0112-KDIL2-2.4011.697.2022.3.IM - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.697.2022.3.IM Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 30 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 30 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 19 października 2022 r. (wpływ 19 października 2022 r.) oraz z 10 listopada 2022 r. (wpływ 10 listopada 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca w dniu 2 sierpnia 2022 r. rozpoczął prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej podając kod PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Zgodnie z objaśnieniami podklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:

- usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,

- instalowanie komputerów osobistych,

- instalowanie oprogramowania.

Prowadzona działalność nie obejmuje jednak usług związanych z oprogramowaniem, a koncentruje się na usługach związanych z rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych (za wyjątkiem oprogramowania i doradztwa w zakresie oprogramowania), usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych, w skład czego wchodzi:

- modelowanie i projektowanie automatyzacji procesów wdrożeniowych nowych funkcjonalności w systemie;

- analiza wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie;

- planowanie i realizowanie działań marketingowych/promocyjnych produktu;

- prowadzenie dokumentacji produktowej z wykorzystaniem specjalistycznego programu informatycznego;

- koordynacja prac przy ich rozwiązywaniu przez dostawcę na rzecz klienta;

- współpraca z kadrą zarządzającą i działami realizujące wdrożenia funkcjonalności: ogólne testy aplikacji (sprawdzenie wraz z kontrahentem czy program, który został stworzony, nie posiada błędów i działa zgodnie z założeniami projektowymi);

- usługi wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów (omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii).

W istocie jest to więc działalność biznes analityka i project managera w branży IT, która nie ma nic wspólnego z tworzeniem oprogramowania oraz jego instalacją, ani z doradztwem w tym zakresie.

Wnioskodawca chce opodatkować otrzymywane w ten sposób przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa ryczałtowa) przez działalność usługową należy rozumieć - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Jednocześnie właściwe zaklasyfikowanie usługi do odpowiedniego kodu PKWiU determinuje stawkę podatku zgodnie z art. 12 ustawy ryczałtowej.

Wnioskodawca identyfikuje swoje usługi wg kodu 62.09.20.0, tj. pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z tym zastrzeżeniem, że nie obejmuje on usług związanych z oprogramowaniem oraz 62.01.12.0 usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, a także 62.02.30 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku z 19 października 2022 r. udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy świadczone przez Pan usługi - sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 - polegają na projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci?

Wykonywane przez Pana usługi nie polegają całościowo na projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Czy w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

W odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej nie występują negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W uzupełnieniu z 10 listopada 2022 r. doprecyzował Pan, że świadczone przez Pana usługi - sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 w ogóle nie polegają na projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Pytanie

Czy przychód z tak opisanej działalności usługowej może być opodatkowany w formie ryczałtu wg stawki ryczałtu w wysokości 8,5% (zryczałtowany podatek dochodowy)?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy z formy opodatkowania 8,5% ryczałtem nie może skorzystać każdy przedsiębiorca, jednak stawka ta może być zastosowana do niektórych usług informatycznych, sklasyfikowanych w dziale 62 PKD, które wyłączone są z opodatkowania ryczałtem 12%, a mowa tutaj o 62.01.12, 62.02.30 i 62.09.20.0 (ryczałtem 12% w tym przypadku są objęte wyłącznie usługi w zakresie instalacji oprogramowania, doradztwa w zakresie oprogramowania, instalacji oprogramowania).

Wnioskodawca nadmienia, że zadania, które wykonuje, nie są związane z rozbudową i implementacją oprogramowania, a dotyczą analizy, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych technologii informatycznych dla systemów komputerowych połączonych siecią lub ich poszczególnych składowych, projektowania procesów ich wdrażania, a także wspieranie wiedzą oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących implementację zaproponowanych rozwiązań i technologii.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że uzyskiwany przez Niego przychód z działalności usługowej (w zakresie niezwiązanym z oprogramowaniem) może być opodatkowany 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy ryczałtowej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 12% przychodów ze świadczenia usług:

a)

związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b)

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

* 8,5% przychód z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy - (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia, w ramach działalności gospodarczej - będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o ile w istocie Wnioskodawca spełnia ustawowe warunki opodatkowania w tej formie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1)

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie występują.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam także uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 62.09.20.0 - pozostałe usługi w zakresie technologii informatycnych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozowjem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz 62.02.30 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu kopmputerowego. Wskazał Pan, że prowadzona przez Pana działalność nie obejmuje usług związanych z oprogramowaniem, a koncentruje się na usługach związanych z rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych (za wyjątkiem oprogramowania i doradztwa w zakresie oprogramowania) i usługach pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych, które wskazał Pan we wniosku. W istocie - jak Pan wskazał - jest to działalność biznes analityka i project managera w branży IT, która nie ma nic wspólnego z tworzeniem oprogramowania oraz jego instalacją ani z doradztwem w tym zakresie. Wskazał Pan również, że chce Pan opodatkować otrzymywane przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz że wykonywane przez Pana usługi - sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 - nie polegają w ogóle na projektowaniu, rozwoju, wdrażaniu oprogramowania i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że skoro świadczone przez Pana usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem:

* 62.01.12.0 nie są związane z oprogramowaniem,

* 62.02.30 nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania,

* 62.09.20 nie są usługami w zakresie instalowania oprogramowania,

to przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej tych usług mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - do przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami: 62.01.12.0, 62.02.30 oraz 62.09.20.0 prawidłowe jest stosowanie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pana stanowisko uznano za nieprawidłowe z uwagi na błędną podstawę prawną. Przychody uzyskiwane przez Pana z tego tytułu mogą być opodatkowane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie - jak Pan wskazał - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl