0112-KDIL3.4012.58.2024.3.NS - Korzystanie z kas rejestrujących po ponownym otwarciu działalności

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.58.2024.3.NS Korzystanie z kas rejestrujących po ponownym otwarciu działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 18 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dalszego korzystania z posiadanych urządzeń fiskalnych w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia zamknięta i ponownie otwarta.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 marca 2024 r. (wpływ 11 marca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

1 grudnia 2023 r. przekształcił Pan swoją dotychczasową działalność (NIP (...)) w spółkę kapitałową z o.o. (NIP (...)). Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 5 w związku z art. 5841-58413 k.s.h. Do powstałej na bazie tej sukcesji, przekształcenia spółki kapitałowej zakupił Pan trzy nowe drukarki Online (spółka z urzędu otrzymała nowy NIP).

Pana pierwotna działalność w formie JDG, z mocy prawa, została na jeden dzień zamknięta i ponownie otwarta. Taki jest wymóg prawny dla przekształceń. W Pana działalności JDG posiadał Pan pięć fiskalnych urządzeń rejestrujących (jedną kasę, cztery drukarki fiskalne). Chciałby Pan móc dalej korzystać z tych urządzeń w ramach Pana jednoosobowej działalności gospodarczej, skoro nigdy nie było Pana intencją zaprzestanie prowadzenia tejże działalności, a chwilowe jej zakończenie, było następstwem procedury przekształcenia w spółkę kapitałową.

Dodaje Pan tylko, że żadne z danych Pana JDG (NIP, REGON itp.) nie uległy zmianie.

Ponadto, w uzupełnieniu do wniosku z 7 marca 2024 r. (wpływ 11 marca 2024 r.) udzielił Pan odpowiedzi na zadane przez Organ pytania:

Ad. 2.

a) od kiedy prowadził Pan jednoosobową działalność gospodarczą, która została przekształcona w spółkę kapitałową i w jakim zakresie prowadził Pan tą działalność?

Odpowiedź: Brak.

b) w jakim zakresie spółka kapitałowa prowadzi obecnie działalność gospodarczą i od kiedy?

Odpowiedź: Brak.

c) w jakim zakresie prowadzi Pan obecnie jednoosobową działalność gospodarczą i od kiedy?

Odpowiedź: Brak.

d) w jakim celu przekształcił Pan jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Brak.

e) w jakim celu po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zaczął Pan ponownie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź: Brak.

Ad. 3.

a) jaki rodzaj kas posiadał Pan w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: W jednoosobowej działalności posiada Pan następujące urządzenia fiskalne:

- drukarka fiskalna (...) x 1 szt.

- drukarka fiskalna (...) x 1 szt.

- drukarka fiskalna (...) x 3 szt.

b) kiedy (proszę wskazać dokładną datę) zakończono używanie kas w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Dnia (...) listopada 2023 r. po raz ostatni zostały wykonane raporty dobowe, w dniu (...) grudnia 2023 r. zostały zrobione raporty miesięczne. Od tego dnia działalność została przekształcona w spółkę kapitałową, uzyskała nowy numer NIP (...) i ewidencję sprzedaży zaczęły rejestrować nowe urządzenia fiskalne, zakupione i zarejestrowane do Spółki (NIP (...)).

c) czy po zakończeniu używania kas w jednoosobowej działalności gospodarczej wystawił Pan raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny)?

Odpowiedź: Tak, dnia (...) listopada 2023 r. po raz ostatni zostały wykonane raporty dobowe, w dniu (...) grudnia 2023 r. zostały zrobione raporty miesięczne.

d) czy po zakończeniu używania kas w jednoosobowej działalności gospodarczej niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonał Pan odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządził Pan z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem"?

Odpowiedź: Nie zostało to zrobione. Plan był taki, żeby po ponownym otworzeniu działalności w formie jednoosobowej jako osoba fizyczna (NIP (...)), dalej te urządzenia mogły być używane (nazwa, NIP, REGON - bez zmian).

e) czy po zakończeniu używania kas w jednoosobowej działalności gospodarczej złożył Pan protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego?

Odpowiedź: Uzasadnienie jak wyżej.

f) czy po zakończeniu używania kas w jednoosobowej działalności gospodarczej sporządził i złożył Pan, wraz z dokumentami (protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym), do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia?

Odpowiedź: Uzasadnienie jak wyżej.

g) czy w jednoosobowej działalności gospodarczej dokonuje/będzie Pan dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych?

Odpowiedź: Tak, w jednoosobowej działalności gospodarczej (NIP (...)) zamierza Pan dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych, czy też rolników ryczałtowych.

Reasumując odpowiedź, jako podsumowanie wniosku i podane stanowisko przypisane do pytania z wniosku, wnosi Pan o interpretację dotyczącą możliwości używania starych urządzeń fiskalnych w nowej JDG (NIP (...)), a de facto tej samej starej, tylko ponownie otwartej jednoosobowej działalności gospodarczej. Została ona przekształcona i dlatego też automatycznie na chwilę zamknięta w momencie przekształcenia w spółkę kapitałową, o czym stanowią przepisy prawa handlowego.

Poza spółką kapitałową (powstałą na bazie JDG), planuje Pan dalszą działalność jako osoba fizyczna w formie JDG, dlatego też wnioskuje Pan o możliwość korzystania w dalszym ciągu z posiadanych w ramach działalności JDG (NIP (...)) urządzeń fiskalnych. Jeśli jednak stanowisko będzie negatywne, to w związku z tym czy są jakieś przepisy, które tego zabraniają.

Pytanie

Czy może Pan dalej korzystać z posiadanych urządzeń fiskalnych w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia, zamknięta i natychmiast ponownie otwarta?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, miałby Pan możliwość dalszego korzystania z dotychczasowych urządzeń w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, NIP (...), pomimo zamknięcia i ponownego rozpoczęcia działalności wynikającej z przekształcenia części działalności w spółkę z o.o.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej: "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że (...) grudnia 2023 r. przekształcił Pan swoją dotychczasową działalność (NIP (...)) w spółkę kapitałową z o.o. (NIP (...)). Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 5 w związku z art. 584 (1) - 584 (13) k.s.h. Do powstałej na bazie tej sukcesji, przekształcenia spółki kapitałowej zakupił Pan trzy nowe drukarki Online (spółka z urzędu otrzymała nowy NIP).

Pana pierwotna działalność w formie JDG, z mocy prawa, została na jeden dzień zamknięta i ponownie otwarta. W Pana działalności JDG posiadał Pan pięć fiskalnych urządzeń rejestrujących (jedną kasę, cztery drukarki fiskalne). Chciałby Pan móc dalej korzystać z tych urządzeń w ramach Pana jednoosobowej działalności gospodarczej, skoro nigdy nie było Pana intencją zaprzestanie prowadzenia tejże działalności, a chwilowe jej zakończenie, było następstwem procedury przekształcenia w spółkę kapitałową. Wskazuje Pan, że żadne z danych Pana JDG (NIP, REGON itp.) nie uległy zmianie.

(...) listopada 2023 r. po raz ostatni zostały wykonane raporty dobowe, a (...) grudnia 2023 r. zostały zrobione raporty miesięczne. Od tego dnia działalność została przekształcona w spółkę kapitałową, uzyskała nowy numer NIP (...) i ewidencję sprzedaży zaczęły rejestrować nowe urządzenia fiskalne, zakupione i zarejestrowane do Spółki (NIP (...)).

Planował Pan po ponownym otworzeniu działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna (NIP (...)), dalej te urządzenia używać (nazwa, NIP, REGON - bez zmian). W jednoosobowej działalności gospodarczej (NIP (...)) zamierza Pan dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych, czy też rolników ryczałtowych.

Pana wątpliwości w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy może Pan dalej korzystać z posiadanych urządzeń fiskalnych w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia, zamknięta i natychmiast ponownie otwarta.

W myśl art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej: "Kodeks spółek handlowych"):

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Zgodnie z art. 5841 Kodeksu spółek handlowych:

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia).

Stosownie do zapisu art. 5842 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga m.in. rejestracji spółki przekształconej w KRS oraz wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Jak bowiem wynika z art. 5845 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych:

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 541):

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o jego wykreślenie z CEIDG - w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12.

Wskazany przepis art. 5 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy stanowi z kolei, że:

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne: informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Niezależnie od powyższego informacja o przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową jest zgłaszana do CEIDG w trybie art. 24 ww. ustawy, który stanowi, że:

Informację, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 12, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Istotnym skutkiem przekształcenia jest zatem zmiana sposobu ewidencjonowania podmiotu gospodarczego - przedsiębiorca zostaje wykreślony z CEIDG. Z kolei przekształcona spółka zaczyna figurować w innym rejestrze publicznym, czyli w KRS.

W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową dochodzi do powstania nowego podmiotu - spółki przekształconej - przy zachowaniu jednak bytu prawnego przedsiębiorcy przekształcanego jako osoby fizycznej. Jednocześnie osoba fizyczna (przedsiębiorca wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą) staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej, zgodnie z art. 5842 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

Nie można przy tym wykluczyć, że ww. osoba fizyczna poza spółką kapitałową (powstałą na bazie JDG) będzie prowadziła działalność gospodarczą we własnym imieniu i uzyska odpowiedni wpis do CEIDG, tak jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, gdzie z uwagi na przekształcenie w spółkę kapitałową z o.o., wyrejestrował Pan a następnego dnia ponownie zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG, przy czym żadne z danych dotyczących tej działalności (NIP, REGON itp.) nie uległy zmianie.

Spółka przekształcona staje się następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w drodze sukcesji uniwersalnej.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm., dalej: "Ordynacja Podatkowa").

W świetle przepisu art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej:

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy, określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7a ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym kas o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, sposób wystawiania dokumentów z kas rejestrujących i szczególne przypadki wydawania nabywcy dowodu sprzedaży oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas rejestrujących, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę właściwego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu sprzedaży przy zastosowaniu tych kas przez podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku i prawidłowości końcowego rozliczenia pracy kas rejestrujących.

(...)

Kwestie dotyczące postępowania w przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 z późn. zm.).

Zgodnie z § 31 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

1. W przypadku zakończenia używania kas on-line z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1)

wystawia raport fiskalny dobowy;

2)

niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3)

składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4)

sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W przypadku zakończenia używania kas on-line podatnik zapewnia odczyt i zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych.

Na podstawie § 32 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

W przypadku zakończenia używania kasy on-line, gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46, podatnik sporządza i składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu, o którym mowa w § 46 ust. 4.

W myśl § 33 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

W przypadku zakończenia przez kasę on-line pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

Stosownie do zapisu § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1)

wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2)

niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3)

składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4)

sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 35 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46, podatnik sporządza i składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu, o którym mowa w § 46 ust. 4.

W myśl § 36 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.

Na podstawie § 46 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

1. W przypadku gdy serwisant, dokonując czynności, o której mowa w § 31 ust. 1 pkt 2 albo § 34 pkt 2, stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot prowadzący serwis główny dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej i sporządza protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. W przypadku gdy podmiot prowadzący serwis główny stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej, w protokole określa przyczyny tej okoliczności.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, sporządza i podpisuje podmiot prowadzący serwis główny. Protokół sporządza się czytelnie i jest on opatrzony czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko, uprawnionego pracownika podmiotu prowadzącego serwis główny.

4. Oryginał protokołu, o którym mowa w ust. 2, przesyła się w terminie 3 dni od dnia jego sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię protokołu do podatnika.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, kopię protokołu przesyła się dodatkowo do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Wskazać należy, iż zgodnie z § 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pamięci fiskalnej - rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Natomiast zgodnie z § 2 pkt 27 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o raporcie fiskalnym dobowym, raporcie fiskalnym okresowym, w tym miesięcznym, raporcie fiskalnym rozliczeniowym, łącznym raporcie fiskalnym okresowym, w tym miesięcznym, i łącznym raporcie fiskalnym rozliczeniowym - rozumie się przez to odpowiednio pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy.

W takich okolicznościach rozstrzygnięcia wymaga to czy doszło do zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej, a tym samym czy ciążą na Panu obowiązki związane z zakończeniem używania kasy.

Należy zauważyć, że użyty w powołanym wyżej przepisie termin "zakończenie (przez kasę) pracy (w trybie fiskalnym)" nie został zdefiniowany w powołanym rozporządzeniu, jak również w ustawie o podatku od towarów i usług, zatem należy odwołać się do definicji słownikowej.

W znaczeniu Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN "zakończyć" oznacza doprowadzić coś do końca, przestać coś robić, być ostatnią częścią czegoś, wykończyć czymś jakąś rzecz. Jednocześnie definiując pojęcie "likwidacji działalności gospodarczej" wskazano, że jest "to proces zakończenia działalności przedsiębiorstwa poprzez wypisanie z rejestru. Należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zakończyć bieżące interesy i wywiązać się ze zobowiązań".

Należy wskazać, że o ile proces zakończenia/likwidacji działalności wiąże się z dokonaniem stosownego wpisu w odpowiednim rejestrze, to powinien polegać on na świadomym działaniu podatnika, mającym u podstaw trwałe, definitywne zakończenie wszelkich czynności związanych z dokonywaniem transakcji sprzedaży.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że kasa rejestrująca jest szczególnym urządzeniem, którego podstawowym zadaniem jest nie tylko rzetelne dokumentowanie osiąganych przez podatników obrotów i podatku należnego, ale również stworzenie dokładnego mechanizmu kontroli obrotów z tytułu sprzedaży dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, czyli na rzecz podmiotów niezainteresowanych uzyskaniem potwierdzenia dokonanej transakcji. Tym samym, zadaniem regulacji dotyczących realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest także zapobieganie ewentualnym nadużyciom. Natomiast w przypadku podatników zwolnionych, rzetelna mechaniczna kontrola uzyskiwanych przez nich obrotów pozwala również na dokładne ustalenie momentu przekroczenia kwoty granicznej, która uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

Użytkowanie kasy rejestrującej musi być zatem zgodne z przepisami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w aktach wykonawczych i nadzorowane jest zarówno przez podmiot prowadzący serwis główny, jak i właściwy miejscowo urząd skarbowy.

W niniejszej sprawie, przed przekształceniem JDG w spółkę kapitałową prowadził Pan ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz zamierza Pan w nowotworzonej JDG dalej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu tych kas rejestrujących.

Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności, należy przyjąć, że w związku z zamknięciem przez Pana jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG, co nastąpiło z mocy prawa ze względu na przekształcenie w spółkę kapitałową z o.o., nie doszło w istocie do definitywnego zakończenia tej formy prowadzenia działalności przez Pana. Wskazuje na to zarówno Pana zamiar, gdyż jak wskazano we wniosku Pana intencją nie było zaprzestanie prowadzenia tejże działalności, a chwilowe jej zakończenie, było następstwem procedury przekształcenia w spółkę kapitałową, jak również działanie polegające na otwarciu tej działalności ponownie następnego dnia po jej zamknięciu. Z wniosku wynika bowiem, że poza spółką kapitałową (powstałą na bazie JDG) planuje Pan dalszą działalność jako osoba fizyczna w formie JDG. Opisana przez Pana sytuacja wskazuje na ciągłość w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, a tym samym na ciągłość prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Zatem, nie zachodzą okoliczności uzasadniające konieczność dokonania czynności określonych ww. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących związanych z zakończeniem używania kasy rejestrującej z powodu zakończenia działalności gospodarczej. Ze względu na to, że w nowo otwartej JDG będzie posługiwał się Pan tym samym numerem NIP należy przyjąć, że może Pan korzystać z posiadanych urządzeń fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia, zamknięta i natychmiast ponownie otwarta.

Podsumowując, w opisanej przez Pana we wniosku sytuacji, może Pan dalej korzystać z posiadanych urządzeń fiskalnych w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia w spółkę kapitałową z o.o., zamknięta i natychmiast ponownie otwarta.

Tym samym, Pana stanowisko uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto, zauważyć należy, że w myśl art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej:

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Jestem ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Ponosi Pan ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Pana w złożonym wniosku. Zatem, należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację oparłem się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego. W konsekwencji w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Ponadto, w sytuacji zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena Pana stanowiska w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z doprecyzowaniem w uzupełnieniu, iż "wniosek dotyczy tylko i wyłącznie interpretacji z zakresu podatku od towarów i usług" zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl