0113-KDIPT1-1.4012.498.2023.1.RG - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez OSP

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.498.2023.1.RG Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez OSP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pod nazwą "..." -..

Uzupełnili go Państwo pismem z 23 sierpnia 2023 r. (data wpływu 24 sierpnia 2023 r.), w którym wyjaśnili Państwo, że tytuł projektu brzmi "..." -..

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Ochotnicza Straż Pożarna w A jest organizacją społeczną działającą w środowisku wiejskim. Posiada status stowarzyszenia które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych w rozumieniu przepisów o stowarzyszeniach. Ochotnicza Straż Pożarna w A posiada osobowość prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

Nabyte towary i usługi nie będą służyły do prowadzenia działalności gospodarczej OSP. OSP w A nie osiągnie żadnych zysków i przychodów, nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

OSP w A w dniu 3 października 2022 r. złożyła do lokalnej grupy działania "..." wniosek o dofinansowanie projektu pn. "..." -... w ramach poddziałania 19.2 "Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu przeprowadzono 3-dniowe szkolenie z resuscytacji i obsługi defibrylatora, przeprowadzono 1-dniowe warsztaty fotograficzne, przeprowadzono 1-dniowe warsztaty z filmowania i montażu wideo, przeprowadzono 1-dniowe warsztaty kulinarne, przeprowadzono 1-dniowe warsztaty cukiernicze, odbył się festyn integracyjny, odbyły się wspólne obchody jubileuszy.. Ochotniczej Straży Pożarnej w A i.. Koła Gospodyń Wiejskich w A. Zakupiono gadżety promocyjne, czyli opaski odblaskowe z tytułem i logo projektu - ilość 300 sztuk, które zostały bezpłatnie rozdysponowane wśród uczestników projektu. Szkolenie i warsztaty były bezpłatne i ogólnodostępne, przeprowadzone zostały przez doświadczone osoby, które wcześniej zakupiły niezbędne produkty i materiały do przeprowadzenia szkolenia, warsztatów.

Wydana interpretacja dotycząca podatku od towarów i usług VAT stanowić będzie załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków. OSP w A chce zaliczyć koszty podatku VAT zrealizowanego przedsięwzięcia do kosztów kwalifikowalnych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie. Wszystkie działania zorganizowane w projekcie były ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Obszaru LGD..

Ochotnicza Straż Pożarna w A realizując ww. projekt, realizowała zadania zawarte w statucie Ochotniczej Straży Pożarnej w A, a tym samym nie prowadziła sprzedaży towarów ani usług opodatkowanych podatkiem VAT związanych z zrealizowanym projektem.

Wszystkie działania projektu były dla uczestników bezpłatne. Operacja jest operacją nieinwestycyjną. Zrealizowane działania wpłynęły na wzmocnienie kapitału społecznego LGD "..." poprzez rozwój integracji społecznej na terenie LGD... w ramach przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, festynu integracyjnego i jubileuszu. Efekty zaplanowanych działań nie służyły OSP w A do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pytanie

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w A ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pod nazwą "..." -... w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Państwa stanowisko w sprawie

Ochotnicza Straż Pożarna w A nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizując zadanie pod nazwą "..." -... nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT.

Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Nadmieniają Państwo, iż Ochotnicza Straż Pożarna w A nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów (zwolnienie przedmiotowe na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Nabyte towary i usługi nie będą służyły do prowadzenia działalności gospodarczej. Ochotnicza Straż Pożarna w A nie osiągnie żadnych przychodów oraz nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tak skonstruowana zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go, dla tej czynności, za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261):

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Na podstawie art. 34 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w A zrealizowała projekt pn. "..." -... realizując zadania zawarte w statucie Ochotniczej Straży Pożarnej w A, nie prowadziła sprzedaży towarów ani usług opodatkowanych podatkiem VAT związanych z zrealizowanym projektem. Wszystkie działania projektu były dla uczestników bezpłatne. Efekty zaplanowanych działań nie służyły OSP w A do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna w A nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - efekty zaplanowanych działań nie służyły OSP w A do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto nie są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Tym samym, z tego tytułu nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem, nie mają Państwo prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." -..., ponieważ efekty zaplanowanych działań nie służyły OSP w A do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, Państwa stanowisko w ww. zakresie uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Organ zauważa, że wskazany przez Państwa publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, jest nieaktualny. Tekst jednolity ww. ustawy, obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia opublikowany został w Dz. U. Z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl