0112-KDIL3.4012.326.2023.2.MC - Odliczanie VAT przez park narodowy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.326.2023.2.MC Odliczanie VAT przez park narodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 2 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług od czynności związanych z zakupem towarów i usług wymienionych w pkt 1 i 2,

* pełnego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów wymienionych w pkt 3 zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wniosek uzupełnili Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 lipca 2023 r. (wpływ 28 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(...) Park Narodowy (dalej: "Wnioskodawca" lub "Park") jest formą ochrony przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm., dalej "u.o.p.") i jednoczenie państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm., dalej "u.f.p.").

Rodzaj działalności według PKD 9104Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

1. Do zadań Parku, w myśl art. 8b ust. 1 u.o.p. należy w szczególności:

1)

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach Parku Narodowego, zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów;

2)

udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach Dyrektora Parku Narodowego;

3)

prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Zadania Parku określa również Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla (...) Parku Narodowego ((...), dalej: "Plan ochrony"). Plan ochrony określa cele i zadania realizowane przez Park w celu ochrony przyrody Parku.

Park może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy (art. 8b ust. 2 u.o.p.).

Park jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

(...) Park Narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając z otrzymanych środków i uzyskanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody.

W zakresie wykonywania swojej działalności, o której mowa w pkt 1, Park osiąga przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i usług, opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystające ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy o VAT.

Do przychodów opodatkowanych w myśl z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT zaliczamy:

1)

wpływy z opłat za udostępnienie obszaru Parku określone w (...) Ministra Środowiska w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1030);

2)

wpływy z tytułu opłat związanych z działalnością edukacyjną, tj. bilety za wstęp na wystawy, sprzedaży materiałów edukacyjnych;

3)

wpływy ze sprzedaży produktów uzyskanych w ramach realizacji zadań wynikających z Planu ochrony, tj. drewno (główne źródło przychodów Parku), tusze zwierzyny łownej, (...);

4)

opłaty za noclegi w pokojach gościnnych.

Park uzyskuje również przychody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, t.j.:

a)

dotacje z budżetu państwa;

b)

dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

c)

dotacje z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej;

d)

środki z Funduszu Leśnego;

e)

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

f)

środki pochodzące z poza UE np. fundusze Norweskie i EOG;

g)

nawiązki orzeczone wobec sprawców skazanych za wykroczenia przeciwko środowisku.

(...) Park Narodowy planuje realizować przedsięwzięcie pn.: "(...)" z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale środków własnych, w ramach programu priorytetowego (...).

Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa.

W ramach wielomodułowego przedsięwzięcia planowana jest:

I. Konferencja " (...)".

Zakłada się, że podczas konferencji przygotowane zostaną materiały dźwiękowe i telewizyjne, które zostaną wyemitowane na antenie radiowej i w lokalnej stacji telewizyjnej. Miejsca, w których odbywać się będzie konferencja oznaczone zostaną banerami z nazwą konferencji, datą oraz logo (...) i NFOSiGW.

Niezależnie od tego wykonane zostaną materiały informacyjno-promocyjne z motywami graficznymi odzwierciedlającymi tematykę konferencji oraz informujące o partnerach Parku wspierających jego działania.

II. (...) Sympozjum (...).

Jednym z punktów Sympozjum będzie, oprócz sesji referatowej i terenowej, promocja (...) - opracowania naukowego podsumowującego dekadę pomiarów i analiz wykonywanych w ramach tego podsystemu na (...).

III. Warsztaty " (...)" (III-VI. 2024 r.).

Warsztaty edukacyjne w zakresie odkrywania środowiska naturalnego i zwiększenia świadomości na problemy ekologiczne m.in. " (...)". Warsztaty przyrodnicze składające się z czterech części: Ziemia, Woda, Powietrze i Ogień. Każda z tych części realizowana będzie na osobnych zajęciach i będzie wyjaśniała znaczenie danego żywiołu dla świata przyrody i wpływie na zmiany klimatyczne, a co za tym idzie dla człowieka i jego środowiska życia.

IV. " (...)" - (...) edycja plenerowej imprezy edukacyjnej. Impreza edukacyjna mająca na celu uświadomienie odwiedzającym Park, że (...) to "moja ojczyzna" o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych i kulturowych.

Uczestnicy imprezy biorą udział w różnego rodzaju grach i zabawach, konkursach przyrodniczych, spotkaniach z pracownikami parków narodowych. Odwiedzający Park (...) będą mieli możliwość zapoznania się (w formie bezpłatnej) m.in. z prezentowanymi w (...) wystawami, w tym stałą wystawą multimedialną: "(...)".

V. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny " (...)".

Konkurs ma być inspiracją do przemyśleń, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać aby chronić środowisko swego życia i zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych powodowanych przez człowieka. Efektem konkursu będzie wystawa pokonkursowa, która będzie eksponowana w (...).

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Park planuje zakup: 1) usług noclegowych, gastronomicznych, usług transportowych dla uczestników konferencji i sympozjum oraz usług transportowych grup zorganizowanych z placówek oświatowych biorących udział w warsztatach, usług wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych w formie ulotek, banerów;

Planowany zakup usług wykorzystany będzie do działalności statutowej Parku, która nie pozostaje w związku ze sprzedażą opodatkowaną.

2) towarów t.j. zakup gier i pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas warsztatów przyrodniczych, zakup nagród dla uczestników konkursów;

Planowane zakupy towarów wykorzystane będą do czynności zwolnionych.

3) zakup wydawnictw promujących przyrodę (...), monografii, gadżetów;

Wydawnictwa i gadżety zostaną przekazane nieodpłatnie uczestnikom konferencji i sympozjum.

W uzupełnieniu do wniosku udzielili Państwo odpowiedzi na zadane przez Organ pytania:

1. Czy udział w Konferencji, Sympozjum, Warsztatach, (...), Konkursie fotograficznym będzie dla uczestników tych wydarzeń, odpłatny?

Odp. Udział dla uczestników w Konferencji, Sympozjum, Warsztatach, (...), Konkursie fotograficznym będzie nieodpłatny.

2. Na kogo będą wystawiane faktury, w związku z nabyciem towarów i usług, w ramach realizowanego projektu pn.: "(...)"?

Odp. Faktury w ramach projektu pn.: "(...)" będą wystawiane na (...) Park Narodowy.

3. Do jakich czynności w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w projekcie pn.: "(...)" będą wykorzystywane towary i usługi nabywane w celu jego realizacji? Czy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane:

a)

do czynności opodatkowanych podatkiem VAT,

b)

do czynności zwolnionych od podatku VAT (proszę również wskazać jakich oraz na jakiej podstawie prawnej czynności te korzystają ze zwolnienia),

c)

do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

Informacji prosimy udzielić odrębnie do każdego z wymienionych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu (we wniosku oznaczonych cyframi od I do V).

Odp. W ramach projektu pn.: "(...)" planowane do nabycia towary i usługi będą wykorzystywane w poszczególnych przedsięwzięciach do czynności:

I - niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

II - niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

III - niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

IV - niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,

V - niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

4. Czy przekazywane nieodpłatnie przez Państwa jednej osobie wydawnictwa/gadżety będą stanowić prezenty o małej wartości - tj. towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku)?

Odp. Przekazywane nieodpłatnie materiały nie są ewidencjonowane. Jednocześnie w momencie nieodpłatnego przekazania towarów Wnioskodawca naliczy podatek od towarów i usług i przekaże w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego.

5. Czy będziecie Państwo prowadzili ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym przekazano ww. prezenty?

Odp. Nie będzie prowadzonej ewidencji przekazanych materiałów.

6. Czy przekazywane nieodpłatnie przez Państwa uczestnikom konferencji/sympozjum, wydawnictwa/gadżety, będą miały wartość użytkową i walor konsumpcyjny z punktu widzenia odbiorcy?

Odp. Przekazywane nieodpłatnie materiały w ramach przedsięwzięcia to: plecaki, statywy i torby fotograficzne jako nagrody w konkursie fotograficznym mają wartość użytkową, lupki dla dzieci o wartości poniżej 20,00 zł netto i broszurki, plakaty, zaproszenia.

7. Czy poniesione wydatki na nabycie wydawnictwgadżetów będą miały związek z wykonywanymi przez Państwa czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak to jakie?

Odp. Poniesione wydatki na nabycie wydawnictwgadżetów nie będą miały związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

8. Czy zakupy wydawnictw promujących przyrodę (...), monografii, gadżetów, będą poczynione wyłącznie z przeznaczeniem ich przekazania do bezpłatnego wydania?

Odp. Tak, zakupy wydawnictw, gadżetów będą nabyte w celu bezpłatnego wydania.

9. Czy za przygotowane podczas konferencji materiały dźwiękowe i telewizyjne, które zostaną wyemitowane na antenie radiowej i w lokalnej stacji telewizyjnej, otrzymacie Państwo wynagrodzenie?

Odp. Park nie otrzyma wynagrodzenia.

10. Czy opracowanie naukowe podsumowujące dekadę pomiarów i analiz wykonanych w ramach podsystemu na (...) ((...)), będą odsprzedawane? Jeśli nie to proszę wskazać jakie jest/będzie ich przeznaczenie, jak i gdzie będą wykorzystywane?

Odp. Tak jak wskazano we wniosku w realizacji zadania II Park będzie promował opracowanie naukowe podsumowujące dekadę pomiarów i analiz. Wydanie opracowania naukowego nie wchodzi w zakres przedsięwzięcia pn.: "(...)".

11. Czy wystawa pokonkursowa, która będzie eksponowana w (...), będzie udostępniana odpłatnie?

Odp. Wystawa pokonkursowa będzie udostępniona bezpłatnie.

Pytania

1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług od czynności związanych z zakupem towarów i usług wymienionych w pkt 1 i 2?

2. Czy Wnioskodawcy stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów wymienionych w pkt 3?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Parki Narodowe posiadają osobowość prawną na podstawie art. 8 ustawy o ochronie przyrody oraz w określonym zakresie wykonują działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że w zakresie wykonywanych czynności przez Parki Narodowe (nawet, gdy czynności dotyczą zadań statutowych parków), są podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i uług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawy towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ad. 1

Państwa zdaniem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, od zakupu usług wymienionych w pkt 1 oraz zakupu towarów wymienionych w pkt 2., nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

W związku z brzmieniem przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

a)

usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

* nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,

* usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.

Jak wynika z wymienionych przepisów ustawy planowany zakup usług gastronomicznych i noclegowych dla uczestników konferencji i sympozjum nie wykazuje związku działalnością gospodarczą podatnika.

Natomiast planowany zakup usług transportowych na rzecz pracowników i innych osób biorących udział w sympozjum i konferencji oraz zakup gier i pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas warsztatów przyrodniczych, zakup nagród dla uczestników konkursów, nie mają zarówno ogólnego, jak i pośredniego związku z Państwa działalnością gospodarczą. Zatem nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach dotyczących wydatków za usługi transportowe oraz zakup towarów, gdyż nie jest spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy.

Ad. 2

W odniesieniu do zakupu towarów wymienionych w pkt 3 nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w myśl art. 86 ust. 1.

Jednocześnie w momencie nieodpłatnego przekazania towarów naliczą Państwo podatek od towarów i usług i przekażą w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez podlegającą opodatkowaniu dostaw towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1)

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2)

wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu art. 7 ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Z kolei art. 7 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, iż przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

* o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

* których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Zatem, planowany przez Park zakup wydawnictw i gadżetów, dokonany będzie w celu ich nieodpłatnego przekazania, niemający związku z prowadzoną przez Park działalnością gospodarczą - zarówno zwolniony jak i opodatkowany to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych wydawnictw i gadżetów.

Przy zakupie towarów i usług odliczenie podatku naliczonego jest możliwe jedynie wówczas, gdy istnieje bezpośredni lub pośredni związek między dokonanym wydatkiem a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub gdy nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem sprzedaży opodatkowanej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Park jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych. Rodzaj działalności według PKD 91.04.Z - działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody. Park jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Planujecie Państwo realizować przedsięwzięcia pn.: "(...)" z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale środków własnych, w ramach programu priorytetowego (...).

Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa.

W ramach wielomodułowego przedsięwzięcia planowana jest:

I. Konferencja " (...)", podczas której przygotowane zostaną materiały dźwiękowe i telewizyjne, które zostaną wyemitowane na antenie radiowej i w lokalnej stacji telewizyjnej. Ponadto wykonane zostaną materiały informacyjno-promocyjne z motywami graficznymi odzwierciedlającymi tematykę konferencji oraz informujące o partnerach Parku wspierających jego działania.

II. (...) Sympozjum (...) podczas którego jednym z punktów będzie, oprócz sesji referatowej i terenowej, promocja (...) - opracowania naukowego podsumowującego dekadę pomiarów i analiz wykonywanych w ramach tego podsystemu na (...).

III. Warsztaty " (...)" (III-VI. 2024 r.) w zakresie odkrywania środowiska naturalnego i zwiększenia świadomości na problemy ekologiczne m.in. " (...)". Warsztaty przyrodnicze składające się z czterech części: Ziemia, Woda, Powietrze i Ogień.

IV. " (...)" - (...) edycja plenerowej imprezy edukacyjnej. Uczestnicy imprezy będą brali udział w różnego rodzaju grach i zabawach, konkursach przyrodniczych, spotkaniach z pracownikami parków narodowych. Odwiedzający Park (...) będą mieli możliwość zapoznania się (w formie bezpłatnej) m.in. z prezentowanymi w (...) wystawami, w tym stałą wystawą multimedialną: "(...)".

V. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny " (...)" będący inspiracją do przemyśleń, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać aby chronić środowisko swego życia i zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych powodowanych przez człowieka. Efektem konkursu będzie wystawa pokonkursowa, która będzie eksponowana w (...).

Ponadto, jak wskazali Państwo udział uczestników w Konferencji, Sympozjum, Warsztatach, (...), Konkursie fotograficznym będzie nieodpłatny. Wystawa pokonkursowa będzie udostępniona również bezpłatnie.

Wystawiane faktury, w związku z nabyciem towarów i usług, w ramach realizowanego projektu będą wystawiane na Państwa.

Wszystkie towary i usługi nabyte w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, jak wskazali Państwo w opisie sprawy będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia planują Państwo zakup: 1) usług noclegowych, gastronomicznych, usług transportowych dla uczestników konferencji i sympozjum oraz usług transportowych grup zorganizowanych z placówek oświatowych biorących udział w warsztatach, usług wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych w formie ulotek, banerów;

Planowany zakup usług wykorzystany będzie do działalności statutowej Parku, która nie pozostaje w związku ze sprzedażą opodatkowaną.

2)

towarów t.j. zakup gier i pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas warsztatów przyrodniczych, zakup nagród dla uczestników konkursów;

3)

zakup wydawnictw promujących przyrodę (...), monografii, gadżetów;

Wydawnictwa i gadżety zostaną przekazane nieodpłatnie uczestnikom konferencji i sympozjum.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, Państwa wątpliwości dotyczą w pierwszej kolejności braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług od czynności związanych z zakupem towarów i usług wymienionych w pkt 1 i 2, a następnie pełnego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów wymienionych w pkt 3 stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wynika z opisu sprawy - usługi noclegowe, gastronomiczne, usługi transportowe dla uczestników konferencji i sympozjum oraz usługi transportowe grup zorganizowanych z placówek oświatowych biorących udział w warsztatach, usługi wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych w formie ulotek, banerów oraz zakup gier i pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas warsztatów przyrodniczych, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup wydawnictw promujących przyrodę (...), monografii, gadżetów - zostaną wykorzystane przez Państwo do działalności statutowej Parku, która nie pozostaje w związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Zatem, w związku z tym, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Park do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie będzie Państwu przysługiwało - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy - prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady związane z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując nie będzie Państwu przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji projektu pn.: "(...)" na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, zarówno od czynności związanych z zakupem towarów i usług wymienionych w pkt 1 i 2 jak również towarów wymienionych w pkt 3.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwo w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (zapytania). Inne kwestie wynikające z opisu sprawy czy własnego stanowiska w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie upup: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl