0113-KDIPT1-1.4012.489.2017.2.MGO - Koszty kwalifikowane w działalności badawczo-rozwojowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 września 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.489.2017.2.MGO Koszty kwalifikowane w działalności badawczo-rozwojowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2017 r. (data wpływu 29 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* ustalenia, czy prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym Spółka ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),

* odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym Spółka ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej oraz w zakresie odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również "Spółka") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji oraz dystrybucji farb i lakierów. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Wiodącym przedmiotem działalności Spółki ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest działalność zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885; dalej: "PKD") w grupowaniu 20.30 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. Wnioskodawca prowadzi działalność także w innych obszarach. Jednym z pozostałych ujawnionych w KRS przedmiotów działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana w grupowaniu PKD 72.19 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Spółka zawarła umowę (dalej: "Umowa") z X Inc., spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem amerykańskim (USA) oraz przepisami prawa stanu Delaware (dalej: "X"). Umowa reguluje zasady udostępniania wyników prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie "nowych lub znacząco udoskonalonych farb i lakierów do zastosowań przemysłowych" (dalej: "Wyroby") oraz "metod lub technik produkcji lub stosowania Wyrobów" (dalej: "Procesy").

Wnioskodawca prowadzi zgodnie z Umową "Badania" zdefiniowane jako "prace badawcze, prowadzone w celu pozyskania nowej wiedzy, w nadziei, że ta wiedza okaże się przydatna przy opracowaniu nowego Wyrobu lub nowego Procesu, lub wprowadzeniu znaczącego udoskonalenia istniejącego Wyrobu lub Procesu". Spółka prowadzi również "Rozwój" (prace rozwojowe), zdefiniowane jako "przełożenie wyników Badań czy innej wiedzy na plan lub opracowanie nowego Wyrobu lub Procesu, czy wprowadzenie znaczącego udoskonalenia w istniejącym Wyrobie lub Procesie, przeznaczonym do sprzedaży lub stosowania. Obejmuje recepturę koncepcyjną, opracowanie i badanie różnych wersji Wyrobu, skonstruowanie prototypów i prowadzenie produkcji półtechnicznej" (dalej: "Badania i Prace rozwojowe", zbiorczo jako: "Prace").

Z definicji Prac rozwojowych w Umowie wyłączone zostały "rutynowe czy okresowe zmiany w istniejących Wyrobach, liniach produkcyjnych, Procesach oraz innych bieżących operacji, nawet jeżeli te zmiany stanowią udoskonalenie" oraz "badania rynku oraz próby prowadzone na rynku". Strony Umowy doprecyzowały, jakiego typu działania wchodzą w zakres Prac.

Są to:

* Badania laboratoryjne, mające na celu pozyskanie nowej wiedzy;

* Poszukiwanie zastosowań wyników nowych badań oraz innej wiedzy;

* Opracowanie receptur i projektowanie możliwych zmian Wyrobu czy Procesu;

* Próby w zakresie poszukiwania czy oceny alternatywnych wersji Wyrobu czy Procesu;

* Modyfikowanie receptury czy projektu Wyrobu czy Procesu;

* Opracowywanie, przygotowanie i badanie Wyrobów przedprodukcyjnych, ich prototypów i modeli;

* Projektowanie narzędzi z wykorzystaniem nowej technologii;

* Projektowanie, skonstruowanie i eksploatacja linii półtechnicznej, której skala nie odpowiada pod względem ekonomicznym produkcji na potrzeby handlowe;

* Działalność inżynieryjna, wymagana do opracowania projektu Wyrobu, w zakresie, w jakim spełni on określone wymagania funkcjonalne i ekonomiczne oraz przydatności do produkcji.

Jednocześnie strony doprecyzowały, że w zakres Prac nie będą wchodzić:

* Wsparcie inżynieryjne na wczesnym etapie produkcji na potrzeby handlowe;

* Kontrola jakości w trakcie produkcji przemysłowej, obejmująca rutynowe badanie Wyrobów;

* Rozwiązywanie problemów, związanych z awariami w trakcie produkcji przemysłowej;

* Rutynowe, bieżące starania w zakresie doskonalenia, wzbogacenia czy innego usprawnienia procesu produkcyjnego istniejącego Wyrobu;

* Adaptacja istniejących zdolności zgodnie z konkretnymi wymaganiami czy potrzebami klienta, w ramach bieżącej działalności handlowej;

* Sezonowe czy inne okresowe zmiany projektowe istniejących Wyrobów;

* Rutynowe projekty narzędzi;

* Działania, obejmujące projektowanie i konstruowanie, związane z budową, przeniesieniem, przeorganizowaniem czy rozruchem linii czy innych urządzeń, niebędących linią półtechniczną ani urządzeniami przeznaczonymi wyłącznie na potrzeby danego projektu Badań i rozwoju.

Celem prowadzonych Prac jest rozwijanie, unowocześnianie, wsparcie i obsługa portfolio receptur produktów z perspektywy rynkowej, zwiększenie satysfakcji klienta, zapewnienie aby receptury produktów spełniały wymagania legislacyjne pod względem środowiskowym, bezpieczeństwa, zdrowia oraz optymalizacja procesów wytwarzania, ciągłości produkcji, stabilności jakości oraz optymalizacji kosztów.

Prace obejmują następujące obszary:

1. Obszar badań przemysłowych:

* opracowywanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań nowej wiedzy i technologii,

* wprowadzanie istotnych i innowacyjnych ulepszeń dla stosowanych produktów i procesów technologicznych.

2. Obszar prac rozwojowych:

* projektowanie nowych lub zmodernizowanych produktów i/lub procesów w oparciu o dostępną wiedzę i technologię.

Wyniki prac mają zaspokoić następujące problemy/wyzwania technologiczne:

1. Poprawa parametrów użytkowych powłok (trwałość powłok, ochrona podłoża);

2. Innowacyjne metody aplikacji farb i lakierów;

3. Skrócenie czasu aplikacji farb i lakierów;

4. Zwiększenie i uatrakcyjnienie efektów dekoracyjnych;

5. Zwiększenie ekologiczności i bezpieczeństwa środowiskowego produktów;

6. Zwiększenie efektywności i wydajności procesów produkcyjnych;

7. Zwiększenie bezpieczeństwa procesowego.

Spółka prowadzi Prace za pomocą wyodrębnionych struktur organizacyjnych:

* Dział Badawczo Rozwojowy oraz

* Dział Inżynierii Procesu.

W ramach wyżej wskazanych działów, Spółka na bieżąco realizuje prace, które zgodnie z metodyką organizacji i prowadzeniem prac, identyfikuje jako odrębne projekty. Przy czym, projekt należy rozumieć, jako zaplanowany zbiór prac, powiązanych ze sobą w złożony sposób, zmierzający do osiągnięcia określonego celu, często poprzez wytworzenie innowacyjnego produktu lub procesu, z wyodrębnionymi i przypisanymi do niego zasobami kadrowymi i technicznymi.

Wynikiem prowadzonych przez Spółkę Prac są najczęściej nowe lub ulepszone receptury wyrobów (farb). Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Prac stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów na gruncie Ustawy CIT.

Spółka w związku z Pracami ponosi szereg kosztów (dalej: "Koszty badań i rozwoju"), dotyczących:

* materiałów i surowców oraz urządzeń i linii produkcyjnych lub półprodukcyjnych niezbędnych do prowadzenia przez nią Prac,

* utrzymania laboratorium (mediów itp.) oraz koszty amortyzacji niezbędnego sprzętu badawczego, nie obejmującego samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,

* należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,

* wartości niematerialnych i prawnych nabywanych na potrzeby Prac,

* ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Umowa reguluje również kwestię odpłatności za udostępnianie wyników Prac. Na mocy Umowy, Spółka wystawia na rzecz X faktury z tytułu Kosztów badań i rozwoju wraz z dodatkową opłatą w wysokości 10% Kosztów badań i rozwoju, stanowiącą marżę Spółki należną za wykonane usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: "Ustawy CIT"), i tym samym Spółka ma, co do zasady, prawo do skorzystania, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy CIT?

2. Czy mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, i tym samym Spółka ma, co do zasady, prawo do skorzystania, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi".

Przez badania naukowe, w rozumieniu art. 4a pkt 27 Ustawy CIT, należy rozumieć:

a.

badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b.

badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

c.

badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, i zgodnie z treścią tego przepisu oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe to, w myśl art. 4a pkt 28 Ustawy CIT, nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a.

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b.

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Prowadzone przez Spółkę badania nakierowane są na opracowywanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań nowej wiedzy i technologii, a także wprowadzanie istotnych i innowacyjnych ulepszeń dla stosowanych produktów i procesów technologicznych. Prace rozwojowe nakierowane są natomiast na projektowanie nowych lub zmodernizowanych produktów i/lub procesów w oparciu o dostępną wiedzę i technologię.

W ocenie Spółki, prowadzone przez nią Prace wypełniają definicję prac badawczo-rozwojowych w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia, skorzystanie przez Spółkę z ulgi badawczo-rozwojowej w oparciu o art. 18d Ustawy CIT jest, co do zasady, możliwe.

Ad. 2)

Mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, Spółce przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

W ocenie Wnioskodawcy, w stosowanym w Umowie modelu rozliczeń nie dochodzi do zwrotu kosztów, a jedynie do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia za udzielenie praw do korzystania z wyników prowadzonych Prac.

W szczególności, w analizowanych okolicznościach nie dochodzi do tzw. "refakturowania" ponoszonych przez Spółkę kosztów Prac. Tym samym Spółka nie otrzymuje "zwrotu w jakiejkolwiek formie". W pełni uzasadnione wydaje się twierdzenie, że przyjęcie innej wykładni art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że w przypadku zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d Ustawy CIT. Podmioty, które prowadzą działalność produkcyjną oraz działalność badawczo-rozwojową, której wyniki są udostępniane odpłatnie innym podmiotom lub uwzględniane w cenach wyrobów nie miałyby w praktyce możliwości skorzystania z ulgi. Taki wniosek potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-281/16/k.p.), który w pełni podzielił stanowisko wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny.

Analogiczna konkluzja płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 stycznia 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.586.2016.1.PS), w której wnioskodawca stwierdził, że: ani art. 18d ust. 5 ustawy, ani żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zabraniają korzystania z odliczenia w stosunku do tej części kosztów kwalifikowanych, która nie została zwrócona podatnikowi. Przepis art. 18d ust. 5 ustawy stanowi jedynie, że: "Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie". Tym samym, a contrario, koszty zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie nie uprawniają do odliczenia. Wykładnia językowa wskazuje więc, że jeśli koszt kwalifikowany został w części zwrócony (pokryty Dotacją), to w tej części nie podlega odliczeniu. Natomiast, taki koszt może być odliczony w części nie pokrytej Dotacją.

Tożsame stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 marca 2017 r. (sygn. 3063-ILPB2.4510.38.2017.2.ŁM), w której uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: w przypadku zapłaty należnego wynagrodzenia za przekazanie wyników prac B+R np. w przypadku kalkulowania należnego wynagrodzenia w oparciu o zasadę koszt plus marża nie dochodzi do "zwrotu wydatków w jakiejkolwiek formie". Do takiego wniosku prowadzi też wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 ustawy: celem tego przepisu jest zapewnienie, by ulga technologiczna nie obejmowała kosztów, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik. Ponieważ ciężar ekonomiczny kosztów nie pokrytych Dotacją ponosi Spółka, to powinny one podlegać odliczeniu w ramach ulgi technologicznej.

Istota art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, sprowadza się więc do wyłączenia z kosztów kwalifikowanych kosztów, które zostały sfinansowane ze środków faktycznie zwróconych podatnikowi, np. w formie dotacji. Pojęcie "zwrócone w jakiejkolwiek formie" nie odnosi się natomiast do korzyści z komercyjnego wykorzystania wyników prac, jak ma to miejsce w okolicznościach, o których mowa w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl