0113-KDIPT1-1.4012.255.2022.2.AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.255.2022.2.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 25 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 31 maja 2022 r. (data wpływu 7 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Polskie Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS... od roku 2002 (data rejestracji w KRS... 2002), a także na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta pod numerem..., jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. od roku 2021 (data wpisu... 2021).

Usługi szkoleniowe skierowane są do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osoby fizyczne i prawne) oraz do osób fizycznych nieprowadzących działalności. W ofercie... znajduje się w sumie 39 szkoleń z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej, pracy z trudnymi zachowaniami osób autystycznych i z zespołem Aspergera, pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną itp. Kursanci uczestniczący w szkoleniach nabywają wiedzy zgodnej z najnowszymi badaniami w tej dziedzinie, nabywają umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu. Uczestnicząc w kursach podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywają nowe umiejętności i doskonalą już zdobyte, a także przechodząc przez ścieżkę edukacyjną zdobywają certyfikat..... w ramach....Licencji......, stając się wykwalifikowanym, certyfikowanym specjalistą w wyuczonej dziedzinie i wykonywanym zawodzie.

Wszystkie powyższe usługi objęte są systemem oświaty - Prawo Oświatowe - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 117 - są usługami kształcenia wymienionymi w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. przestrzega rygorów i postanowień określonych przepisami ustawy i rozporządzeń - np. w zakresie wymaganej dokumentacji.

W uzupełnieniu wniosku:

Na pytanie Organu "Czy zakresem pytania objęte są usługi szkoleniowe z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej?", wskazali Państwo, że:

"Zakresem pytania dotyczącego wydania interpretacji indywidualnej objęte są usługi szkoleniowe z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej.

W ofercie szkoleniowej znajduje się w sumie 39 szkoleń z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej, pracy z trudnymi zrachowaniami osób autystycznych i z zespołem Aspergera, pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną itp.

Na pytanie Organu "Czy Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) i świadczy usługi w zakresie kształcenia?", wskazali Państwo, że:

Tak, jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) i świadczymy usługi w zakresie kształcenia.

Zgodnie z art. 117 ustawy - Prawo oświatowe - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., nasze usługi szkoleniowe są usługami kształcenia wymienionymi w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta Miasta.

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta pod numerem..., jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego od roku 2021 (data wpisu 26.10.2021).

Pytanie

Czy usługi kształcenia świadczone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego jaką jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w zakresie działalności oświatowej zawartej we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Polskie Stowarzyszenie (...) jako organ prowadzący Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego stoi na stanowisku, że usługi kształcenia świadczone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego jaką jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w zakresie widniejącym w wykazie usług kształcenia zawartym we wpisie do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

PS.... jest organizacją świadczącą usługi szkoleniowe na terenie całego kraju....jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną 26 października 2021 r. do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego Urzędu Miasta pod numerem.

PS.... od 1 listopada 2021 r. świadczy usługi edukacyjne w ramach działalności gospodarczej zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Usługi powyższe są objęte systemem oświaty na podstawie art. 117 ww. ustawy. Świadczone usługi są usługami kształcenia wymienionymi w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz prowadząc działalność edukacyjną placówka przestrzega rygorów określonych przepisami dla niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.

PS.... w zakresie świadczonych usług organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu terapii behawioralnej umożliwiające zdobycie i uzupełnienie wiedzy, pozyskanie umiejętności praktycznych przydatnych do wykonywania zawodu oraz uzyskanie certyfikatu terapeuty behawioralnego w ramach.....Licencji...

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiło Państwo Stowarzyszenie we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy:

Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy:

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia.

Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, to jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. To szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie tego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia.

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, stanowi implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.Urz.UE. L. Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym "Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym", co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE Rady podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy 2006/112/WE Rady nie została jednak wskazana definicja "interesu publicznego", nie zostały również określone podmioty, które mogą działać "w interesie publicznym". Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa, jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu "interesu publicznego".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślał, że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

W przypadku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy koniecznym jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk albo instytutem badawczym. Również w tym przypadku niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Z opisu sprawy wynika, że Polskie Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta, jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. Usługi szkoleniowe skierowane są do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osoby fizyczne i prawne) oraz do osób fizycznych nieprowadzących działalności. W ofercie... znajduje się w sumie 39 szkoleń z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej, pracy z trudnymi zachowaniami osób autystycznych i z zespołem Aspergera, pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną itp. Kursanci uczestniczący w szkoleniach nabywają wiedzy zgodnej z najnowszymi badaniami w tej dziedzinie, nabywają umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu. Wszystkie powyższe usługi są usługami kształcenia wymienionymi w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Zakresem pytania dotyczącego wydania interpretacji indywidualnej objęte są usługi szkoleniowe z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej. Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i świadczy usługi w zakresie kształcenia.

Kwestią do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, dla świadczonych przez Państwa Stowarzyszenie usług szkoleniowych z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej.

W świetle art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):

System oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe:

System oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe:

Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez:

1.

jednostkę samorządu terytorialnego;

2.

inną osobę prawną;

3.

osobę fizyczną.

Według art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe:

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z przepisy tego wynika, że placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Tym samym, założona przez Państwa Stowarzyszenie Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego. będąca jednostką objętą systemem oświaty, spełnia kryterium podmiotowe zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Dalszej analizy wymaga przesłanka przedmiotowa uzasadniająca zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Jak podało Państwa Stowarzyszenie we wniosku, wszystkie powyższe usługi objęte są systemem oświaty i są usługami kształcenia wymienionymi w zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych. W ofercie.... znajduje się w sumie 39 szkoleń z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej, pracy z trudnymi zachowaniami osób autystycznych i z zespołem Aspergera, pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.

Tym samym, usługi szkoleniowe z zakresu szeroko pojętej terapii behawioralnej, świadczone przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Państwa Stowarzyszenie i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: sytuacja Państwa Stowarzyszenia będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i Państwa Stowarzyszenie zastosuje się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl