0113-KDIPT1-3.4012.158.2017.2.ALN, Ustalenie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w... - OpenLEX

0113-KDIPT1-3.4012.158.2017.2.ALN - Ustalenie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w zakresie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy).

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.158.2017.2.ALN Ustalenie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w zakresie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w zakresie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* ustalenia podstawy opodatkowania dla usług polegających na zakupie, dostawie i montażu instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców Gminy;

* braku opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu za kwotę wniesionego wkładu własnego,

* prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w zakresie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy);

* opodatkowania wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi montażu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, zakres wniosku i elektroniczny adres do korespondencji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Gmina... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składającym miesięczne deklaracje VAT-7. Gmina... na podstawie zawartej w dniu 29 grudnia 2016 r. umowy... z Województwem... przystąpi w 20I7 r. do realizacji projektu o nazwie "..." współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działania 4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE, polegającego na wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa są środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 20I6 r., poz. 1870, z poź. zm.).

Gmina..., w ramach realizacji projektu, wypełni swoje ustawowe zadania, wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20I6 r., poz. 446 z późn. zm.), który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ww. ustawy, sprawy ochrony środowiska i przyrody należą do zadań własnych gmin. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) w art. 403 ust. 2 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 określa, że finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii jest zadaniem własnym gmin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE wpływające na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Gminy.... W jego ramach zainstalowanych zostanie wyłącznie na budynkach mieszkalnych 158 szt. zestawów kolektorów słonecznych płaskich do przygotowywania c.w.u o łącznej mocy znamionowej 0,56 MW, w tym 120 szt. 2 - panelowych (79 szt. na dachu i 41 szt. na elewacji), 32 szt. 3 - panelowych (24 szt. na dachu i 8 szt. na elewacji) i 6 szt. 4 - panelowych (3 szt. na dachu i 3 szt. na elewacji) oraz 34 szt. zestawów powietrznych pomp ciepła kompaktowych zintegrowanych z zasobnikami wody o łącznej mocy znamionowej 0,08 MW (27 szt. z zasobnikiem poj. 200 dm3 oraz 7 szt. z zasobnikiem o poj. 300 dm3).

Projekt przyczyni się do zastępowania istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją z OZE. W celu realizacji projektu zostały zawarte w formie pisemnej umowy cywilnoprawne pomiędzy Gminą..., a zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie mieszkańcami Gminy dysponującymi nieruchomościami na i w których będą montowane kolektory słoneczne płaskie oraz powietrzne pompy ciepła. W umowach ustalone zostały organizacyjno-finansowe wzajemne zobowiązania stron, które dotyczą montażu i eksploatacji instalacji kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła oraz określone zostały warunki użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu. Zgodnie z umową mieszkaniec będzie miał obowiązek wyrazić zgodę na umiejscowienie urządzeń i przeprowadzenie wszelkich niezbędnych robót na lub w nieruchomości będącej w jego posiadaniu własnością. Na podstawie zawartych umów Gmina... zabezpieczy realizację celów projektu, tj. wyłoni wykonawcę zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła, zapewni projekt techniczny oraz nadzór inwestorski zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustali harmonogram realizacji montażu zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła, będzie sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem prac. Przeprowadzi odbiory końcowe oraz działania promocyjne, a także dokona rozliczenia finansowego przedmiotowego projektu.

Zakres obowiązków wykonawcy zestawów kolektorów słonecznych płaskich będzie obejmował:

1.

zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u z instalacją solarną - użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u w okresach niekorzystnych warunkach pogodowych uniemożliwiających pracę kolektorów słonecznych,

2.

zakup i wykonanie montażu zestawów kolektorów słonecznych na dachach lub ścianach budynków wraz z osprzętem instalacyjnym (układ pompowy, układ bezpieczeństwa, układ hydrauliczny, układ sterowania) w wyznaczonej części budynku,

3.

rozruch technologiczny instalacji solarnych,

4.

przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie użytkownikom,

5.

usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym (5 lat od daty odbioru końcowego).

Zakres obowiązków wykonawcy powietrznych pomp ciepła będzie obejmował:

1.

montażu pompy ciepła,

2.

montażu kanałów powietrznych,

3.

podłączenia podgrzewacza c.w.u (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u i z.w,

4.

montażu armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5.

instalacji układu sterującego,

6.

wykonania płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7.

napełnienia instalacji,

8.

uruchomienia instalacji,

9.

przeszkolenia Użytkowników,

10.

sporządzenia instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

11.

uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

12.

wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

13.

usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym (5 lat od daty odbioru końcowego)

Dokonywana przez Gminę... na rzecz mieszkańców - w oparciu o umowę - dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła, będzie miała charakter świadczonych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Gmina w ramach realizacji projektu świadczyć będzie na rzecz mieszkańców usługę polegającą na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, której zakończenie nastąpi w momencie wykupu tych instalacji przez mieszkańca. Instalacja taka będzie miała charakter usługi złożonej, na którą składać się będzie dostawa urządzeń, montaż oraz wykonanie a następnie przekazanie jej na własność mieszkańcom. Gmina podpisując umowy z wykonawcami oraz umowy z mieszkańcami na montaż instalacji będzie podmiotem świadczącym usługę wykonywaną w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych. Zakres termomodernizacji (ulepszenia, na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię) obejmować będzie zastosowanie urządzeń (zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła) wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130) w art. 2 pkt 2 zalicza się przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

a.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własności jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

b.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c.

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, z związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskiwania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d.

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej Kogeneracji.

Definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia. Cele realizowanego projektu przez Gminę... mają być osiągnięte poprzez wykonanie i wykorzystanie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła. Usługa wykonania montażu jest usługą budowlaną, polegającą na instalacji urządzeń z materiałów wykonawcy. W zakres usługi instalacji wchodzi montaż zestawu na zewnątrz budynku oraz elementów wewnątrz budynku. Charakter świadczonej usługi wskazuje, że usługę realizowaną przez Gminę należy zaklasyfikować jako termomodernizację obiektów budowlanych.

Zestawy kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrzne pompy ciepła wraz z całą instalacją będą własnością Gminy... i pozostaną własnością Gminy również po montażu na i w nieruchomościach uczestników projektu przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą programem końcowego wniosku o płatność z realizacji przedmiotowego projektu, tj. przez okres trwałości projektu. Na ten okres Gmina... nieodpłatnie użyczy właścicielom/posiadaczom nieruchomości wyposażenia i urządzenia wchodzące w skład zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła, do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do właściwej eksploatacji zainstalowanych urządzeń. W przypadku uszkodzenia w tym okresie zestawów kolektorów słonecznych płaskich, powietrznych pomp ciepła nieobjętego gwarancją (np. celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) uczestnik projektu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jego naprawy. Uczestnicy projektu nie będą ponosić żadnych innych opłat poza opłatami eksploatacyjnymi (energia elektryczna do zasilania pomp obiegowych i sterowania). Przez cały okres trwania umowy uczestnik projektu będzie zobowiązany do zapewnienia Gminie..., a także osobom przez nią wskazanym, do bezpłatnego dostępu do zainstalowanych urządzeń zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła. Gmina po przekazaniu w użyczenie mieszkańcom przedmiotowym instalacji nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z ich eksploatacją. Po upływie 5 lat całość zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła zostanie przekazana uczestnikowi projektu na własność w zamian za wpłacony wkład, który zostanie naliczony na poczet ceny wykupu zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła. Przekazanie nie będzie traktowane jako odrębna czynność, lecz łącznie ze świadczeniem usługi montażu stanowić będzie jedną kompleksową odpłatną usługę. Sposób przeniesienia prawa własności zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła zostaną uregulowane odrębną umową.

Przedmiotowy projekt będzie finansowany przez Gminę... ze środków, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowanych), gdzie Beneficjentem środków będzie Gmina i uczestnik projektu (15% kosztów kwalifikowanych).

Uczestnik projektu będzie dobrowolnie zobowiązywać się w umowie do partycypacji w kosztach realizacji projektu w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych zainstalowania instalacji zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła oraz 100% kosztów niekwalifikowanych projektu, czyli kosztów nieobjętych refundacją środków UE w wysokości przypadającej na budynek prywatny poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na konto bankowe Gminy... po uzyskaniu informacji o tych kosztach. Dokładne wartości kosztów będą znane uczestnikom projektu po wyłonieniu wszystkich wykonawców poszczególnych zadań ujętych w projekcie. Dokonanie wpłaty przez mieszkańca będzie warunkiem koniecznym do uczestniczenia w inwestycji (projekcie) oraz pozostawać będzie w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanych na rzecz mieszkańców. Niedokonanie przez właściciela/posiadacza nieruchomości wpłaty w terminie i wysokości określonej w umowie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkować będzie rozwiązaniem umowy. Umowa będzie ulegała rozwiązaniu również w przypadku nieotrzymania przez Gminę dofinansowania, utraty tytułu prawnego nieruchomości, niezrealizowania przez uczestnika projektu postanowień umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy uczestnika projektu, będzie on zobowiązany do zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę na zakup i montaż w jego nieruchomości zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła.

Mieszkaniec nie otrzyma bezpośredniego dofinansowania. Otrzymane przez Gminę... dofinansowanie nie będzie przeznaczone na dopłaty do ceny instalacji zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła dla każdego mieszkańca, będzie to dofinansowanie ogólne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacja projektu. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020 wpływać będą na wyodrębniony rachunek Gminy... założony w celu realizacji projektu. Gmina... regulować będzie zobowiązania wobec wykonawców ze środków z RPO na lata 2014-2020. Podatek VAT nie został naliczony do kosztów kwalifikowanych w projekcie. Do czasu otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany przy użyciu środków własnych Gminy... oraz środków wpłaconych przez uczestników projektu na rachunek bankowy Gminy. Gmina... będzie odpowiedzialna za wdrożenie projektu i będzie stroną umowy podpisywanej z wykonawcą zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła. Gmina..., jako beneficjent przedsięwzięcia w ramach realizacji projektu w 2017 i 2018 r. będzie ponosić wydatki (m.in. na zakup, montaż urządzeń, pełnienia nadzoru inwestorskiego) w pełnej wysokości, zawierając stosowne umowy z wykonawcami usług.

Wszystkie faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup i montaż zestawów kolektorów słonecznych płaskich, powietrznych pomp ciepła w lub na nieruchomościach mieszkańców będą wystawione na Gminę.... Faktury będą wystawiane łącznie odpowiednio dla wydatków poniesionych na zakup i montaż zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła. Odrębne faktury będą wystawiane dla wydatków poniesionych na nadzór inwestorski, promocje obiektu, opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zakup niezbędnych usług informatycznych w ramach projektu oraz zarządzanie projektem. Wszystkie towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu, w tym dotyczące zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności opodatkowane to wykonane usługi montażu (w tym dostawy urządzeń), za które pobierane będą opłaty od mieszkańców Gminy... uczestniczących w tym projekcie. Gmina będzie miała możliwość bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana tylko na nieruchomościach mieszkańców na terenie Gminy.... Świadczenie dokonywane przez Gminę na rzecz mieszkańców w oparciu o umowę cywilnoprawną na dostawę i montaż będzie miało charakter świadczenia usług.

Podstawa dla dokonania przez mieszkańców Gminy... wpłaty na poczet współfinansowania montażu zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła będą umowy cywilnoprawne zwarte przez Gminę z poszczególnymi mieszkańcami. Gmina wykaże w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadzi z tego tytułu podatek VAT należny. Jako podstawa opodatkowania zostanie przyjęta kwota wpłacona przez mieszkańców.

Wnioskodawca wskazał, że wysokość dofinansowania jest uzależniona od ilości nieruchomości biorących udział w projekcie. Mieszkańcy dokonywali wpłat tytułem współfinansowania realizacji inwestycji w okresie luty-maj 2017 r. Faktury związane z przedmiotową inwestycją będą wystawiane na Gminę....

W pytaniu nr 3 wniosku ORD-IN "inne wydatki" dotyczą nadzoru i promocji inwestycji. Gmina... sklasyfikowała budynki objęte montażem instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła do klas:

* 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne,

* 1122 Budynki o trzech i więcej mieszkaniach

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

Zestawy kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła będą zamontowane na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz na budynkach wielomieszkaniowych do lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

Budynki objęte dostawą i montażem zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm).

Montaż instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła będzie usługą budowlaną realizowaną przez Gminę w ramach termomodernizacji obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych (nadzoru inwestorskiego, promocji itp.) - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy)? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy oznaczone we wniosku jako Ad. 3.

Gmina... uważa, że przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki z tytułu zaprojektowania, zakupu, montażu zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła, a także innych wydatków z nimi związanych (nadzoru inwestorskiego, promocji itp. - zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Gmina... przy wykonywaniu usług zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT świadczyć będzie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego będzie realizować projekt w ramach czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Na podstawie umów cywilnoprawnych mieszkańcy będą zobowiązani do współfinansowania realizacji inwestycji, ich partycypacja w kosztach będzie miała charakter zobowiązaniowy. Pomiędzy świadczeniem, do którego zobowiązała się Gmina... i przekazanym za nie wynagrodzeniem przez mieszkańców istnieć będzie bezpośredni związek - wykonana zostanie czynność opodatkowana, za którą zostanie otrzymane wynagrodzenie. Dokonywane wpłaty pozostawać będą w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanych na rzecz mieszkańców. Wpłaty mieszkańców stanowić będą zapłatę za dostawę i montaż urządzeń zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła, które po 5 latach zostaną na własność mieszkańcom. Wobec tego nabycia towarów i usług przeznaczonych do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z brzemienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT wynika, ze prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi VAT i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi VAT.

Zdaniem Gminy... warunki istnienia prawa do odliczania VAT zostaną spełnione. Gmina... jest czynnym podatkiem VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu zostaną wykorzystane w całości do czynności opodatkowanych VAT, polegających na świadczeniu przez gminę usług na rzecz mieszkańców Gminy... w związku z zawartymi z nimi umowami cywilnoprawnymi. Wykonywane czynności Gminy..., które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT dają pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z wykonaniem tych czynności, niezależnie od źródła ich finansowania (wpłaty mieszkańców, wkład własny, dofinansowanie). Gmina stoi na stanowisku, że przysługiwać jej będzie pełne prawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zaprojektowania, zakupu, montażu zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła oraz innych wydatków wyłącznie z nimi związanych (nadzoru inwestorskiego, promocji itp.) zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

W świetle cytowanych wyżej przepisów możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Jak wynika z opisu sprawy - Gmina... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina realizuje projekt o nazwie "..." współfinansowanego ze środków UE. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Gminy.... W jego ramach zainstalowanych zostanie wyłącznie na budynkach mieszkalnych 158 szt. zestawów kolektorów słonecznych płaskich do przygotowywania c.w.u oraz 34 szt. zestawów powietrznych pomp ciepła kompaktowych zintegrowanych z zasobnikami wody.

Wszystkie faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup i montaż zestawów kolektorów słonecznych płaskich, powietrznych pomp ciepła w lub na nieruchomościach mieszkańców będą wystawione na Gminę.... Faktury będą wystawiane łącznie odpowiednio dla wydatków poniesionych na zakup i montaż zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła. Odrębne faktury będą wystawiane dla wydatków poniesionych na nadzór inwestorski, promocje obiektu, opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zakup niezbędnych usług informatycznych w ramach projektu oraz zarządzanie projektem. Wszystkie towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu, w tym dotyczące zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności opodatkowane to wykonane usługi montażu (w tym dostawy urządzeń), za które pobierane będą opłaty od mieszkańców Gminy... uczestniczących w tym projekcie.

W interpretacji indywidualnej 0113-KDIPT1-3.4012.154.2017.2.ALN tut. Organ uznał, że dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu wkładu własnego w kosztach budowy instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła dotyczą usługi montażu instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła na budynkach mieszkalnych prywatnych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Wnioskodawca zobowiązał się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Montaż instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich i powietrznych pomp ciepła będzie wykonany na dachu bądź przytwierdzony do elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 oraz na budynkach wielomieszkaniowych do lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, w ramach ich termomodernizacji, tj. czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, a budynki te będą stanowić obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy, to ww. czynności, z tytułu których mieszkańcy dokonali/dokonują wpłat, są opodatkowane 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w sytuacji Wnioskodawcy zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - wydatki poniesione z tytułu dostawy i montażu zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych związane będą wyłącznie z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że co do zasady Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków z otrzymanych faktur, o ile będą dokumentowały zakup towarów lub usług opodatkowanych na zasadach ogólnych. W przypadku bowiem, gdyby przedmiotem nabycia były usługi podlegające opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy o VAT), to podstawą do dokonania odliczenia nie będzie faktura wystawiona przez usługodawcę, lecz odliczenia należy dokonać na zasadach wynikających z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT.

Należy jednak zaznaczyć, że kwestia odwrotnego obciążenia nie była przedmiotem niniejszej interpretacji gdyż nie sformułowano w tym zakresie pytania ani własnego stanowiska.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Wskazać należy, iż wydana interpretacja dotyczy wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w zakresie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy). Natomiast zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej przedmiotem interpretacji nie mogą być zdarzenia nieokreślone, nienazwane. Zatem tut. Organ nie dokonywał oceny w zakresie wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w zakresie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy) stanowiących katalog otwarty zawierający się w określeniu podanym w opisie stanu sprawy "itp.".

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu w zakresie instalacji zestawów kolektorów słonecznych płaskich oraz powietrznych pomp ciepła w ramach projektu na i w nieruchomościach uczestników projektu oraz innych wydatków z nimi związanych - od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła ich finansowania - dofinansowania, mieszkańcy)

Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl