0112-KDIL2-2.4011.741.2021.3.AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.741.2021.3.AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 3 września 2021 r. wpłynął Pani wniosek z 30 sierpnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych, opodatkowania nabytych w spadku składników majątku oraz kosztów uzyskania przychodów. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 listopada 2021 r. (wpływ 10 listopada 2021 r.).

Opis stanów faktycznych

Dnia (...) 2021 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni (dalej również jako: Spadkodawca) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) (dalej również jako: Z). W okresie od Jego śmierci do (...) 2021 r. funkcjonowało przedsiębiorstwo w spadku pod firmą (...) (dalej jako: Z w spadku).

Dnia (...) lipca nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego, na mocy którego całość spadku wprost po zmarłym nabyła Pani (dalej również jako: Spadkobierca). Mając na względzie powyższe, tego dnia przedsiębiorstwo w spadku przestało funkcjonować i zostało ono wykreślone z rejestru podatników VAT.

Pani jest jedynym spadkobiercą. Wcześniej prowadziła Pani swoją działalność gospodarczą, ale jednocześnie z chwilą nabycia spadku rozszerzyła ją o działalność gospodarczą, które prowadziło przedsiębiorstwo zmarłego męża. Wprowadziła Pani do swojej działalności środki trwałe stanowiące wcześniej przedsiębiorstwo zmarłego męża.

Dodać należy, że pomiędzy małżonkami istniała ustawowa wspólnota majątkowa małżeńska.

Dla przedsiębiorstwa w spadku nie został ustanowiony zarządca sukcesyjny, do momentu jego zakończenia prowadzono czynności zachowawcze.

Mając na względzie powyższe, chciałaby Pani uzyskać stanowisko KIS dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku udzieliła Pani odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w związku z nabyciem spadku po zmarłym mężu przejęła Pani całość przedsiębiorstwa prowadzonego przez męża, które spełniało definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)?

Tak, całość przedsiębiorstwa spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.

W opisie sprawy wskazała Pani, że "Dla przedsiębiorstwa w spadku nie został ustanowiony zarządca sukcesyjny, do momentu jego zakończenia prowadzono czynności zachowawcze", o jakich czynnościach zachowawczych mowa?

Jakie wydatki opłacała Pani?

To były następujące czynności zachowawcze, a zarazem wydatki: wypłata wynagrodzeń dla pracowników, zakup zakontraktowanego (...), sprzedaż produktów zgodnie z umowami wcześniej zawartymi, ponoszenie kosztów tytułem mediów, transport itp.

W związku z jakimi zdarzeniami gospodarczymi te wydatki były przez Panią opłacane (jakich kosztów one dotyczyły)?

Wszystkie wydatki były związane z główną działalnością gospodarczą spadkodawcy: produkcja wyrobów (...).

Kiedy te wydatki były przez Panią opłacone?

Wydatki były opłacane od śmierci spadkodawcy (...) do uprawomocnienia się wyroku o nabyciu całości spadku przez jedynego spadkobiorcę - Wnioskodawczynię (...).

Czy na te wydatki były wystawione faktury (inne dowody); jeżeli tak, na kogo były one wystawione (na zmarłego męża, przedsiębiorstwo w spadku, na Panią); kiedy faktury były wystawione?

Faktury były wystawiane zarówno na spadkodawcę, przedsiębiorstwo w spadku, jak i na działalność gospodarczą Wnioskodawczyni. Z racji dużej ilości transakcji gospodarczych nie było możliwości na bieżąco poinformowania kontrahentów o zaistniałych okolicznościach, tudzież często nie byli oni w stanie na bieżąco zmienić danych.

Czy wydatki te były zaliczone w koszty uzyskania przychodów przez męża lub przedsiębiorstwo w spadku?

Wydatki były zaliczane w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa w spadku, gdy były wystawione na rzecz przedsiębiorstwa w spadku. W przypadku faktur wystawionych na rzecz zmarłego spadkodawcy nie stanowiły one kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa w spadku. Pani jako spadkobierca liczy, że zostaną one uwzględnione w rozliczeniu podatku dochodowego spadkodawcy za rok 2021, które zostanie ustalone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Pytania

1. Jak powinna być obliczona wartość początkowa środków trwałych na cele prowadzonej przez spadkobiercę amortyzacji, które zostały wprowadzone do przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwa zmarłego?

2. Czy amortyzacja, o której mowa w pkt 1, stanowi dla Pani koszt uzyskania przychodów?

3. Czy nabyte w spadku składniki majątku stanowią dla Pani przychód podatkowy z podatku dochodowego od osób fizycznych?

4. Czy może Pani uwzględnić w koszty uzyskania przychodów wydatki przez nią opłacone, ale poniesione na rzecz Z lub Z w spadku?

Pani stanowisko w sprawie

W Pani ocenie w zakresie pytania nr 1 - z racji faktu, że pomiędzy małżonkami istniała ustawowa wspólnota majątkowa i mając również na względzie interpretacje indywidualne z dnia 18 stycznia 2021 r. 0112-KDIL2-2.4011.678.2020.4.IM oraz z dnia 19 kwietnia 2018 r. 0112-KDIL3-3.4011.84.2018.1.MM, wartość początkowa środków trwałych powinna być ustalona zgodnie z poniższymi zasadami:

- w części, w której środki trwałe zostały nabyte przez Panią z mężem do wspólności majątkowej, w wysokości 1/2 ceny ich nabycia zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.,

- w części, w której środki trwałe zostały nabyte w drodze spadku, w wartości rynkowej z dnia nabycia spadku (data śmierci spadkodawcy), zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

W rezultacie, zarówno w części nabytej po śmierci męża, jak i wspólnie za jego życia - powinna Pani ustalić tak, jakby mąż przed śmiercią nie amortyzował tych środków trwałych, ponieważ nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania zasada kontynuacji wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych.

W Pani ocenie w zakresie pytania nr 2 - zarówno amortyzacja części majątku nabytego do wspólnoty majątkowej, jak i nabytego w spadku, gdzie wartość początkowa została ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 1, stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu dla spadkobiercy, artykuł 23 ust. 1 pkt 45a u.p.d.o.f. nie znajdzie tu zastosowania.

W Pani ocenie w zakresie pytania nr 3 - nabyte w spadku składniki majątku są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn lub zwolnione z tego podatku na podstawie przepisów tam się znajdujących. W rezultacie nie są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

W Pani ocenie w zakresie pytania nr 4 - mając na względzie konstrukcję u.p.d.o.f., a także interpretację indywidualną z 07.03.2018, 0111-KDIB1-1.4011.265.2017.1.MG, koszty spadkodawcy zapłacone przez spadkobiercę nie stanowią dla tego drugiego kosztów uzyskania przychodów. Takie wydatki będą stanowić koszty podatkowe zmarłego spadkodawcy. Powinny zostać one uwzględnione w decyzji organu skarbowego określającej wysokość dochodu/straty do momentu śmierci spadkodawcy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170; dalej: ustawa o zarządzie sukcesyjnym) wprowadziły specyficzny rodzaj podatnika, jaki stanowi przedsiębiorstwo w spadku.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym: przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Artykuł 2 ust. 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym: jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo.

Artykuł 2 ust. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym: przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo na podstawie czynności, o których mowa w art. 13, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Artykuł 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym: właścicielem przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy jest:

1)

osoba, która zgodnie z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem spadkowym, nabyła składniki niematerialne i materialne, o których mowa w art. 2 ust. 1, na podstawie powołania do spadku z ustawy albo testamentu albo nabyła przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie na podstawie zapisu windykacyjnego;

2)

małżonek przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

3)

osoba, która nabyła przedsiębiorstwo w spadku albo udział w przedsiębiorstwie w spadku bezpośrednio od osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu - w przypadku gdy po śmierci przedsiębiorcy nastąpiło zbycie tego przedsiębiorstwa albo udziału w tym przedsiębiorstwie.

Artykuł 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.): ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.

Artykuł 1a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ustawa reguluje również opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów przedsiębiorstwa w spadku.

Artykuł 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

1)

zarządu sukcesyjnego albo

2)

uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).

Artykuł 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychody przedsiębiorstwa w spadku uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Artykuł 7a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: powstanie przedsiębiorstwa w spadku nie jest traktowane jako rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Artykuł 7a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychodami przedsiębiorstwa w spadku są wszystkie przychody związane z działalnością prowadzoną przez to przedsiębiorstwo, w tym w formie spółki cywilnej. Do przychodów zalicza się również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku, niezależnie od tego, kiedy zostały nabyte przez zmarłego przedsiębiorcę, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł. W tym przypadku przepisu art. 14 ust. 2c nie stosuje się.

Artykuł 7a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przedsiębiorstwo w spadku może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione przez zmarłego przedsiębiorcę związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zgodnie z ustawą podlegałyby potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających po śmierci przedsiębiorcy.

Z treści wniosku wynika, że (...) 2021 r. zmarł Pani mąż (dalej: Spadkodawca) prowadzący działalność gospodarczą. W okresie od śmierci Spadkodawcy do (...) 2021 r. funkcjonowało przedsiębiorstwo w spadku (dalej: przedsiębiorstwo w spadku). Dnia (...) lipca nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego, na mocy którego całość spadku wprost po Spadkodawcy nabyła Pani. Tego dnia przedsiębiorstwo w spadku przestało funkcjonować. Pani jest jedynym spadkobiercą. Wcześniej prowadziła Pani swoją działalność gospodarczą, ale jednocześnie z chwilą nabycia spadku rozszerzyła ją Pani o działalność gospodarczą, którą prowadził Spadkodawca. Wprowadziła Pani do swojej działalności środki trwałe stanowiące wcześniej przedsiębiorstwo Spadkodawcy. Między Panią a Spadkodawcą istniała ustawowa wspólnota majątkowa małżeńska. Dla przedsiębiorstwa w spadku nie został ustanowiony zarządca sukcesyjny, do momentu wygaśnięcia uprawnienia do jego powołania prowadzono czynności zachowawcze. Czynnościami zachowawczymi, a zarazem wydatkami były: wypłata wynagrodzeń dla pracowników, zakup zakontraktowanego (...), sprzedaż produktów zgodnie z umowami wcześniej zawartymi, ponoszenie kosztów tytułem mediów, transportu itp. Wydatki były opłacane przez Panią od śmierci Spadkodawcy do uprawomocnienia się wyroku o nabyciu całości spadku. Faktury były wystawiane zarówno na Spadkodawcę, przedsiębiorstwo w spadku, jak i na Pani działalność gospodarczą. Wydatki były zaliczane w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa w spadku, gdy były wystawione na rzecz przedsiębiorstwa w spadku. W przypadku faktur wystawionych na rzecz Spadkodawcy nie stanowiły one kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa w spadku.

W pierwszej kolejności wątpliwości Pani dotyczą kwestii ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spadkodawcy, którego działalność Pani kontynuuje.

Artykuł 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Artykuł 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1)

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2)

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Artykuł 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Artykuł 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.

Artykuł 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Artykuł 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Artykuł 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Artykuł 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W opisie zaistniałego stanu faktycznego wskazała Pani, że w małżeństwie Pani obowiązywał ustawowy ustrój wspólności majątkowej.

Zatem - składniki majątku nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej nie stanowią odrębnego majątku danego małżonka, lecz dorobek małżonków bez względu na to, czy zostały zakupione na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków, czy też dla celów prywatnych.

Tym samym, pozostając ze Spadkodawcą we wspólności małżeńskiej majątkowej, była Pani współwłaścicielem środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej Spadkodawcy.

Odnosząc się do sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spadkodawcy, którego działalność Pani kontynuuje, należy wskazać, że wartość początkową poszczególnych środków trwałych powinna Pani określić w zróżnicowany sposób, inny dla środków trwałych nabytych ze Spadkodawcą za jego życia i inny dla nabycia nieodpłatnie po śmierci Spadkodawcy.

Stąd - w części, w której środki trwałe zostały nabyte przez Panią ze Spadkodawcą do wspólności majątkowej, ich wartość początkową należy ustalić w wysokości 1/2 ceny ich nabycia, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wartość początkową środków trwałych w części, w której środki trwałe zostały nabyte przez Panią w drodze spadku po Spadkodawcy, należy określić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wartości rynkowej środka trwałego z dnia nabycia spadku (data śmierci Spadkodawcy).

Należy także podkreślić, że wartość początkową środków trwałych - zarówno w części nabytej po śmierci Spadkodawcy, jak i wspólnie za jego życia - powinna Pani ustalić tak, jakby mąż przed śmiercią nie amortyzował tych środków trwałych, ponieważ nie znajdzie w tej sprawie zastosowania zasada kontynuacji wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych.

Reasumując - wartość początkową środków trwałych powinna Pani określić w następujący sposób:

* w części, w której środki trwałe zostały nabyte przez Panią ze Spadkodawcą do wspólności majątkowej, w wysokości 1/2 ceny ich nabycia zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* w części, w której środki trwałe zostały nabyte w drodze spadku, w wartości rynkowej z dnia nabycia spadku (data śmierci Spadkodawcy), zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Artykuł 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:

- nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

- dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

- nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

- nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Należy podkreślić, że w zakresie pojęcia "nabycie w drodze spadku" mieszczą się te sytuacje, w których własność przechodzi na spadkobiercę w drodze dziedziczenia, w wyniku zdarzenia, jakim jest otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy).

Ponadto ww. przepis wskazuje, że jeżeli podatnik nabywa środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie, a nabycie to nie stanowi przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, dochód z tego tytułu jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn lub od dochodu tego zaniechano poboru podatku, wówczas dokonywane przez podatnika odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów podatkowych. Jednak przepis ten zawiera jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze spadku.

A zatem, zgodnie z treścią ww. przepisu, odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku nie podlegają wyłączeniu, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że ma Pani prawo do zaliczania w koszty podatkowe dokonywanych przez Panią odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanych we wniosku środków trwałych.

Reasumując - odpisy amortyzacyjne od określonej w powyższy sposób wartości początkowej środków trwałych może Pani zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Kolejna Pani wątpliwość dotyczy kwestii, czy nabyte w spadku składniki majątku stanowią dla Pani przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższego wynika zatem, że podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania.

Jednak, aby zastosowanie mogły znaleźć postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w konkretnej sytuacji, u podatnika musi powstać przychód. Następnie przychód ten musi mieścić się w katalogu źródeł przychodów zdefiniowanych w ustawie podatkowej. Dodatkowo przychód ten nie może podlegać wyłączeniu od opodatkowania - stosownie do przepisów art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm.): podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Należy mieć na uwadze wyłączenia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, które zostały określone w art. 3 ustawy regulującej ten podatek.

Artykuł 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Powyższe oznacza, że jeśli przedmiotem spadku są składniki majątku wskazane w powyższym przepisie, które na mocy ustawy nie podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie stosuje się do nich wyłączenia, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro nabycie przez Panią własności rzeczy wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spadkodawcy miało miejsce w wyniku dziedziczenia, to nabycie to podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Dlatego też w Pani sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując - wartość nabytych w spadku składników majątku nie stanowi dla Pani przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc do kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków opłaconych przez Panią, ale poniesionych na rzecz Spadkodawcy lub przedsiębiorstwa w spadku, należy wskazać powołany wcześniej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów tak, aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

* być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* nie być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,

* być należycie udokumentowany.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia możliwość zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów od spełnienia m.in. warunku, że wydatek ten musi zostać poniesiony przez podatnika.

W tym miejscu należy wskazać, że do dnia poprzedzającego śmierć Spadkodawcy, to Spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Od dnia śmierci Spadkodawcy do (...) 2021 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych było natomiast przedsiębiorstwo w spadku. To oznacza, że koszty poniesione w okresie, gdy Spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią koszty uzyskania przychodów Spadkodawcy. Natomiast koszty poniesione w okresie istnienia przedsiębiorstwa w spadku są kosztami podatkowymi tego przedsiębiorstwa w spadku. Przedsiębiorstwo w spadku jest bowiem takim samym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jak każda inna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i obowiązują go te same zasady rozliczania kosztów podatkowych, które zostały określone w art. 22 i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istniej także możliwość zaliczenia przez przedsiębiorstwo w spadku do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez zmarłego przedsiębiorcę, jeżeli - w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegają one potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających już po śmierci przedsiębiorcy (art. 7a ust. 7 tej ustawy).

Ponadto należy stwierdzić, że skoro koszty, jakie Pani opłaciła, tj. wypłata wynagrodzeń dla pracowników, zakup zakontraktowanego (...), koszty tytułem mediów, transportu, poniesione zostały przez Spadkodawcę oraz przez przedsiębiorstwo w spadku, to ich wartość nie będzie mogła być zaliczona do Pani kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie zostanie spełniona jedna z przesłanek, wynikających z ww. art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wymóg poniesienia kosztu.

Reasumując - nie może Pani uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów wydatków przez Panią opłaconych, ale poniesionych na rzecz Spadkodawcy lub przedsiębiorstwa w spadku.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług został załatwiony odrębnymi pismami.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl