0112-KDIL2-2.4011.481.2022.2.AG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.481.2022.2.AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 8 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 6 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 lipca 2022 r. (wpływ 22 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jego główne działania koncentrują się na wykonywaniu usług dla jednego zleceniodawcy, z którym współpracuje na zasadzie B2B (business to business) w segmencie usług konsultingowych, doradztwo strategiczne dla wiodących przedsiębiorstw w Polsce.

Usługi wykonywane na rzecz zleceniodawcy dotyczą w szczególności pozyskania klienta i jego obsługi dla Spółki, zaznajamiania się z bieżącą i przygotowywaną ofertą usługową Spółki oraz zapewnienia jej regularnego przedstawiania obecnym i potencjalnym klientom Spółki.

Ponadto Wnioskodawca ma obowiązki związane z weryfikacją ofert na rynku usług w branży, w której funkcjonuje Spółka, dotyczących jej działalności. Istotną częścią działalności jest wyszukiwanie usługodawców na bazie kryteriów określonych przez Spółkę, pozyskiwanie ich ofert i przedstawianie Spółce oraz sporządzanie ofert, aranżowanie spotkań handlowych i promocyjnych, przedstawianie obecnym i potencjalnym klientom Spółki umów, których zawarciem zainteresowana jest Spółka, prowadzenie w tym zakresie dyskusji i negocjacji. Ponadto firma zobowiązana jest do aktywnego uczestnictwa w rynku oraz społeczności branżowej i jest nastawiona na budowanie relacji i nawiązywanie współpracy z obecnymi i potencjalnymi klientami Spółki.

Oprócz powyższych działalności pomiędzy partnerami biznesowymi zawarto postanowienia w zakresie działania firmy w doradztwie związanym z zarządzaniem, czyli: angażowanie się w proces konsultacji, prowadzenie projektów konsultingowych, stosowanie najlepszych praktyk w świadczeniu usług w celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości usług wykonywanych przez Spółkę, wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia dla wsparcia projektów realizowanych przez Spółkę oraz przyczynianie się do rozwoju kapitału intelektualnego na rzecz Spółki.

Z powyższego wynika, iż Wnioskodawca w ramach swojej działalności świadczy dwa odrębne rodzaje usług wyodrębnionych przez PKWiU, tj. jedno w zakresie usług wykazanych w kodzie PKWiU 70.22.11, tj. Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym oraz pozostałe usługi wykazane w kodzie 74.90.12, tj. Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.

Wg Wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług grupowanie 74.90.12 obejmuje: usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową; usługi wyceny antyków, biżuterii itp.

Natomiast wg Wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług grupowanie 70.22.11 obejmuje usługi doradztwa i pomoc operacyjną z zakresu polityki i strategii prowadzenia działalności gospodarczej, planowania ogólnego, kształtowania struktury i kontrolowania przedsiębiorstwa (organizacji).

W szczególności usługi doradztwa mogą dotyczyć jednego lub kilku z następujących zagadnień:

- określenia polityki działania firmy;

- określenia struktury organizacyjnej (systemu podejmowania decyzji), które w sposób najbardziej efektywny odpowiadać będą celom przedsiębiorstwa;

- organizacji prawnej;

- strategicznych planów działania;

- usług doradztwa w zakresie rozwoju i restrukturyzacji firmy, takich jak: fuzja, nabywanie przedsiębiorstw, spółki joint venture, sojusze strategiczne, dywersyfikacja, prywatyzacja;

- rozwoju systemu informacji dla celów zarządzania;

- opracowywania raportów kierowniczych i kontroli;

- planów przekształcenia firmy;

- kontroli form i metod kierowania;

- opracowywania programów ukierunkowanych na zwiększanie zysków; pozostałych spraw o szczególnym znaczeniu dla podniesienia poziomu kierowania przedsiębiorstwem (organizacją).

Grupowanie to nie obejmuje:

- usług doradztwa prawnego i reprezentacji w zakresie prawa, sklasyfikowanych w 69.10.1;

- usług doradców finansowych i negocjatorów w zakresie przeprowadzania fuzji i nabywania przedsiębiorstw, sklasyfikowanych w 66.19.21.0.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawcy nie są świadczone inne usługi. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie wystawiał fakturę Zleceniodawcy za świadczone usługi z wyodrębnieniem pozycji wg kodów PKWiU 70.22.11 i 74.90.12 z ewidencją pozwalającą na rozróżnienie uzyskanych przychodów. Wnioskodawca będzie świadczył usługi na własny rachunek i własne ryzyko oraz ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że uzyskany przez Pana przychód nie przekroczył w 2021 r. kwoty 2 000 000 euro.

W stosunku do Pana nie występują negatywne przesłanki z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i niniejsze wyłączenia nie mają miejsca, ponieważ nie jest Pan podatnikiem:

1)

opłacającym podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystającym, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągającym w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony,

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylony,

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzającym wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmującym wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) (uchylony).

2. Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Pytania

1. Czy opisana działalność - usługi wykonywane na rzecz zleceniodawcy w zakresie pozyskania klienta i jego obsługi dla Spółki, zaznajamianie się z bieżącą i przygotowywaną ofertą usługową Spółki oraz zapewnienie jej regularnego przedstawiania obecnym i potencjalnym klientom Spółki, obowiązki związane z weryfikacją ofert na rynku usług w branży, w której funkcjonuje Spółka, dotyczących jej działalności, wyszukiwanie usługodawców na bazie kryteriów określonych przez Spółkę, pozyskiwanie ich ofert i przedstawianie Spółce oraz sporządzanie ofert, aranżowanie spotkań handlowych i promocyjnych, przedstawianie obecnym i potencjalnym klientom Spółki umów, których zawarciem zainteresowana jest Spółka, prowadzenie w tym zakresie dyskusji i negocjacji, aktywne uczestnictwo w rynku oraz społeczności branżowej, budowanie relacji i nawiązywanie współpracy z obecnymi i potencjalnymi klientami Spółki - którą Wnioskodawca będzie prowadził pod kodem PKD 74.90.Z (PKWiU 74.90.12.0), może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne - stawką 8,5%?

2. Czy usługi doradztwa związane z zarządzaniem, czyli: angażowanie się Wnioskodawcy w proces konsultacji, prowadzenie projektów konsultingowych, stosowanie najlepszych praktyk w świadczeniu usług w celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości usług wykonywanych przez Spółkę, wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia dla wsparcia projektów realizowanych przez Spółkę oraz przyczynianie się do rozwoju kapitału intelektualnego na rzecz Spółki (określone w kodzie PKWiU 70.22.11) mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne stawką 15%?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy ww. opisana działalność usługowa, którą będzie prowadził w ramach PKWiU 74.90.12, może być opodatkowana ryczałtem - stawką 8,5%, a działalność opisana powyżej w ramach PKWiU 70.22.11 może być opodatkowana ryczałtem w wysokości 15%.

Wynika to z Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Ww. ustawa w art. 1 pkt 1 reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie: wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji; wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Doradztwo strategiczne, kod PKWiU 70.22.11, wg potocznego rozumienia tego pojęcia to usługi przede wszystkim konsultingowe, które obejmują zespół kompleksowych działań doradczych, mających bezpośredni wpływ na sferę organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Usługi doradztwa strategicznego mają na celu w szczególności zaplanowanie, zoptymalizowanie lub zmodyfikowanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa, a następnie wdrożenie procesów przyczyniających się do maksymalizacji efektów i minimalizacji kosztów jego funkcjonowania.

Zupełnie inny charakter mają usługi z zakresu pośrednictwa komercyjnego, kod PKWiU 74.90.12, usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, gdyż ich przedmiotem są w szczególności usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową. Wnioskodawca w wyniku prowadzonego pośrednictwa otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie na rzecz zleceniodawcy czynności. Usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 74.90.12.0 - czyli usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, nie zostały przyporządkowane do żadnej konkretnej stawki w myśl art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1993 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wobec czego odpowiednią stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie generalna stawka dla usług niewyszczególnionych w wysokości 8,5%.

W podobnej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2021 r. 0115-KDIT1.4011.293.2021.2.MST uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi sklasyfikowane pod kodem PKWiU 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, nie zostały przyporządkowane do żadnej konkretnej stawki w myśl art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wobec czego odpowiednią stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wskazanych usług będzie stawka 8,5%.

Podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2021 r. wydanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.271.2021.2.ISL.

Ponadto Wnioskodawca oświadcza, iż nie nastąpiły u niego tzw. negatywne przesłanki w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonych w art. 8 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej Ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

c)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Żadna z powyższych przesłanek nie wystąpiła.

Ponadto Wnioskodawca nie świadczy ww. usług w ramach wolnego zawodu i nie jest opodatkowany na zasadzie karty podatkowej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, własne stanowisko w sprawie należy uznać za prawidłowe.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką" (...).

Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - zgodnie z Pana oświadczeniem - w odniesieniu do działalności, którą Pan prowadzi, nie wystąpią negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zwracamy również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.12 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń oraz 70.22.11. - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym. Opisał Pan także, jakie czynności/zadania wchodzą w zakres obu świadczonych przez Pana usług. Wskazał Pan też, że uzyskiwany przychód w 2021 r. nie przekroczył kwoty 2 000 000 euro.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzamy, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU:

- pod symbolem 74.90.12 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń - są opodatkowane stawką 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- pod symbolem 70.22.11. - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym - są opodatkowane stawką 15%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jednocześnie, skoro prowadzi Pan ewidencję przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów osiąganych osobno dla każdego rodzaju usług, to może Pan stosować osobno stawkę opodatkowania właściwą dla przychodów osiągniętych z tytułu każdego rodzaju działalności, które prowadzi w myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy.

Reasumując - opisana działalność, tj. usługi wykonywane na rzecz Zleceniodawcy, którą będzie Pan prowadził pod symbolem PKWiU 74.90.12.0, może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%.

Natomiast usługi doradztwa związane z zarządzaniem, określone w kodzie PKWiU 70.22.11 mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 15%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl