0112-KDIL3-3.4011.60.2017.1.TW, 3% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla działalności usługowej w zakresie handlu. -... - OpenLEX

0112-KDIL3-3.4011.60.2017.1.TW - 3% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla działalności usługowej w zakresie handlu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3-3.4011.60.2017.1.TW 3% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla działalności usługowej w zakresie handlu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 27 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

* możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe,

* określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

* możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

* określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą, która od wielu lat nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. W przeszłości i obecnie Wnioskodawczyni jest zatrudniona na umowę o pracę, ale nigdy nie pracowała w Firmie swojego męża.

Wnioskodawczyni obecnie chciałaby rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą - otworzyć własną firmę na własne nazwisko i skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Mąż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od stycznia 1998 r. - pod nazwą (obecnie) A. Jest to produkcja i sprzedaż pomocy dydaktycznych oraz urządzeń biurowych. Zajmuje się wytwarzaniem wyrobów oraz zakupem i sprzedażą gotowych towarów. Sprzedaż wyrobów i towarów odbywa się na rzecz odbiorców indywidualnych (głównie są to placówki oświatowe), ale też jest to sprzedaż hurtowa dla innych podmiotów gospodarczych handlujących takim asortymentem. Mąż Wnioskodawczyni rozlicza podatek dochodowy według ustawy o p.d.o.f. - art. 30c-19% podatek liniowy.

Obecnie firma A zamierza zreorganizować sposoby sprzedaży towarów i wyrobów poprzez znaczne ograniczenie sprzedaży detalicznej - do klienta końcowego (głównie są to placówki oświatowe), a oprzeć się w większości (jako producent i hurtownik) na sprzedaży dla odbiorców hurtowych.

Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni polegałaby na sprzedaży pomocy dydaktycznych odbiorcom detalicznym - głównie placówkom oświatowym. Wnioskodawczyni nabywałaby towary wyłącznie od firmy swojego męża na własne nazwisko i we własnym imieniu, a następnie sprzedawałaby te towary swoim odbiorcom. Byłaby, podobnie jak mąż, czynnym podatnikiem podatku VAT. Klient dokonywałby wyboru towaru korzystając z katalogów lub informacji ze strony internetowej i po złożeniu zamówienia otrzymywałby towar z dostawą, zakupując go bezpośrednio w firmie Wnioskodawczyni. Ceną zakupu tych towarów z firmy A do firmy Wnioskodawczyni byłaby to cena rynkowa, taka sama jak dla wszystkich pozostałych odbiorców hurtowych.

Wnioskodawczyni pozostaje z mężem we wspólnym gospodarstwie domowym. Łączy ich wspólność majątkowa.

Wnioskodawczyni podaje, że jej działalność byłaby sklasyfikowana następująco:

* wg PKD 2007: 47.91.Z oraz 47.19.Z,

* wg PKWiU 2008: 47.00.31.0, 47.00.32.0, 47.00.33.0, 47.00.41.0, 47.00.55.0, 47.00.56.0, 47.0057.0, 47.0058.0, 47.00.59.0, 47.00.63.0, 47.00.65.0., 47.00.67.0., 47.00.83.0, 47.00.84.0, 47.00.86.0, 47.00.88.0., 47.00.89.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła z tytułu swojej działalności gospodarczej korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania?

2. Czy stawka ryczałtu będzie taka, jak podano w art. 12 ust. 1 punkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - tzn. 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu?

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni ustawa o podatku zryczałtowanym nie wyklucza jej z możliwości korzystania z tej formy opodatkowania, ponieważ mąż nie likwiduje swojej działalności na jej rzecz, jego działalność nie miała ani nie ma formy spółki. Wnioskodawczyni też nie będzie działać w ramach spółki.

Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania 2.

Zdaniem Wnioskodawczyni jej działalność gospodarcza, ponieważ polegałaby na zakupie na własne nazwisko i we własnym imieniu towarów handlowych od firmy A (firma męża Wnioskodawczyni), a następnie na sprzedaży tych towarów jej kontrahentom, jest to działalność usługowa w zakresie handlu opodatkowana 3% stawką ryczałtu od przychodów. Nie byłaby to działalność pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, o której mowa w art. 12 ust. 2 punkt c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ponieważ Wnioskodawczyni nie otrzymywałaby wynagrodzenia prowizyjnego od zrealizowanej sprzedaży. Jej dochodem (z uwzględnieniem zasad ustalania podatku ryczałtowego) byłaby różnica pomiędzy ceną zakupu towarów a ceną ich sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

* możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe,

* określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, z późn. zm.): ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy: użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.): ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie "działalności usługowej" zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującym działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującym działalność usługową w zakresie handlu).

Natomiast stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - użyte w ustawie określenie działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Użyte w treści ww. przepisu sformułowanie "sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym" oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy - towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Jednocześnie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Natomiast wyroby w myśl PKWiU to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i ich części.

Należy podkreślić, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy: opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanych przez Wnioskodawczynię symboli PKWiU.

Zatem z uwagi na to, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię nie będą usługi, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, może ona korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o ile Wnioskodawczyni w określonym przez prawo terminie złoży stosowane oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Powyższe wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten stanowi, że: pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przechodząc do kwestii stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy wskazać, że podstawą do zakwalifikowania osiąganych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej działalności symbolu PKWiU wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in.:

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b),

* 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b).

W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że skoro w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawczynię nie dojdzie do przetworzenia nabytych przez nią rzeczy (towarów), to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży będą traktowane jako towary handlowe - odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem działalność polegającą na sprzedaży nabytych pomocy dydaktycznych należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodów.

Wnioskodawczyni będzie mogła wybrać - jako formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą stawką podatku będzie ta określona w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w wysokości 3% przychodów.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl