0113-KDIPT1-1.4012.489.2020.2.RG - Odliczenie VAT z faktury dokumentującej nabycie maszyny, która następnie została zajęta przez organy ścigania i wydana prawowitemu właścicielowi.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.489.2020.2.RG Odliczenie VAT z faktury dokumentującej nabycie maszyny, która następnie została zajęta przez organy ścigania i wydana prawowitemu właścicielowi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2020 r. (data wpływu 29 czerwca 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2020 r. (data wpływu 15 września 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. poprzez odliczenie podatku z faktury dokumentującej nabycie maszyny, która następnie została zajęta przez organy ścigania i wydana prawowitemu właścicielowi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do pomniejszenia podatku należnego VAT w oparciu o prawomocny wyrok sądu,

* okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego,

* prawa do skorygowania deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. poprzez odliczenie podatku z faktury dokumentującej nabycie maszyny, która następnie została zajęta przez organy ścigania i wydana prawowitemu właścicielowi.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 września 2020 r. (data wpływu 15 września 2020 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Firma... świadczy sprzedaż oznaczoną symbolem PKD 46.61.Z sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia i PKWiU 46.61.1 sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. Podatnik rozlicza się według podatku liniowego, oraz jest czynnym podatnikiem VAT rozliczającym się według deklaracji miesięcznych od października 2017 r., do końca września 2017 r. rozliczał się kwartalnie.

Dnia 5 września 2017 r. podatnik dokonał dwóch transakcji kupna-sprzedaży z tym samym kontrahentem, przy czym jako pierwszej dokonano transakcji zbycia maszyny w kwocie 170.000,00 zł netto, następnie podatnik zakupił od tego samego kontrahenta inną maszynę, której wartość wynosiła 170.000,00 zł netto. Obie transakcje były dokonane z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz będącą w dniu transakcji czynnym podatnikiem VAT. Transakcje zostały udokumentowane fakturami VAT, zaś jako metodę płatności wskazano wzajemne potrącenie należności - kompensata. Przed dokonaniem transakcji podatnikowi przedstawiono dokumenty potwierdzające własność maszyny.

Pomimo dochowania przez podatnika należytej staranności po upływie kilku dni okazało się, że maszyna nabyta przez podatnika jest kradziona, a tym samym, że kontrahent podatnika nie miał prawa dysponować maszyną. W wyniku działań podjętych przez organy ścigania działań maszyna zakupiona przez podatnika została zajęta i zabrana przez policję, podatnik otrzymał stosowne postanowienie. Z posiadanych informacji wynika, iż maszyna została przekazana prawowitemu właścicielowi. Podatnik nie otrzymał od kontrahenta z powrotem sprzedanej mu maszyny ani żadnych środków finansowych.

W związku z opisanymi powyżej transakcjami podatnik w deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. (data wysłania: 24 października 2017 r.) ujął jedynie fakturę dokumentującą sprzedaż maszyny, faktura zakupu nie została przez podatnika wykazana, bowiem posiadał już postanowienie o jej zajęciu.

Jednocześnie obliczając zaliczkę na poczet podatku dochodowego za miesiąc wrzesień 2017 r. podatnik uwzględnił przychód z tytułu sprzedaży maszyny, nie ujmując w kosztach faktury dokumentującej zakup drugiej maszyny.

W połowie 2018 r. prokuratura zezwoliła na odebranie podatnikowi sprzedanej maszyny klientowi. Maszyna została odnaleziona przez organy ścigania i wydana podatnikowi w stanie wskazującym na znaczne jej zużycie, co wpłynęło na utratę wartości.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w... uznał kontrahenta podatnika za winnego oszustwa i wymierzył mu karę pozbawienia wolności jednocześnie zobowiązując go do zapłaty kwoty 80.000,00 zł tytułem naprawienia szkody - obniżenia wartości maszyny. Dnia 31 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w... utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w... i jednocześnie w tym dniu wyrok stał się prawomocny.

Powyższe działania kontrahenta podatnika oraz organów ścigania doprowadziły do sytuacji, w której podatnik wykazał we wrześniu 2017 r. w swoich księgach rachunkowych sprzedaż maszyny, odprowadził z tego tytułu wszystkie należne podatki - podatek VAT oraz zaliczkę na podatek dochodowy we wskazanych terminach, a następnie otrzymał tak sprzedaną maszynę z powrotem. Z uwagi na przebywanie kontrahenta podatnika w zakładzie karnym do dnia dzisiejszego podatnikowi nie udało się uzyskać podpisanej korekty faktury sprzedaży.

W uzupełnieniu wniosku na następujące pytania Organu:

1. Do wykonywania jakich czynności Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać nabytą od kontrahenta maszynę, będącą przedmiotem wniosku, tj. czy do:

* czynności opodatkowanych podatkiem VAT,

* czynności zwolnionych od podatku VAT,

* czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?

2. Czy faktura dokumentująca nabycie maszyny, o której mowa we wniosku, została wystawiona na Wnioskodawcę?

3. Czy w sprawie będącej przedmiotem wniosku wystąpiły obiektywne okoliczności, które wskazują, że Wnioskodawca nie powinien podejrzewać, iż maszyna zakupiona przez Wnioskodawcę pochodzi z kradzieży? Jeżeli tak, to należy wskazać jakie to okoliczności?

4. Czy w sprawie będącej przedmiotem wniosku wystąpiły obiektywne okoliczności, które wskazują, że Wnioskodawca nie wiedział ani nie powinien wiedzieć o tym, że poprzez nabycie ww. maszyny uczestniczył w oszustwie mającym na celu obejście przepisów prawa? Jeżeli tak, to należy wskazać jakie to okoliczności?

5. Czy w związku z odebraniem przez Wnioskodawcę sprzedanej kontrahentowi maszyny Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą?

6. W związku z zawartą w opisie sprawy informacją, że "Z uwagi na przebywanie kontrahenta podatnika w zakładzie karnym do dnia dzisiejszego podatnikowi nie udało się uzyskać podpisanej korekty faktury sprzedaży.", należy wskazać, czy Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające próby doręczenia ww. faktury korygującej kontrahentowi?

7. Czy Wnioskodawca posiada dokumentację, z której wynika, że kontrahent (nabywca maszyny od Wnioskodawcy) wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w ww. fakturze korygującej?

Wnioskodawca odpowiedział:

1. Nabytą od kontrahenta maszynę zamierzałem wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bowiem przeznaczona była do dalszej odsprzedaży.

2. Faktura dokumentująca nabycie maszyny, która okazała się kradziona została wystawiona przez kontrahenta na Wnioskodawcę.

3. W sprawie będące przedmiotem wniosku nie wystąpiły żadne okoliczności, które wskazują, że Wnioskodawca podejrzewał lub powinien podejrzewać że maszyna pochodzi z kradzieży. Maszyna, którą nabył wówczas Wnioskodawca nie podlega rejestracji ani nie jest ewidencjonowana przez jakiekolwiek organy państwowe. W chwili, w której Wnioskodawca przyjechał dokonać oględzin maszyny była ona przez kontrahenta wykorzystywana do prac. Kontrahent wystawił fakturę sprzedaży, wobec czego Wnioskodawca nie mógł w żaden sposób podejrzewać, że maszyna pochodzi z przestępstwa.

4. Wskazane w pkt 3 okoliczności potwierdzają również, że nie wystąpiły żadne okoliczności które wskazują, że Wnioskodawca wiedział lub powinien wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie.

5. Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą sprzedaż maszyny.

6. Wnioskodawca oraz jego współpracownicy kilkukrotnie próbowali osobiście doręczyć korektę faktury kontrahentowi, jednak ten skutecznie odmawiał jej odebrania. Powyższe potwierdza treść nagrania jednej z takich rozmów.

7. Wnioskodawca posiada dokumentację akt sprawy karnej prowadzonej przeciwko kontrahentowi i z jego udziałem oraz wyrok karny określający odpowiedzialność kontrahenta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku jako nr 3).

Czy podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. poprzez odliczenie podatku z faktury VAT dokumentującej nabycie maszyny od nierzetelnego kontrahenta, która następnie została zajęta przez organy ścigania i wydana prawowitemu właścicielowi?

Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 3 we wniosku), brak jest możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze nabycia maszyny. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowym stanie faktycznym nabyta maszyna została odebrana przez organy ścigania w ciągu kilku dni od dnia jej zakupu, a zatem już w tym okresie nie mogła służyć podatnikowi do wykonywania działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego". Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy).

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. W stosunku do faktur lub dokumentów celnych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, będący podstawą odliczenia lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują określone sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ograniczenia te zawarte są w art. 88 ustawy.

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu 5 września 2017 r. zakupił od kontrahenta maszynę, której wartość wynosiła 170.000,00 zł netto. Transakcja była dokonana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz będącą w dniu transakcji czynnym podatnikiem VAT. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT. Faktura dokumentująca nabycie maszyny, została wystawiona przez kontrahenta na Wnioskodawcę. Przed dokonaniem transakcji podatnikowi przedstawiono dokumenty potwierdzające własność maszyny. Pomimo dochowania przez podatnika należytej staranności, po upływie kilku dni okazało się, że maszyna nabyta przez podatnika jest kradziona, a tym samym, że kontrahent podatnika nie miał prawa dysponować maszyną. W wyniku działań podjętych przez organy ścigania maszyna zakupiona przez podatnika została zajęta i zabrana przez policję a podatnik otrzymał stosowne postanowienie. Z posiadanych informacji wynika, iż maszyna została przekazana prawowitemu właścicielowi. Podatnik nie otrzymał od kontrahenta z powrotem sprzedanej mu maszyny ani żadnych środków finansowych. W związku z opisanymi wyżej transakcjami w deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. (data wysłania 24 października 2017 r.) faktura zakupu nie została przez podatnika wykazana, bowiem posiadał już postanowienie o jej zajęciu. Nabytą od kontrahenta maszynę Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bowiem przeznaczona była do dalszej odsprzedaży. Wnioskodawca wskazał w treści wniosku, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie wystąpiły żadne okoliczności, które wskazują, że Wnioskodawca podejrzewał lub powinien podejrzewać że maszyna pochodzi z kradzieży. Maszyna, którą nabył wówczas Wnioskodawca nie podlega rejestracji ani nie jest ewidencjonowana przez jakiekolwiek organy państwowe. W chwili, w której Wnioskodawca przyjechał dokonać oględzin maszyny była ona przez kontrahenta wykorzystywana do prac. Kontrahent wystawił fakturę sprzedaży, wobec czego Wnioskodawca nie mógł w żaden sposób podejrzewać, że maszyna pochodzi z przestępstwa. Wnioskodawca podał też, że wskazane wyżej okoliczności potwierdzają również, że nie wystąpiły żadne okoliczności, które wskazują, że Wnioskodawca wiedział lub powinien wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do skorygowania deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. poprzez odliczenie podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie maszyny od nierzetelnego kontrahenta, która następnie została zajęta przez organy ściągania i wydana prawowitemu właścicielowi.

Przy ocenie przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy ustalić, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawno-podatkowe, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie należy odwołać się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV, w którym Trybunał stwierdził (odwołując się do zasady neutralności podatku VAT), że w sytuacji kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika, nie wykorzystał on nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do odliczenia podatku VAT zostaje zachowane.

W świetle powołanego wyroku TSUE należy stwierdzić, że w przypadku, gdy zakup danego towaru przez Wnioskodawcę był dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn od niego niezależnych, tj. w sposób niezawiniony, czy jak to ujął Trybunał - "z powodów pozostających poza kontrolą podatnika", jego prawo do odliczenia w związku z nabyciem tego towaru zostaje zachowane.

W analizowanej sprawie maszyna została zakupiona przez Wnioskodawcę z zamiarem wykorzystania jej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. przeznaczona była do dalszej odsprzedaży.

Jak wskazał Wnioskodawca, przy przedmiotowej transakcji nabycia maszyny nie wystąpiły obiektywne okoliczności wskazujące, że Wnioskodawca podejrzewał lub powinien podejrzewać, iż maszyna pochodzi z kradzieży, jak również nie wystąpiły obiektywne okoliczności, które mogłyby wskazywać, że Wnioskodawca wiedział lub powinien wiedzieć, iż nabywając ww. maszynę uczestniczy w oszustwie.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nabywając maszynę działał w dobrej wierze i nie uczestniczył w oszustwie, a tym samym jeżeli do transakcji nabycia doszło, Wnioskodawca wszedł faktycznie w posiadanie maszyny, nabył prawo do rozporządzania nią jak właściciel (nabył ekonomiczne władztwo nad towarem), otrzymał fakturę, a jej utrata nastąpiła w sposób niezawiniony przez Wnioskodawcę (z przyczyn od niego niezależnych), to Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem maszyny, skoro nabycie miało służyć czynnościom opodatkowanym (dalsza odsprzedaż).

Należy jednak wskazać, że w związku z tym, iż Wnioskodawca dotychczas nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego, to pomimo utraty ww. maszyny z przyczyn od Wnioskodawcy niezależnych, tj. jak to ujął Trybunał "z powodów pozostających poza kontrolą podatnika", prawo do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostaje zachowane.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, ma prawo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że skoro Wnioskodawca nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem maszyny w terminach, o których mowa w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy, to ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. maszyny, poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy, tj. poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W konsekwencji, Wnioskodawca ma prawo do skorygowania deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. poprzez odliczenie podatku z faktury dokumentującej nabycie maszyny od nierzetelnego kontrahenta, która następnie została zajęta przez organy ścigania i wydana prawowitemu właścicielowi, poprzez dokonanie korekty deklaracji na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Okoliczność, że nabytą maszynę Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT przyjęto jako element opisu stanu faktycznego i nie był on przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, w szczególności gdyby w toku postępowania stwierdzono, że Wnioskodawca uczestniczył w oszustwie lub też wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wniosek w części dotyczącej prawa do skorygowania deklaracji VAT za III kwartał 2017 r. poprzez odliczenie podatku z faktury dokumentującej nabycie maszyny, która następnie została zajęta przez organy ścigania i wydana prawowitemu właścicielowi.

Natomiast w zakresie:

* prawa do pomniejszenia podatku należnego VAT w oparciu o prawomocny wyrok sądu,

* okresu rozliczeniowego, za który należy dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego,

zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl