0113-KDIPT1-1.4012.321.2019.1.WL, Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez ochotniczą straż pożarną. -... - OpenLEX

0113-KDIPT1-1.4012.321.2019.1.WL - Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez ochotniczą straż pożarną.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.321.2019.1.WL Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez ochotniczą straż pożarną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2019 r. (data wpływu 4 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca otrzymał pomoc finansową w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Tytuł: Budowa ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystycznej przy Remizie OSP....

Opis zadania: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w.... przy której planuje się realizować operację zlokalizowana jest w centrum miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół, Przedszkola, Świetlicy "...", Gminnego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz siedziby Klubu Sportowego "...", placu zabaw oraz boiska sportowego, które służy, jako miejsce wydarzeń kulturalno-oświatowych dla mieszkańców. Często w centrum odbywają się wydarzenia organizowane przez władze samorządowe oraz placówki oświatowe czy kulturalne, są to różnego rodzaju eventy, konkursy i turnieje. Ochotnicza Straż Pożarna w... również organizuje dni otwartej strażnicy, czy pogadanki dla najmłodszych, współpracuje również z Zespołem Szkół w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Na terenie... zlokalizowanych jest kilka kompleksów skalnych -..., chętnie wykorzystywanych do wspinaczki skałkowej przez przyjeżdżających na ten obszar wspinaczy oraz turystów - amatorów pieszych i rowerowych wędrówek po malowniczych... terenach. Warto nadmienić, że wzdłuż ulicy... biegną szlaki piesze i rowerowe oraz na placu przy Urzędzie Gminy w oddalonym o 100 metrów od planowanej infrastruktury jest początek szlaków nordic walking stworzonych przez..., które ostatnimi czasy stały się bardzo popularne. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca zauważył, że brakuje w... wydzielonego miejsca, które byłoby ogólnodostępne, niekomercyjne i bezpieczne dla mieszkańców, szczególnie rodzin z dziećmi, czy dla instytucji publicznych jak i samej OSP..., które mogłoby służyć za miejsce odpoczynku, zjedzenia posiłku, czy miejsce koncentracji dla różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, spotkań, pogadanek.

W ramach przedsięwzięcia, Wnioskodawca przygotował projekt na mapie do celów projektowych i zgłosił zamiar wykonania niezbędnych prac do właściwego wydziału architektury Starostwa Powiatowego w.... Posiada także prawo do dysponowania terenem na podstawie umowy dzierżawy, teren jest monitorowany za pośrednictwem monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez OSP....

Projekt zakłada zakup grilla ogrodowego kutego o palenisku około 100 cm, wykonaniu i posadowieniu dwóch stołów z ławkami zintegrowanymi, po dwie do każdego stołu, wyrównaniu powierzchni poprzez częściowe położenie kostki brukowej od strony asfaltowego placu przed Remizą OSP (pozostała część to trawnik) oraz wykonaniu osłony wzdłuż ogrodzenia przy ul.... z płotka lamelowego celem osłonięcia wykonanej infrastruktury od bezpośredniego sąsiedztwa z ulicą. Dodatkowo od asfaltowego placu przed Remizą OSP w granicy terenu, który będzie zagospodarowany planuje się zamontowanie słupków ograniczających, tak by zabezpieczyć teren przed możliwością wjazdu na kostkę lub trawnik samochodem, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób użytkujących infrastrukturę.

Po wykonaniu wszelkich prac, miejscowość... zyska miejsce, które będzie służyło całej społeczności, turystom odwiedzającym... atrakcje, jak także lokalnym organizacjom i władzom samorządowym. Z pewnością poprawi estetykę centrum wsi i podniesie walory i atrakcyjność miejscowości. Warto nadmienić, że OSP... konsultowało projekt z Wójtem Gminy i Radnymi z... tak, by stworzona infrastruktura wpisała się w całokształt planów zagospodarowania centrum miejscowości.... W ramach planów przy boisku sportowym ma powstać amfiteatr (scena), oraz siłownia zewnętrza, którą istniejący plac zabaw i plac przed Remizą połączy z planowaną do wykonania przez Wnioskodawcę małą infrastrukturą turystyczną. Lokalizacja inwestycji:. ul....,....

Grupa odbiorców: infrastruktura ogólnodostępna, niekomercyjna, dostępna dla wszystkich. Często w centrum miejscowości... odbywają się wydarzenia organizowane przez władze samorządowe oraz placówki oświatowe czy kulturalne, są to różnego rodzaju eventy, konkursy i turnieje. Ochotnicza Straż Pożarna w... również organizuje dni otwartej strażnicy, czy pogadanki dla najmłodszych, współpracuje również z Zespołem Szkół w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Na terenie... zlokalizowanych jest kilka kompleksów skalnych -..., chętnie wykorzystywanych do wspinaczki skałkowej przez przyjeżdżających na ten obszar wspinaczy oraz turystów - amatorów pieszych i rowerowych wędrówek po malowniczych... terenach. Znajdują się tutaj obszary Parku Krajobrazowego..., Rezerwat "...", obszar..., a w najbliższym sąsiedztwie tereny.... Zatem realizacja operacji spowoduje podniesienie atrakcyjności i możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu przez znaczną ilość mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność organizacji związana z realizacją projektu nie będzie związana w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, bowiem Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Organizacja zgodnie z art. 1 ustawy o VAT nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP... nie ma możliwość obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione. Jak wynika z okoliczności sprawy efekty projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: "...", ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl