0112-KDSL1-1.4011.154.2024.2.AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-1.4011.154.2024.2.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 8 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 16 kwietnia 2024 r. (wpływ 16 kwietnia 2024 r.) oraz pismem z 22 kwietnia 2024 r. (wpływ 22 kwietnia 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 18 września 2015 r., wznowioną dnia 1 marca 2023 r. pod firmą (...).

Wnioskodawca jako formę opodatkowania przychodu ze swojej działalności gospodarczej wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm. - dalej: ustawa o PIT). Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, poniżej przedstawiony zostanie wyczerpujący opis stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego oraz pytanie interpretacyjne wraz ze stanowiskiem Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej.

Ponadto w piśmie z dnia 16 kwietnia 2024 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku - w odpowiedzi na pytania organu doprecyzowano opis sprawy w następujący sposób:

1. Czy oprócz wskazanej działalności gospodarczej uzyskuje Pan inne dochody podlegające opodatkowaniu? Jeśli tak, należy wskazać z jakich źródeł przychodów pochodzą.

Odpowiedź: Wnioskodawca wskazuje, że nie uzyskuje żadnych innych dochodów poza przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Czy prowadzi/będzie prowadził Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej przez Pana działalności?

Odpowiedź: Tak, Wnioskodawca prowadzi ewidencję przychodów, która umożliwia określenie przychodów z każdego rodzaju w prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Czy, a jeśli tak to kiedy (dd-mm-rrrr) złożył/złoży Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do właściwego dla siebie Naczelnika Urzędu Skarbowego dnia 1 marca 2023 r.

4. Jakie czynności/zadania Pan wykonuje w ramach świadczonych przez Pana usług będących przedmiotem wniosku - prosimy opisać charakter tych czynności/zadań, na czym one polegają, czego dotyczą, jaki jest ich zakres oraz co jest ich efektem?

Odpowiedź: Wnioskodawca wskazuje poniżej jakie dokładnie czynności i zadania wykonuje w ramach świadczonych przez siebie usług będących przedmiotem niniejszego wniosku.

A. Usługi związane z administracyjną obsługą biura, tj.:

- monitorowanie strony internetowej i systemów magazynowych (...), obejmujące: sprawdzanie stanów magazynowych na wewnętrznej aplikacji magazynowej, zamawianie towarów od dostawców, pisanie e-maili, odbieranie telefonów, obsługa chat'u,

- współpraca z magazynem i pracownikami, obsługa klienta, aby poprawić wszelkie problemy z zamówieniami klientów: wyszukiwanie zagubionych wysyłek, kontakt z przewoźnikami, nadawanie statusów wysyłek, przekazywanie zniżek oraz przelewów za zwrócone paczki,

- śledzenie i diagnozowanie problemów związanych z zamówieniami klientów: dochodzenie problemów z płatnością, wyszukiwanie na jakim etapie zaginęła wysyłka, przygotowanie procesu zwrotu pieniędzy.

B. Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, tj.: - pomoc w instalowaniu sprzętu komputerowego takich jak myszki, drukarki, klawiatury, monitory.

C. Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowym (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, tj.:

- monitorowanie strony internetowej i systemów magazynowych w celu zapewnienia prawidłowego działania (od strony technicznej): pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów platformy sprzedażowej, sprawdzanie stanów magazynowych, obsługa systemu "ticketowego", dbanie o występowanie jak najniższej ilości błędów oraz problemów zgłaszanych przez klientów,

- rozwiązywanie problemów w zamówieniach klientów: zmiana haseł, zakładanie kont, zwroty towarów, obsługa zamówień, wspieranie procesu wysyłki, obsługa zniżek i promocji,

- analiza, rozwiązywanie problemów i dokumentowanie biletów wsparcia dla użytkowników oraz prowadzenie do zamknięcia w odpowiednim czasie w systemie helpdesk: zmiana haseł, zakładanie kont, zwroty towarów, obsługa zamówień, wspieranie procesu wysyłki, pomoc klientom, pomoc wsparcia pierwszej linii, uznawanie/nieuznawanie zwrotów, pomoc w "poruszaniu się" po stronie sklepu,

- bezpośrednia współpraca z zespołem rozwoju oprogramowania w celu zapewnienia szybkiego rozwiązywania problemów z oprogramowaniem: zakładanie "ticketu" opisującego problem na linii działania aplikacji bądź opis problemu klienta, przekazywanie do odpowiednich zespołów developerskich awarii oraz zgłoszeń, wysyłanie zapytań do administratorów baz danych, kontakt w sprawie aktualizacji rozwiązania problemu,

- przekazywanie informacji technicznych personelowi nietechnicznemu: pomoc osobom zbierającym przesyłki w lokalizacji towaru na magazynie, nadawanie/odbieranie pracownikom magazynowym/ biurowym nowych kont/haseł,

- identyfikacja i rozwiązywanie awarii systemów komputerowych i problemów operacyjnych: zgłaszanie błędów, które otrzymują klienci aplikacji, tj.: brak możliwości zalogowania się, niezgodność opisu na stronie ze stanem właściwym w koszyku, brak naliczenia zadeklarowanej zniżki, brak darmowej wysyłki w danej promocji,

- wspieranie nowych systemów i aplikacji: monitorowanie nowych rozwiązań, testowanie oraz zgłaszanie błędów do zespołów developerskich, sprawdzanie opinii klientów na nowe rozwiązania, tłumaczenie klientom usprawnień (co i jak znaleźć, jeśli nastąpiła zmiana).

Wnioskodawca jednocześnie pragnie wskazać, że nie świadczy usług przetwarzania danych.

5. Proszę podać jak są sklasyfikowane - na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - usługi, które Pan wykonuje i których dotyczy wniosek (proszę podać podstawowy symbol grupowania, który jest siedmiocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką - dla wykonywanych czynności mających być przedmiotem zapytania).

Odpowiedź: Wnioskodawca wskazuje, że wykonuje następujące czynności, które są przedmiotem zapytania:

A) PKWiU 82.11.10.0 "Usługi związane z administracyjną obsługą biura",

B) PKWiU 62.09.10.0 "Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych",

C) PKWiU 63.11.1 "Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowym (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych".

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Wnioskodawca nie świadczy usług przetwarzania danych.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w piśmie z dnia 27 lutego 2024 r. o znaku sygn. spr.: LDZ-OKN.4221.1625.2023.KU.1 poinformował Wnioskodawcę, że opisane we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej czynności mieszczą się w powyżej przedstawionym grupowaniu dokonanym na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Do punktu C; PKWiU 63.11.1 "Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowym (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych": Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w piśmie z dnia 27 lutego 2024 r. o znaku sygn. spr.: LDZ-OKN.4221.1625.2023.KU.1 nie doprecyzował niestety czy wskazane przez Wnioskodawcę czynności mieszczą się konkretnie w grupowaniu:

- "63.11.11.0 Usługi przetwarzania danych",

- "63.11.12.0 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)",

- "63.11.13.0 Usługi w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego",

- "63.11.19.0 Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych"

Niemniej, jako że Wnioskodawca nie świadczy usług przetwarzania danych oraz usług w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego, to stwierdzić należy, że wykonywane przez Niego czynności mieszczą się najpewniej w: "63.11.12.0 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)" oraz w "63.11.19.0 Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych".

Dnia 15 kwietnia br. Wnioskodawca skontaktował się telefonicznie z Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Osoba odpowiedzialna za nadane grupowanie wskazała, że dokona odpowiedniego doprecyzowania PKWiU, nie mniej zajmie to min. 3 tygodnie. Wnioskodawca przesłał więc dnia 16 kwietnia prośbę o doprecyzowanie kodów. W związku z tym nie jest On w stanie (do powyżej wskazanego przez GUS terminu) określić precyzyjnie jaki kod 7 cyfrowy będzie właściwy dla wykonywanych przez Niego usług.

6. Czy w roku podatkowym/latach podatkowych, których dotyczy wniosek w odniesieniu do Pana zachowane zostały/zostają warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Tak, w odniesieniu do Wnioskodawcy zachowane są warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

7. Czy w roku podatkowym/latach podatkowych, którego/których dotyczy wniosek, w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej wystąpiły/występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Nie, w odniesieniu do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie występują żadne negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ww. ustawy.

8. Czy prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Tak, Wnioskodawca prowadzi działalność usługową.

Natomiast w piśmie z dnia 22 kwietnia 2024 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku doprecyzowano opis sprawy w następujący sposób:

Wnioskodawca wskazuje, że w celu doprecyzowanie kodów PKWiU dnia 16 kwietnia złożył do Głównego Urzędu Statystycznego wniosek o doprecyzowanie klasyfikacji. W dniu 19 kwietnia Wnioskodawca otrzymał z Głównego Urzędu Statystycznego pismo nr LDZ-OKN.4221.1625.2023.KU.2, w którym Urząd nadał działalności Wnioskodawcy następujące kody PKWiU:

- PKWiU 63.11.12.0 "Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)";

- PKWiU 82.11.10.0 "Usługi związane z administracyjną obsługą biura"

Wnioskodawca wskazuje, że jest to doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie Organu: "Proszę podać jak są sklasyfikowane - na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - usługi, które Pan wykonuje i których dotyczy wniosek (proszę podać podstawowy symbol grupowania, który jest siedmiocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką - dla wykonywanych czynności mających być przedmiotem zapytania)".

Pytanie

Czy przychód z działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę, może być opodatkowany przez Wnioskodawcę w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, może on opodatkować przychody z działalności usługowej związanej z usługami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm. - dalej: ustawa o ryczałcie). Postanowienia art. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, regulują opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie: podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o ryczałcie, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o ryczałcie przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1, jednak działalność Wnioskodawcy nie wykazuje żadnego z nich.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o ryczałcie, stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

- 12% związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o ryczałcie. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wnioskodawca w tym celu dokonuje odpowiedniej dokumentacji wyświadczonych czynności.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Przez pojęcie usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług rozumie się:

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

- wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w piśmie z dnia 27 lutego 2024 r. o znaku LDZ-OKN.4221.1625.2023.KU.1 poinformował Wnioskodawcę, że opisane w niniejszym wniosku o interpretację podatkową czynności należy kwalifikować jako:

A. Usługi związane z administracyjną obsługą biura, PKWiU 82.11.1 tj.:

- monitorowanie strony internetowej i systemów magazynowych, obejmujące: sprawdzanie stanów magazynowych na wewnętrznej aplikacji magazynowej, zamawianie towarów od dostawców, pisanie e-maili, telefony, obsługa chat'u,

- współpraca z magazynem i pracownikami obsługi klienta, aby poprawić wszelkie problemy z zamówieniami klientów: wyszukiwanie zagubionych wysyłek, kontakt z przewoźnikami, nadawanie statusów wysyłek, przekazywanie zniżek oraz przelewów za zwrócone paczki,

- śledzenie i diagnozowanie problemów związanych z zamówieniami klientów: dochodzenie problemów z płatnością, wyszukiwanie na jakim etapie zaginęła wysyłka, przygotowanie procesu zwrotu pieniędzy.

B. Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKWiU 62.09.10.0, tj.: - pomoc w instalowaniu sprzętu komputerowego takich jak myszki, drukarki, klawiatury, monitory.

C. Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowym (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, PKWiU 63.11.1 tj.:

- monitorowanie strony internetowej i systemów magazynowych w celu zapewnienia prawidłowego działania (od strony technicznej): pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów platformy sprzedażowej, sprawdzanie stanów magazynowych, obsługa systemu "ticketowego", dbanie o występowanie jak najniższej ilości błędów oraz problemów zgłaszanych przez klientów,

- rozwiązywanie problemów w zamówieniach klientów: zmiana haseł, zakładanie kont, zwroty towarów, obsługa zamówień, wspieranie procesu wysyłki, obsługa zniżek i promocji,

- analiza, rozwiązywanie problemów i dokumentowanie biletów wsparcia dla użytkowników oraz prowadzenie do zamknięcia w odpowiednim czasie w systemie helpdesk: zmiana haseł, zakładanie kont, zwroty towarów, obsługa zamówień, wspieranie procesu wysyłki, pomoc klientom, pomoc wsparcia pierwszej linii, uznawanie/nieuznawanie zwrotów, pomoc w "poruszaniu się" po stronie sklepu,

- bezpośrednia współpraca z zespołem rozwoju oprogramowania w celu zapewnienia szybkiego rozwiązywania problemów z oprogramowaniem: zakładanie "ticketu" opisującego problem na linii działania aplikacji bądź opis problemu klienta, przekazywanie do odpowiednich zespołów developerskich awarii oraz zgłoszeń, wysyłanie zapytań do administratorów baz danych, kontakt w sprawie aktualizacji rozwiązania problemu,

- przekazywanie informacji technicznych personelowi nietechnicznemu: pomoc ludziom zbierającym przesyłki w lokalizacji towaru na magazynie, nadawanie/odbieranie pracownikom magazynowym/biurowym nowych kont/haseł,

- identyfikacja i rozwiązywanie awarii systemów komputerowych i problemów operacyjnych: zgłaszanie błędów, które otrzymują klienci aplikacji, tj.: brak możliwości zalogowania się, niezgodność opisu na stronie ze stanem właściwym w koszyku, brak naliczenia zadeklarowanej zniżki, brak darmowej wysyłki w danej promocji,

- wspieranie nowych systemów i aplikacji: monitorowanie nowych rozwiązań, testowanie oraz zgłaszanie błędów do zespołów developerskich, sprawdzanie opinii klientów na nowe rozwiązania, tłumaczenie klientom usprawnień (co i jak znaleźć, jeśli nastąpiła zmiana).

Wnioskodawca jednocześnie pragnie wskazać, że nie świadczy usług przetwarzania danych.

Konkludując, powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, stwierdzić należy, że Wnioskodawca mógł w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych przez Niego z tytułu działalności gospodarczej, wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu, gdyż spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług, sklasyfikowanych jako:

- "Usługi związane z administracyjną obsługą biura" - PKWiU 82.11.1,

- "Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych" - PKWiU 62.09.10.0,

- "Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowym (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, które nie dotyczą przetwarzania danych" - PKWiU 63.11.1,

należy zdaniem Wnioskodawcy opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o ryczałcie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 tej ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika, że:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylona

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylona

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

)

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)

(uchylony)

2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

4. - 7. (uchylony).

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

Natomiast, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zatem, w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg różnych stawek, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

W treści wniosku i jego uzupełnieniach przedstawił Pan informacje, z których wynika m.in., że od 1 marca 2023 r. wznowił Pan prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wybraną formą opodatkowania jest ryczałt. Złożył Pan oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Wskazał Pan, że nie uzyskuje żadnych innych dochodów poza przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzi Pan działalność usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ramach prowadzonej działalności świadczy Pan usługi związane z administracyjną obsługą biura, tj.: - monitorowanie strony internetowej i systemów magazynowych, obejmujące: sprawdzanie stanów magazynowych na wewnętrznej aplikacji magazynowej, zamawianie towarów od dostawców, pisanie e-maili, odbieranie telefonów, obsługa chat'u; - współpraca z magazynem i pracownikami, obsługa klienta, aby poprawić wszelkie problemy z zamówieniami klientów: wyszukiwanie zagubionych wysyłek, kontakt z przewoźnikami, nadawanie statusów wysyłek, przekazywanie zniżek oraz przelewów za zwrócone paczki; - śledzenie i diagnozowanie problemów związanych z zamówieniami klientów: dochodzenie problemów z płatnością, wyszukiwanie na jakim etapie zaginęła wysyłka, przygotowanie procesu zwrotu pieniędzy. Usługi te sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 82.11.10.0 - usługi związane z administracyjną obsługą biura. Świadczy Pan również usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, tj. pomoc w instalowaniu sprzętu komputerowego takiego jak myszki, drukarki, klawiatury, monitory. Usługi te sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 62.09.10.0 - usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych. Ponadto świadczy Pan usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowym (hosting), tj.: - monitorowanie strony internetowej i systemów magazynowych w celu zapewnienia prawidłowego działania (od strony technicznej): pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów platformy sprzedażowej, sprawdzanie stanów magazynowych, obsługa systemu "ticketowego", dbanie o występowanie jak najniższej ilości błędów oraz problemów zgłaszanych przez klientów; - rozwiązywanie problemów w zamówieniach klientów: zmiana haseł, zakładanie kont, zwroty towarów, obsługa zamówień, wspieranie procesu wysyłki, obsługa zniżek i promocji; - analiza, rozwiązywanie problemów i dokumentowanie biletów wsparcia dla użytkowników oraz prowadzenie do zamknięcia w odpowiednim czasie w systemie helpdesk: zmiana haseł, zakładanie kont, zwroty towarów, obsługa zamówień, wspieranie procesu wysyłki, pomoc klientom, pomoc wsparcia pierwszej linii, uznawanie/nieuznawanie zwrotów, pomoc w "poruszaniu się" po stronie sklepu; - bezpośrednia współpraca z zespołem rozwoju oprogramowania w celu zapewnienia szybkiego rozwiązywania problemów z oprogramowaniem: zakładanie "ticketu" opisującego problem na linii działania aplikacji bądź opis problemu klienta, przekazywanie do odpowiednich zespołów developerskich awarii oraz zgłoszeń, wysyłanie zapytań do administratorów baz danych, kontakt w sprawie aktualizacji rozwiązania problemu; - przekazywanie informacji technicznych personelowi nietechnicznemu: pomoc osobom zbierającym przesyłki w lokalizacji towaru na magazynie, nadawanie/odbieranie pracownikom magazynowym/biurowym nowych kont/haseł; - identyfikacja i rozwiązywanie awarii systemów komputerowych i problemów operacyjnych: zgłaszanie błędów, które otrzymują klienci aplikacji, tj.: brak możliwości zalogowania się, niezgodność opisu na stronie ze stanem właściwym w koszyku, brak naliczenia zadeklarowanej zniżki, brak darmowej wysyłki w danej promocji; - wspieranie nowych systemów i aplikacji: monitorowanie nowych rozwiązań UX, testowanie oraz zgłaszanie błędów do zespołów developerskich, sprawdzanie opinii klientów na nowe rozwiązania, tłumaczenie klientom usprawnień (co i jak znaleźć, jeśli nastąpiła zmiana. Usługi te sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 63.11.12.0 - usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting). Wskazał Pan, że nie świadczy usług przetwarzania danych oraz usług w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego. W odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej nie występują żadne negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ww. ustawy, jak również zachowane są warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

W odniesieniu do świadczonych przez Pana usług związanych z administracyjną obsługą biura; usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz usług zarządzania stronami internetowym (hosting), należy wskazać, że nie zostały one objęte dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy, stwierdzam, że jest Pan uprawniony do rozliczania uzyskiwanych przychodów ze świadczenia usług, które mieszczą się w grupowaniach: PKWiU 82.11.10.0 - usługi związane z administracyjną obsługą biura, PKWiU 62.09.10.0 - usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz PKWiU 63.11.12.0 - usługi zarzadzania stronami internetowymi (hosting), zryczałtowanym podatkiem dochodowym, według 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, Pana stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

* Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

* Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości klasyfikacji świadczonych usług do odpowiedniego grupowania PKWiU (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

* Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl