0113-KDIPT1-1.4012.179.2020.1.AK - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.179.2020.1.AK Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2020 r. (data wpływu 2 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie nr.w. projektu pn. ".." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie nr. w projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

...miasto na prawach powiatu (dalej: "Wnioskodawca" lub "Miasto") - jest czynnym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Jako organ prowadzący. placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WF0ŚiGW) w... w ramach konkursu pn. "..." (dalej: "Konkurs"), na projekt pn. "...", realizowany w Przedszkolu Miejskim nr... w.... (dalej: "Projekt").

Celem Konkursu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w..., najlepszych Projektów w ramach przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne w następujących obszarach priorytetowych:

* problematyce ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi,

* racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu,

* zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

Jednostką realizującą zadanie będzie Przedszkole Miejskie nr... w..., usytuowane przy ul.....

Przedszkola są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu, Przedszkole jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem,

W ramach Projektu pn. "..." realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr.w... zaplanowano zakup wielu gier, układanek, książek, zestawów edukacyjnych do działań dla dzieci. Zaplanowano wycieczki oraz udział w warsztatach i zajęciach terenowych do Miejskiego Centrum Kultury w... - udział w warsztatach m.in. na temat powstawanie i wydobywania węgla brunatnego oraz przetwarzania go na energię elektryczną; do WFOŚiGW w... na warsztaty edukacyjne na temat ekologicznych źródeł energii; do Arboretrum w... - obcowanie z naturą: do Zagrody.... w..... - udział w warsztatach "..." oraz do jednostki Straży Pożarnej.

Dla dzieci zaplanowane zostały również warsztaty w mobilnym kinie sferycznym "...." oraz szereg rozmaitych zajęć edukacyjno - ekologicznych obejmujących problematykę zanieczyszczenia powietrza, jego ochronę. Dodatkowo, dzieci zdobędą wiedzę na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii poprzez udział w warsztatach: "Uwaga! Alarm antysmogowy", "Energia ziemi", "Co to jest powietrze?", "Wiej wietrzyku, wiej".

Zorganizowane zostaną również konkursy wewnątrzprzedszkolne oraz.....: "Walczymy ze smogiem", "Wiatraki cudaki", "Podróżujemy ekologicznie" oraz konkurs "Wiedzy o smogu". Za udział w konkursach dzieci dostaną zakupione nagrody oraz dyplomy.

Dodatkowo, wszystkie dzieci wezmą udział w trzytygodniowych projektach edukacyjnych: "Co znajduje się w naszym powietrzu?", "Oczyśćmy atmosferę" oraz "Chrońmy powietrze - energia odnawialna i nie tylko..." rozszerzające wiedzę dzieci i wykraczające poza podstawę programową. Do zajęć zostaną wykorzystane zakupione w ramach Projektu pomoce dydaktyczne.

Ponadto, zaproszone zostaną do współpracy inne placówki poprzez platformę.... w celu wspólnego realizowania projektu "Smog - straszny smok".

Wnioskodawca będzie propagować walkę ze smogiem w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie happeningu "...". Wybierzemy się również z rodzicami i przedszkolakami do Parku...... w celu uświadomienia rodzicom, jak istotna znaczenie dla miasta mają parki, lasy oraz ogrody nazywane "zielonymi płucami miasta". Dodatkowo Wnioskodawca zaprosi do swojego przedszkola ekspertów i specjalistów, m.in.: strażaka, lekarza, kominiarza - celem przybliżenia dzieciom wiadomości na temat niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczonym powietrzem.

Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie plener edukacyjny w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci z przedszkola z udziałem rodziców i zaproszonych gości "Czyste środowisko ponad wszystko". Dodatkowo przez okres trwania programu prowadzone będą zbiórki: telefonów komórkowych i puszek aluminiowych.

W ramach realizacji Projektu nie będą pobierane żadne opłaty.

Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione na realizację Projektu będą zawierały dane nabywcy, tj. Miasta, a odbiorcą będzie jednostka organizacyjna tj., Przedszkole Miejskie nr... w..., usytuowane przy ul....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie nr... w... projektu pn. "..." w ramach konkursu pn. "..."?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie nr... w... projektu pn. ".." w ramach konkursu pn. "...".

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności,

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, dalej: "ustawa o samorządzie gminnym"), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 8 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności ochrony środowiska oraz edukacji publicznej.

Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511, dalej; "ustawa o samorządzie powiatowym"), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie edukacji publicznej i ochrony środowiska.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza, obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze brzmienie wyżej powołanych przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach opisanego Projektu,

Zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez jednostkę organizacyjną Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, ale służyły będą tylko i wyłącznie do realizacji zadań publicznych, do których jednostka została powołana, tj. zadań w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji publicznej.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, ze prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane co czynności opodatkowanych.

Zatem uznać należy, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Konsekwentnie, należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z Projektem realizowanym w Przedszkolu Miejskim nr... w..., ponieważ wydatki w ramach Projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Na potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska, Miasto wskazuje na szereg przykładowych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych dla innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast), wskazując jednocześnie, że interpretacje te dotyczą tożsamego do Miasta stanu faktycznego, dla których wydano następujące, przykładowe rozstrzygnięcia, tj.;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.740.2017.1.JSO, w której organ podatkowy stwierdził, że "Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - zadanie nie jest związane z działalnością opodatkowaną. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 września 2017 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.417.2017.2.MWJ, w której organ podatkowy stwierdził, że "Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towaru i usług w związku z realizacją projektu pn. "..." w ramach konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół w...., ponieważ towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.403.2017.1.OS, w której organ podatkowy stwierdził, że "Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr... "...", o którym mowa we wniosku, ponieważ zakupione towary i usługi w związku z realizacją tego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Zainteresowanego interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, w szczególności wykorzystywanie efektów projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów usług, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl