0113-KDIPT1-1.4012.944.2021.4.MSU - VAT od usług nauki programowania

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.944.2021.4.MSU VAT od usług nauki programowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 grudnia 2021 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wystawiania faktur.

W zakresie podatku od towarów i usług uzupełnili go Państwo 17 marca 2022 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu wniosku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

2.1. Opis działalności gospodarczej Państwa Spółki

2.1.1... Sp. z o.o. ("Wnioskodawca" lub "Spółka"), prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług ("VAT"), posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Umowa Spółki przewiduje rok obrotowy równy z rokiem kalendarzowym a przychody Państwa Spółki osiągnięte w 2021 r. przekroczą w ciągu roku równowartość 2 mln euro przeliczonych według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

2.1.2. Państwa Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy odpłatnie usługi w zakresie nauki programowania dla dzieci i młodzieży ("Nauka Programowania"). Usługi te są prowadzone w formie kursów (kursy wakacyjne, kursy semestralne; "Kursy"). Kursy trwają zazwyczaj do kilku miesięcy kalendarzowych oraz są prowadzone przez programistów - absolwentów informatyki lub kierunków pokrewnych lub ewentualnie studentów ostatnich lat tych kierunków. Klientami Państwa Spółki są osoby fizyczne nieprowadzące dla potrzeb współpracy z Państwa Spółką działalności gospodarczej ("Klienci") będących rodzicami małoletnich kursantów ("Kursanci").

2.1.3. Spółka uzyskała w dniu 13 sierpnia 2021 r. status placówki oświatowo-wychowawczej wpisanej do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych ("Rejestr"), stanowi zatem jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania. W konsekwencji, świadczenie przez Spółkę usług Nauki Programowania w miejscach wpisanych do Rejestru podlega zwolnieniu przedmiotowemu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. W pozostałych przypadkach, tj. dla placówek nieujawnionych w Rejestrze, Spółka nie korzysta ze zwolnienia z VAT.

2.1.4. Zastrzeżenia natomiast wymaga, że Spółka osiąga również obrót opodatkowany VAT z tytułu umów franczyzy - Spółka w ramach zawieranych umów franczyzowych udostępnia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, świadczącym tożsame usługi co Spółka, m.in. licencję na korzystanie ze znaku towarowego Spółki, prawo do korzystania z wewnętrznego oprogramowania oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

2.2. Świadczenie usług Nauki Programowania

2.2.1. Zajęcia z Nauki Programowania odbywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo (jedno spotkanie wieczorami lub w weekendy). Zakres przekazywanej wiedzy był zależny od grupy wiekowej Klientów. Młodsze grupy Klientów korzystały częściowo z narzędzi wspomagających Naukę Programowania, a starsze uczyły się profesjonalnych języków programowania, których będą w przyszłości używać w pracy jako programiści.

2.2.2. Zajęcia z programowania prowadzone były w pracowniach komputerowych lub online i polegały na przekazywaniu uczestnikom (według stworzonych przez Państwa Spółkę scenariuszy zajęć) wiedzy i umiejętności w zakresie procesu tworzenia algorytmów, rozwiązywania problemów na bazie logicznego i algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem języków programowania oraz budowania aplikacji użytkowych. Zajęcia prowadzone były według autorskiej metodyki i programu, opracowanych przez Państwa Spółkę. Zasadniczym celem zajęć było przekazanie wiedzy i umiejętności wpływających na wykształcenie i rozwinięcie zdolności programistycznych u dzieci.

2.2.3. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe:

- klasy 1-3 szkoły podstawowej (7-9 lat) - narzędzia wspomagające naukę programowania, przeznaczone typowo dla dzieci, tj.....;

- klasy 4-6 szkoły podstawowej (10-12 lat) - zarówno narzędzia wspomagające naukę programowania, przeznaczone typowo dla dzieci, tj....., ale także profesjonalne języki programowania, tj.....;

- 7 klasa szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalne - profesjonalne języki programowania:... oraz profesjonalne narzędzia do...:.

2.2.4 Podczas każdego Kursu, wiedza nabyta przez Kursantów, podlega weryfikacji. Kursanci mają 2-3 razy w semestrze przeprowadzane krótkie testy oraz jeden projekt zaliczeniowy w semestrze. Na koniec każdego Kursu (po 2 semestrach) Państwa Spółka wystawia Kursantom certyfikaty ukończenia Kursu. Sytuacja epidemiczna występująca w Polsce w pierwszej połowie 2020 r., przyczyniła się również do wcześniejszego wdrożenia przez Państwa Spółkę świadczenia Kursów online.

2.3. Rozliczenia z Klientami

2.3.1. Państwa Spółka rozważa wprowadzenie zmian do umów zawieranych z Klientami ("Umowy "), które mają na celu poprawienie jego płynności finansowej. Mając na uwadze, że zdecydowana większość przychodów Spółki związana jest z Nauką Programowania, to Spółka często ponosi negatywne konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań przez Klientów. Państwa Spółka przyjmuje od Klientów płatności za uczestnictwo w Kursie jednorazowo przed rozpoczęciem kursu ("Płatności Jednorazowe") lub ratalnie ("Płatności Ratalne").

2.3.2. Wszystkie z Umów przewidują w załączniku harmonogram, określający poszczególne okresy rozliczeniowe (etapy) Kursu, których dotyczą Płatności Ratalne ("Harmonogram"). Państwa Spółka przewiduje również odpowiednie wprowadzenie Harmonogramu do Umów określających Płatności Jednorazowe, wówczas załącznik określa części Płatności Jednorazowych alokowanych do poszczególnych etapów Kursu. Państwa Spółka stosuje zatem tak samo brzmiący Harmonogram zarówno do Płatności Jednorazowych oraz Płatności Ratalnych. Z punktu widzenia Klienta zawiera on zatem w obydwu wariantach z Państwa Spółką taką samą Umowę, a jedyną różnicą jest kwestia sposobu płatności za Kurs.

2.3.3. W danym miesiącu kalendarzowym (okresie rozliczeniowym) może odbyć się np. od trzech do pięciu zajęć lekcyjnych, zatem poszczególne okresy rozliczeniowe (etapy) Kursu dla Płatności Ratalnych stanowić będzie, np. jeden lub dwa miesiące kalendarzowe. Wskazany powyżej Harmonogram nie jest powiązany z harmonogramem zajęć przewidzianych w ramach Kursu.

2.3.4. Spółka w Umowach przewiduje możliwość rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w następujących trybach:

a)

prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 3 dni od odbycia pierwszych zajęć - wtedy Państwa Spółka zwraca Klientom wszystkie dokonane płatności, lub

b)

prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia - w takim przypadku Klienci otrzymują częściowy zwrot płatności lub uzupełniają część opłat w zależności od pozostałego okresu obowiązywania Umowy.

2.3.5. Prawo odstąpienia od Umowy nie jest w żaden sposób ograniczane oraz uzależnione od sposobu dokonywania płatności. Przysługuje ono zatem zarówno dla Płatności Jednorazowych oraz Płatności Ratalnych.

2.3.6. Spółka ewidencjonuje sprzedaż usług na rzecz Klientów na podstawie zestawienia płatności wygenerowanego z rachunków bankowych. Państwa Spółka korzysta w tym zakresie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na podstawie kas rejestrujących. Spółka wystawia faktury imienne wyłącznie na prośbę Klientów, co następuje sporadycznie.

2.3.7. Jak zostało to wspomniane powyżej, niektórzy Klienci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i nie regulują terminowo swoich należności wobec Spółki. Państwa Spółka w zakresie takich nieregulowanych należności dochodzić może swoich wierzytelności na drodze sądowej.

2.4. Nieściągalność wierzytelności

2.4.1. W takiej sytuacji w razie braku zapłaty przez Klienta należnych Spółce wierzytelności po otrzymaniu przez niego pozwu i otrzymaniu przez Spółkę odpowiedzi na pozew lub też w razie złożenia przez Klienta sprzeciwu od nakazu zapłaty lub też zarzutów od nakazu zapłaty, Spółka zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, dokona odpisu aktualizującego na wartość przysługującej należności w odpowiedniej jej części po sporządzeniu "Wniosku o spisanie odpisu aktualizującego w pozostałe koszty operacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu (KUP)" (zaakceptowany i podpisane przez członków zarządu Spółki).

2.4.2. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce, trwałe uznanie przysługującej należności za nieściągalną jest decyzją biznesową. Kolejność działań przyjętych w Spółce, związanych z wierzytelnościami, których ściągalność jest niemożliwa jest następująca:

1)

dokonanie odpisu aktualizacyjnego zgodnie z przepisami o rachunkowości,

2)

otrzymanie postanowienia o umorzeniu postępowania z powodu bezskuteczności egzekucji,

3)

w razie uznania przez Spółkę, że postanowienia komornicze o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji odpowiada stanowi faktycznemu, podjęcie decyzji o spisaniu wierzytelności poprzez wystawienie "Wniosku o spisanie wierzytelności w pozostałe koszty operacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu (KUP)" (zaakceptowany i podpisane przez członków zarządu Spółki).

Przedmiotowe wierzytelności nie są przedawnione.

W uzupełnieniu wniosku w zakresie podatku od towarów i usług wskazali Państwo, że żądanie Klienta odnośnie wystawienia faktur/faktury zostanie zgłoszone do końca miesiąca, w którym wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Pytanie

(we wniosku oznaczone 3.9)

Czy w przypadku otrzymania przez Państwa Spółkę żądania wystawienia faktury lub faktur, o którym mowa w art. 106b ust. 3 i 106i ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, Spółka zobowiązana będzie wystawiać faktury:

1.

dla usług świadczonych zgodnie z Harmonogramem - do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres rozliczeniowy (etap) danego Kursu,

2.

dla Płatności Jednorazowych - do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym Państwa Spółka otrzyma zapłatę?

Państwa stanowisko w sprawie

(we wniosku oznaczone 4.9)

Zdaniem Państwa Spółki, w przypadku otrzymania przez Spółkę żądania wystawienia faktury lub faktur, o którym mowa w art. 106b ust. 3 i 106i ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, Spółka zobowiązana będzie wystawiać na rzecz Klientów faktury:

a)

dla usług świadczonych zgodnie z Harmonogramem - do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres rozliczeniowy (etap) danego Kursu,

b)

dla Płatności Jednorazowych - do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym Spółka otrzyma zapłatę.

UZASADNIENIE stanowiska Państwa Spółki w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazanego w pkt 4.9, tj. w zakresie uznania, że zdaniem Spółki, w przypadku otrzymania przez Państwa Spółkę żądania wystawienia faktury lub faktur, o którym mowa w art. 106b ust. 3 i 106i ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, Państwa Spółka zobowiązana będzie wystawiać na rzecz Klientów faktury:

a)

dla usług świadczonych zgodnie z Harmonogramem - do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres rozliczeniowy (etap) danego Kursu,

b)

dla Płatności Jednorazowych - do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym Spółka otrzyma zapłatę.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT,

b)

czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4 ustawy o VAT,

2.

otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a)

przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b i ust. 5 pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4 ustawy o VAT,

b)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

c) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 ustawy o VAT - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W myśl art. 106i ust. 6 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, fakturę wystawia się:

a)

zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

b)

nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.

Na podstawie art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.

Zgodnie z art. 106i ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W świetle powyższego, w razie otrzymania od Klienta żądania wystawienia faktury, Państwa Spółka zobowiązana jest do przestrzegania terminów wskazanych w art. 106i ust. 1 i 2 w zw. z ust. 6 ustawy o VAT i wystawiania faktur na podstawie ww. przepisów.

W konsekwencji, w przypadku otrzymania przez Państwa Spółkę żądania wystawienia faktury lub faktur, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, Państwa Spółka powinna wystawić fakturę:

a)

dla Płatności Jednorazowych - wyłącznie raz,

b)

dla Płatności Ratalnych zgodnie z Harmonogramem - wielokrotnie, np. po upływie każdego okresu rozliczeniowego (etapu).

Innymi słowy, w przypadku otrzymania przez Państwa Spółkę żądania wystawienia faktury lub faktur, o którym mowa w art. 106b ust. 3 i 106i ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, Państwa Spółka zobowiązana będzie wystawiać na rzecz Klientów faktury:

a)

dla usług świadczonych zgodnie z Harmonogramem - do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres rozliczeniowy (etap) danego Kursu, oraz

b)

dla Płatności Jednorazowych - do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym Spółka otrzyma zapłatę.

W rezultacie, jeżeli Klient nie uiści płatności w terminie, a jednocześnie uprzednio zażąda wystawienia faktury, to Państwa Spółka powinna wystawić fakturę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (do 15 dnia następnego miesiąca).

W uzupełnieniu wniosku doprecyzowali Państwo własne stanowisko w sprawie oceny prawnej, wskazując, że w Państwa ocenie, zgłoszenie do Państwa Spółki do końca miesiąca, w którym wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty, żądania Klienta odnośnie wystawienia faktur/faktury spowoduje, że powinni Państwo wystawić fakturę lub faktury zgodnie z art. 106i ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 106i ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

W konsekwencji:

a)

dla usług świadczonych zgodnie z Harmonogramem - faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres rozliczeniowy (etap) danego Kursu,

b)

dla Płatności Jednorazowych - faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym Państwa Spółka otrzyma zapłatę.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejszym rozstrzygnięciem rozpatrzony został wniosek w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl