0113-KDIPT1-2.4012.185.2018.3.SM - VAT w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 30 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.185.2018.3.SM VAT w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) oraz z 24 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typ....

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. i z 24 maja 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedzi na pytania zacytowane w pkt 20 i 21 opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, dalej przywoływany również jako Spółka, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Spółka prowadzi działalność opodatkowaną w zakresie produkcji i montażu urządzeń automatyki kolejowej i drogowej, teletechniki i elektroenergetyki, jak również nowoczesnej obróbki blach. W ramach niektórych transakcji sprzedażowych Spółka, działając jako podwykonawca, wykonuje prace z zakresu robót o charakterze budowlanym, jak również nabywa tego rodzaju roboty od podwykonawców, co potencjalnie może ją zobowiązywać do ich rozliczenia w trybie tzw. "odwrotnego obciążenia".

Niniejszy wniosek dotyczy ustalenia zasad opodatkowania i rozliczenia podatku VAT po stronie Spółki, dla opisanych poniżej transakcji, których przedmiotem jest odpowiednio:

* w zakresie sprzedaży realizowanej przez Spółkę jako podwykonawcę, na rzecz zlecających posiadających status zarejestrowanych podatników VAT czynnych:

* kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej typu.., albo

* dostawa systemu telewizji przemysłowej typu... wraz z montażem w lokalizacji wykonanej przez zlecającego;

* w zakresie zakupów realizowanych od działających na rzecz Spółki podwykonawców posiadających status podatników VAT czynnych:

* kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej, albo

* dostawa systemu telewizji przemysłowej wraz z montażem w lokalizacji wykonanej przez zlecającego.

Opis realizowanych transakcji

Spółka opracowała system telewizji przemysłowej typu... dla obserwacji przejazdów kolejowych oraz poddała go procedurze oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. W wyniku przeprowadzenia tej procedury Spółka X uzyskała dopuszczenie do stosowania urządzenia zgodnie z wymaganiami dla tego typu urządzeń wydanymi przez Y S.A., jak również określonymi w przywołanej wyżej ustawie oraz we właściwych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych.

Spółka jest producentem ww. systemu telewizji przemysłowej typu... (dalej przywoływanego również jako system) dedykowanego monitorowaniu przejazdów kolejowych.

System...wykonany jest z elementów nabywanych od zewnętrznych dostawców. Składa się on z następujących urządzeń:

* kamery,

* maszty wraz z fundamentami,

* oświetlacze podczerwieni,

* rejestrator,

* moduł zasilacza,

* monitor do podglądu obrazu,

* zasilanie awaryjne,

* układ AUDIO.

W zależności od treści zawartych umów (zamówień), Spółka może również zapewniać inne elementy systemu (okablowanie, szafy do zamontowania poszczególnych urządzeń, systemy transmisji, itp.).

Wykonanie systemu obejmuje roboty związane z przygotowaniem lokalizacji, dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń, montaż i uruchomienie systemu oraz przeszkolenie użytkownika systemu.

Prace w zakresie przygotowania/wykonania lokalizacji mogą być przeprowadzone przez Spółkę w ramach zleceń na kompleksowe wykonanie systemu, albo we własnym zakresie przez zlecającego - przy zleceniach na dostawę i montaż systemu (instalację) w miejscu już istniejącym albo budowanym przez zlecającego.

Wykonanie systemu telewizji przemysłowej typu...obejmuje zrealizowanie, zgodnie z wcześniejszym projektem oraz dokumentacją techniczną, następujących prac:

a.

zabudowa masztów, do których mocowane są kamery: maszty wykonane są z zamkniętych profili stalowych zabezpieczonych metodą ocynku ogniowego, są trwale przytwierdzone do podłoża - posiadają fundamenty betonowe, uziemienie. Maszty muszą znajdować się po obu stronach przejazdu kolejowego. Ich umiejscowienie dostosowane jest do konkretnych warunków lokalizacyjnych;

b.

wykonanie okablowania i zapewnienie zasilania: elementy (urządzania) składające się na system muszą być ze sobą połączone (transmisja na linii kamery - podgląd) oraz posiadać stałe oraz rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną. W tym zakresie konieczne jest również wykonanie okablowania. Prace w tym zakresie obejmują budowę kanałów, montaż rur osłonowych, którymi biegną przewody (pod/przy torowisku), położenie, umocowanie i zabezpieczenie przewodów i kabli, itp.;

c.

dostosowanie obiektów do montażu poszczególnych urządzeń składających się na system, zabezpieczenie miejsca do montażu podglądu, ewentualnie wykonanie i zabudowa szaf, w których montowane są urządzenia składające się na system,

d.

wykonanie montażu (instalacji) systemu obejmującego czynności związane z zestawieniem oraz instalacją urządzeń składających się na system i uruchomienie systemu; prace montażowe mają charakter mocowania/instalowania poszczególnych elementów systemu do masztów, ścian budynków, pulpitów (itp.), odpowiednio przy użyciu śrub, kotw, dybli. Ich elementem jest wykonanie stosownych mocowań. W tym zakresie mieszczą się również czynności związane z podłączeniem elementów/urządzeń do okablowania i zasilania. Mogą być przy tym montowane gniazda, "łączenia", kable natynkowe wraz z ich osłonami.

O szczegółowym zakresie przedmiotu realizowanej przez Spółkę transakcji każdorazowo decyduje treść zawieranych umów i przyjmowanych zleceń.

Spółka realizuje zlecenia siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców.

Wynagrodzenie (odpłatność) należne Spółce od zamawiającego, jak również wynagrodzenie (odpłatność) należne zatrudnianemu przez Spółkę podwykonawcy od Spółki, każdorazowo określane jest w kwocie łącznej, tj. bez wyodrębniania poszczególnych składników tego wynagrodzenia.

Zasady realizacji zamówień z uwzględnieniem ich zakresu (przedmiotu)

Ze względu na zakres (przedmiot), transakcje realizowane przez Spółkę można podzielić na dwie kategorie:

I.

kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej typ..., oraz

II.

dostawa wraz z montażem (instalacją) systemu telewizji przemysłowej typu....

I. Kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej typu.

Przy transakcjach realizowanych w tym zakresie Spółka otrzymuje zlecenie kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu.

Zlecenia obejmujące taki zakres prac Spółka pozyskuje:

* bezpośrednio od przyszłego użytkownika realizującego własne zadanie inwestycyjne w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego - w tym przypadku Spółka wykonuje prace jako wykonawca,

* od wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego na rzecz bezpośredniego użytkownika systemu - w tym przypadku Spółka wykonuje je w charakterze podwykonawcy.

I.1 Opis transakcji realizowanej przez Spółkę na rzecz zamawiającego w ramach zlecenia na kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej typu....

Do obowiązków Spółki wobec zamawiającego należy kompleksowe wykonanie systemu z materiałów własnych, na co składa się wykonanie wszelkich prac i czynności związanych z przygotowaniem lokalizacji, dostawą i montażem (instalacją) urządzeń składających się na system telewizji przemysłowej, kalibracją i uruchomieniem systemu oraz przeszkoleniem użytkownika systemu.

W celu realizacji zlecenia Spółka:

* opracowuje stosowną dokumentację,

* nabywa materiały (materiały budowlane, kable, przewody, rury, itp.) oraz urządzenia wchodzące w skład systemu,

* przygotowuje lokalizację do montażu (zabudowuje maszty wraz z fundamentami, wykonuje przewierty i wykopy, którymi biegnie okablowanie oraz przewody zasilające systemu, wykonuje prace na obiekcie, w którym następnie montuje poszczególne urządzenia),

* zestawia i montuje system,

* uruchamia system i wykonuje wymagane pomiary sprawdzające,

* jako producent wydaje deklarację zgodności dla zbudowanego systemu z typem...,

* wydaje dokumentację wykonawczą/powykonawczą,

* przeprowadza szkolenie użytkowania systemu.

Po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru systemu, Spółka wystawia fakturę tytułem wykonania systemu telewizji przemysłowej typu...w danej lokalizacji, zgodnie ze zleceniem/umową.

Ustalona cena stanowi łączne wynagrodzenie za całość świadczeń zrealizowanych przez Spółkę na rzecz zlecającego, tj. wszelkie usługi, urządzenia, materiały.

I.2 Realizacja zleceń przy udziale podwykonawców

Opisane powyżej czynności - z wyłączeniem wydania deklaracji zgodności - Spółka może wykonywać poprzez podwykonawców. Zakres zadań powierzonych do wykonania firmie zewnętrznej (podwykonawcy) Spółka określa w zleceniu.

Zlecenie takie może obejmować kompleksowe wykonanie systemu z materiałów i urządzeń nabytych przez podwykonawcę, na co składa się wykonanie wszelkich prac i czynności związanych z przygotowaniem lokalizacji, dostawą i montażem (instalacją) urządzeń składających się na system telewizji przemysłowej, kalibracją i uruchomieniem systemu oraz przeszkoleniem użytkownika systemu.

W celu realizacji zlecenia podwykonawca:

* opracowuje stosowną dokumentację,

* nabywa materiały (materiały budowlane, kable, przewody, rury, itp.) oraz urządzenia wchodzące skład systemu, zgodnie z dostarczoną przez Spółkę specyfikacją,

* przygotowuje lokalizację do montażu (zabudowuje maszty wraz z fundamentami, wykonuje przewierty i wykopy, którymi biegnie okablowanie oraz przewody zasilające systemu, wykonuje prace na obiekcie, w którym następnie montuje poszczególne urządzenia),

* zestawia i montuje system,

* uruchamia system i wykonuje wymagane sprawdzające pomiary elektryczne, przeprowadza szkolenie użytkowania systemu.

Po zrealizowaniu umówionego zakresu prac, podwykonawca stawia je do odbioru Spółce oraz przekazuje jej skompletowaną przez siebie dokumentację oraz niezbędne pomiary sprawdzające.

Odbiór prac i systemu strony potwierdzają protokołem. Podpisanie protokołu odbioru stanowi dla podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury na Spółkę, tytułem wykonania systemu telewizji przemysłowej w danej lokalizacji, zgodnie ze zleceniem/umową.

Ustalona cena stanowi łączne wynagrodzenie za całość świadczeń zrealizowanych przez podwykonawcę na rzecz Spółki, tj. usługi, urządzenia, materiały.

II. Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej typu.

Przy transakcjach obejmujących dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej typu... zlecający powierza Spółce dostawę systemu wraz z montażem, uruchomieniem systemu i przeszkoleniem użytkownika systemu.

Zlecenia obejmujące taki zakres Spółka zwykle pozyskuje od wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego na rzecz bezpośredniego użytkownika systemu.

W tym przypadku Spółka jedynie dostarcza, montuje i uruchamia system w miejscu już istniejącym lub budowanym przez zlecającego.

II.1 Opis transakcji realizowanej przez Spółkę na rzecz zamawiającego w ramach zlecenia na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej typu.

Do obowiązków Spółki wobec zamawiającego należy dostarczenie systemu i jego instalacja w lokalizacji przygotowanej przez zlecającego, na co składa się wykonanie czynności związanych z dostawą i montażem (instalacją) urządzeń składających się na system telewizji przemysłowej, kalibracją i uruchomieniem systemu oraz przeszkoleniem użytkownika systemu.

W celu realizacji zlecenia Spółka:

* opracowuje stosowną dokumentację,

* nabywa urządzenia wchodzące w skład systemu,

* zestawia i montuje system,

* uruchamia system i wykonuje wymagane pomiary sprawdzające,

* jako producent wydaje deklarację zgodności dla zbudowanego systemu z typem...,

* przeprowadza szkolenie użytkowania systemu.

Po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru systemu Spółka wystawia fakturę tytułem dostawy i instalacji systemu telewizji przemysłowej typu... w danej lokalizacji, zgodnie ze zleceniem/umową.

Ustalona cena stanowi łączne wynagrodzenie za całość świadczeń zrealizowanych przez Spółkę na rzecz zlecającego, tj. wszelkie usługi, urządzenia, materiały.

II.2. Realizacja zleceń przy udziale podwykonawców

Opisane powyżej czynności - z wyłączeniem wydania deklaracji zgodności - Spółka może wykonywać poprzez podwykonawców. Zakres zadań powierzonych do wykonania firmie zewnętrznej (podwykonawcy) Spółka określa w zleceniu.

Zlecenie takie może obejmować dostawę systemu wraz z montażem, na co składa się wykonanie czynności związanych z dostawą i montażem (instalacją) urządzeń tworzących system telewizji przemysłowej, kalibracją i uruchomieniem systemu oraz przeszkoleniem użytkownika systemu.

W celu realizacji zlecenia podwykonawca:

* opracowuje stosowną dokumentację,

* nabywa urządzenia wchodzące w skład systemu zgodnie z dostarczoną przez Spółkę specyfikacją,

* zestawia i montuje system,

* uruchamia system i wykonuje wymagane pomiary sprawdzające,

* przeprowadza szkolenie użytkowania systemu.

Po przeprowadzeniu instalacji podwykonawca stawia system do odbioru przez Spółkę oraz przekazuje jej skompletowaną przez siebie dokumentację oraz niezbędne pomiary sprawdzające. Odbiór systemu strony potwierdzają protokołem. Podpisanie protokołu odbioru stanowi dla podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury na Spółkę, tytułem dostawy i instalacji systemu telewizji przemysłowej w danej lokalizacji, zgodnie ze zleceniem/umową.

Ustalona cena stanowi łączne wynagrodzenie za całość świadczeń zrealizowanych przez podwykonawcę na rzecz Spółki w ramach dostawy, tj. usługi, urządzenia, materiały.

Klasyfikacja PKWiU

Dla potrzeb ustalenia zasad opodatkowania VAT opisanych powyżej transakcji Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o ich sklasyfikowanie wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z pozyskaną opinią statystyczną, usługi wykonywane w ramach tych transakcji mieszczą się w następujących grupowaniach:

* wykonywanie instalacji dla systemu telewizji przemysłowej wraz ze szkoleniem obsługi - PKWiU 43.21.10.1 "Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu";

* instalacja i uruchomienie urządzeń systemu telewizji przemysłowej (kamery, oświetlacze podczerwieni, rejestrator, moduł zasilacza, monitor do podglądu obrazu, zasilanie awaryjne, układ AUDIO - PKWiU 33.20 "Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia";

* instalowanie masztów stalowych wraz z fundamentami - PKWiU 43.99.50.0 "Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych".

Przedmiotem niniejszego wniosku jest ustalenie zasad opodatkowania dla transakcji opisanych w punkcie I stanu faktycznego - kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej. W odniesieniu do transakcji opisanych w punkcie II Spółka złożyła odrębny wniosek.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał:

A. Dla transakcji opisanych w punkcie I.1. opisu sprawy:

1. Pytanie nr 1 wniosku ORD-IN dotyczy kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu..., realizowanej przez Spółkę (Wnioskodawcę) na rzecz wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego na rzecz bezpośredniego użytkownika systemu, tj., jak wskazano we wniosku, w sytuacji, w której Spółka występuje w charakterze podwykonawcy;

2. W ramach realizacji kompleksowego wykonania systemu główną czynnością jest usługa wykonania systemu telewizji przemysłowej typu..., pomocniczymi natomiast dostarczenie niezbędnych urządzeń i materiałów oraz przeszkolenie użytkownika systemu. W relacji pomiędzy Wykonawcą a użytkownikiem systemu czynnością główną jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej stanowi element realizowanych robót w powyższym zakresie. W tym sensie można uznać, że wykonanie systemu jest elementem świadczenia głównego budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego, natomiast dostarczenie niezbędnych urządzeń i materiałów oraz przeszkolenie użytkownika systemu czynnościami pomocniczymi;

3. W ramach wykonywania ww. czynności elementem dominującym jest/będzie wykonanie usługi. Decyduje o tym fakt, że o wykonaniu systemu na rzecz Wykonawcy można mówić jedynie wówczas, gdy zostaną przeprowadzone prace o charakterze usług oraz fakt ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności przypadającej podwykonawcy za wykonanie tych robót, a nie jedynie za dostarczenie systemu - materiałów, urządzeń, szkolenie. Z punktu widzenia Wykonawcy celem zamawianego świadczenia jest wykonanie systemu, czyli wykonanie wszelkich czynności, w wyniku których system powstanie w danym miejscu. W tym kontekście realizowane przez Spółkę usługi prowadzące do powstania systemu mają charakter dominujący, natomiast dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania oraz szkolenie użytkownika systemu ma drugorzędne - pomocnicze znaczenie, w stosunku do ww. usług;

4. Spółka dokonuje/będzie dokonywała sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu... na podstawie jednego zamówienia/zlecenia, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie ww. systemu;

5. Faktury wystawiane przez Spółkę obejmują jedną pozycję, tj. wykonanie systemu telewizji przemysłowej typu... w danej lokalizacji. Na fakturach nie są wyodrębniane towary i robocizna;

6. Spółka kwalifikuje czynność "wykonania systemu telewizji przemysłowej" jako "roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu" objęte symbolem 43.21.10.1 PKWiU z 2008 r. Czynności wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika systemu, Spółka kwalifikuje jako "roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych" objęte symbolem 42.12.20.20 PKWiU z 2008 r.;

7. W ocenie Spółki czynności wykonywane:

* przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 22,

* przez Wykonawcę na rzecz użytkownika systemu mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 5.

B. Dla transakcji opisanych w punkcie I.2. opisu sprawy:

8. Zakres pytania 2 obejmuje obie sytuacje, tj. wówczas, gdy Spółka (Wnioskodawca):

* nabywa świadczenia w charakterze podwykonawcy dla potrzeb wykonania zlecenia na rzecz Wykonawcy, oraz

* nabywa świadczenia jako Wykonawca realizujący zlecenie na rzecz Użytkownika systemu;

9. W ramach realizacji przez Podwykonawcę na rzecz Spółki kompleksowego wykonania systemu główną czynnością jest usługa wykonania systemu telewizji przemysłowej, pomocniczymi natomiast dostarczenie niezbędnych urządzeń i materiałów oraz przeszkolenie Użytkownika systemu. W ramach realizacji przez Spółkę na rzecz Wykonawcy kompleksowego wykonania systemu główną czynnością jest usługa wykonania systemu telewizji przemysłowej typ..., pomocniczymi natomiast dostarczenie niezbędnych urządzeń i materiałów oraz przeszkolenie Użytkownika systemu. W ramach realizacji przez Wykonawcę zlecenia na rzecz Użytkownika systemu, czynnością główną jest budowa/przebudowa/modernizacja przejazdu kolejowego, której elementem jest wykonanie systemu telewizji przemysłowej. W tym sensie można uznać, że wykonanie systemu jest elementem świadczenia głównego budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego, natomiast dostarczenie niezbędnych urządzeń i materiałów oraz przeszkolenie Użytkownika systemu czynnościami pomocniczymi;

10. W ramach wykonywania ww. czynności przez Podwykonawców na rzecz Spółki elementem dominującym jest/będzie wykonanie usługi. Decyduje o tym fakt, że o wykonaniu systemu można mówić jedynie wówczas, gdy zostaną przeprowadzone prace o charakterze usług oraz fakt ponoszenia przez Podwykonawcę przypisanej tej roli odpowiedzialności za wykonanie tych robót, a nie jedynie za dostarczenie systemu - materiałów, urządzeń, szkolenie. Z punktu widzenia Spółki jako zlecającego/zamawiającego, celem zamawianego świadczenia jest wykonanie systemu, czyli wykonanie wszelkich czynności, w wyniku których system powstanie w danym miejscu. W tym kontekście realizowane przez Podwykonawców usługi prowadzące do powstania systemu mają charakter dominujący, natomiast dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania oraz szkolenie Użytkownika systemu ma drugorzędne - pomocnicze znaczenie, w stosunku do ww. usług. W ramach wykonywania ww. czynności przez Spółkę na rzecz Wykonawcy elementem dominującym jest/będzie wykonanie usługi. Decyduje o tym fakt, że o wykonaniu systemu na rzecz Wykonawcy można mówić jedynie wówczas, gdy zostaną przeprowadzone prace o charakterze usług oraz fakt ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności przypadającej podwykonawcy za wykonanie tych robót, a nie jedynie za dostarczenie systemu - materiałów, urządzeń, szkolenie. Z punktu widzenia Wykonawcy celem zamawianego świadczenia jest wykonanie systemu, czyli wykonanie wszelkich czynności, w wyniku których system powstanie w danym miejscu. W tym kontekście realizowane przez Spółkę usługi prowadzące do powstania systemu mają charakter dominujący, natomiast dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania oraz szkolenie Użytkownika systemu ma drugorzędne - pomocnicze znaczenie, w stosunku do ww. usług. W ramach realizacji przez Wykonawcę zlecenia na rzecz Użytkownika systemu, czynnością główną jest realizacja zadania inwestycyjnego budowy/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego, której elementem głównym jest wykonanie usług budowlanych. W relacji pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem systemu, celem zamawianego świadczenia jest zrealizowanie prac objętych zadaniem inwestycyjnym obejmujących m.in. wykonanie systemu telewizji przemysłowej. W tym kontekście realizowane przez Wykonawcę usługi prowadzące odpowiednio do wybudowania/przebudowy/modernizacji przejazdu kolejowego obejmujące m.in. wykonanie systemu, mają charakter dominujący, natomiast dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania oraz szkolenie użytkownika systemu ma drugorzędne - pomocnicze znaczenie, w stosunku do ww. usług.

11. Podwykonawcy dokonują/będą dokonywali sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej na podstawie jednego zamówienia/zlecenia, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie ww. systemu.

12. Faktury wystawiane przez podwykonawców na rzecz Spółki obejmują jedną pozycję, tj. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej w danej lokalizacji. Na fakturach nie są wyodrębniane towary i robocizna.

13. Spółka kwalifikuje realizowaną na jej rzecz przez Podwykonawcę czynność "wykonania systemu telewizji przemysłowej", jako "roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu" objęte symbolem 43.21.10.1 PKWiU z 2008 r. Spółka kwalifikuje wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy czynności "wykonania systemu telewizji przemysłowej" jako "roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu" objęte symbolem 43.2110.1 PKWiU z 2008 r. Czynności wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika systemu Spółka kwalifikuje jako "roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych" objęte symbolem 42.12.20.20 PKWiU z 2008 r.;

14. W ocenie Spółki czynności wykonywane:

* na jej rzecz przez Podwykonawców mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 22,

* przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 22,

* przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika systemu mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 5;

15. W ramach realizacji kompleksowego wykonania systemu główną czynnością realizowaną przez Spółkę (Wnioskodawcę) na rzecz Użytkownika systemu jest usługa wykonania systemu telewizji przemysłowej typ..., pomocniczymi natomiast dostarczenie niezbędnych urządzeń i materiałów oraz przeszkolenie Użytkownika systemu.

16. W ramach wykonywania ww. czynności przez Podwykonawców na rzecz Spółki elementem dominującym jest/będzie wykonanie usługi. Decyduje o tym fakt, że o wykonaniu systemu można mówić jedynie wówczas, gdy zostaną przeprowadzone prace o charakterze usług oraz fakt ponoszenia przez Podwykonawcę przypisanej tej roli odpowiedzialności za wykonanie tych robót, a nie jedynie za dostarczenie systemu - materiałów, urządzeń, szkolenie. Z punktu widzenia Spółki jako zlecającego/zamawiającego, celem zamawianego świadczenia jest wykonanie systemu, czyli wykonanie wszelkich czynności, w wyniku których system powstanie w danym miejscu. W tym kontekście realizowane przez Podwykonawców usługi prowadzące do powstania systemu mają charakter dominujący, natomiast dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania oraz szkolenie Użytkownika systemu ma drugorzędne - pomocnicze znaczenie, w stosunku do ww. usług. W ramach wykonywania ww. czynności przez Spółkę na rzecz Użytkownika systemu elementem dominującym jest/będzie wykonanie usługi. Decyduje o tym fakt, że o wykonaniu systemu na rzecz Użytkowania można mówić jedynie wówczas, gdy zostaną przeprowadzone prace o charakterze usług oraz fakt ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności przypadającej wykonawcy za wykonanie tych robót, a nie jedynie za dostarczenie systemu - materiałów, urządzeń, szkolenie. Z punktu widzenia Użytkownika systemu celem zamawianego świadczenia jest wykonanie systemu, czyli wykonanie wszelkich czynności, w wyniku których system powstanie w danym miejscu. W tym kontekście realizowane przez Spółkę usługi prowadzące do powstania systemu mają charakter dominujący, natomiast dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do jego wykonania oraz szkolenie użytkownika systemu ma drugorzędne - pomocnicze znaczenie, w stosunku do ww. usług.

17. Podwykonawcy dokonują/będą dokonywali sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej na podstawie jednego zamówienia/zlecenia, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie ww. systemu;

18. Faktury wystawiane przez Podwykonawców na rzecz Spółki obejmują jedną pozycję, tj. wykonanie systemu telewizji przemysłowej w danej lokalizacji. Na fakturach nie są wyodrębniane towary i robocizna.

19. Faktury wystawiane przez Spółkę na rzecz Użytkownika systemu obejmują jedną pozycję, tj. wykonanie systemu telewizji przemysłowej w danej lokalizacji. Na fakturach nie są wyodrębniane towary i robocizna;

20. Na pytanie Organu o treści: "Należy jednoznacznie wskazać nazwę oraz klasyfikację statystyczną (pełny siedmiocyfrowy symbol) czynności objętych transakcjami wykonywanymi przez:

a. Podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy,

b. Wnioskodawcę na rzecz przyszłego Użytkownika realizującego własne zadanie inwestycyjne, zgodnie z Polską Kwalifikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.? (...)", Wnioskodawca wskazał, że:

"Ad. a) Spółka kwalifikuje realizowane na rzecz Wnioskodawcy przez Podwykonawcę czynności "wykonania systemu telewizji przemysłowej" jako "roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu" objęte symbolem 43.21.10.1 PKWiU z 2008 r.

Ad. b) Spółka kwalifikuje wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz przyszłego Użytkownika realizującego własne zadanie inwestycyjne, czynności "wykonania systemu telewizji przemysłowej" jako "roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu" objęte symbolem 43.21.10.1 PKWiU z 2008 r.";

21. Na pytanie Organu o treści: "Czy ww. czynności wykonywane przez:

. Podwykonawców na rzecz Wnioskodawcy,

a. Wnioskodawcę na rzecz przyszłego Użytkownika systemu realizującego własne zadanie inwestycyjne mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług?", Zainteresowany podał, że:

"Ad. a) W ocenie Spółki czynności wykonywane na rzecz Wnioskodawcy przez Podwykonawców mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 22.

Ad. b) W ocenie Spółki wykonywane przez Wnioskodawcę czynności na rzecz przyszłego Użytkownika realizującego własne zadanie inwestycyjne, mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 22".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy z tytułu opisanych w punkcie I.1 stanu faktycznego transakcji kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu..., realizowanych przez Spółkę jako podwykonawcę, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego jest zlecający?

2. Czy z tytułu opisanych w punkcie I.2 stanu faktycznego transakcji, w ramach których Spółka nabywa od podwykonawcy kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego jest Spółka?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania 1

W ocenie Spółki, z tytułu opisanych w punkcie I.1 stanu faktycznego transakcji kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu..., realizowanych przez Spółkę jako podwykonawcę, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h i ust. 2 ustawy o VAT, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego jest zlecający.

W zakresie pytania 2

W ocenie Spółki, z tytułu opisanych w punkcie I.2 stanu faktycznego transakcji zakupowych, w ramach których Spółka nabywa od podwykonawcy kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej, zgodnie z art. 17a ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h i ust. 2 ustawy o VAT, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego jest Spółka.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT dostawa towarów (rozumianych jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii - art. 2 pkt 6 ww. ustawy), oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT pod pojęciem "świadczenia usług" należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania czynności opodatkowanych spoczywa na podatniku, którym w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu ustępu 2 tego artykułu. Przepis ten stanowi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W świetle przywołanych uregulowań regułą jest, iż status podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu danej transakcji posiada strona, która daną czynność wykonała - czyli w odniesieniu do tej czynności występuje w roli producenta, handlowca, usługodawcy, etc.

Jednocześnie jednak ustawodawca, w stosunku do transakcji krajowych, których przedmiotem są określone kategorie towarów i usług, przewidział odstępstwo od powyższej reguły, polegające na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku należnego na nabywcę lub odpowiednio usługobiorcę - w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W stosunku do usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 usługodawca nie rozlicza podatku należnego, jeżeli wykonuje roboty jako podwykonawca (art. 17 ust. 2 w zw. z ust. 1h ustawy o VAT).

Wniosek dotyczy transakcji, przy których spełnione są formalne wymogi do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, tj. realizowanych pomiędzy zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi, gdzie usługodawca działa w charakterze podwykonawcy.

Kwestią wymagającą ustalenia - ze względu na ich kompleksowość, jest natomiast stwierdzenie, czy przedmiot tych transakcji mieści się w zakresie poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT.

Dla potrzeb VAT zasadą jest, że każda czynność podlega odrębnemu opodatkowaniu odpowiednio jako dostawa towarów lub świadczenie usług. Uwzględnienie tej zasady, na co wielokrotnie zwracał uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (do 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości; dalej: TSUE), nie może jednak prowadzić do sztucznego podziału jednolitych gospodarczo transakcji wyłącznie dla potrzeb opodatkowania.

W obrocie gospodarczym występują świadczenia złożone, składające się z szeregu różnych czynności, których sens ekonomiczny może zostać osiągnięty jedyne wówczas, gdy są realizowane łącznie. Transakcje tego rodzaju nie dają się jednoznacznie zakwalifikować jako dostawa towarów lub świadczenie usług. Określenie ich skutków wymaga wcześniejszego ustalenia, czy stanowią one świadczenie kompleksowe, na które składa się świadczenie główne oraz świadczenia pomocnicze, konieczne dla prawidłowego wykonania lub skorzystania ze świadczenia głównego, czy też stanowią zbiór samodzielnych czynności, które mogą być odrębnie realizowane i tym samym opodatkowane. Podstawowym kryterium dla oceny, czy świadczenie ma charakter kompleksowy jest ustalenie, czy składające się na nie czynności są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że tworzą jednolitą całość w sensie gospodarczym.

Świadczeniem kompleksowym nie będzie bowiem takie, którego rozdzielenie nie zmienia znaczenia i wartości poszczególnych świadczeń z punktu widzenia nabywcy.

Stwierdzenie, że świadczenie ma charakter kompleksowy oznacza, iż należy opodatkować je jako całość, wg zasad właściwych dla świadczenia głównego.

W okolicznościach stanu faktycznego Spółka realizuje transakcje, których przedmiotem jest wykonanie systemu telewizji przemysłowej, na którą składa się w szczególności skompletowanie niezbędnych urządzeń i materiałów, wykonanie prac związanych z budową i przygotowaniem miejsca montażu, montażem systemu i jego uruchomieniem, przeszkolenie użytkownika, wydanie dokumentacji powykonawczej.

Celem zamawiającego, na którego rzecz Spółka realizuje zlecenia, jest zakup usługi, której efektem jest wykonanie systemu telewizji przemysłowej we wskazanym miejscu (nieruchomości), a nie pojedynczych świadczeń, w wyniku których system ten powstanie.

Próba wyodrębnienia poszczególnych czynności składających się na wykonanie systemu telewizji przemysłowej - wyłącznie dla potrzeb opodatkowania - miałaby tutaj sztuczny charakter. Odrębny zakup usług oraz materiałów i urządzeń, samodzielnie nie miałby dla zamawiającego sensu ekonomicznego i zmieniałby charakter całej transakcji. Dostawa urządzeń i materiałów jest tutaj jedynie elementem usługi wykonania systemu telewizji przemysłowej - materiałem służącym do prawidłowego jej zrealizowania.

Podobnie Spółka, zlecając wykonanie systemu podwykonawcy, jest zainteresowana nabyciem kompleksowej usługi, a nie składających się na wykonanie tego systemu materiałów, urządzeń i usług.

Przedmiotem ww. transakcji jest zatem usługa kompleksowa wykonania systemu telewizji przemysłowej z materiałów usługodawcy, objęta symbolem PKWiU 43.21.10.1 - roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu.

Usługi objęte symbolem PKWiU 43.21.10.1 zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT pod pozycją 22. W konsekwencji, w przypadku, gdy usługa taka jest świadczona przez podwykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, zastosowanie dla niej znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem.

Podobne stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.803.2017.1.BW, cyt.: "Jak wynika z wniosku przedmiotem zamówienia u sprzedawcy była prefabrykacja, dostawa, montaż agregatów prądotwórczych, zbiorników paliwa oraz instalacji towarzyszących dla zadania przebudowy systemu elektroenergetycznego.

Z punktu widzenia nabywcy (Wnioskodawcy) dla Wnioskodawcy przedmiotem świadczenia nie była chęć zakupienia towaru, lecz usługi związanej z wykonaniem instalacji towarzyszącej przebudowie systemu elektroenergetycznego.

Zatem w świetle przedstawionych okoliczności należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nabyte od sprzedawcy świadczenie stanowi kompleksową usługę.

Według Wnioskodawcy będące przedmiotem pytania świadczenie stanowi usługę, która mieści się w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług pod symbolem PKWiU 43.21.10 "Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu"."

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, w stosunku do usługi kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu..., w okolicznościach, w których:

* zamawiający posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, oraz jednocześnie

* zamawiający nabywa od Spółki ww. usługę w celu realizacji świadczonych przez siebie usług budowlanych (jako ich element/składnik) wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT,

zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h i ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego z tytułu takiej transakcji będzie zlecający.

Analogicznie, w stosunku do nabywanej przez Spółkę usługi kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej, w okolicznościach, w których:

* usługa jest wykonywana przez podatnika VAT czynnego, oraz jednocześnie

* Spółka nabywa tę usługę w celu realizacji świadczonej przez siebie usługi kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej typu...,

zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h i ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego z tytułu takiej transakcji będzie Spółka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Należy także zauważyć, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna wywiera zatem skutek prawny wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl