0112-KDIL2-2.4011.397.2022.2.MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.397.2022.2.MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- prawidłowe - w części dotyczącej uznania prac prowadzonych przez Spółkę za działalność badawczo-rozwojową,

- nieprawidłowe - w części dotyczącej możliwości odliczenia wskazanych we wniosku kosztów w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 27 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 27 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 19 lipca 2022 r. (wpływ 19 lipca 2022 r.). Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

(...)

Opis stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych

(...) - jako spółka cywilna - rozpoczęła działalność w (...) roku, historia Spółki sięga więc blisko (...) lat. Od (...) r. Spółka zajmuje się budową i modernizacją małych elektrowni wodnych (...) o określonych właściwościach i przeznaczeniu. Istotną dziedziną działalności Spółki jest również świadczenie usług mechanicznych i elektrycznych. Spółka posiada (...) elektrowni wodnych, których przychody ze sprzedaży energii stanowią ok. 30% przychodów Spółki.

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 2201).

Spółka nie przekazuje do GUS sprawozdań z działalności badawczo-rozwojowej - PNT-01.

Spółka nie przekazuje do GUS sprawozdania o innowacjach w przemyśle - PNT-02.

Spółka działa na terytorium Polski i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z małymi elektrowniami wodnymi począwszy od projektu i budowy elektrowni, a skończywszy na wyposażaniu w hydrozespoły i automatykę.

Główne PKD działalności Spółki: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.

Spółka posiada szeroki katalog (portfolio) Usług. Jednakże, w ramach świadczonych usług, poszczególne opracowywane instalacje (w tym Hydrozespoły) są produkowane na zamówienie - wg indywidualnych wymagań - bowiem część zleceń jest poprzedzone pracami koncepcyjnymi, projektowymi i konstrukcyjnymi - polegającymi na dostosowaniu właściwości, gabarytów i technologii do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa klienta Spółki.

Oferta spółki obejmuje:

1) Usługi w zakresie inwestycyjno-remontowym:

a)

produkcja turbin wodnych,

b)

dostawa kompletnego hydrozespołu (turbina wodna, przekładnia, generator, układ sterowania),

c)

montaż hydrozespołu i urządzeń pomocniczych,

d)

modernizacja, remonty i przeglądy elektrowni wodnych,

e)

wyważanie dynamiczne elementów wirujących hydrozespołu na warsztacie, jak i na obiekcie,

f)

napędy i mechanizmy regulacji turbin,

g)

przekładnie pasowe najnowszych generacji,

h)

czyszczarki krat,

i)

usługi serwisowe,

2) Usługi w zakresie warsztatowym:

a)

obróbka skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie,

b)

cięcie na gilotynie i ręczne cięcie plazmą,

c)

gięcie i tłoczenie na prasie,

d)

regeneracja i dorabianie części maszyn,

e)

wykonawstwo konstrukcji stalowych,

f)

rozdzielnie elektryczne,

g)

szafy sterujące wraz z oprzyrządowaniem,

h)

układy zdalnego sterowania i monitoringu elektrowni,

i)

baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej,

j)

mikroprocesorowe sterowniki oraz regulatory poziomu wody,

3) Usługi w zakresie doradczym i projektowym:

a)

fachowe doradztwo dla obiektów posiadających pozwolenie wodnoprawne w zakresie zaprojektowania i doboru turbin wodnych,

b)

projekty techniczne z wykorzystaniem technologii trójwymiarowej.

Spółka świadczy swoje usługi również zagranicą m.in. we Francji, Białorusi.

Spółka prowadzi działalność w (...), na terenie województwa (...).

Spółka dysponuje własnym zapleczem warsztatowym, z nowoczesnym parkiem maszynowym, wyposażonym m.in. w: wieloosiowe obrabiarki cyfrowe i tokarnię karuzelową (produkcja turbin).

Obecnie Spółka eksploatuje (...) własnych elektrowni wodnych położonych na rzekach województw: (...), o łącznej mocy zainstalowanej (...) MW. We wszystkich elektrowniach pracuje (...) turbin, w tym (...) własnej produkcji.

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwa nie jest prowadzona w ramach wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej firmy Działu B+R, z uwagi na brak w strukturze organizacyjnej spółki ww. Działu. Prace o charakterze B+R są prowadzone przede wszystkim w ramach Działu Produkcji oraz Biura Projektowego.

Do zadań pracowników przedsiębiorstwa w związku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi należą między innymi:

OPERATOR (...), TOKARZ - do jego zadań należy w szczególności:

a. Analiza dokumentacji techniczno-ruchowej prototypu.

b. Weryfikacja poprawności działania urządzeń napędowych, sterujących prototypu.

c. Wykonanie obróbki elementu prototypu, korzystając z rysunku technicznego.

d. Montaż, składanie elementów prototypu konstrukcji, hydrozespołów, konstrukcji stalowych na warsztacie i na obiektach (...).

SERWISANT INSTALACJI OZE - do jego zadań należy w szczególności:

a. Analiza dokumentacji techniczno-ruchowej prototypu.

b. Weryfikacja wszystkich materiałów i narzędzi niezbędne do budowy i instalacji prototypu.

c. Szlifowanie elementów prototypu oraz ich modyfikacja zgodnie z rysunkiem technicznym.

d. Instalacja kluczowych elementów prototypu, bazując na rysunku złożeniowym prototypu.

e. Udział w modyfikacji pracy i testach sprawnościowych prototypu.

f. Montaż, składanie elementów prototypu konstrukcji, hydrozespołów, konstrukcji stalowych na warsztacie i na obiektach (...).

SPAWACZ - do jego zadań należy w szczególności:

a. Analiza dokumentacji techniczno-ruchowej prototypu.

b. Wykonanie elementu prototypu zgodnie z wykonanym rysunkiem technicznym.

c. Weryfikacja materiałów i narzędzi niezbędnych do budowy i weryfikacji pracy prototypu.

d. Montaż, składanie elementów prototypu konstrukcji, hydrozespołów, konstrukcji stalowych na warsztacie i na obiektach (...).

ŚLUSARZ - do jego zadań należy w szczególności:

a. Analiza dokumentacji techniczno-ruchowej prototypu.

b. Weryfikacja wszystkich materiałów i narzędzi niezbędne do budowy i instalacji prototypu.

c. Szlifowanie elementów prototypu zgodnie z zaleceniami przełożonych.

d. Montaż, składanie elementów prototypu konstrukcji, hydrozespołów, konstrukcji stalowych na warsztacie i na obiektach (...).

ELEKTRYK - do jego zadań należy w szczególności:

a. Analiza i weryfikacja wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi do budowy prototypu.

b. Montowanie oraz konserwacja instalacji elektrycznych w prototypie.

c. Weryfikacja prawidłowego działania urządzeń elektrycznych w prototypie.

d. Diagnozowanie i modyfikacje instalacji prototypowych.

e. Montowanie, demontowanie sterowniczych szaf elektrycznych do pracy prototypu.

f. Udział w pomiarach i testowaniu sprawności prototypu instalacji (...).

g. Montaż, składanie elementów konstrukcji, hydrozespołów, konstrukcji stalowych na warsztacie i na obiektach (...).

Specjalista ds. finansowo-handlowych - do jego zadań należy w szczególności:

a. Weryfikacja dokumentacji projektowej.

b. Monitorowanie płatności faktur i rozliczeń projektowych.

c. Bezpośredni kontakt z klientami firmy, organizowanie wyjazdów służbowych związanych z montowaniem i instalacją prototypów, zbieranie ofert.

d. Poszukiwanie i zamawianie specyficznych części składowych prototypu i urządzeń.

Pracownik gospodarczy - do jego zadań należy w szczególności:

a. Analiza i weryfikacja wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi niezbędnych do budowy prototypów.

b. Montaż, składanie elementów prototypów konstrukcji, hydrozespołów wg rysunku technicznego.

c. Ustalanie przyczyn usterek i uszkodzeń poszczególnych prototypów układów, zespołów i mechanizmów.

d. Wykonywanie pomiarów i prób rozruchowych prototypów.

Spółka nie świadczy usług prowadzenia działalności badawczej lub prac rozwojowych dla innych podmiotów. Prace badawczo-rozwojowe są inicjowane przez samą firmę, w ramach jej bieżącej działalności, a wyniki tych prac są wdrażane w działalności Spółki. Wypracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej usługi/produkty Spółka wdraża we własnej działalności oraz oferuje bezpośrednio swoim klientom, na indywidualne zamówienia.

Kierunek prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Spółkę wyznaczają szczególne potrzeby i wymagania techniczne zlecane indywidualnie przez klientów. Celem świadczonych przez Spółkę usług jest dążenie do utrzymania najwyższej efektywności ofertowanych rozwiązań. Źródłem pomysłów jest analiza rynku oraz potrzeby zgłaszane przez odbiorców.

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w Spółce, są następujące działania:

* optymalizacja własnych hydrozespołów (...),

* opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na indywidualne zamówienia klientów,

* zmiana/modyfikacja obecnych procesów technologicznych w Spółce.

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Spółce są więc prace mające na celu poszukiwanie, projektowanie, opracowywanie nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmiana wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce.

Prace w ww. kategoriach często mogą się przenikać, gdyż założenie wniosku projektowego w odpowiedzi na potrzeby klientów wymaga pokazania pewnej dojrzałości know-how (na różnym poziomie w zależności od realizowanego projektu), która osiągana jest nierzadko w ramach projektów wewnętrznych. Z drugiej strony, prawa własności intelektualnej projektów realizowanych dla klientów, co do zasady, zostają własnością przedsiębiorstwa, toteż wyniki prac prowadzonych na zlecenia klientów często będą stanowić punkt wyjścia dla dalszych prac (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych).

Zgodnie z zamierzeniami Spółki - rezultatem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest zarówno wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów, unowocześnianie istniejących produktów, jak również optymalizacja procesów technologicznych.

W działalności gospodarczej Spółki w 2021 r. i 2022 r. wyróżnić można dwa obszary, w ramach których podejmowała ona twórcze działania w ramach realizowanych projektów (dalej: "Projekty B+R"):

* Prace badawczo-rozwojowe realizowane na potrzeby własnych elektrowni wodnych.

* Prace badawczo-rozwojowe realizowane na zamówienia klientów zewnętrznych.

Działalność badawczo-rozwojowa, w zakresie przedstawionych powyżej obszarów, obejmuje następujące grupy czynności wg schematu poniżej (każdorazowo część z nich lub wszystkie oraz kilkukrotnie):

1)

studium wykonalności - analiza wytycznych:

a)

dobór zespołu projektowego,

b)

analiza wykonalności wg konkretnych wytycznych klienta, opisanych w zaproszeniu ofertowym - w przypadku zamówień od zewnętrznych klientów; analizowane są takie wymagania, jak:

i)

analiza danych hydrologicznych przedsięwzięcia,

ii) wymagania techniczne,

iii) wymagania eksploatacyjne,

iv) wymagania dotyczące bezpieczeństwa,

2)

opracowanie koncepcji technicznej projektu - kluczowym etapem projektowania jest dobór parametrów spełniających indywidualne kryteria instalacji Spółki, wraz z wytypowaniem i opracowaniem dedykowanych rozwiązań. Czynności projektowe:

a)

analiza parametrów instalowanych elektrowni wodnej,

b)

analiza turbin - ilość, średnice, moc (opracowanie nakierowana na najwyższą sprawność),

c)

dobór na podstawie analizy wariantowej generatorów (moce, prędkości obrotowe, przekładnia - jeżeli jest konieczna),

d)

opis układu generacji mocy,

e)

opis i dobór krat czyszczących, czyszczarek i innych elementów technologicznych,

f)

opis układu przepływowego elektrowni wraz z wymiarami: komory wlotowej turbin, kształtu rury ssącej oraz kanału wlotowego oraz wypływowego elektrowni,

g)

analiza produkcji energii,

h)

koncepcyjne rysunki elektrowni wodnej,

i)

określenie położenia małych instalacji wodnych na mapę ewidencyjną.

W ramach czynności projektowych podejmowane są działania mające na celu opracowanie autorskich rozwiązań spełniających oczekiwania klientów. Takie szczegółowe rozpoznanie wiąże się z inwentaryzacją terenu, wyjazdami do klienta w teren.

3)

opracowanie końcowej dokumentacji techniczno-koncepcyjnej,

4)

akceptacja projektu bądź wykonanie ewentualnych modyfikacji po zgłoszonych uwagach,

5)

opracowanie prototypu rozwiązania:

a)

wykonanie kluczowych zespołów w zakładzie Spółki,

b)

wykonanie testów i pomiarów (w zależności od rozwiązania), w tym m.in.:

i)

badanie sprawności generatora przez jednostkę badawczą,

ii) sprawność turbiny - pomiary w zakładzie firmy,

6)

montaż i uruchomienie prototypu rozwiązania. Prace te odbywają się etapowo:

a)

montaż i instalacja rozwiązania,

b)

uruchomienie,

c)

wykonanie pomiarów sprawnościowych całego hydrozespołu,

d)

wykonanie ewentualnych modyfikacji.

Podsumowując, poszczególne zlecenia projektowe (koncepcyjne - tworzenie prototypów) polegają na stworzeniu nieznanych wcześniej urządzeń/hydrozespołów o określonych właściwościach (prototypy). Zlecenia te są kompleksowymi pracami projektowymi w zakresie prac projektowych budowy prototypu, które to urządzenie/hydrozespół będzie posiadało określone właściwości techniczne i technologiczne. W ramach tych zleceń są tworzone plany, szkice, wyliczenia, kalkulacje kosztowe i właściwości techniczne - a po zakończeniu prac powstają plany konstrukcji przekazywane do Działu Produkcji w celu budowy urządzenia.

Innymi słowy, Spółka tworzy plany konstrukcyjne prototypu nowego (nieznanego wcześniej) urządzenia/hydrozespołu o określonych właściwościach technicznych, do których są instalowane określone systemy i technologie opracowane uprzednio w ramach Prac Badawczo-Rozwojowych i testowane w ramach prac projektowych zleceń. Prototypy są tworzone przez pracowników sporządzających od podstaw plany techniczne - bez otrzymania wcześniejszych specyfikacji technicznych od klienta - a jedynie na podstawie ogólnych wskazań odnośnie oczekiwanych rezultatów i funkcji technologicznych. Są to zlecenia oparte na pracach projektowych, badaniach i testach - w tym montaż i modyfikacja instalacji w konkretnej lokalizacji (nieznanego wcześniej urządzenia). Prace te wykonują pracownicy produkcyjni - montażyści, ślusarze, tokarze, operatorzy (...), spawacze.

Spółka nieustannie poszukuje nowych rozwiązań problemów, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie przewagi nad konkurencją. W tym celu Spółka inwestuje w działalność badawczo-rozwojową (B+R). Prowadzenie działalności B+R jest nieodzownym elementem prowadzonego biznesu, z uwagi na postęp technologiczny i wzrastające wymagania klientów. Zatem, niezwykle istotnym jest dla Spółki, aby inwestować w rewolucyjne pomysły oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania w procesie świadczenia usług w zakresie opracowania i wykonania małych instalacji wodnych (...).

Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w sposób systematyczny, według harmonogramów oraz procesów opracowanych wewnętrznie w Spółce. Prace B+R są dokumentowane w ewidencji Spółki w sposób umożliwiający ich wyodrębnienie od czynności rutynowych.

W realizowanych przez Spółkę projektach występowały problemy charakterystyczne dla działalności rozwojowej, świadczące o innowacyjności wypracowywanych rozwiązań.

Podsumowanie każdego z projektów przedstawione zostało w sposób szczegółowy i wyczerpujący, pozwalający stwierdzić, że opracowywane produkty są innowacyjne w skali przedsiębiorstwa Spółki, a w części przypadków w skali ogólnopolskiej, a nawet europejskiej.

Poniżej Wnioskodawcy wskazują przykładowe, zrealizowane projekty B+R:

Przykładowe realizowane projekty w ramach obszaru 1:

Wykonanie innowacyjnego hydrozespołu z generatorem z magnesami trwałymi o podwyższonej sprawności (...)

Termin realizacji: (...) r.

Projekt realizowany w celu znalezienia rozwiązania polegającego na wyeliminowaniu przekładni oraz smarowania elementów wchodzących w skład hydrozespołu. Dodatkowo, hydrozespół powinien cechować bardziej przyjaznym wpływem na środowisko naturalne.

Ryzyko technologiczne związane było z podniesieniem sprawności opisywanego rozwiązania, przy zachowaniu niskiej prędkości obrotowej - stosowanie, znanych do tej pory, urządzeń wykorzystujących niską prędkość obrotową wiązało się z niską sprawnością całego hydrozespołu.

Projekt polegał na opracowaniu rozwiązania technologicznego, pozwalającego na osadzeniu turbiny i generatora stanowiących hydrozespół elektrowni wodnej, na jednym wale, przez co:

1)

wyeliminowana zostaje przekładnia wraz z całym osprzętem,

2)

wyeliminowana jest konieczność korzystania ze smarowania substancjami olejowymi,

3)

zwiększona zostaje wydajność przy zachowaniu niskiej prędkości obrotowej,

4)

znaczące zmniejszenie emisji hałasu.

Zmiany w hydrozespole, realizowane w ramach projektu, przyczyniają się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz ograniczenia ilości powstających odpadów (rezygnacja z przekładni przyczynia się do ograniczenia wykorzystania środka smarnego oraz konieczności jego ewentualnej wymiany).

Przykładowe realizowane projekty w ramach obszaru 2:

Wykonanie innowacyjnego hydrozespołu na terenie stacji uzdatniania wody (...)

Termin realizacji: (...) r.

Projekt realizowany w celu poprawy parametrów przepływu wody ze źródła do ujęcia. Dodatkowo, celem projektu było również wprowadzenie odzysku energii mechanicznej wody i zamiana jej na energię elektryczną (do tej pory energia mechaniczna przepływającej wody była nieodwracalnie tracona). Hydrozespół miał stać się również bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Ryzyko technologiczne związane było z dostosowaniem rozwiązania do wymagań sanitarnych oraz zbudowaniu hydrozespołu składającego się z turbiny o tak małych rozmiarach.

Projekt polegał na opracowaniu innowacyjnej jednej mikroturbiny, która została zamknięta w rurze o średnicy 30 cm. Firma po raz pierwszy przygotowywała hydrozespół, który wykorzystywał zasoby wody pitnej mieszkańców (...). Wytworzenie hydrozespołu spowodowało również ograniczenie wpływu na środowisko naturalne poprzez zastosowanie rozwiązania polegającego na zmianie środka smarującego, z substancji oleistych na wodę. Wykonane zostały badania sprawnościowe przez (...).

Opracowanie urządzenia mechanicznego realizującego funkcję czyszczenia krat wlotowych z zanieczyszczeń niesionych wodą rzeczną do części wlotowej w (...)

Termin realizacji: (...) r. (zakończony powodzeniem).

Projekt realizowany w celu zautomatyzowania stanowiska do oczyszczania krat wlotowych, przez co wyeliminowani zostali pracownicy fizyczni.

Ryzyko technologiczne związane było z opracowaniem całego rozwiązania, składającego się z kilku elementów oraz ich integracją; integracja czujników.

Projekt polegał na opracowaniu innowacyjnego, zautomatyzowanego systemu do czyszczenia krat wlotowych z zanieczyszczeń niesionych do części wlotowej w elektrowni wodnej. System składał się z kilku elementów, które zostały opracowane w całości przez Firmę, wśród których wyróżnić można:

1)

maszynę roboczą do czyszczenia krat,

2)

czujniki dokonujące pomiaru prędkości wody przepływającej przez kratę oraz czujniki położenia maszyny, pozwalające na jej powrót do położenia, w którym zakończyła czyszczenie,

3)

transporter usuwający zanieczyszczenia do kontenera na odpady,

4)

oprogramowanie scalające wszystkie urządzenia w spójną całość.

W ramach przedsięwzięcia opracowano rozwiązanie, które umożliwiło rezygnację z zatrudnienia pracowników dokonujących ręcznego czyszczenia krat, którzy nie byli w stanie, na bieżąco reagować na zanieczyszczenia pojawiające się na kratach.

Wykonanie innowacyjnego hydrozespołu wykorzystującego energię mechaniczną wody zrzucanej z elektrowni szczytowo-pompowej (...)

Termin realizacji: (...) r. (zakończony powodzeniem).

Projekt realizowany w celu automatyzacji odzysku energii mechanicznej wody, która zrzucana jest z elektrowni szczytowo-pompowej w sposób nieregularny. Dodatkowo, realizacja projektu miała wyeliminować konieczność zatrudniania pracowników obsługujących i sterujących pracą turbin.

Ryzyko technologiczne związane było z dostosowaniem pracy zespołu turbin do nieregularności przepływu wody z elektrowni szczytowo-pompowej.

Projekt polegał na zmodernizowaniu hydrozespołu służącego do odzysku energii mechanicznej płynącej wody, która do tej pory nie była odzyskiwana. Obiekt wyposażony został w 3 hydrozespoły, wykonanych na konkretne zamówienie, pod zastałe warunki w (...), których praca sterowana jest automatycznie, przy uwzględnieniu prędkości przepływającej wody - w zależności od prędkości, załączana jest odpowiednio 1, 2 lub 3 turbiny (zaprojektowanie 1 turbiny nie pozwoliłoby na pełne wykorzystanie energii mechanicznej wody). Firma nie projektowała wcześniej hydrozespołu, który mógłby wykorzystać energię mechaniczną wody z elektrowni szczytowo-pompowej. Prace polegały na opracowaniu systemu samoczynnego włączania i wyłączania, doborze turbin oraz materiałów samosmarujących - polimery samoślizgowe, bez użycia mediów smarujących. Prace w 2021 r. polegały zasadniczo na montażu oraz uruchomieniu hydrozespołu w (...).

Wykonanie innowacyjnego hydrozestawu bez przekładni z turbiną (...)

Termin realizacji: (...) r. (zakończony powodzeniem).

Projekt realizowany w celu znalezienia rozwiązania polegającego na wyeliminowaniu przekładni oraz smarowania elementów wchodzących w skład hydrozespołu. Dodatkowo, hydrozespół powinien stać się bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Hydrozespół ma funkcjonować bezobsługowo.

Ryzyko technologiczne związane było z podniesieniem sprawności opisywanego rozwiązania, przy zachowaniu niskiej prędkości obrotowej - stosowanie, znanych do tej pory, urządzeń wykorzystujących niską prędkość obrotową wiązało się z niską sprawnością całego hydrozespołu. Dodatkowe ryzyko wynikało z konieczności doboru odpowiedniego rodzaju kształtu łopatek wirnika.

Projekt polegał na opracowaniu rozwiązania technologicznego, pozwalającego na osadzeniu turbiny i generatora stanowiących hydrozespół elektrowni wodnej, na jednym wale, przez co:

1)

wyeliminowana zostaje przekładnia wraz z całym osprzętem,

2)

wyeliminowana jest konieczność korzystania ze smarowania substancjami olejowymi,

3)

zwiększona zostaje wydajność przy zachowaniu niskiej prędkości obrotowej.

Przedsiębiorstwo wykonywało po raz pierwszy w swojej historii tego rodzaju rozwiązanie. Opracowany został nowy kształt/profil łopatek wirnika, wykonano badania modelowe. Każdy produkowany przez firmę wirnik jest indywidualnie projektowany w celu dopasowania parametrów hydraulicznych turbiny do parametrów hydrologicznych lokalizacji, w której ma zostać zainstalowany. Pozwala to na maksymalnie efektywne wykorzystanie cieku wodnego. Wykonano analizę laboratoryjną na stanowisku badawczym w zakładzie firmy.

Zmiany w hydrozespole realizowane w ramach projektu przyczyniły się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz ograniczenia ilości powstających odpadów (rezygnacja z przekładni przyczynia się do ograniczenia wykorzystania środka smarnego oraz konieczności jego ewentualnej wymiany).

Dodatkowo, analizowano najkorzystniejsze rozwiązanie pod kątem wykorzystywanego w turbinie wirnika - pracom poddano kilka rodzajów wirników, z którego wybrano ten, który oferował najlepsze parametry.

Wykonanie innowacyjnego hydrozespołu z innowacyjnym wirnikiem wykorzystany w turbinie wodnej dla (...)

Termin realizacji: (...) r. (jeszcze niezakończony).

Projekt realizowany w celu znalezienia rozwiązania zwiększającego sprawność hydrozespołu, poprzez podniesienie sprawności wirnika turbiny wodnej.

Ryzyko technologiczne związane było z wyprodukowaniem oraz dobraniem takiego rodzaju wirnika, który w określonych warunkach projektowych podniósłby sprawność całego hydrozespołu. W lokalizacji klienta stwierdzono różne spady, które należało dostosować do turbin.

Projekt polegał na opracowaniu, na specjalne zamówienie, hydrozespołu o podwyższonej sprawności, do którego opracowano specjalną konstrukcję wirnika umożliwiającego podniesienie sprawności hydrozespołu poprzez podniesienie sprawności samej turbiny wodnej. Podczas prac analizowano kilka modeli wirnika, przygotowanych specjalnie na potrzeby niniejszego projektu.

Wykonanie stanowiska badawczego oraz opracowanie technologii produkcji innowacyjnych okien okrętowych

Termin realizacji: (...) r. (zakończony pozytywnie).

Projekt realizowany był w celu opracowania stanowiska badawczego umożliwiającego przeprowadzenie prac polegających na określeniu, przy jakiej wartości ciśnienia (wywołanej głębokością, na której znaleźć się ma okręt) uszkodzone zostanie innowacyjne okno w kadłubie okrętu (do tej pory żadne okręty pływające na większej głębokości nie posiadały okien zamontowanych w swoich kadłubach). Drugim celem było skonstruowanie innowacyjnych, wielowarstwowych okien, które umieszczone miały zostać w kadłubie.

Efektem projektu było opracowanie okien użytkowanych pod ciśnieniem 10 bar na głębokości 100 m (pod wodą).

Ryzyko technologiczne związane było:

1)

w przypadku budowy stanowiska badawczego, ze znalezieniem takiej metody spawania oraz odprężania naprężeń, która niwelowała możliwość odkształcenia się zbiornika pod wpływem ilości zgromadzonej w nim wody (zbiornik wykonany tradycyjną metodą, bez przeprowadzenia badań, okazał się mieć zdecydowanie zbyt niską wytrzymałość),

2)

w przypadku innowacyjnych okien, ze znalezieniem takiego sposobu klejenia szyb, który uniemożliwi mechaniczne uszkodzenia okna podczas ich sklejania oraz spowoduje, że okręty i statki, w których okna mogłyby być zainstalowane, będą mogły zejść na jak największe głębiny.

Projekt polegał na opracowaniu stanowiska badawczego do testowania rozwiązania, jakim było opracowanie technologii produkcji innowacyjnych, wielowarstwowych okien do zastosowania w kadłubach okrętów i statków, a przede wszystkim zbadanie wartości ciśnienia, pod jakim okna te ulegają uszkodzeniu.

Budowa stanowiska badawczego polegała na stworzeniu stalowego, obrotowego zbiornika. Prace na stanowisku polegały na znalezieniu rozwiązania zapewniającego utrzymanie odpowiedniego ciśnienia podczas przeprowadzania w nim badań, a także na opracowaniu metody spawania niwelującej niedoskonałości w budowie samego zbiornika.

Opracowanie innowacyjnych okien polegało na znalezieniu rozwiązania pozwalającego na połączenie kilku warstw szyby, za pomocą specjalistycznego kleju, które zapewniało ich elastyczność oraz ograniczało możliwość uszkodzenia mechanicznego całego okna. Wykonano wiele prób i testów w celu osiągnięcia wyniku.

W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka ponosi i nadal będzie w przyszłości ponosiła szereg wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wydatki ponoszone na działalność badawczo-rozwojową Spółki można zaliczyć do jednej z następujących kategorii: a) wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło ("Pracowników"), oraz inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników, będące przychodami ("Wydatki Pracownicze"), a także składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, których podstawą wymiaru są przychody podatkowe Pracowników, finansowane przez Spółkę ("Składki").

Odnośnie powyższej litery Wnioskodawcy wskazują:

Na powyższe koszty składają się należności poniesione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia pracowników, w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Koszty osobowe obejmują swym zakresem zatrudnienia zarówno na podstawie umowy o pracę, jak również w oparciu o umowę cywilnoprawną oraz płacone przez pracodawcę składki od tych należności. Kwalifikowane są: wynagrodzenie zasadnicze, koszty składek na ubezpieczenia społeczne/emerytalne, rentowe, wypadkowe/w części finansowanej przez pracodawcę, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody i premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych; dodatki, tj. za przepracowane lata, funkcyjne, za prace w nocy, koszty abonamentu za świadczenia prywatnej opieki medycznej, odprawy oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika.

Odliczeniu w ramach ulgi B+R nie podlegają składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podstawą do kalkulacji kosztów osobowych jest prowadzona co miesiąc ewidencja czasu pracy poświęconego na działalność badawczo-rozwojową.

Przedsiębiorca określa proporcję czasu pracy (liczbową lub procentową) faktycznie poświęconego na działania B+R w stosunku do ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.

Zarówno wydatki pracownicze, jak i składki zaliczane są przez Wnioskodawców do kosztów uzyskania przychodów.

b) wydatki na nabycie materiałów i surowców wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej ("Surowce"), a także koszty wytworzenia produktów zużywanych w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Odnośnie powyższej litery Wnioskodawcy wskazują:

Kategoria ta obejmuje wydatki na zakup materiałów i surowców bezpośrednio zużytych do działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku materiałów lub surowców wykorzystywanych nie tylko do działalności badawczo-rozwojowej, podatnik ma możliwość rozliczenia wyłącznie tej części kosztów, która jest związana z działaniami B+R.

Materiały i surowce wykorzystywane przez Spółkę

W związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową Spółka nabywa materiały i surowce będące składnikami wytworzonych prototypów, a następnie zużywa przedmiotowe materiały (bezpośrednio lub w formie wytworzonych uprzednio półproduktów) w toku prac badawczo-rozwojowych.

Do ww. wskazanej kategorii można zaliczyć przede wszystkim:

- korpus, pierścienie, przewody, uchwyty,

- wyłącznik, styki, mierniki,

- sterowniki, przetworniki, magnesy,

- pręt nierdzewny, profile, blacha, listwy,

- koła zębate, łożyska, pierścienie, uszczelniacze,

- silniki, tuleje, przekładnia, sprzęgło,

- pompa smarowana, lakier, utwardzacz,

- siłowniki hydrauliczne, przenośnik taśmowy.

c) dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością ("Środki Trwałe i WNiP").

Odnośnie powyższej litery Wnioskodawcy wskazują:

W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka może wykorzystywać Środki Trwałe i WNiP (np. urządzenia i aparatura specjalistyczna, licencje na oprogramowanie w nich wykorzystywane etc.).

Wnioskodawcy ujmują Środki Trwałe i WNiP w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dokonują odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej.

Wśród Środków Trwałych i WNiP mogą być zarówno takie, które będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i takie, które będą wykorzystywane również do innych celów niż działalność badawczo-rozwojowa. W przypadku gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej, a częściowo do bieżącej działalności - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Środki trwałe wykorzystywane przez Spółkę w działalności B+R.

Spółka wykorzystuje do realizacji projektów z obszarów B+R w szczególności:

- centrum frezerskie,

- tokarki,

- spawarki,

- stanowisko konstruktorskie.

Wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową nie zostały Wnioskodawcom zwrócone w jakiekolwiek formie, w szczególności nie zostały sfinansowane dotacją.

Wszystkie opisane wyżej wydatki Wnioskodawcy zaliczają do kosztów uzyskania przychodu.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku udzielił Pan odpowiedzi na następujące pytania:

Czy opisana we wniosku działalność polegająca na poszukiwaniu, projektowaniu, opracowywaniu nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmianie wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce stanowi/będzie stanowić badania naukowe i/lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)?

Wnioskodawca wskazuje, że prowadzona działalność polegająca na poszukiwaniu, projektowaniu, opracowywaniu nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmianie wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce stanowi i będzie stanowić badania naukowe i/lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Czy działalność, której dotyczy wniosek, jest/będzie prowadzona przez Państwa w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań; w jaki sposób dzięki tej działalności zwiększają się zasoby wiedzy oraz w czym (w jakich czynnościach, zadaniach) przejawia się wykorzystanie posiadanych już zasobów wiedzy?

Każdy z realizowanych projektów powoduje, że zwiększany jest zasób nowej wiedzy w zakresie usług oferowanych przez Spółkę. Dodatkowo, na etapie realizacji każdego z projektów, wykorzystywane są również obecne zasoby wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Realizacja każdego z projektów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, związana jest z rozwiązaniem określonego problemu technicznego lub technologicznego, który do tej pory nie był rozwiązywany przez pracowników. Wynika to z faktu, że każde realizowane zlecenie wykonywane jest indywidualnie, według specyficznych wymagań, co jednoznacznie uniemożliwia wykorzystanie już posiadanej dotychczas wiedzy specjalistycznej w tym zakresie. Każdorazowo wymaga to od pracowników pozyskania nowych zasobów wiedzy i wspólnego połączenia obydwu obszarów w jeden, umożliwiający prawidłową realizację usługi. Każdy z realizowanych projektów składa się z następujących kroków:

1. Studium wykonalności projektu.

2. Opracowanie koncepcji technicznej projektu.

3. Opracowanie końcowej dokumentacji techniczno-koncepcyjnej.

4. Akceptacji projektu bądź konieczności wprowadzenia w nim zmian, modyfikacji.

5. Opracowaniu prototypu rozwiązania wg specyficznych wymagań.

6. Montażu i uruchomieniu prototypu oraz jego testowaniu w celu potwierdzenia osiągniętych funkcjonalności.

Na każdy z powyższych kroków składa się dodatkowo szereg czynności, których występowanie wynika ze złożoności każdego z realizowanych projektów. Zlecenia te (koncepcyjne - tworzenie prototypów) polegają na stworzeniu nieznanych wcześniej urządzeń/hydrozespołów o określonych właściwościach (prototypy). Są one kompleksowymi pracami projektowymi w zakresie prac projektowych budowy prototypu, które to urządzenie/hydrozespół będzie posiadało określone właściwości techniczne i technologiczne. Spółka tworzy, tym samym, plany konstrukcyjne prototypu nowego (nieznanego wcześniej) urządzenia/hydrozespołu o określonych właściwościach technicznych, do których są instalowane określone systemy i technologie opracowane uprzednio w ramach Prac Badawczo-Rozwojowych i testowane w ramach prac projektowych. W ramach realizowanych prac, pracownicy spółki opracowują nowe rozwiązania techniczne, tworzą nowe narzędzia projektowe, odkrywają nowe metody wykorzystania znanych obecnie rozwiązań, co jednoznacznie wskazuje na pozyskanie zasobu nowej wiedzy. Przykładem mogą być projekty zrealizowane przez Spółkę w 2021 r., wśród których pracownicy (...) opracowali innowacyjny hydrozespół charakteryzujący się niską prędkością obrotową, który posiada najwyższą znaną do tej pory na rynku sprawność. Drugim z takich projektów było wykonanie projektu systemu turbin wykorzystujących energię wody zrzucanej z elektrowni szczytowo-pompowej, który to system uruchamia się w sposób automatyczny, co pozwala na maksymalizację wydajności rozwiązania. Wiedza ta zostaje zastosowana od razu w realizowanych projektach, a także może być wykorzystana w przypadku przyjęcia do realizacji kolejnych projektów, o podobnej tematyce. Przykładem tego typu projektów jest zrealizowane w 2021 r. zlecenie polegające na wykorzystaniu posiadanej wiedzy dotyczącej hydrozespołów służących do wykorzystania energii mechanicznej z przepływające wody i wykonaniu, na podstawie tej wiedzy, pierwszego hydrozespołu wykorzystywanego w stacji uzdatniania wody. Każdy realizowany projekt o charakterze badawczo-rozwojowym, nie był wcześniej projektowany i opracowywany.

W trakcie realizacji projektów, zespół zyskał nowe doświadczenia, oraz pogłębił swoją wiedzę w temacie tworzenia i projektowania urządzeń, spełniając jednocześnie konkretne wymagania ekologiczne. Zdobyta nowa wiedza będzie wzbogacała know-how zespołu projektowego do realizacji kolejnych zamówień. Jednocześnie nasza firma będzie dzielić się nową widzą na rynku małych elektrowni wodnych.

Czy opisana we wniosku działalność polegająca na poszukiwaniu, projektowaniu, opracowywaniu nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmianie wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce wpisuje się we wszystkie niżej wymienione kryteria - jeżeli tak, to dlaczego:

- jest/będzie ukierunkowana na nowe odkrycia (działalność nowatorska - umożliwia pozyskanie nowej wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju nowych koncepcji i pomysłów związanych z projektowaniem nowych produktów, procesów),

- jest/będzie oparta na oryginalnych koncepcjach i hipotezach (działalność twórcza wykluczająca wszelkie rutynowe, odtwórcze działania związane np. z późn. zm. w produkcie/procesie),

- jej efektem jest/będzie projektowanie i tworzenie przez Spółkę produktów i procesów, które - w stosunku do dotychczasowej jej działalności - mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter; czy te produkty i procesy w znacznym stopniu odróżniają się od tych dotychczas funkcjonujących w ofercie Spółki albo w ogóle w praktyce gospodarczej,

- jest/będzie zaplanowana formalnie i uwzględniona w budżecie (działalność systematyczna - przeprowadzana w sposób zaplanowany, przy użyciu określonych zasobów ludzkich i finansowych),

- brak jest/będzie pewności co do jej wyniku końcowego (działalność w warunkach niepewności),

- prowadzi/będzie prowadzić do uzyskania wyników, które mogą być powtórzone (działalność powtarzalna i/lub możliwa do odtworzenia)?

Każdy z projektów, który realizowany jest w ramach działalności badawczo-rozwojowej, ze względu na swoją unikatowość, zawsze prowadzi do uzyskania nowych odkryć w zakresie możliwości realizacji danego zlecenia. Unikatowość ta wynika m.in. ze zróżnicowania położenia miejsc inwestycji (Spółka działa na terenie całej Polski, w różnych warunkach geograficznych - w górach, na pojezierzach, na nizinach), ze zmienności oczekiwanych do osiągnięcia parametrów (np. ilości energii mechanicznej wody, która ma zostać uzyskana), z różnych wymiarów miejsc, w których projekt ma zostać zrealizowany (np. dobór odpowiedniej technologii i wyprodukowanie indywidualnych hydrozespołów w zależności od szerokości i głębokości koryta rzecznego). Wpływ wszystkich powyższych czynników na całość realizowanego projektu jednoznacznie uniemożliwia wykorzystywanie tylko i wyłącznie posiadanej obecnie wiedzy i korzystanie z już opracowanych i sprawdzonych rozwiązań, ale wymaga wręcz od pracowników Spółki twórczego podejścia do każdego zagadnienia.

Każdorazowo, przy realizacji indywidualnego zamówienia klienta zewnętrznego, jak i projektów własnych, powoływany zostaje zespół projektowy, którego zadaniem jest wykonanie koncepcji wykonania danego rozwiązania. Koncepcja ta powstaje w wyniku konfrontacji oczekiwań klienta pod kątem miejsca realizacji inwestycji wraz z możliwościami, które są realne do osiągnięcia podczas prowadzenia prac projektowych, a dodatkowo przy uwzględnieniu obecnie posiadanej wiedzy. W związku z powyższym, podczas tworzenia każdej koncepcji danego rozwiązania zespół projektowy stawia hipotezy i napotyka na nowe problemy, którym musi się przeciwstawić, aby dane zadanie mogło zostać zrealizowane, przy założeniu osiągnięcia oczekiwanych efektów. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że każde działania Spółki wiążą się z opracowaniem oryginalnych koncepcji i postawienia zindywidualizowanych hipotez podczas realizacji przedsięwzięć.

Opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych nowe rozwiązania nie były wcześniej przedmiotem realizacji przez Spółkę. Oznacza to, że projektowane produkty i procesy w stosunku do dotychczasowej działalności mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Wszystkie opracowane rozwiązania odróżniają się zasadniczo od tych dotychczas funkcjonujących w ofercie Spółki albo w ogóle w praktyce gospodarczej. Efekty każdego zrealizowanego projektu odróżniają je od dotychczas opracowanych przez naszą spółkę. Zasadniczo posiadają nowe funkcjonalności lub nowe cechy hydrozespołów lub innych rozwiązań, są znacząco ulepszone w stosunku do tych, które występują na rynku, np. posiadają wyższa sprawność, efektywność, cechy ekologiczne, cechują się mniejszym zużyciem materiałów szkodliwych dla środowiska.

TAK, wszystkie prace o charakterze badawczo-rozwojowym wykonywane są systematycznie i planowane są formalnie. Oznacza to, że każdorazowo do realizacji konkretnego zamówienia/realizacji projektów badawczo-rozwojowych, są wykonywane następujące czynności:

- powołane są zespoły pracowników, specjalistów w danej dziedzinie, posiadający wiedzę specjalistyczną;

- powołana jest kadra zarządzająca projektem,

- określane są zasoby techniczne do realizacji projektu,

- projektowany jest harmonogram prac w określonym czasie,

- opracowywany jest budżet projektu,

- określane są ryzyka badawcze/technologiczne,

- planowana jest metodologia badawcza,

- określane są kamienie milowe każdego etapu badawczego.

Prace te są uwzględniane w budżecie oraz są wyodrębnione jako działalność badawczo-rozwojowa.

Każdy projekt cechuje się brakiem pewności co do wyniku końcowego. W początkowym etapie projektu określane są ryzyka badawcze/technologiczne, oraz określany jest ich stopień niepowodzenia z uwagi na brak wiedzy ogólnie znanej. W trakcie realizacji projektu na bieżąco rozwiązywane są problemy technologiczne. Jednocześnie przewidziane zostają sposoby na ich rozwiązanie.

Uzyskane w trakcie prac badawczo-rozwojowych wyniki mogą być powtórzone w kolejnych realizacjach. W przypadku kiedy instalacja hydrozespołu będzie posiadała identyczne bądź bardzo zbliżone wymagania (środowiskowe, hydrologiczne, techniczne, funkcjonalne), istnieje duże prawdopodobieństwo zastosowania opracowanego już wcześniej rozwiązania, na nowej lokalizacji.

Wskazanie formy opodatkowania prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej?

Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym (19%).

Jakiego okresu podatkowego dotyczy złożony przez Państwa wniosek?

Złożony wniosek dotyczy lat 2018-2022 i przyszłych okresów podatkowych.

Czy "nowe i udoskonalone produkty (zarówno własne hydrozespoły, jak i na zamówienie klientów) oraz procesy" są/będą tworzone wyłącznie w ramach badań naukowych/prac rozwojowych?

Tak, nowe i udoskonalone produkty oraz procesy są i będą tworzone wyłącznie w ramach badań naukowych/prac rozwojowych. Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Spółce są prace mające na celu poszukiwanie, projektowanie, opracowywanie nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmiana wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce. Ich rezultatem jest zarówno wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów, unowocześnianie istniejących produktów, jak również optymalizacja procesów technologicznych. Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w sposób systematyczny, według harmonogramów oraz procesów opracowanych wewnętrznie w Spółce. Prace B+R są dokumentowane w ewidencji Spółki w sposób umożliwiający ich wyodrębnienie od czynności rutynowych.

Czy prowadzone są/będą odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe w celu wytworzenia każdego poszczególnego "nowego i udoskonalonego produktu (zarówno własnego hydrozespołu, jak i na zamówienie klientów) oraz procesu"?

Tak, każdorazowo Spółka prowadzi odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe w celu wytworzenia każdego poszczególnego "nowego i udoskonalonego produktu (zarówno własnego hydrozespołu, jak i na zamówienie klientów) oraz procesu".

Czy wytworzone "nowe i udoskonalone produkty (zarówno własne hydrozespoły, jak i na zamówienie klientów) oraz procesy" zawsze są/będą efektem prac rozwojowych lub badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizowanych w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej?

Tak, wszystkie wytworzone "nowe i udoskonalone produkty (zarówno własne hydrozespoły, jak i na zamówienie klientów) oraz procesy" zawsze są i będą efektem prac rozwojowych lub badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co należy rozumieć pod pojęciem innych świadczeń realizowanych na rzecz pracowników oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika; w opisie sprawy wskazali Państwo bowiem, że Spółka ponosi i będzie ponosić wydatki na wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło ("Pracowników") oraz inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników, będące przychodami ("Wydatki Pracownicze"); co więcej wskazali Państwo, że pod tym pojęciem Kwalifikowane są: wynagrodzenie zasadnicze, koszty składek na ubezpieczenia społeczne/emerytalne, rentowe, wypadkowe/ w części finansowanej przez pracodawcę, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody i premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych; dodatki tj. za przepracowane lata, funkcyjne, za prace w nocy, koszty abonamentu za świadczenia prywatnej opieki medycznej, odprawy oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika; dlatego proszę o jednoznaczne wskazanie, jakie jeszcze inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników i koszty związane z zatrudnieniem pracownika mają Państwo na myśli?

Wnioskodawca wskazuje, że pod pojęciem Wydatki Pracownicze kwalifikowane są: wynagrodzenie zasadnicze, koszty składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), w części finansowanej przez pracodawcę, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody i premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych; dodatki, tj. za przepracowane lata, funkcyjne, za prace w nocy, koszty abonamentu za świadczenia prywatnej opieki medycznej oraz odprawy.

Czy koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę stanowią należności z tytułu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę stanowią należności z tytułu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników stanowią należności z tytułu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak, inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników stanowią należności z tytułu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy wynagrodzenia wypłacane na rzecz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) stanowią/będą stanowić należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8 lit. a i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wynagrodzenia wypłacane na rzecz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) stanowią i będą stanowić należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy uwzględniają/będą Państwo uwzględniać koszty, których dotyczy zadane we wniosku pytanie, w kalkulacji dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a lub pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie uwzględniamy i nie będzie uwzględniać kosztów, których dotyczy zadane we wniosku pytanie, w kalkulacji dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a lub pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy wydatki ponoszone w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej zostały/zostaną przez Państwa odliczone od podstawy opodatkowania?

Tak, wydatki ponoszone w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej zostały i zostaną odliczone od podstawy opodatkowania.

Jaki rodzaj dokumentacji podatkowej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi Spółka, tj. księgi rachunkowe czy też podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Do celów podatku dochodowego od osób fizycznych Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Czy Państwo prowadzą/będą prowadzić ewidencję zgodnie art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalającą wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej (koszty kwalifikowane)?

Tak, prowadzą Państwo i będą prowadzić ewidencję zgodnie art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalającą wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej (koszty kwalifikowane).

Mając na uwadze Państwa stwierdzenie, że wśród Środków Trwałych i WNiP mogą być zarówno takie, które będą wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i takie, które będą wykorzystywane również do innych celów niż działalność badawczo-rozwojowa, proszę wskazać, w jaki sposób następuje udokumentowanie tego wykorzystywania dla działalności badawczo-rozwojowej?

W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowe prowadzona jest i będzie specjalna dokumentacja w postaci Kart projektów, Ewidencji czasu pracy pracowników zaangażowanych w tę działalność, a także Ewidencja wykorzystania środków trwałych, WNIP i zużycia materiałów/surowców. Każdy z projektów posiadać będzie odrębną ewidencję, umożliwiającą w każdej chwili weryfikację, jaki był stopień zaangażowania danego środka trwałego lub WNIP w realizację prac badawczo-rozwojowych.

Pytania

1. Czy opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym prace prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

2. Czy koszty wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e ust. 2 i ust. 3 Ustawy PIT, a w rezultacie, czy Wnioskodawcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi B+R w szczególności w stosunku do tych kosztów?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Zainteresowanych - w odniesieniu do pytania nr 1 - opisane w stanie faktycznym prace wykonywane przez Spółkę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, określoną w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z art. 5a pkt 39 ustawy o PIT badania naukowe to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z powołanymi przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: "PSWiN"), odpowiednio art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz 2 stanowią, że badania naukowe to działalności obejmujące:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast art. 5a pkt 40 ustawy o PIT stanowi, że prace rozwojowe to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z kolei art. 4 ust. 3 PSWiN stanowi, że prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przedstawione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce mają na celu poszukiwanie, projektowanie, opracowywanie nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmianę wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce.

Jak stanowią przytoczone powyżej przepisy, działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza, obejmująca m.in. badania przemysłowe i prace rozwojowe, podejmowane systematycznie i w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ponadto w myśl przepisów działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza, obejmująca m.in. badania aplikacyjne i prace rozwojowe, które nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub też znaczących ich ulepszeń, jak również, które nie mają charakteru rutynowego, w celu uzyskania nowej wiedzy lub wykorzystania zasobów wiedzy już posiadanych.

W tym kontekście należy wskazać, że głównym celem realizowanych przez Spółkę projektów badawczo-rozwojowych jest poszukiwanie, projektowanie, opracowywanie nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmiana wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce.

Zgodnie z treścią opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w ramach Spółki nie funkcjonują działy, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Prace o charakterze B+R są prowadzone przede wszystkim w ramach Działu Produkcji oraz Biura Projektowego.

Ich głównym celem jest opracowanie/wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży, a także ulepszanie obecnie oferowanych produktów (które może skutkować np. poprawą parametrów produktów, obniżeniem kosztów wytworzenia). Działalność Spółki opisana we wniosku nakierowana jest na opracowywanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań, a także wprowadzanie istotnych, innowacyjnych ulepszeń dla wytwarzanych produktów i stosowanych procesów technologicznych. W swojej działalności Spółka wykorzystuje zarówno dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej, jak również podejmuje własne badania celem zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności.

Przedstawione w opisie stanu faktycznego czynności podejmowane przez Pracowników Spółki w ramach opisanej w niniejszym wniosku działalności Spółki, mają w ocenie Wnioskodawców charakter działalności badawczo-rozwojowej, polegającej na wykorzystywaniu istniejących zasobów wiedzy oraz ich poszerzaniu dla celów rozwijania oferty Wnioskodawcy poprzez opracowywanie nowych Produktów i rozwiązań oraz ulepszanie istniejących.

Wnioskodawcy podkreślają, że czynności badawczo-rozwojowe podejmowane przez Pracowników w poszczególnych projektach nie dotyczą prac rutynowych ani okresowych zmian wprowadzanych do istniejących już produktów - takie czynności nie są uznawane przez Wnioskodawcę za działania badawczo-rozwojowe i nie są objęte zakresem niniejszego wniosku. Na nierutynowy charakter działalności Spółki objętej niniejszym wnioskiem wskazuje fakt, że prace zaliczane przez Spółkę do kategorii badawczo-rozwojowych poprzedzone są zdefiniowaniem zindywidualizowanych wymagań klientów lub kwestii dotyczących oferty bądź sposobu działania wewnątrz Spółki, a w trakcie wykonywania zadań pracownicy Spółki stają przed koniecznością rozwiązania zagadnień badawczych, tj. sytuacji charakteryzujących się niepewnością badawczą. Wymagają one zmierzenia się z opracowaniem koncepcji danego rozwiązania (które nie posiadają jeszcze modelowego sposobu postępowania w Spółce), w tym rozważenie czy opracowanie rozwiązania jest możliwe przy użyciu zakładanych metod.

W ramach Działu Produkcji oraz Biura Projektowego prowadzony jest szereg prac zmierzających do rozwoju produktów od początkowych prac koncepcyjnych, poprzez wykonanie i weryfikację projektów i rozwiązań, aż do momentu wdrożenia opracowanego rozwiązania. Charakter tych prac naznaczony jest niepewnością badawczą oraz nie są to prace rutynowe, czy też mające charakter jedynie okresowych zmian.

Podkreślenia wymaga fakt, że nowe oraz ulepszone rozwiązania, o których mowa powyżej, powstają w wyniku twórczej pracy pracowników Spółki, którzy samodzielnie muszą znaleźć optymalne rozwiązania stawianych wyzwań. Istotne znaczenie w realizacji zadań poszczególnych działów zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe ma kreatywność w odniesieniu do stawianych problemów badawczych rodzących się wewnątrz Spółki.

Realizowane prace badawczo-rozwojowe mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny, według określonych planów i harmonogramów, przez zatrudnione w tym celu osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie, których głównym zadaniem jest zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych wyrobów/procesów lub ulepszenia ich.

Jak zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego rezultatem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest zarówno wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów, unowocześnianie istniejących produktów, jak również optymalizacja procesów technologicznych.

Podkreślić należy, że w świetle legalnej definicji sens pojęcia prac rozwojowych zawiera się w ich celu, którym jest tworzenie nowego produktu/procesu (ulepszeniu istniejącego) i sposobie osiągania tego celu, czyli wykorzystywaniu, nabywaniu oraz łączeniu wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Jeżeli uwzględnić dodatkowe przesłanki zawarte w końcowej części legalnej definicji, w szczególności ich oczywisty przedprodukcyjny charakter ("prototypy", "projekty pilotażowe", "demonstracje", "testowanie" i "walidacja"), to można wnioskować, że prace rozwojowe kończą się w momencie powstania nowego produktu w sensie zdolności do jego wytwarzania w skali komercyjnej.

Z tej perspektywy, analizowane w niniejszym wniosku działania w procesie tworzenia nowego produktu mają charakter prac badawczo-rozwojowych ze względu na ich wspólny cel, jakim jest stworzenie nowego/ulepszonego produktu, oraz z uwagi na fakt użycia do tego celu wiedzy i umiejętności.

Działalność badawczo-rozwojowa obejmuje zarówno tworzenie prototypów, testowanie, jak również walidację stworzonych rozwiązań, Wnioskodawcy zaznaczają, że działania te są częścią podejmowanej pracy twórczej, zmierzającej do wypracowania innowacyjnych (co najmniej w skali przedsiębiorstwa Wnioskodawcy) rozwiązań. Działania te kumulatywnie stanowią o istocie działalności badawczo-rozwojowej, a mianowicie są prowadzone w celu zwiększenia zasobów wiedzy, wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań i weryfikacji, czy prowadzone działania przyniosły zamierzone rezultaty.

W ocenie Wnioskodawców bez znaczenia pozostaje fakt, że prace badawczo-rozwojowe nie zawsze prowadzą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Istotą bowiem prac badawczo-rozwojowych jest ryzyko, że wyniki prac nie zawsze będą zadowalające, pomimo zaangażowania i nakładów na ten cel. Z powyższego punktu widzenia, zdaniem Wnioskodawców, istotny jest cel prowadzonych prac, a nie sam fakt osiągnięcia zakładanego rezultatu.

Z uwagi na powyższe argumenty, Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prace Spółki, polegające na projektowaniu i tworzeniu nowych, zmienionych oraz ulepszonych produktów, rozwiązań lub funkcjonalności poprzez tworzenie i ulepszanie rozwiązań z zakresu opracowywania/projektowania oraz wdrażania innowacyjnych produktów i rozwiązań stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu Ustawy o PIT.

Zdaniem Zainteresowanych - w odniesieniu do pytania nr 2 - zgodnie z art. 26e ust. 2-3 ustawy o PIT od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub 30c ust. 2 ustawy o PIT, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane "kosztami kwalifikowanymi".

Zgodnie z art. 26e ust. 2 powoływanej ustawy - za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3)

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4)

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

5)

koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Zgodnie z art. 26e ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (art. 26e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 26e ust. 5 ww. ustawy koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 26e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

W myśl art. 24a ust. 1b cytowanej ustawy podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym, powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1)

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2)

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4)

ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5)

podatnik nie uwzględnił kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 63a lub pkt 63b ww. ustawy,

6)

w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik wyodrębnił koszty,

7)

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

8)

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie,

9)

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy wskazali, że ponoszą następujące rodzaje kosztów:

- wynagrodzenia dla pracowników i osób współpracujących ze Spółką,

- wydatki na nabycie materiałów, surowców niezbędnych do realizacji projektów,

- odpisy amortyzacyjne od wykorzystywanych w toku realizacji projektów środków trwałych.

Wynagrodzenia dla pracowników i osób współpracujących

Wynagrodzenia dla pracowników i osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, biorących udział w realizacji działań z obszarów B+R, posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika.

Przepis art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT daje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych należności z tytułu wynagrodzeń pracowników w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. W stosunku do osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, uprawnienie takie przyznaje przepis art. 26e ust. 2 pkt 1a ustawy o PIT. W tej sytuacji, kosztami kwalifikowanymi będą należności z tytułu wynagrodzeń (z wyłączeniem składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) tych osób, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

Trzeba przy tym pamiętać, że dla możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych należności z tytułu ww. wynagrodzeń konieczne jest faktyczne uczestnictwo zatrudnionych w pracach badawczo-rozwojowych. Nie wystarczy zatem jedynie wpisanie w dokumencie nawiązującym stosunek pracy/zlecenia umowy o dzieło do zakresu obowiązków takiej osoby prac z obszaru B+R.

Jeżeli w ramach świadczonej pracy pracownik lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, oprócz obowiązków związanych z działalnością badawczo-rozwojową, wykonuje inne obowiązki, należy wyodrębnić, a zatem wyłączyć z ulgi badawczo-rozwojowej, tę część wynagrodzenia, świadczeń i składek, które nie są związane z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powyższe, Spółka będzie prowadzić ewidencję czasu pracy, która wykaże, ile godzin poświęca dany pracownik na działalność badawczo-rozwojową, jeśli pracownik ten będzie zajmować się też innymi czynnościami spoza obszaru B+R.

Rozpatrując kwestię wynagrodzeń pracowniczych pod kątem możliwości ich zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, nie można pominąć brzmienia przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. 1426 t.j. z dnia 2020.08.21), zgodnie z którym za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. Jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Należy zatem uznać, że do kosztów kwalifikowanych należy zaliczyć wszystkie elementy wynagrodzenia wymienione w przywołanym wyżej przepisie. Co więcej, zastosowanie w przepisie katalogu otwartego elementów wynagrodzenia, przez użycie zwrotu "w szczególności" oznacza, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, a mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy.

W ocenie Wnioskodawców wszystkie wymienione wyżej wypłaty w postaci wynagrodzenia zasadniczego i pozostałych elementów, stanowiących przychód ze stosunku pracy, a niestanowiące opisany wyżej przedmiot wyłączenia, będą się zatem zaliczać się do kosztów kwalifikowanych.

Materiały i surowce

Zgodnie z treścią art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posługuje się pojęciami "materiały" oraz "surowce", które nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od fizycznych, stanowiąc przy tym, że w podstawie obliczania ulgi uwzględnione mogą być wyłącznie materiały i surowce związane bezpośrednio z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową.

Jeżeli chodzi o pojęcie "surowce", w związku z brakiem definicji niniejszego pojęcia na gruncie przepisów podatkowych i rachunkowych, dla celów ustalania zakresu zastosowania ulgi należy posłużyć się znaczeniem pojęcia "surowce" funkcjonującym na gruncie języka powszechnego, gdzie "surowce" to "materiały naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służące do wytwarzania jakichś produktów lub energii" (...).

Z kolei w zakresie interpretacji pojęcia "materiały" należy odwołać się do interpretacji tego pojęcia funkcjonującej na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). W świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, materiały to składniki majątku zużywane na własne potrzeby.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w doktrynie, gdzie podkreśla się, że materiały to "składniki majątku inicjujące realizację całego cyklu operacyjnego, które jednostka nabywa w celu ich całkowitego zużycia na własne potrzeby, w tym m.in. na potrzeby wytwarzania produktów, świadczenia usług czy realizacji działalności ogólnoadministracyjnej. Do materiałów zaliczyć można także pewne składniki majątkowe wytwarzane przez jednostkę we własnym zakresie (zazwyczaj w ramach działalności pomocniczej), a także różnego rodzaju odzyski, posiadające wartość użytkową, a pochodzące np. z likwidowanych środków trwałych, inwentarz żywy przeznaczony do uboju, części zamienne, półfabrykaty obcej produkcji, paliwa, opakowania itp." (Walińska Ewa (red.), Bek-Gaik Bogusława, Bojanowski Witold, Czajor Agnieszka, Czajor Przemysław, Gad Jacek, Idzikowska Gabriela, Janicka Anna, Jurewicz Anna, Kalinowski Jacek, Kuczyńska Iga, Mariański Adam, Michalak Marcin, Turzyński Mikołaj, Walińska Anna, Wencel Agnieszka, Wiatr Michał, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016).

W opisie sprawy wskazano, że Spółka w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej nabywa materiały i surowce będące składnikami wytworzonych prototypów, a następnie zużywa przedmiotowe materiały (bezpośrednio lub w formie wytworzonych uprzednio półproduktów) w toku prac badawczo-rozwojowych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego, a także przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że koszty materiałów, surowców (w szczególności wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego) niezbędnych do realizacji projektów mogą zostać zakwalifikowane do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odliczone przez Wnioskodawców w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (w części przypadającej na każdego z nich jako wspólników Spółki).

Środki trwałe i WNiP

W myśl art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisem art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22f ust. 3 tej ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22 m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że - co do zasady - odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 26e ust. 3 tej ustawy, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej.

Choć ustawodawca nie użył w treści regulacji wskazanej w zdaniu poprzednim sformułowania "wyłącznie", to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Należy zatem wyjaśnić, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Tym samym w sytuacji, gdy składniki majątku trwałego są częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej, a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe służą prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy, zdaniem Wnioskodawców, mogą oni uwzględnić, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej proporcjonalnie do wykorzystania tych środków trwałych w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku, jest:

- prawidłowe - w części dotyczącej uznania prac prowadzonych przez Spółkę za działalność badawczo-rozwojową,

- nieprawidłowe - w części dotyczącej możliwości odliczenia wskazanych we wniosku kosztów w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

W myśl natomiast art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a)

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b)

spółkę kapitałową w organizacji,

c)

spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

e)

spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1)

rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;

2)

ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Na podstawie powyższego - wielkość przychodów przypadających na podatnika (wspólnika spółki niebędącej osobą prawną) określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną przez tę spółkę działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Stosownie do art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2018 r.:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

b)

badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

c)

badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

W myśl art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2018 r.:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a)

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b)

opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) znowelizowała definicję badań naukowych oraz prac rozwojowych zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tej ustawy - nowelizacja powyższych pojęć weszła w życie 1 października 2018 r.

I tak, stosownie do art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2018 r.:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

Przenosząc powyższe na grunt Państwa sprawy, wyraźnie podkreślamy, że w celu stwierdzenia, czy Spółka cywilna, której są Państwo wspólnikami (dalej: Spółka), prowadzi działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podmiotu, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podmiotu lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u tego podmiotu.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podmiot stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu, przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podmiot podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podmiot zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: (i) badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz (ii) prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podmiotu, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Tymczasem z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji wynika, że jest Pan wspólnikiem Spółki, która prowadzi działalność polegającą na poszukiwaniu, projektowaniu, opracowywaniu nowych i udoskonalonych produktów (zarówno własnych hydrozespołów, jak i na zamówienie klientów) oraz zmianie wewnętrznych procesów technologicznych prowadzonych w Spółce. Działalność ta stanowi i będzie stanowić badania naukowe i/lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Każdy z realizowanych projektów powoduje, że zwiększany jest zasób nowej wiedzy w zakresie usług oferowanych przez Spółkę. Dodatkowo, na etapie realizacji każdego z projektów, wykorzystywane są również obecne zasoby wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Każdy z projektów, który realizowany jest w ramach działalności badawczo-rozwojowej, ze względu na swoją unikatowość, zawsze prowadzi do uzyskania nowych odkryć w zakresie możliwości realizacji danego zlecenia. Opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych nowe rozwiązania nie były wcześniej przedmiotem realizacji przez Spółkę. Oznacza to, że projektowane produkty i procesy w stosunku do dotychczasowej działalności mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Wszystkie opracowane rozwiązania odróżniają się zasadniczo od tych dotychczas funkcjonujących w ofercie Spółki albo w ogóle w praktyce gospodarczej. Wszystkie prace o charakterze badawczo-rozwojowym wykonywane są systematycznie i planowane są formalnie. Nowe i udoskonalone produkty oraz procesy są i będą tworzone wyłącznie w ramach badań naukowych/prac rozwojowych. Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w sposób systematyczny, według harmonogramów oraz procesów opracowanych wewnętrznie w Spółce. Prace B+R są dokumentowane w ewidencji Spółki w sposób umożliwiający ich wyodrębnienie od czynności rutynowych. Spółka prowadzi odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe w celu wytworzenia każdego poszczególnego "nowego i udoskonalonego produktu (zarówno własnego hydrozespołu, jak i na zamówienie klientów) oraz procesu". Wszystkie wytworzone "nowe i udoskonalone produkty (zarówno własne hydrozespoły, jak i na zamówienie klientów) oraz procesy" zawsze są i będą efektem prac rozwojowych lub badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika więc, że działalność Spółki, której są Państwo wspólnikami, mieści się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując - opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym prace prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 26e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w stanie prawnym obowiązującym do 30 września 2018 r.

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3)

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4)

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25;

5)

koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów,

w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Zwracamy też uwagę, że z 1 października 2018 r. - na mocy art. 19 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - powołany przepis art. 26e ust. 2 pkt 3 otrzymał nowe brzmienie.

I tak - zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie prawnym obowiązującym od 1 października 2018 r.:

Za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Co więcej, z 25 listopada 2018 r. - na mocy art. 68 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629) - art. 26e ust. 2 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał następujące brzmienie:

Za koszty kwalifikowane uznaje się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

Zatem zgodnie z art. 26e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3)

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4)

odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

5)

koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)

opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Stosownie do art. 26e ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

W myśl art. 26e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Stosownie do art. 26e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 26e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.:

Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Stosownie do art. 26e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w stanie prawnym obowiązującym od 30 czerwca 2018 r.:

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a lub 63b, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Z kolei stosownie do art. 26e ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Natomiast zgodnie z art. 26e ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1)

w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 200% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;

2)

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a-200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;

3)

w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, ust. 2a i 3, oraz 200% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a.

Ponadto w myśl art. 26e ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Zgodnie natomiast z art. 26e ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dokonując odliczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, uwzględnia się kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 26eb ust. 1.

Stosownie do art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Z przepisu tego wynika ogólny obowiązek wyodrębniania przez podatników, zamierzających skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, w prowadzonych przez nich księgach podatkowych, kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Na podstawie powyższych przepisów stwierdzamy, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym, powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

1)

podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,

2)

koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)

koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 26e ust. 2, 2a i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4)

podatnik nie uwzględnił kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 63a lub pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5)

w ewidencji, o której mowa w art. 24a ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyodrębniono koszty działalności badawczo-rozwojowej,

6)

podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,

7)

kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

8)

koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka poniosła koszty na:

1)

wynagrodzenia na rzecz osób realizujących prace badawczo-rozwojowe, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umowy o dzieło oraz inne świadczenia realizowane na rzecz pracowników, będące przychodami, a także składki na ubezpieczenia społeczne określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, których podstawą wymiaru są przychody podatkowe Pracowników, finansowane przez Spółkę,

2)

wydatki na nabycie materiałów i surowców wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a także koszty wytworzenia produktów zużywanych w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

3)

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie, czy wydatki ponoszone w związku z realizacją działalności badawczo-rozwojowej zostały/zostaną przez Państwa odliczone od podstawy opodatkowania, wskazali Państwo, że tak.

Stosownie do zacytowanego już art. 26e ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ustawodawca bardzo wyraźnie wskazał, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej tylko wówczas, gdy koszty te nie zostały zwrócone podatnikowi, a także nie zostały one odliczone od podstawy obliczenia podatku.

W związku z powyższym nie mogą Państwo odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej ww. kosztów.

Reasumując - koszty wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, ponieważ koszty te, jak Państwo wskazali, zostały odliczone przez Państwa od podstawy obliczenia podatku.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- stanów faktycznych, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

- zdarzeń przyszłych, które Państwo przedstawili, i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych. Z funkcji ochronnej będą mogli skorzystać Ci z Państwa, którzy zastosują się do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację przez Zainteresowanego, który jest stroną postępowania

Pan (...) (Zainteresowany będący stroną postępowania - art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) ma prawo wnieść skargę na tę interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl