0112-KDIL2-2.4011.256.2024.1.KP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.256.2024.1.KP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 18 marca 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 6 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawcą jest wspólnik spółki cywilnej (dalej: "Spółki") świadczącej usługi związane z wyżywieniem. Spółka w ramach prowadzonej działalności wypracowała system polegający na przygotowaniu i sprzedaży (...) według przyjętej przez siebie koncepcji. W związku z rozwojem firmy Spółka zaczęła zawierać umowy franczyzowe z innymi podmiotami gospodarczymi (dalej: "franczyzobiorcami"), w ramach których udziela im prawa do wykorzystywania systemu obejmującego prawo do posługiwania się nazwą, znakiem towarowym (marką) Spółki, prawo do wykorzystywania know-how oraz prawo do pomocy handlowej i technicznej zagwarantowanej przez Spółkę. Podpisując umowę franczyzową, franczyzobiorca zobowiązuje się ponadto do uczestnictwa w następujących szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez Spółkę:

1) Szkolenie właścicieli/osób uprawnionych do reprezentacji franczyzobiorcy oraz osoby zarządzającej lokalem (manager), jeśli franczyzobiorca zatrudnia taką osobę.

2) Szkolenie pracowników kuchni oraz pracowników obsługi baru.

Za powyższe usługi Wnioskodawca uzyskuje przychód, przy czym, że suma przychodów wspólników Spółki z prowadzonej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zgodnie z klasyfikacją wskazaną przez Urząd Statystyczny w piśmie (...) opisane wyżej usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 77.40.12.0 "Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy". Zgodnie z Wyjaśnieniami do PKWiU grupowanie to obejmuje dzierżawę praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy z innymi aktywami nieprodukcyjnymi.

Niniejszym wnioskiem Wnioskodawca zamierza ustalić prawidłową stawkę ryczałtu dla przychodów ze świadczonych w ramach Spółki usług. Wnioskodawca nie spełnia żadnej przesłanki wskazanej w art. 8 ust. 1 ustawy o ryczałcie pozbawiającej go możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pytanie

Czy przychód z działalności usługowej opisanej w stanie faktycznym może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% do przychodów nieprzekraczających 100 000 zł, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy - przychód z działalności usługowej opisanej w stanie faktycznym może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1 f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu możliwy jest pod warunkiem nieprzekroczenia limitów przychodu wskazanych w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku. Jak wskazano w treści wniosku, suma przychodów wspólników Spółki z prowadzonej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. Warunek z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku uznać zatem należy za spełniony.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40). Z powyższego wynika, że stawki ryczałtu, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o ryczałcie, odnoszą się do przychodów ze świadczenia usług zaliczonych do całej klasy PKWiU 70.40 (wszystkich grupowań, na jakie dzieli się ta klasa). Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. W przypadku klasy PKWiU 70.40 w treści art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku nie posłużono się oznaczeniem "ex". Oznacza to, że przepis ten odnosi się do wszystkich usług zaliczonych do klasy PKWiU 70.40. W ramach tej klasy wyróżniono grupowanie 70.40.12. Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych.

Jak wskazał Urząd Statystyczny w piśmie z (...), usługi organizowania i prowadzenia szkoleń właścicieli/osób do reprezentowania franczyzobiorcy, pracowników kuchni, obsługi baru, w ramach umowy franczyzy, dotyczącej udzielania prawa do posługiwania się nazwą, znakiem towarowym (marką) Spółki, wykorzystywania know-how, prawa do pomocy handlowej i technicznej zagwarantowanej przez Spółkę, klasyfikowane powinny być do PKWiU pod pozycją 77.40.12.0 jako Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy.

W konsekwencji, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług opisanych powyżej zakwalifikowane pod pozycją PKWiU jako 77.40.12.0 - Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy, powinny zostać opodatkowane stawką:

a)

8,5% przychodów - do kwoty 100.000 zł;

b)

12,5% przychodów - wyłącznie od nadwyżki ponad 100.000 zł.

Wnioskodawca potwierdzenie swojego stanowiska znajduje w aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2023 r., znak 0115- KD1T1.4011.748.2022.2.MK Dyrektor KIS potwierdził możliwość opodatkowania udzielania licencji do używania praw ochronnych do znaków towarowych w ramach spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod pozycją PKWiU 77.40.12.0 jako Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy. Dyrektor KIS stwierdził, że: "przychody ze świadczonych przez Zainteresowanych w ramach działalności gospodarczej (spółka cywilna) usług sklasyfikowanych jako dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy (PKWiU 77.40.12.0) mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem należne Zainteresowanym wynagrodzenie wynikające z umowy licencji do używania znaków towarowych podlega opodatkowaniu stawką 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12.5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł stosownie do posiadanego udziału w spółce cywilnej".

Również w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2023 r., znak 0114-KDIP3- 1.4011.284.2023.2.AK Dyrektor KIS przyznał rację stanowisku wnioskodawcy o możliwości opodatkowania ryczałtem przychodów z dzierżawy posiadanych znaków towarowych. Umowy dzierżawy były zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowanej pod pozycją PKWiU 77.40.12.0 jako Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy. Dyrektor KIS w uzasadnieniu wskazał, że: "Czynsz, który będzie Pan otrzymywał na podstawie umowy dzierżawy znaku towarowego - ma Pan prawo opodatkować na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f oraz ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100.000 zł, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%. Natomiast po przekroczeniu tego limitu odprowadzi Pan od nadwyżki ponad kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5% przychodów".

Tożsame stanowisko Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował w interpretacji z dnia 11 grudnia 2023 r., nr 0115-KDST2-2.4011.438.2023.2.k.k. oraz z dnia 31 maja 2023 r., nr 0015- KDIT1.4011.320.2023.1.MN.

Mając powyższe na względzie, przychód z działalności usługowej opisanej w stanie faktycznym może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% do przychodów nieprzekraczających 100 000 zł, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Z powyższego przepisu wynika, że opodatkownaiu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych uzyskane z działalności gospodarczej, również tej prowadzonej w formie wymienionych spółek.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Według art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1,

1)

jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,

2)

rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pani oświadczyła - w Pani sytuacji negatywne przesłanki nie występują.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f tiret ósme ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zwracamy też uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pani wspólnikiem spółki cywilnej (dalej: Spółka). Spółka w ramach prowadzonej działalności wypracowała system polegający na przygotowaniu i sprzedaży sushi według przyjętej przez siebie koncepcji. Spółka zaczęła zawierać umowy franczyzowe z innymi podmiotami gospodarczymi, w ramach których udziela im prawa do wykorzystywania systemu obejmującego prawo do posługiwania się nazwą, znakiem towarowym, prawo do wykorzystywania know-how oraz prawo do pomocy handlowej i technicznej. Działalność Spółki jest sklasyfikowana na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod pozycją - 77.40.12.0 - Dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy. Suma przychodów wspólników Spółki z prowadzonej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Wskazuję, że usługi o symbolu PKWiU 77.40.12.0 - dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy, mieszczą się w dziale 77.40 - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Na podstawie powołanych przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody ze świadczonych przez Spółkę usług sklasyfikowanych jako dzierżawa praw do korzystania ze znaków towarowych i franczyzy (PKWiU 77.40.12.0) są opodatkowane na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli stawką 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

Podsumowanie: przychody z działalności opisanej w stanie faktycznym - proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zysku Spółki - może Pani opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzeń.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl