0112-KDSL2-1.440.110.2024.2.MW - WIS USŁUGA – wykonanie autorskiego projektu wnętrza i zabudowy meblowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.440.110.2024.2.MW WIS USŁUGA – wykonanie autorskiego projektu wnętrza i zabudowy meblowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 29 lutego 2024 r. (data wpływu 29 lutego 2024 r.), uzupełnionego pismami: z dnia 22 kwietnia 2024 r. (data wpływu 22 kwietnia 2024 r.) oraz z dnia 24 kwietnia 2024 r. (data wpływu 24 kwietnia 2024 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - wykonanie autorskiego projektu wnętrza i zabudowy meblowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych

Opis usługi:

Wnioskodawca realizując przedmiotową usługę wykonuje następujące czynności:

- analiza potrzeb klienta - przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, mającego na celu poznanie jego oczekiwań, preferencji oraz wymagań funkcjonalnych dotyczących przestrzeni oraz budżetu przeznaczonego na realizację projektu,

- inwentaryzacja pomieszczeń - dokonanie dokładnych pomiarów miejsca realizacji projektu, w tym pomieszczeń, w których będzie realizowana zabudowa meblowa oraz wnętrza,

- twórcze tworzenie koncepcji projektowej - opracowanie wstępnych szkiców i wizualizacji, które pokazują układ przestrzenny, rozmieszczenie mebli oraz ogólną koncepcję stylistyczną wnętrza,

- dobór materiałów - selekcja materiałów wykończeniowych i meblowych, które mają być użyte w projekcie, z uwzględnieniem ich jakości, estetyki oraz trwałości,

- opracowanie projektu końcowego: dokumentacji technicznej i wizualizacji końcowej - stworzenie szczegółowych rysunków technicznych oraz planów, które zawierają wszystkie niezbędne informacje do realizacji projektu, w tym wymiary, rozmieszczenie instalacji i specyfikacje techniczne,

- koordynacja z podwykonawcami - zarządzanie współpracą z innymi specjalistami, takimi jak stolarze, hydraulicy czy elektrycy, potrzebnymi do realizacji projektu,

- nadzór nad realizacją - kontrolowanie postępu prac i ich zgodności z projektem, zapewnienie, że wszystkie elementy są wykonane zgodnie z ustalonymi specyfikacjami oraz w wysokiej jakości,

- przekazanie projektu z przekazaniem praw autorskich do jednokrotnego wykorzystania dzieła.

Autorski projekt wnętrza i zabudowy meblowej odznacza się oryginalnym, twórczym charakterem. Polega na stworzeniu niepowtarzalnych, nowatorskich, nieszablonowych, indywidualnych i dopasowanych do danego pomieszczenia projektów stolarskich oraz architektonicznych. Projekt nie jest produktem szablonowym ani często spotykanym. Posiada szereg cech odróżniających go od innych, podobnych produktów, które świadczą o jego unikalności i nieszablonowości. Prawdopodobieństwo, że pojawi się możliwość wykonania takiego samego projektu wnętrza, które będzie miało identyczne wymiary, układ, położenie i użytkowników o tych samych preferencjach nie jest statystycznie prawdopodobne. Wnioskodawca wykonuje ww. projekt jako twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorski projekt wnętrza i zabudowy meblowej stanowi indywidualny i oryginalny wynik działalności twórczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca w związku z wykonaniem ww. projektu jest wynagradzany w formie honorarium za przekazanie autorskich praw majątkowych.

Rozstrzygnięcie: Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 63 załącznika nr 3 do ustawy.

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

Zastrzeżenie: Niniejsza WIS ma zastosowanie jeśli - zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku - Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Weryfikacja powyższego pozostaje jednak poza zakresem postępowania w sprawie wydania WIS.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2024 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi, na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 22 kwietnia 2024 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i stosowne dokumenty oraz w dniu 24 kwietnia 2024 r. o podpis pod uzupełnieniem.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje projekty aranżacji wnętrz, a w tym: przygotowanie projektu, przygotowanie rzutów projektów wnętrz, zestawienie materiałów, jakie należy użyć w celu realizacji projektu, komputerowe wizualizacje wnętrz oraz nadzór autorski nad realizowanym projektem. W ramach tej usługi wykonuje szereg działań prowadzących do stworzenia unikalnego projektu wnętrza (lub wnętrz) dla swojego Klienta.

Działania te polegają na stworzeniu niepowtarzalnych, nowatorskich, nieszablonowych, indywidualnych i dopasowanych do danego pomieszczenia projektów stolarskich oraz architektonicznych: zaprojektowaniu od podstaw unikalnych mebli pod wymiar konkretnego wnętrza, a także doborze odpowiednich materiałów i detali stosowanych w danym wnętrzu: kolorów frontów, blatów, okładzin ściennych, ścian, elementów dekoracyjnych, mających w efekcie doprowadzić do osiągnięcia rezultatu, jakim jest oryginalne i jedyne w swoim rodzaju wnętrze, które sprosta wymaganiom Klienta zamawiającego projekt. Aby taki projekt można było zrealizować w rzeczywistym pomieszczeniu, niezbędna jest odpowiednia dokumentacja i niejednokrotnie nadzór nad pracami wykończeniowym i instalacyjnymi, aby dopilnować ich zgodności z pierwotnym zamysłem Projektanta.

Przedmiotem wniosku jest usługa przygotowania projektu oraz pozostałe obowiązki projektanta wnętrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przygotowanego projektu. Świadcząc powyższe usługi, Wnioskodawca działa jako indywidualny twórca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie prawa do projektów aranżacji wnętrz są wyłączną własnością Wnioskodawcy i nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Jest ich ostatecznym twórcą. Z tytułu wykonania projektu Klient jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie.

Projekty aranżacji wnętrz są wykonywane przez Wnioskodawcę samodzielnie i nie uczestniczą w nim żadne osoby trzecie. Jest wyłącznym twórcą projektów i w tym przypadku każdorazowo przenosi autorskie prawa majątkowe na osobę/firmę zakupującą usługę aranżacji.

Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Aby stworzyć niepowtarzalne dzieło wnętrzarskie i aby każdy utwór był wyrazem artystycznego natchnienia oraz jednocześnie budzić odpowiednie emocje u Klienta zamawiającego projekt, Wnioskodawca charakteryzuje się dużą kreatywnością i zdolnością abstrakcyjnego myślenia.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy usługa wykonania projektu aranżacji wnętrz, mająca charakter utworu artystycznego, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, podlega opodatkowaniu preferencyjną

stawką VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 63 do ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywana przez niego usługa aranżacji wnętrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 poz. 63 do ww. ustawy.

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2024 r. Wnioskodawca udzielił następujących informacji:

1. Przedmiotowe świadczenie dotyczy: Autorskiego projektu wnętrza i zabudowy meblowej z przekazaniem praw autorskich do jednokrotnego wykorzystania dzieła.

Autorski projekt wnętrza i zabudowy meblowej zawiera: inwentaryzację wnętrz, przygotowanie wstępnego projektu i wizualizacji a po jego akceptacji przygotowanie projektu technicznego i wizualizacji końcowej. Zestawienia materiałów, jakie należy użyć w celu realizacji projektu oraz nadzór autorski nad realizowanym projektem.

2. Autorski projekt wnętrza i zabudowy meblowej odznacza się oryginalnym, twórczym charakterem. Za każdym razem działania Wnioskodawcy polegają na stworzeniu niepowtarzalnych, nowatorskich, nieszablonowych, indywidualnych i dopasowanych do danego pomieszczenia projektów stolarskich oraz architektonicznych. Zaprojektowaniu od podstaw unikalnych mebli pod wymiar konkretnego wnętrza, a także doborze odpowiednich materiałów i detali stosowanych w danym wnętrzu: kolorów frontów, blatów, okładzin ściennych, ścian, elementów dekoracyjnych, mających w efekcie doprowadzić do osiągnięcia rezultatu, jakim jest oryginalne i jedyne w swoim rodzaju wnętrze, które sprosta wymaganiom Klienta zamawiającego projekt. Aby taki projekt można było zrealizować w rzeczywistym unikalnym pomieszczeniu, niezbędna jest odpowiednia dokumentacja i nadzór nad pracami wykończeniowym i instalacyjnymi, aby dopilnować ich zgodności z pierwotnym zamysłem Projektanta.

3. Autorski projekt wnętrza i zabudowy meblowej, który Wnioskodawca wykonuje nie jest produktem szablonowym ani często spotykanym. Posiada on szereg cech odróżniających go od innych, podobnych produktów, które świadczą o jego unikalności i nieszablonowości. W szczególności:

- indywidualne podejście do przestrzeni i użytkownika - każdy projekt uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące rozkładu danego pomieszczenia, jego wymiarów i układu. Projektowane rozwiązania są dostosowane pod konkretnego Odbiorcę. Wszystkie elementy, meble w projektowanych wnętrzach są za każdym razem projektowane przez Wnioskodawcę od podstaw i są wykonywane przez rzemieślników jako elementy, meble jednostkowe na wymiar,

- oryginalne rozwiązania materiałowe - zastosowanie nietypowych materiałów lub unikalnych połączeń materiałowych, które nie tylko wpływają na estetykę, ale również na trwałość i funkcjonalność projektowanych rozwiązań i mebli,

- innowacyjność w rozwiązaniach funkcjonalnych,

- unikalny styl wizualny - charakterystyczny design, który tworzy spójną i niepowtarzalną całość estetyczną,

- autorskie projekty są niepowtarzalne, każdy projekt jest wyrazem artystycznego natchnienia Wnioskodawcy, kreatywności i zdolności abstrakcyjnego myślenia,

- takie cechy sprawiają, że projekt jest unikalny i dostosowany do indywidualnych preferencji oraz potrzeb klienta, co wyraźnie odróżnia go od standardowych, masowo produkowanych rozwiązań.

4. Wykonywane przez Wnioskodawcę projekty to projekty, które uwzględniają elementy idealnie dopasowane do danego wnętrza. Wnioskodawca projektuje rozwiązania idealnie szyte na miarę danego pomieszczenia i jego Użytkowników. Tworzy niepowtarzalne dzieło, każdy twór jest wyrazem artystycznego natchnienia, charakteryzuje się kreatywnością.

Prawdopodobieństwo, że pojawi się możliwość wykonania takiego samego projektu do wnętrza, które będzie miało identyczne wymiary, układ, położenie i użytkowników o tych samych preferencjach, nie jest statystycznie prawdopodobne.

5. W ramach świadczenia Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania czynności:

- analiza potrzeb klienta - przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, mającego na celu poznanie jego oczekiwań, preferencji oraz wymagań funkcjonalnych dotyczących przestrzeni oraz budżetu przeznaczonego na realizację projektu,

- inwentaryzacja pomieszczeń - dokonanie dokładnych pomiarów miejsca realizacji projektu, w tym pomieszczeń, w których będzie realizowana zabudowa meblowa oraz wnętrza,

- twórcze tworzenie koncepcji projektowej - opracowanie wstępnych szkiców i wizualizacji, które pokazują układ przestrzenny, rozmieszczenie mebli oraz ogólną koncepcję stylistyczną wnętrza,

- dobór materiałów - selekcja materiałów wykończeniowych i meblowych, które mają być użyte w projekcie, z uwzględnieniem ich jakości, estetyki oraz trwałości,

- opracowanie projektu końcowego: dokumentacji technicznej i wizualizacji końcowej - stworzenie szczegółowych rysunków technicznych oraz planów, które zawierają wszystkie niezbędne informacje do realizacji projektu, w tym wymiary, rozmieszczenie instalacji i specyfikacje techniczne,

- koordynacja z podwykonawcami - zarządzanie współpracą z innymi specjalistami, takimi jak stolarze, hydraulicy czy elektrycy, potrzebnymi do realizacji projektu,

- nadzór nad realizacją - kontrolowanie postępu prac i ich zgodności z projektem, zapewnienie, że wszystkie elementy są wykonane zgodnie z ustalonymi specyfikacjami oraz w wysokiej jakości,

- przekazanie projektu z przekazaniem praw autorskich do jednokrotnego wykorzystania dzieła.

6. Wnioskodawca wykonuje ww. projekt jako twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorski projekt wnętrza i zabudowy meblowej stanowi indywidualny i oryginalny wynik działalności twórczej. Prace projektowe Wnioskodawcy kwalifikują się jako dzieła w sensie prawnym, które są chronione prawem autorskim.

7. Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie w formie honorarium za przekazanie autorskich praw majątkowych. Honorarium to wynagrodzenie za prawo do korzystania z dzieła (w tym przypadku wykonanego przez Wnioskodawcę Autorskiego projektu wnętrza i zabudowy meblowej) oraz do dysponowania tym dziełem na określonych w umowie warunkach. Przekazując prawa do użytkowania swojego projektu, poprzez zezwolenie na jego realizację, wykonanie oraz ewentualne modyfikacje, otrzymuje wynagrodzenie, które jest określone i regulowane w umowie z klientem lub zleceniodawcą.

(...).

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Natomiast stosownie do art. 42a ustawy wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej "WIS", jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1)

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2)

klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

a)

określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b)

stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3)

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4.

Zatem, w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU) - nie jest ona niezbędna do określenia stawki podatku właściwej dla towaru lub usługi - tutejszy organ nie dokonuje takiej klasyfikacji.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod poz. 63 wskazano, bez względu na symbol PKWiU "Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania".

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności, przedmiotem prawa autorskiego - w myśl art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - są utwory:

1)

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2)

plastyczne;

3)

fotograficzne;

4)

lutnicze;

5)

wzornictwa przemysłowego;

6)

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7)

muzyczne i słowno-muzyczne;

8)

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9)

audiowizualne (w tym filmowe).

Ustawodawca posłużył się syntetyczną definicją utworu, określając w sposób generalny cechy konieczne, wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Utwór musi zatem wykazywać łącznie trzy cechy:

1)

stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);

2)

stanowić przejaw działalności twórczej;

3)

mieć indywidualny charakter.

O ile sens pierwszej z cech nie budzi wątpliwości, dwie pozostałe mają charakter ocenny. Jednakże stwierdzenie, że utwór to przejaw działalności twórczej uwypukla fakt, że utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana przesłanką "oryginalności" utworu, kładzie nacisk na aspekt przedmiotowy, tj. odnoszący się do samego wytworu ludzkiego umysłu. Spełniona zostaje, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Nie może natomiast być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, który jest rutynowy, standardowy lub typowy. Podkreśla to konieczność łącznego traktowania obu z wymienionych w pkt 2 i pkt 3 cech. Sam "przejaw działalności twórczej" nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego. Konieczne jest, by wytwór taki miał indywidualny charakter, tzn. żeby cechował się indywidualnością. Muszą zatem charakteryzować go dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

Nie każde dzieło (utwór) spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ww. ustawy. Dotyczy to w szczególności świadczenia będącego powieleniem innych prac, a więc niebędących rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jak również prac typowych, zawierających powtarzalne, nieoryginalne rozwiązania. Świadczenia (utwory) takie nie podlegają ochronie autorsko-prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przejawem działalności twórczej jest uzewnętrzniony rezultat działalności twórcy.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl postanowień rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do utworu mogą przejść na inne osoby na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie umowy o korzystanie z utworu, zwanej licencją.

Według art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1)

autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy;

2)

nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęcia "honorarium", zatem można wyjaśnić jego znaczenie posługując się Słownikiem Języka Polskiego (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, str. 309), według którego "honorarium to wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach"; ustawa ta nie definiuje także pojęcia "wolnego zawodu". Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie otrzymane z tytułu udzielenia licencji do utworu, nie stanowi wynagrodzenia za pracę w wolnym zawodzie o charakterze honorarium, a wynagrodzenia za wykonaną pracę nie można utożsamiać z zapłatą za usługę wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

Podsumowując, gdy usługi są wykonywane przez twórcę w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych do utworu, a wynagrodzenie w formie honorarium odbywa się z przeniesieniem ww. praw, to z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności, tj. sprzedaży usługi oraz praw autorskich, świadczenie to stanowi "Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania", wymienione w poz. 63 załącznika nr 3 do ustawy.

Przedmiotem wniosku jest usługa, w ramach której Wnioskodawca wykonuje projekt wnętrza i zabudowy meblowej wraz z nadzorem nad realizacją tego projektu. Wnioskodawca realizując przedmiotową usługę analizuje potrzeby klienta, dokonuje inwentaryzacji pomieszczeń, tworzy koncepcję projektową poprzez opracowanie wstępnych szkiców i wizualizacji, dobiera materiały, które mają być użyte w projekcie, opracowuje projekt końcowy, a także zarządza współpracą z innymi specjalistami potrzebnymi przy realizacji projektu oraz sprawuje autorski nadzór nad realizacją projektu kontrolując postęp prac i ich zgodność z projektem, a następnie przekazuje projekt z przekazaniem praw autorskich do jednokrotnego wykorzystania dzieła.

Projekt wnętrza i zabudowy meblowej odznacza się oryginalnym, twórczym charakterem. Polega na stworzeniu niepowtarzalnych, nowatorskich, nieszablonowych, indywidualnych i dopasowanych do danego pomieszczenia projektów stolarskich oraz architektonicznych. Projekt nie jest produktem szablonowym ani często spotykanym. Posiada szereg cech odróżniających go od innych, podobnych produktów, które świadczą o jego unikalności i nieszablonowości. Prawdopodobieństwo, że pojawi się możliwość wykonania takiego samego projektu wnętrza, które będzie miało identyczne wymiary, układ, położenie i użytkowników o tych samych preferencjach nie jest statystycznie prawdopodobne. Wnioskodawca wykonuje ww. projekt jako twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorski projekt wnętrza i zabudowy meblowej stanowi indywidualny i oryginalny wynik działalności twórczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca w związku z wykonaniem ww. projektu jest wynagradzany w formie honorarium za przekazanie autorskich praw majątkowych.

Biorąc pod uwagę opis usługi będącej przedmiotem wniosku - polegającej na wykonaniu "Autorskiego projektu wnętrza i zabudowy meblowej" wraz z nadzorem nad realizacją projektu - a także deklarację Wnioskodawcy, że występuje w ramach usługi jako twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy stwierdzić, że podlega ona opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 63 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, oraz ten podmiot, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która zostanie wykonana w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego

(art. 42b ust. 3 ustawy), - usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1)

następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do usługi będącej przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że:

- klasyfikacja usługi, lub

- stawka podatku właściwa dla usługi lub

- podstawa prawna stawki podatku

staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl