0112-KDIL2-2.4011.767.2022.1.IM - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.767.2022.1.IM Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 30 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 29 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Dane techniczne Wnioskodawcy

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się architekturą sieciową. Działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, poniżej przedstawiony zostanie wyczerpujący opis stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego oraz pytania interpretacyjne wraz ze stanowiskiem Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej.

Przedmiot działalności Wnioskodawcy oraz charakterystyka wykonywanych prac

Wnioskodawca pełni rolę Zastępcy Dyrektora (...) i jako taki kieruje zespołem wytwarzającym oprogramowanie. Bezpośrednio nie tworzy kodu oprogramowania, ale nadzoruje i kieruje całym procesem jego powstawania. W skład usług wchodzą opracowywanie i nadzór nad metodologią tworzenia oprogramowania oraz procesem wytwarzania oprogramowania, opracowywanie, analiza i wdrażanie średnio i długoterminowych planów wytwarzania oprogramowania. Ponadto Wnioskodawca nadzoruje przebieg i efekt prac programistycznych w dziale, realizację poszczególnych etapów projektów oraz realizację działań związanych z zapewnieniem jakości w ramach projektów. Wnioskodawca zajmuje się pozyskiwaniem nowych rozwiązań technologicznych mających na celu sprawniejsze realizowanie projektów, doradztwem w zakresie szkoleniowym, analizą potrzeb szkoleniowych, wsparciem w rozwoju kompetencji i umiejętności developerów oraz współpracuje przy definiowaniu procesów wytwórczych i normujących je standardów jakościowych.

Opinia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego

Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego wydaną dnia 9 września 2022 r., sygn.: (...), opisana powyżej działalność Wnioskodawcy, w ocenie Ośrodka, polegająca na:

- opracowywaniu i nadzorze nad metodologią tworzenia oprogramowania,

- opracowywaniu i nadzorze nad procesem wytwarzania oprogramowania,

- opracowywaniu, analizie i wdrażaniu średnio i długoterminowych planów wytwarzania oprogramowania,

- nadzorze nad przebiegiem i efektem prac programistycznych w dziale,

- nadzorze nad realizacją poszczególnych etapów projektów,

- współpracy przy definiowaniu procesów wytwórczych i normujących je standardów jakościowych,

- nadzorze nad realizacją działań związanych z zapewnieniem jakości w ramach projektów,

- pozyskiwaniu nowych rozwiązań technologicznych mających na celu sprawniejsze realizowanie projektów,

- doradztwie w zakresie szkoleniowym,

- wsparciu w rozwoju kompetencji i umiejętności developerów,

- analizie potrzeb szkoleniowych,

mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 70.22.20.0 "Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych".

Kopia wskazanej opinii o sygn.: (...) została załączona do niniejszego pisma.

Wnioskodawca nie będzie podmiotem opłacający podatek w formie karty podatkowej, nie będzie korzystał z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego, nie będzie prowadzić apteki, nie będzie sprzedawać ani kupować wartości dewizowych oraz nie będzie sprzedawać części oraz akcesoriów do pojazdów mechanicznych. Ponadto Wnioskodawca nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Wnioskodawca nie będzie świadczył także usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Nie nastąpiła również sytuacja, w której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm., dalej "u.z.p.d."), czyli Wnioskodawca nie będzie podejmował działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem; w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków; samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Pytanie

Czy usługi wskazane w stanie faktycznym, które Wnioskodawca wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2021.1993 t.j. z dnia 2021.11.04) - 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy - w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021.1128 t.j. z dnia 2021.06.24) art. 14 ust. 1 mówi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (...).

Postanowienia art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2021.1993 t.j. z dnia 2021.11.04, dalej "u.z.p.d.") regulują opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d. opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.z.p.d. użyte przez ustawodawcę określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może wynosić odpowiednio:

- 15% przychodów ze świadczenia usług (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;

- 8,5% dla przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5. lit.a.

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać, iż symbole PKWiU, opisujące usługi wykonywane przez Wnioskodawcę zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m u.z.p.d. Przepis ten przewiduje dla tych symboli PKWiU stawkę 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednakże, przy symbolu PKWiU 70 ustawodawca umieścił znak "ex". Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d. ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu i dotyczy tylko określonych i wskazanych usług z tego ugrupowania, czyli firm centralnych (PKWiU grupa 70.10) oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem (grupy i klasy zawarte w poddziałach PKWiU 70.21 i 70.22.15), tj. usług, których Wnioskodawca nie świadczy.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU wydanych przez Główny Urząd Statystyczny grupowanie 70.22.20.0 "Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych" obejmuje usługi Pozostałe usługi zarządzania projektami mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

- usługi koordynacji i nadzoru w zakresie środków podjętych w celu przygotowania, uruchomienia i zakończenia projektu realizowanego w imieniu klienta,

- usługi zarządzania projektami, które mogą dotyczyć budżetu, rachunkowości i kontroli kosztów, zamówień, planowania czasu pracy i pozostałych warunków działania, koordynacji prac podwykonawców, kontroli, jakości itp.,

- usługi zarządzania projektami, które obejmują usługi zarządzania, w tym zarządzania biurem, przy udziale lub bez udziału własnego personelu.

Wobec czego grupowanie to dotyczy wyłącznie usług koordynacji i nadzoru w zakresie zarządzania projektami, a nie usług związanych z doradztwem związanym z zarządzaniem.

Warto również przytoczyć interpretację Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 7 czerwca 2022 r. nr. sygn. 0115-KDIT1.4011.24.2022.1.MN, w której uznano za prawidłowe stanowisko, mówiące, iż przychody uzyskiwane przez wnioskodawczynię ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 70.22.20.0 - Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych, powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej analizę przepisów, należy uznać, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod 70.22.20.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie bowiem do art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

2. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się architekturą sieciową. Pełni Pan rolę Zastępcy Dyrektora (...) i jako taki kieruje zespołem wytwarzającym oprogramowanie. Bezpośrednio nie tworzy kodu oprogramowania, ale nadzoruje i kieruje całym procesem jego powstawania. W skład usług wchodzą opracowywanie i nadzór nad metodologią tworzenia oprogramowania oraz procesem wytwarzania oprogramowania, opracowywanie, analiza i wdrażanie średnio i długoterminowych planów wytwarzania oprogramowania. Ponadto nadzoruje Pan przebieg i efekt prac programistycznych w dziale, realizację poszczególnych etapów projektów oraz realizację działań związanych z zapewnieniem jakości w ramach projektów. Ponadto wskazał Pan, że zajmuje się pozyskiwaniem nowych rozwiązań technologicznych mających na celu sprawniejsze realizowanie projektów, doradztwem w zakresie szkoleniowym, analizą potrzeb szkoleniowych, wsparciem w rozwoju kompetencji i umiejętności developerów oraz współpracuje przy definiowaniu procesów wytwórczych i normujących je standardów jakościowych. Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego opisana przez Pana działalność mieści się w grupowaniu: PKWiU 70.22.20.0 "Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych". Wskazał Pan, że formą opodatkowania Pana przychodów jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W odniesieniu do wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70) wskazuję, że symbol ex oznacza, że w ramach grupowania 70 opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie usługi wymienione w tym przepisie, tj. usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a pozostałe usługi opodatkowane będą stawką 8,5%.

Oznacza to, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 70.22.20.0 - Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ usługi te nie są usługami doradztwa związanymi z zarządzaniem.

Reasumując - usługi wskazane w stanie faktycznym, które Pan wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazuję, że powołana przez Pana interpretacja zapadła w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego tę interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl