0113-KDIPT1-1.4012.287.2022.1.MGO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.287.2022.1.MGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 kwietnia 2022 r. wpłynął wniosek Państwa Spółki z 7 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski oraz podatnikiem czynnym VAT.

Wnioskodawca jako pierwszy nabywca nabył w październiku 2021 r. z rynku pierwotnego nieruchomość stanowiącą lokal niemieszkalny o powierzchni 295 m2 (dalej: Nieruchomość). Nabycie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca skorzystał z prawa do odliczenia VAT przy nabyciu Nieruchomości. Wnioskodawca nie rozpoczął użytkowania Nieruchomości na potrzeby własne. Za powyższym przemawia fakt, że Nieruchomość nie została wykończona (pozostaje w stanie deweloperskim) i nie posiada niezbędnej infrastruktury do rozpoczęcia jej użytkowania. Ponadto, Nieruchomość została ujęta w księgach Wnioskodawcy jako inwestycja, a nie środek trwały.

Wnioskodawca zamierza dokonać podziału Nieruchomości na mniejsze lokale niemieszkalne (ustanowiona zostanie odrębna własność lokali) i dokonać sprzedaży ww. lokali na rzecz osób fizycznych niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Czynność podziału Nieruchomości wiązać się będzie z koniecznością poniesienia przez Wnioskodawcę nakładów celem wykonania robót budowlanych takich jak:

- wykonanie nowo projektowanych ścian wydzielających lokale oraz pomieszczenia w nich zaprojektowane;

- wymiana witryny w części B (dodanie nowych drzwi oraz wycieraczki do lokalu);

- wykonanie otworów pod nowe drzwi do lokalu w części A oraz montaż drzwi;

- wykonanie przyłączeń higieniczno-sanitarnych;

- wykonanie nowo projektowanych hydrantów wraz z instalacją;

- wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w wyodrębnionych lokalach;

- doprowadzenie indywidualnego zasilania energii elektrycznej do lokali;

- podział instalacji w celu odrębnego rozliczania opłat za media (dodatkowe opomiarowanie).

Wspomniane nakłady nie będą stanowić 30% wartości początkowej Nieruchomości.

Pytanie

Czy dokonana przez Wnioskodawcę dostawa poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi natomiast art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z uwagi na fakt, że ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 7 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy - odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Z powyższych przepisów wynika, że odrębną nieruchomość może stanowić samodzielny lokal, a dla powstania odrębnej własności lokali niezbędny jest wpis do księgi wieczystej mający charakter konstytutywny. Bez wpisu do księgi wieczystej odrębna własność lokalu (części budynku) nie może skutecznie powstać. Na gruncie ustawy o VAT lokal ten staje się odrębnym od budynku towarem i stanowi samodzielny przedmiot czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak stanowi ust. 1 pkt 10a ww. artykułu, zwalnia się także od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak stanowi art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z ust. 11 ww. artykułu oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza zbyć lokale osobom fizycznym niezarejestrowanym jako podatnicy VAT czynni. Tym samym, w przypadku kiedy w planowanej przez Wnioskodawcę transakcji doszłoby do spełnienia warunków zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie miałby miał możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. Nie zostały spełnione bowiem łącznie wszystkie warunki rezygnacji ze zwolnienia - nabywcy nie będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jednocześnie, jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (i z tego prawa skorzystał), tym samym w przypadku Wnioskodawcy nie mogłoby również znaleźć zastosowania zwolnienie, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, kluczowe zdaniem Wnioskodawcy jest ustalenie, czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym znajdą zastosowanie wyłączenia od stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tj.: dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynie okres krótszy niż 2 lata. Innymi słowy, definicja "pierwszego zasiedlenia" jest niezbędna do ustalenia, czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 należy uznać daną dostawę budynków, budowli lub ich części za podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też za przedmiotowo zwolnioną.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ilekroć w ustawie jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W ustawie o VAT nie zostały zdefiniowane pojęcia "oddania do użytkowania" czy "rozpoczęcia użytkowania". Zgodnie ze stanowiskiem doktryny: Tym samym na potrzeby definicji "pierwszego zasiedlenia" należy jednak przyjąć, iż "oddanie do użytkowania" i "rozpoczęcie użytkowania" to sformułowania odnoszące się do zdarzeń faktycznych. W przypadku "oddania do użytkowania" będzie to więc czynność przekazania budynku, budowli lub ich części, a nie zamknięcia procesu budowlanego, o którym mowa w powołanych powyżej przepisach PrBud. W przypadku rozpoczęcia użytkowania obiektu przez podatnika na potrzeby własne należy przyjąć, że pojęcie to dotyczy momentu, w którym podatnik rozpoczyna faktyczne wykorzystywanie budynku, budowli lub ich części na własne potrzeby. Warto podkreślić, że użycie przez ustawodawcę odniesienia się do rozpoczęcia użytkowania "na potrzeby własne" podatnika nie jest tożsame z wykorzystywaniem obiektu na potrzeby działalności gospodarczej. Nie ma więc znaczenia dla spełnienia warunku z definicji to, czy dany podmiot rozpoczął użytkowanie obiektu na potrzeby działalności gospodarczej czy na inne własne potrzeby.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r. wydanym w sprawie C-308/16 wskazał, że: Jak wynika przede wszystkim z prac przygotowawczych do szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U. z 1977 r., L 145, s. 1), które pozostają wymierne do celów interpretacji dyrektywy VAT, w ramach zwolnień przewidzianych w jej art. 135 ust. 1 lit. j), kryterium "pierwszego zasiedlenia" budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. W tychże pracach przygotowawczych stwierdzono, że kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy w momencie nabycia Nieruchomości przez Wnioskodawcę nie doszło do oddania Nieruchomości do użytkowania pierwszemu nabywcy, gdyż Wnioskodawca nigdy faktycznie nie rozpoczął jej użytkowania. Za powyższym przemawia fakt, że Nieruchomość nie została wykończona i nie posiada infrastruktury niezbędnej do jej użytkowania. Jednocześnie, w okresie od października 2021 r. Wnioskodawca faktycznie nigdy nie rozpoczął użytkowania Nieruchomości na potrzeby własne - powyższy stan nie uległ zmianie do chwili obecnej.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca po dokonaniu wyodrębnienia poszczególnych lokali w Nieruchomości nie zamierza rozpocząć ich użytkowania na potrzeby własne, gdyż mają być one przedmiotem sprzedaży, zdaniem Wnioskodawcy do pierwszego zasiedlenia ww. lokali dojdzie dopiero w momencie oddania do użytkowania lokali pierwszym nabywcom, tj. w ramach planowanej transakcji sprzedaży lokali. Mając na uwadze powyższe, w przypadku dokonanej przez Wnioskodawcę dostawy poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i tym samym dostawa ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości, które przedstawiła Państwa Spółka we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Przy czym, w świetle przytoczonych wyżej przepisów status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Państwa Spółka jest podatnikiem czynnym VAT. Państwa Spółka nabyła w październiku 2021 r. z rynku pierwotnego nieruchomość stanowiącą lokal niemieszkalny o powierzchni 295 m2. Nabycie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Państwa Spółka skorzystała z prawa do odliczenia VAT przy nabyciu ww. nieruchomości. Państwa Spółka nie rozpoczęła użytkowania ww. nieruchomości na potrzeby własne. Nieruchomość nie została wykończona (pozostaje w stanie deweloperskim) i nie posiada niezbędnej infrastruktury do rozpoczęcia jej użytkowania. Ponadto, Nieruchomość została ujęta w księgach Państwa Spółki jako inwestycja, a nie środek trwały. Państwa Spółka zamierza dokonać podziału Nieruchomości na mniejsze lokale niemieszkalne (ustanowiona zostanie odrębna własność lokali) i dokonać sprzedaży ww. lokali na rzecz osób fizycznych niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Uwzględniając powyższe w kontekście analizowanej sprawy należy stwierdzić, że Państwa Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonując dostawy poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości spełni przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. W konsekwencji, dostawa poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Przedmiotowa transakcja dotyczy bowiem towaru w rozumieniu ustawy, tj. ww. lokali wyodrębnionych w Nieruchomości, stanowiącego składniki majątkowe przedsiębiorstwa Państwa Spółki oraz dokonana będzie przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które przedstawiła Państwa Spółka i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) tj. podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawy poszczególnych lokali wyodrębnionych w Nieruchomości. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, w szczególności zwolnienie od podatku dostawy ww. lokali, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Wskazać należy, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który Państwa Spółka powołała we wniosku, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: sytuacja Państwa Spółki będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i Państwa Spółka zastosuje się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl