Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 maja 2020 r.
Ustalenie możliwości kontynuowania po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-2.4011.244.2020.1.IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu 28 lutego 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości kontynuowania po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek - uzupełniony 6 maja 2020 r. o dodatkową opłatę - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* możliwości kontynuowania po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej,

* sposobu opodatkowania dochodu ze spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan X (dalej: Wnioskodawca) jest jednym z 3 wspólników spółki jawnej, będących osobami fizycznymi. Obecnie planowane jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową. Przed przekształceniem wspólnikiem w spółce jawnej zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po przekształceniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska status komplementariusza w spółce komandytowej, a Wnioskodawca uzyska status komandytariusza.

Obecnie Wnioskodawca opłaca podatek miesięczny na zasadzie zaliczek uproszczonych zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekształcenie ma zostać dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 572 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: Kodeks spółek handlowych).

Planowane jest, iż w umowie nowoutworzonej spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki jawnej zostanie ustalony następujący podział zysku rocznego:

1. komplementariusz (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) kwotowy udział w zysku na poziomie 50 000 zł rocznie bez względu na poziom zysku rocznego wypracowanego przez spółkę komandytową,

2. Wnioskodawca udział w zysku proporcjonalnie (procentowo) do udziału w zysku rocznym określonym w umowie spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową nadal może opłacać zaliczki uproszczone na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy PIT z tytułu dochodu (zysku) spółki komandytowej?

2. Czy przychód do opodatkowania oraz koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce komandytowej prawidłowo zostanie określony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy PIT, tj. proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) określonego w umowie spółki komandytowe niezależnie od faktu, iż spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przyznano udział w zysku w stałej kwocie?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją nr 0112-KDIL2-2.4011.409.2020.1.IM.

Zdaniem Wnioskodawcy po przekształceniu spółki jawnej w komandytową nadal może opłacać zaliczki uproszczone na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy PIT z tytułu opodatkowania dochodu ze spółki komandytowej. Podatnikiem podatku dochodowego zarówno w spółce jawnej, jak i komandytowej jest Wnioskodawca i zmiana formy prawnej nie wpłynie na zmianę zasad jego opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości kontynuowania po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jednym z 3 wspólników spółki jawnej, będących osobami fizycznymi. Obecnie planowane jest przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową. Przed przekształceniem wspólnikiem w spółce jawnej zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Po przekształceniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska status komplementariusza w spółce komandytowej, a Wnioskodawca uzyska status komandytariusza. Obecnie Wnioskodawca opłaca podatek miesięczny na zasadzie zaliczek uproszczonych. Przekształcenie ma zostać dokonane na podstawie art. 572 i następne ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505): spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Przepis art. 572 Kodeksu spółek handlowych reguluje uproszczone przekształcenie spółki jawnej i stanowi, że w przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów, o których mowa w art. 558 § 2, oraz poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 102 tej ustawy: spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Dochody spółek niebędących osobami prawnymi nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt prawa podatkowego, należy wskazać, że w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.): przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 omawianej ustawy: jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy - jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

˗ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Na podstawie ust. 3 powyższego artykułu: podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

1.

obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1;

2.

zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;

3.

zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Stosownie do art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsiębiorstw w spadku, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

1.

w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2.

w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani zgodnie z treścią art. 44 ust. 6c:

1.

(uchylony);

2.

stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;

3.

wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6;

4.

dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6b, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie (art. 44 ust. 6d ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że - dokonując wyboru sposobu wpłacania zaliczek w sposób uproszczony - należy stosować tę formę przez cały rok podatkowy.

Zgodnie z art. 44 ust. 6h ww. ustawy: podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%.

Biorąc pod uwagę przedstawione na wstępie zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że nie doszło u Wnioskodawcy do wygaśnięcia źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W konsekwencji tego - Wnioskodawca nadal ma prawo do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w związku z dalszym prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w zmienionej formie, tj. w formie spółki komandytowej, stosownie do przepisu art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując - Wnioskodawca po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową nadal może opłacać zaliczki uproszczone na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki komandytowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 15zzs ust. 7 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID są skuteczne. Tym samym, Strona może skutecznie wnieść skargę pomimo wstrzymania biegu powyższego terminu.

Skargę wnosi się na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl