz w konsekwencji Wnioskodawczyni w ramach wykonywania przedmiotowej czynności, nie może zostać uznana za podatnika podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W pozostałym zakresie Wnioskodawczyni podtrzymuje stanowisko przedstawione w pierwotnym wniosku, jak niżej.

Zdaniem Wnioskodawczyni opisane zdarzenie przyszłe w postaci sprzedaży działek rolnych, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W pierwszej kolejności na potwierdzenie własnego stanowiska należy podnieść, iż Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 2 Ustawy VAT, działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W opinii Wnioskodawczyni, nie sposób przypisać tejże przesłanki podatnikowi, w opisanym zdarzeniu przyszłym, w szczególności z uwagi na fakt, iż sprzedaż działki ma charakter jednorazowy, incydentalny, nie jest wykonywana w sposób ciągły jako przynosząca stałe źródło dochodu. Należy zwrócić uwagę, iż czynności wykonywane w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości nie były także działaniami charakterystycznymi dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Dlatego też należy uznać tego rodzaju transakcję jako czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, następującą w ramach zarządu majątkiem prywatnym wnioskodawczyni. W konsekwencji więc jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na brak ziszczenia się przesłanek pozwalających na uznanie Wnioskodawczyni jako podmiotu działającego w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Powyższa argumentacja znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach Organów Skarbowych m.in. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/4512-1-304/15-4/SJ z 29 czerwca 2015 r. oraz interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP3/4512-1-117/15-2/DC z 21 października 2015 r., a także w Orzecznictwie Sądów Administracyjnych (Wyrok NSA z dn. 14 czerwca 2012 r. - Sygn. Akt - I FSK 1453/11 oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wyrok TSUE z 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy podkreślić, że nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawczyni, w celu dokonania sprzedaży działki podejmowała/będzie podejmowała aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania jej za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s.1, z późn. zm.) (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Należy mieć na uwadze, że dla uznania danego majątku za prywatny nie wystarczy, że jako taki został nabyty (darowany), istotny jest również sposób jego wykorzystania w całym okresie posiadania oraz działania podejmowane w celu jego sprzedaży. Aby majątek uznać za prywatny musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych co stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy przytoczyć orzeczenie z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, z którego wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Należy wskazać, iż przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając nieruchomości działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielką działki. Działka będąca przedmiotem wniosku jest działką niezabudowaną o numerze 1. Działka została nabyta w 1979 r. w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od rodziców Wnioskodawczyni. Zainteresowana posiada status rolnika ryczałtowego, a wskazana działka od momentu nabycia do dnia dzisiejszego była wykorzystywana wyłącznie jako pastwisko do wypasu zwierząt w ramach wykonywanej działalności rolniczej. Podatniczka nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z planowanym ograniczeniem działalności rolniczej oraz przejściem Wnioskodawczyni na emeryturę, planowane jest zbycie opisanej wyżej nieruchomości. Zainteresowana zawarła przedwstępną umowę sprzedaży z Nabywcą. Zgodnie z aktem notarialnym - przedwstępną umową sprzedaży, Strony umowy ustaliły termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do dnia 31 października 2020 r.

Zgodnie z aktem notarialnym - przedwstępną umową sprzedaży, Strony określiły następujące obowiązki od których wykonania uzależnia się zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Kupujący wystąpi do Urzędu Gminy o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy dotyczących nieruchomości stanowiących przedmiot niniejszej umowy. W związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, celem wykonania zobowiązań do których zobowiązał się w ww. umowie Kupujący, zostało mu udzielone, pełnomocnictwo do występowania w imieniu Sprzedającej w zakresie dokonania podziału działki gruntu oraz wystąpienia do właściwego organu administracji o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy nieruchomości. Przed przystąpieniem do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, z inicjatywy Kupującego, zostanie uzyskana decyzja o warunkach zabudowy nieruchomości. Uwarunkowanie zawarcia umowy od uzyskania warunków zabudowy nieruchomości, nastąpiło w akcie notarialnym z inicjatywy Kupującego. Przed zawarciem umowy przyrzeczonej żadna ze stron nie wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Przed sprzedażą działek nie przewiduje się uzyskiwania przez żadną ze stron innych decyzji czy pozwoleń poza wymienionymi wcześniej decyzjami w zakresie podziału działki będącej przedmiotem sprzedaży oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, do których uzyskania zobowiązał się w umowie przedwstępnej Kupujący. Wnioskodawczyni nie poczyniła z własnej inicjatywy oraz nie zamierza poczynić jakichkolwiek działań mających na celu zwiększenie wartości sprzedawanej nieruchomości. Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków związanych z przeznaczeniem niniejszej nieruchomości do sprzedaży w ramach profesjonalnego obrotu - nie korzystała z usług pośrednictwa przy poszukiwaniu nabywcy nieruchomości oraz nie dokonywała, przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, z własnej inicjatywy, czynności zmierzających do parcelacji gruntu, w taki sposób aby zwiększyć atrakcyjność sprzedawanej nieruchomości. Nie jest planowane wydzielenie dróg wewnętrznych. W związku z brakiem wydzielania dróg wewnętrznych, Wnioskodawczyni nie przewiduje sprzedaży udziałów w drodze. Nieruchomość nie była przedmiotem udostępnienia osobom trzecim, zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży działki oraz nieuznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działki. Odnosząc się do powyższych wątpliwości, należy rozstrzygnąć czy dokonując sprzedaży działki, Wnioskodawczyni będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż w niniejszej sprawie brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawczyni w przedmiocie zbycia działki, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że sprzedaż wskazanej we wniosku działki wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie podjęła takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców. Zainteresowana, sprzedając przedmiotową działkę, będzie korzystać z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane regulacje ustawy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży działki, będzie korzystała z przysługującego jej prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie będzie wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego statusu pozbawia Wnioskodawczynię cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży działki, a ww. dostawę - czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs. ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl