0113-KDIPT1-2.4012.681.2021.2.MC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.681.2021.2.MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 września 2021 r. wpłynął Pani wniosek z 15 września 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

- braku opodatkowania podatkiem VAT przez Panią sprzedaży działki nr 1,

- braku możliwości korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT ww. sprzedaży.

Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 grudnia 2021 r. (wpływ 9 grudnia 2021 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W dniu 26 sierpnia 2020 r. wraz z mężem zawarli Państwo przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej działki nr 1 położonej w..., gm...., o powierzchni 0,4000 ha, opisanej w księdze wieczystej..

Przedmiotową działkę nabyła Pani wraz z mężem od osób fizycznych 15 grudnia 2011 r. i jest majątkiem objętym wspólnością majątkową małżeńską.

Ww. działka jest sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane (Bi), pastwiska trwałe (PsIV) oraz grunty orne (RIVb). Działka 1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i jest niezabudowana. Nieruchomość nie leży na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obszarze rewitalizacji. Ani Pani ani Pani mąż nie prowadziliście na terenie przedmiotowej nieruchomości w okresie ostatnich 5 lat i obecnie - działalności gospodarczej.

Przy nabyciu powyższej nieruchomości nie wystawiono faktury VAT. Nabycie nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem planowanej sprzedaży, nie nastąpiło w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i nie przysługiwało Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości.

Wykonywane przez Kupującego (jako pełnomocnika Sprzedającego) czynności na przedmiotowej działce będą i są wykonywane w części na rzecz i w imieniu Sprzedającego.

Nie jest Pani zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą. Działka była wykorzystywana do celów rekreacyjnych.

Przyszły nabywca to... S.A. Spółka ta jest czynnym podatnikiem VAT. Ww. Spółka zamierza kupić nieruchomość w celu wybudowania na niej obiektu handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 650 m2.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. podpisała Pani wraz z mężem przedwstępną warunkową umowę sprzedaży w postaci aktu notarialnego, która uzależnia zawarcie docelowej umowy sprzedaży od faktycznego spełnienia warunków określonych w tym akcie, tj.:

1. Uzyskania przez Kupującego prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę na działce 1 jednokondygnacyjnego obiektu

handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 533,80 m2, w tym strefy sprzedaży o powierzchni 400,00 m2 wraz z miejscami parkingowymi w ilości minimum 20 miejsc postojowych.

2. Uzyskania przez Kupującego prawomocnej, ostatecznej i wykonalnej decyzji o warunkach zabudowy, z której będzie wynikać możliwość zabudowania działki 1 obiektami o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 650,00 m2 wraz z minimum 20 miejscami parkingowymi.

3. Uzyskania przez Kupującego prawomocnej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budowli i budynków pozostawionych na przedmiotowej nieruchomości.

4. Uzyskania przez Kupującego prawomocnej i ostatecznej decyzji wydanej przez właściwy organ lub zarządcę drogi zezwalającej na lokalizację zjazdu na przedmiotową nieruchomość.

5. Uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew obejmującego zgodę na dokonanie przez Kupującego nasadzeń zamiennych.

6. Niestwierdzenia ponadnormatywnego zanieczyszczenia nieruchomości skutkującej koniecznością rekultywacji.

7. Potwierdzenia badaniami geotechnicznymi możliwości posadzenia na nieruchomości budynków przy zastosowaniu tradycyjnych technologii budowlanych.

8. Uzyskania przez Kupującego warunków technicznych przyłączy - kanalizacji sanitarnej, wodnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza energetycznego.

9. Uzyskania warunków technicznych usunięcia kolizji infrastruktury technicznej z planowanym obiektem handlowym.

10. Uzyskania przez Sprzedającego indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez właściwego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), o konieczności naliczenia bądź zwolnienia z naliczenia podatku VAT.

11. Uzyskania promesy na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% w planowanym obiekcie.

12. Potwierdzenia charakteru nierolnego przedmiotowej działki do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej poprzez zmianę użytku gruntowego.

W ramach zawartej umowy przedwstępnej udzieliła Pani Kupującemu pełnomocnictwa do występowania przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz do podejmowania wszelkich działań faktycznych i prawnych, niezbędnych dla uzyskania decyzji i pozwoleń. Wyraziła Pani również zgodę na dysponowanie przez Kupującego działką gruntu 1 na cele budowlane.

Przed sprzedażą nie podejmowała Pani i nie będzie podejmować jakichkolwiek czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości działki. Nie podejmowała i nie będzie Pani podejmować jakichkolwiek aktywnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia, mające na celu dokonanie sprzedaży działki.

Ponadto w odpowiedzi na poniższe pytania:

a. "Czy działka nr 1 była/jest/będzie od dnia nabycia do dnia sprzedaży udostępniana innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy? Jeśli tak, to należy wskazać:

- kto był stroną ww. umów dotyczących ww. działki? Pani czy Pani mąż?

- datę zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy oraz okres na jaki była zawarta ww. umowa?

- czy umowa miała charakter odpłatny, czy nieodpłatny? Jeśli umowa miała charakter odpłatny to jaka była kwota czynszu z tytułu ww. umowy?

- czy z tytułu ww. zawartej umowy odprowadzano podatki? Jeżeli tak kto je odprowadzał, Pani czy Pani mąż i jakie to były podatki?"

b. "W związku z informacją zawartą w opisie sprawy: "(...) Ani ja ani mój mąż nie prowadziliśmy na terenie przedmiotowej nieruchomości w okresie ostatnich pięciu lat i obecnie - działalności gospodarczej (...)", proszę wskazać czy kiedykolwiek wykorzystywała Pani ww. działkę nr 1 na cele prowadzenia działalności gospodarczej?"

c. "Ponadto w związku z informacjami zawartymi w opisie sprawy, że działka nr 1 jest niezabudowana, jak również, że podpisała Pani wraz z mężem 26 sierpnia 2020 r. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży, która uzależnia zawarcie docelowej umowy sprzedaży tej działki od m.in. " (...) uzyskania przez Kupującego prawomocnej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budowli i budynków pozostawionych na przedmiotowej nieruchomości (...)", proszę wskazać:

- jakie budynki znajdowały się na działce nr 1 w dniu podpisania przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży tej działki? Proszę je wymienić. (3]

- jakie budowle znajdowały się na tej działce w dniu podpisania ww. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży tej działki? Proszę je wymienić. (4]

- czy na działce nr 1 na dzień podpisania tej umowy znajdowały się urządzenia budowlane? Jeżeli tak proszę je wymienić. (5]

- czy dokonano już rozbiórki tych budynków, budowli i ewentualnych urządzeń budowlanych?

- jeżeli nie, to kiedy rozpoczną się prace rozbiórkowe ww. obiektów budowlanych, tj. przed czy po sprzedaży działki?

- kiedy przewidywane jest ewentualne zakończenie prac rozbiórkowych ww. obiektów budowlanych, tj. przed czy po sprzedaży?"

W przypisie (3) przytoczono definicję budynku zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). W przypisie (4) definicję budowli w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane. Natomiast w przypisie (5) definicję urządzeń budowlanych w myśl art. 3 ust. 9 ww. ustawy - Prawo budowlane.

d. "Czy dokonywała Pani kiedykolwiek sprzedaży działek? Jeśli tak, to należy wskazać:

- kiedy dokonano transakcji (proszę wskazać datę)?

- jakie było przeznaczenie tych działek (działki budowlane, rolne, leśne) lub czy były to działki zabudowane?

- ilu działek dotyczyła transakcja?"

e. "Czy posiada Pani jeszcze inne działki przeznaczone w przyszłości do sprzedaży (oprócz opisanej we wniosku), jeśli tak to ile i jakie?"

wskazała Pani:

Na działce, o której mowa we wniosku 1 w miejscowości... była prowadzona działalność gospodarcza przez Pani męża... w latach 1 września 2005 r. do 18 czerwca 2013 r. Była to stacja LPG.

Od dnia 22 maja 2014 r. do maja 2017 r. działka 1 była dzierżawiona przez Pani męża firmie S.C. za kwotę 400 zł miesięcznie. Od tej kwoty Pani mąż odprowadzał co miesiąc do urzędu skarbowego podatek jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

26 sierpnia 2020 r. podpisała Pani wraz z mężem umowę przedwstępną na sprzedaż działki firmie... S.A.

W dniu podpisania umowy na Państwa działce nie znajdował się żaden budynek. Znajdował się natomiast blaszany kontener socjalny o wymiarach 2,25 m x 3,00 m, wysoki 2,5 m. Był to kontener wolnostojący niezwiązany z gruntem.

Znajdowała się tam również betonowa wylewka służąca kiedyś jako utwardzenie pod zbiorniki z gazem o wymiarach 5,50 m x 8,12 m oraz zadaszenie nad częścią wylewki.

W dniu podpisania umowy z firmą... S.A. na działce nie znajdowały się żadne budowle. Nie znajdowały się na niej również żadne maszyny budowlane.

Dnia 14 czerwca 2021 r. wraz z mężem wyrazili Państwo pisemną zgodę firmie... S.A. na rozbiórkę kontenera socjalnego i wylewki wraz z zadaszeniem. Prace rozbiórkowe miały się rozpocząć zaraz po przeniesieniu własności na rzecz firmy... S.A.

Dnia 19 października 2021 r. Aktem Notarialnym A nr... sprzedali Państwo działkę 1 ww. firmie.

Kilka dni po podpisaniu Aktu Notarialnego firma... S.A. przystąpiła do rozbiórki kontenera socjalnego i porządkowania terenu.

Na dzień dzisiejszy trwają tam prace związane z budową obiektu handlowo-usługowego. Termin zakończenia prac nie jest znany.

Pani mąż będąc jeszcze kawalerem, dnia 9 września 1997 r. Aktem notarialnym A nr... nabył od rodziców w formie darowizny gospodarstwo rolne o powierzchni 5,47 ha znajdujące się w miejscowości.. Gospodarstwo to składało się z kilku działek nr:.

Działka... była działką zabudowaną:

- domem mieszkalnym murowanym, krytym papą,

- stodołą drewnianą krytą blachą,

- oborą murowaną z kamienia, krytą eternitem

- szopą drewnianą krytą eternitem.

Działki... znajdowały się na terenach podstrefy rekreacyjnej z potrzebą wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Działka... leżała na terenach strefy mieszkalnej w pasie 100 m od drogi przez wieś.

Pozostała część działki znajdowała się w strefie rolniczej.

Działki nr... leżały na terenach podstrefy rolniczej.

Działki... o łącznym obszarze 0,36 ha były położone na terenach leśnych.

Na wymienionej nieruchomości znajdowało się łącznie 1,20 ha lasu i gruntu leśnego.

Dnia 28 maja 2001 r. Pani mąż sprzedał Aktem Notarialnym A nr... ww. gospodarstwo za kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) na rzecz brata... i bratowej..

Wraz z mężem posiadają Państwo działkę nr... o powierzchni 909 m2 położoną we..

Działka nabyta Aktem Notarialnym A nr... dnia 4 czerwca 2003 r. Na tej działce znajduje się dom, w którym obecnie Państwo mieszkają.

Posiadacie Państwo również gospodarstwo rolne wraz z budynkami (dom mieszkalny - jest to oficyna, stodoła i obora) o powierzchni 1,2237 ha, nabyte Aktem Notarialnym nr... z dnia 11 lutego 2009 r., położone w.. Na dzień dzisiejszy żadna z tych działek nie jest przeznaczona na sprzedaż.

Pytanie

Czy sprzedaż ww. działki powinna nastąpić w trybie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT bez uwzględnienia zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, tj. z naliczeniem należnego podatku od towarów i usług?

Pani stanowisko w sprawie (z uwzględnieniem pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku)

W Pani ocenie transakcja sprzedaży działki nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Działka 1 nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy przyjąć, że zbycie nieruchomości gruntowej (działki) traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 195 ustawy - Kodeks cywilny:

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Jak stanowi art. 196 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W myśl art. 196 § 2 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Stosownie do art. 46 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Stosownie do art. 31 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy zaznaczyć, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Należy wskazać, że małżeństwo nie należy do żadnej kategorii podmiotów wymienionych w cytowanym wyżej art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną. Żaden z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom. Nie ma przy tym przeszkód, aby pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności istniała ustawowa wspólność majątkowa. W konsekwencji, podatnikiem podatku od towarów i usług jest ten z małżonków, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu. Autonomiczność prawa podatkowego wyklucza bowiem możliwość interpretacji przepisów, która zakładałaby, że stosunki majątkowe między małżonkami, regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mogą kształtować zakres praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług.

Jeżeli zatem, przedmiotem dostawy jest majątek wspólny małżonków, to podatnikiem podatku od towarów i usług w okolicznościach wskazanych w art. 15 ustawy o VAT będzie ten małżonek, który dokonuje dostawy we własnym imieniu (który jest stroną czynności prawnej) - jako podatnik VAT.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów zauważyć należy, że status podatnika podatku od towarów i usług, wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy podmiot dokonujący transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym, wykorzystywanie majątku prywatnego przez osobę fizyczną stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez ciągłe wykorzystywanie składników majątku należy rozumieć takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania. Tym samym czerpanie dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem, podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Tym samym, nie jest działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem, status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej: "Dyrektywą 2006/112/WE":

"Podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. "Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Jednocześnie w art. 12 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE wskazano, że:

Państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego.

W myśl art. 12 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE:

Do celów ust. 1 lit. b "teren budowlany" oznacza każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE:

Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Z przytoczonych regulacji prawa wspólnotowego wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że uznanie, iż dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Z okoliczności przedstawionych w opisie sprawy wynika, że przedmiotem sprzedaży objętej wnioskiem jest działka nr 1. Ww. działkę nr 1 nabyła Pani wraz z mężem od osób fizycznych 15 grudnia 2011 r. i jest majątkiem objętym wspólnością majątkową małżeńską. Przy nabyciu ww. działki nie wystawiono faktury VAT. Nabycie nieruchomości gruntowej, będącej przedmiotem planowanej sprzedaży, nie nastąpiło w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka nr 1 została zadysponowana przez Pani męża do prowadzenia działalności gospodarczej. Pani mąż ww. działkę nr 1 wykorzystywał przez kilka lat do prowadzenia stacji LPG.

Ww. działka nr 1 w okresie od maja 2014 r. do maja 2017 r. została wydzierżawiona przez Pani męża na rzecz firmy... S.C. za kwotę 400 zł miesięcznie. Od tej kwoty Pani mąż odprowadzał co miesiąc do urzędu skarbowego podatek jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że jeżeli przedmiotowa działka została zadysponowana do prowadzenia działalności wyłącznie przez Pani męża w postaci prowadzenia stacji LPG, a następnie była również wyłącznie przez Pani męża wykorzystywana do działalności gospodarczej w postaci dzierżawy, zaś Pani w żaden sposób tej działki nie wykorzystywała i nie wykorzystuje, tj. nie prowadziła i nie prowadzi na tej działce żadnej działalności ani rolniczej ani pozarolniczej, to nie działa Pani w przedmiotowej sprawie w charakterze podatnika VAT. Tym samym sprzedaż przez Panią działki nr 1 nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem należy stwierdzić, że z tytułu transakcji sprzedaży działki objętej wnioskiem nie będzie Pani działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wykonującym działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W konsekwencji w związku ze sprzedażą przedmiotowej działki nie będzie Pani wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie należy wskazać, że skoro sprzedaż przez Panią działki nr 1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to badanie przesłanek do zwolnienia od VAT dla sprzedaży ww. działki nr 1 jest bezzasadne.

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych dla Pani, a nie sytuacji podatkowej Pani męża.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy objętej wnioskiem (zapytaniem), tj. sprzedaży przez Panią niezabudowanej działki nr 1. Inne kwestie, w szczególności sprzedaż towarów znajdujących się na ww. działce, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl